Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre Microsoft OneNote for Android

Keďže tím balíka Microsoft Office rešpektuje vaše súkromie, chceme, aby ste porozumeli spôsobu, akým zhromažďujeme a používame informácie o vás. Venujeme veľké úsilie tomu, aby sme pomohli ochrániť vaše osobné údaje a zabezpečili vám úplnú kontrolu nad spôsobom používania a zdieľania vašich informácií.

Všeobecné informácie

V spoločnosti Microsoft sa usilovne snažíme o zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov, zároveň však chceme poskytovať produkty poskytujúce výkon, možnosti a pohodlie, ktoré pri práci s počítačom požadujete. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené postupy používané pri zhromažďovaní údajov a ich používaní v prípade aplikácie Microsoft OneNote.

Rovnako ako v prípade všetkých produktov balíka Microsoft Office, aj toto vydanie bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo rýchle zostavenie, zobrazenie a zdieľanie údajov s inými ľuďmi. Spoločnosť Microsoft venuje veľké úsilie tomu, aby pomáhala chrániť vaše údaje a pomohla vám zabezpečiť úplnú kontrolu nad používaním a distribúciou vašich údajov.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Zozbierané osobné informácie používame na aktiváciu funkcií a služieb, ktoré používate, alebo vykonávanie požiadaviek, ktoré autorizujete. Tieto informácie môžeme použiť aj na vyžiadanie odozvy, na poskytnutie dôležitých aktualizácií a oznámení týkajúcich sa softvéru, na zlepšenie produktu alebo služby (napríklad dotazníky zisťujúce chyby alebo uskutočňujúce prieskumy) či na poskytnutie oznamov týkajúcich sa plánovaných udalostí alebo nových vydaní produktov.

Niektoré zadávané osobné informácie sa v súboroch balíka Microsoft Office môžu nachádzať vo forme metaúdajov (údajov o údajoch). Programy balíka Office používajú tieto metaúdaje na zjednodušenie spolupráce na vašich súboroch s inými ľuďmi. Napríklad meno autora sa ukladá pri každej úprave súboru, čo zjednodušuje spoluprácu autorov.

Ak v tomto prehlásení nie je uvedené inak, poskytnuté osobné údaje nebudú postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu. Príležitostne najímame iné spoločnosti, ktoré v našom mene vykonávajú služby v obmedzenom rozsahu, napríklad podporu zákazníkov. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie takýchto služieb. Informácie týmto spoločnostiam poskytneme ako dôverné, takže ich nesmú použiť na žiadny iný účel.

Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo odosielané do spoločnosti Microsoft môžu byť uložené a spracované na území USA alebo ľubovoľnej inej krajiny/oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej sesterských spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft dodržiava tzv. dohodu o bezpečnom prístave, tak ako ju stanovuje Ministerstvo obchodu USA. Táto dohoda sa týka zhromažďovania, používania a uchovávania údajov pochádzajúcich z Európskej únie alebo Švajčiarska.

Spoločnosť Microsoft môže použiť alebo poskytnúť informácie o vás vrátane obsahu vašej komunikácie na účely: a) dodržania zákona alebo reagovania na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) zaistenia ochrany práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane vymáhateľnosti našich zmlúv alebo politík upravujúcich používanie služieb, c) realizácie krokov v dobrej viere, že takýto prístup alebo sprístupnenie informácií sú nevyhnutné na zaistenie osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, zákazníkov alebo verejnosti.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

OneNote obsahuje funkcie, ktoré majú prístup na internet, aby vám mohli poskytnúť ďalšie informácie alebo možnosť zdieľania informácií s ostatnými. Tieto funkcie sú k dispozícii vždy, keď máte aktívne pripojenie na internet.

Vždy, keď balík OneNote nadviaže spojenie so serverom spoločnosti Microsoft, informácie o vašom počítači (ďalej len „štandardné informácie o počítači“) sa odošlú navštíveným webovým lokalitám a používaným online službám. Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na zlepšenie produktov a služieb a na štatistické analýzy. Štandardné informácie o počítači spravidla zahŕňajú adresu IP, verziu operačného systému, verziu prehliadača, ako aj miestne a jazykové nastavenia. Ak určitá funkcia alebo služba odošle informácie spoločnosti Microsoft, odošlú sa s nimi aj štandardné informácie o počítači.

Po inštalácii OneNotu môžu budúce internetové požiadavky z príslušného zariadenia obsahovať štandardné telemetrické informácie zahŕňajúce názov softvérového produktu a číslo verzie. Tieto informácie používajú webové lokality na to, aby vám poskytli materiály kompatibilné s OneNotom.

Spoločnosť Microsoft môže občas zmeniť internetové adresy (URL) poskytovaných internetových služieb. V záujme zamedzenia výpadkov v poskytovaní služieb môže spoločnosť Microsoft stiahnuť do vášho systému súbor obsahujúci nové internetové adresy, ktoré OneNote potrebuje na poskytovanie internetových služieb.

Pri prvom výbere funkcie požadujúcej pripojenie softvéru k internetovej službe odošle tento softvér požiadavku na stiahnutie súboru XML spolu s názvom vašej aplikácie, údajmi o vybratom miestnom nastavení a jazyku, ako aj o verzii vašej aplikácie. Na základe týchto informácií odošle spoločnosť Microsoft vášmu klientovi súbor XML obsahujúci zoznam adries URL pre internetové služby balíka Microsoft Office.

Overovanie konta spoločnosti Microsoft

OneNote vyžaduje prihlásenie do aplikácie pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré sú priradené k vášmu kontu Microsoft. Keď sa do OneNotu prihlásite pomocou konta Microsoft, poznámky, ktoré ste vo OneNote vytvorili, sa automaticky uložia do služby Microsoft OneDrive.

Ak ešte konto Microsoft nemáte, môžete prejsť online na službu konta Microsoft a vytvoriť si ho.

Ak konto spoločnosti Microsoft vytvoríte pomocou balíka Microsoft Office alebo lokality Office.com, registračné informácie, ktoré poskytnete, sa uložia do vášho profilu konta spoločnosti Microsoft a časť týchto registračných informácií si môže uložiť aj služba Office.com. Ďalšie informácie o službe konta spoločnosti Microsoft, informáciách uložených v profile konta spoločnosti Microsoft a spôsobe, akým konto spoločnosti Microsoft používa a pomáha chrániť vaše osobné údaje, nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre konto spoločnosti Microsoft.

Overovanie služieb Office 365

Identifikácia, ktorú použijete na prihlásenie do služieb Microsoft Office 365, vám umožní získať prístup k obsahu služieb Office 365 pomocou aplikácie OneNote. Ak tak chcete urobiť, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo priradené ku kontu služieb Office 365.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Pozývame vás na účasť v našom Programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP) s cieľom zvýšenia kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft. Po stiahnutí aplikácie OneNote máte možnosť výberu expresného nastavenia, pomocou ktorého sa do programu CEIP zaregistrujete.

Ak si možnosť expresného nastavenia nevyberiete, na stránke nastavenia systému môžete vybrať možnosť Odoslať informácie o používaní a pomôcť tým so zlepšovaním aplikácie OneNote, ako aj zaregistrovať sa do programu CEIP.

V prípade vašej účasti bude spoločnosť Microsoft s cieľom identifikácie trendov a spôsobu používania zhromažďovať údaje o vašej hardvérovej konfigurácii a používaní nášho softvéru a služieb. Úplné podrobnosti o programe CEIP nájdete na webovej lokalite Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Zabezpečenie

Spoločnosť Microsoft svojím úsilím pomáha zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Informácie o autorovi

Všetky poznámkové bloky OneNotu obsahujú meno autora, ktorý poznámkový blok vytvoril, ako aj sekcie a poznámky bloku.

OneNote uloží do súboru aj časové pečiatky vrátane času vytvorenia a času poslednej úpravy.

OneNote vám umožňuje upravovať poznámkový blok v zdieľanom umiestnení alebo na lokalite SharePoint a potom pravidelne zlučovať vaše zmeny so zmenami ostatných používateľov.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Microsoft môže príležitostne toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude v hornej časti stránky Prehlásenia o ochrane osobných údajov uvedený dátum poslednej aktualizácie. Odporúčame vám toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovať, aby ste mali informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft vaše osobné údaje ochraňuje. Ak toto prehlásenie zmeníme alebo ak spoločnosť Microsoft zmení spôsob používania vašich údajov, oznámime vám to buď odoslaním upozornenia na tieto zmeny ešte predtým, než nadobudnú účinnosť, alebo priamym oznámením.

Odozva

Odozvu nám môžete zasielať prostredníctvom formulára na odozvu. Formulár na odozvu vám umožňuje odoslať nám s odozvou e-mailovú adresu. Túto e-mailovú adresu môžeme použiť, keď vás bude chcieť spoločnosť Microsoft kontaktovať s úmyslom získať ďalšie informácie alebo objasnenie týkajúce sa riešenia problémov, ktorých sa týkala odozva. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že odpovie na každú prijatú odozvu. Formulár na odozvu vám tiež umožňuje odosielať odozvu spoločnosti Microsoft a ak to chcete, môžete k nemu pripojiť aj denníky alebo snímky obrazovky so svojou konkrétnou odozvou. Hoci sa v tomto formulári na odozvu nezhromažďujú zámerne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, je možné, že tieto informácie sú zaznamenané v textových poliach, snímkach obrazovky alebo denníkoch, ktoré poskytnete. Spoločnosť Microsoft tieto údaje nepoužije na identifikovanie vašej osoby.

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, použije spoločnosť Microsoft a ňou riadené dcérske spoločnosti a pobočky na poskytovanie služieb alebo vykonávanie transakcií, ktoré ste požadovali alebo autorizovali. Tieto informácie sa môžu použiť aj na vyžiadanie ďalších informácií o odozve, ktorú ste poskytli, s cieľom priniesť dôležité aktualizácie a oznámenia pomocou softvéru, aby bolo možné zlepšiť produkt alebo službu.

Ak v tomto prehlásení nie je uvedené inak, poskytnuté osobné informácie nebudú postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu. Príležitostne si najímame iné spoločnosti na poskytovanie obmedzených služieb v našom mene. Daným spoločnostiam poskytneme osobné informácie len v rozsahu potrebnom na poskytnutie danej služby, pričom dané spoločnosti nesmú tieto informácie používať na žiadne iné účely.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Microsoft uvíta vašu odozvu k tomuto prehláseniu o ochrane osobných údajov. Ak máte k otázky týkajúce sa tohto Prehlásenia alebo ste presvedčení, že ho nedodržiavame, kontaktujte nás pomocou webového formulára na lokalite Kontaktujte nás: Odozva k prehláseniu o ochrane osobných údajov.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA. Kontaktné údaje pobočiek a zastúpení spoločnosti Microsoft v jednotlivých krajinách alebo oblastiach nájdete na lokalite Microsoft Worldwide.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×