Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre produkty Microsoft Lync 2013

Výkonné aplikácie na zvýšenie produktivity, pripojenie a zabezpečenie

Získať Microsoft 365

Posledná aktualizácia: apríl 2015

Ak chcete porozumieť postupom zhromažďovania a používania údajov, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu Microsoft Lync, odporúčame, aby ste si prečítali prehlásenie o ochrane osobných údajov aj všetky príslušné doplnky.

Všeobecné

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zároveň poskytovať softvér, vďaka ktorému máte k dispozícii výkon, silu a komfort požadované pri používaní počítača. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené viaceré postupy zhromažďovania a používania údajov v produktoch spoločnosti Microsoft uvedených v časti Doplnky tohto dokumentu. Dôraz sa kladie na funkcie, ktoré komunikujú s internetom. Prehlásenie sa nevzťahuje na iné lokality, produkty ani služby online alebo offline spoločnosti Microsoft.

Doplnky – vydania produktov Lync 2013

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromaždené informácie použije spoločnosť Microsoft a ňou kontrolované pobočky a pridružené spoločnosti na aktiváciu funkcií, ktoré používate, ako aj na poskytovanie služieb alebo uskutočňovanie transakcií, ktoré ste požadovali alebo povolili. Môžu sa tiež použiť na analýzu a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft.

Môžeme vám zasielať určité povinné správy od služby, ako napríklad uvítacie listy, upomienky na platby, informácie o problémoch s technickými službami alebo oznámenia o zabezpečení. V niektorých službách spoločnosti Microsoft sa môžu zasielať pravidelné členské listy, ktoré sú považované za súčasť služby. Príležitostne od vás môžeme žiadať odozvu, pozvať vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu alebo vám zaslať propagačný e-mail, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách spoločnosti Microsoft a jej pridružených spoločností.

V záujme zabezpečenia konzistentnejšieho a osobnejšieho kontaktu so spoločnosťou Microsoft môžu byť informácie zhromaždené v rámci jednej služby spoločnosti Microsoft skombinované s informáciami zhromaždenými prostredníctvom ďalších služieb spoločnosti Microsoft. Zhromaždené informácie môžu byť takisto dopĺňané o informácie získané od iných spoločností. S cieľom prispôsobiť určité služby vašej zemepisnej oblasti môžeme napríklad použiť služby iných spoločností, ktoré nám umožnia odvodiť všeobecnú zemepisnú oblasť na základe vašej adresy IP.

Ak nie je v tomto prehlásení uvedené inak, bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Na poskytovanie obmedzených služieb v našom zastúpení, ako napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách alebo uskutočnenie štatistickej analýzy našich služieb, príležitostne angažujeme iné spoločnosti. Týmto spoločnostiam budú poskytnuté len osobné údaje potrebné na dodanie danej služby, pričom tieto údaje nesmú byť použité na žiadny iný účel.

Spoločnosť Microsoft môže k vašim údajom, vrátane obsahu vašej komunikácie, pristupovať alebo ich môže zverejniť v záujme: (a) dodržania zákonných predpisov alebo reagovania na zákonné požiadavky alebo právny spor, (b) ochrany práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane presadzovania zmlúv alebo zásad spoločnosti upravujúcich používanie služieb spoločnosti alebo (c) konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sa vyžaduje na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Údaje, ktoré spoločnosť Microsoft zhromaždí alebo ktoré sa jej odošlú prostredníctvom produktov uvedených v časti Doplnky tohto dokumentu, môžu byť ukladané a spracovávané v Spojených štátoch amerických alebo v ktorejkoľvek inej krajine/oblasti, kde sídli spoločnosť Microsoft, jej pridružené spoločnosti, pobočky alebo poskytovatelia služieb. Spoločnosť Microsoft dodržiava tzv. zásady bezpečného prístavu stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania údajov z Európskej únie.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

Ak používate softvér s funkciami podporujúcimi pripojenie na internet, navštevovaným webovým lokalitám a používaným službám online sa odosielajú informácie o vašom počítači (ďalej „štandardné informácie o počítači“). Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na pomoc pri zlepšovaní svojich produktov a služieb a na štatistickú analýzu. Medzi štandardné informácie o počítači zvyčajne patria adresa IP, verzia operačného systému, verzia prehliadača a miestne a jazykové nastavenia. V niektorých prípadoch môžu štandardné informácie o počítači zahŕňať aj identifikáciu hardvéru, ktorá udáva výrobcu, názov a verziu zariadenia. Ak sa v rámci určitej funkcie alebo služby odošlú spoločnosti Microsoft nejaké informácie, spolu s nimi sa odošlú aj štandardné informácie o počítači.

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje pomáhať pri ochrane zabezpečenia vašich údajov. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy. Poskytnuté osobné údaje napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov alebo jeho doplnky príležitostne aktualizujeme, a tak reagujeme na zmeny v produktoch a službách a na odozvu od zákazníkov. V prípade vykonania zmien v tomto dokumente sa zmení aj dátum poslednej aktualizácie uvedený v hornej časti stránky. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto prehlásenie a jeho doplnky, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni vaše informácie.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft uvíta vaše pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov a jeho doplnkov. Ak máte otázky alebo si myslíte, že sa tieto dokumenty nedodržiavajú, kontaktujte nás pomocou formulára Kontaktný formulár na poskytnutie odozvy týkajúcej sa ochrany osobných údajov alebo poštou na adrese:

Microsoft Privacy – Lync
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Špecifické funkcie

Hlásenie chýb

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft môžete spoločnosti Microsoft hlásiť svoje problémy a prijímať informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri predchádzaní alebo riešení takýchto problémov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie o zhromažďovaných, spracovávaných a prenášaných údajoch pomocou služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v prehlásení o ochrane osobných údajov pre túto službu na lokalite Vyhlásenie o používaní osobných údajov v službe hlásenia chýb spoločnosti Microsoft.

Používanie informácií: Odoslané údaje s hláseniami chýb môžu byť použité na riešenie problémov zákazníkov a zlepšenie softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Pri prvom výskyte chyby vám bude ponúknutá možnosť podieľať sa na službe Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete povoliť službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft, služba bude spoločnosti Microsoft automaticky hlásiť problémy, ktoré sa u vás vyskytnú.

V zriedkavých prípadoch, napríklad pri problémoch, ktoré vyžadujú obzvlášť zložité riešenie, môže spoločnosť Microsoft požadovať ďalšie údaje vrátane častí pamäte (ktoré môžu zahŕňať pamäť zdieľanú niektorými alebo všetkými aplikáciami spustenými v čase výskytu problému), niektorých nastavení databázy Registry, ako aj súborov z počítača. Môže sa to vzťahovať aj na aktuálne otvorené dokumenty. V prípade požadovania ďalších údajov budete mať možnosť zobraziť informácie uvedené v chybovom hlásení, skôr ako sa rozhodnete dané hlásenie odoslať spoločnosti Microsoft.

Dôležité informácie: Zákazníci v podnikoch môžu prostredníctvom skupinovej politiky konfigurovať fungovanie služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft vo svojich počítačoch. Možnosti konfigurácie zahŕňajú aj vypnutie služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft. Ak ste správcom a chcete konfigurovať skupinovú politiku pre službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft, technické podrobnosti nájdete na lokalite Windows Server Group Policy TechCenter.

Služba zobrazovania oznámení Microsoft Lync Servera

Popis tejto funkcie: Služba zobrazovania oznámení Lync Servera je služba umožňujúca bez vyžiadania doručiť oznámenia o aktualizáciách – napríklad oznámenia o okamžitých správach a pozvánkach, oznámenia o čakajúcich správach či zmeškaných hovoroch – do mobilných zariadení s nainštalovaným Microsoft Lyncom 2010 či novším mobilným klientom, ktoré sú nastavené ak, aby zobrazovali oznámenia.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Všetky oznámenia o okamžitých správach a pozvánkach; oznámenia o čakajúcich správach a oznámenia o zmeškaných hovoroch odoslané do Microsoft Lyncu nainštalovaného v mobilných zariadeniach sú smerované cez službu zobrazovania oznámení Lync Servera, ktorý ich doručí určenému mobilnému príjemcovi. Prostredníctvom služby zobrazovania oznámení Lync Servera je možné doručiť aj informácie o zobrazovanom mene odosielateľa, ukážku správy či ID konverzácie. Po nadviazaní konverzácie prostredníctvom okamžitých správ medzi účastníkmi už tieto správy nebudú využívať službu zobrazovania oznámení Lync Servera.

Používanie informácií: Informácie odoslané službe zobrazovania oznámení Lync Servera sa využívajú na spracovanie a doručovanie oznámení o okamžitých správach, čakajúcich správach či zmeškaných hovoroch určenému príjemcovi. Spoločnosť Microsoft údaje odoslané službe zobrazovania oznámení Lync Servera neukladá ani neuchováva. Oznámenia sa do používateľovho mobilného telefónu doručujú prostredníctvom služieb zobrazovania oznámení tretej strany v závislosti od typu použitého mobilného zariadenia používateľa; správy odoslané zo zariadenia Apple alebo do zariadenia Apple budú napríklad prechádzať cez službu zobrazovania oznámení spoločnosti Apple. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje zhromažďované týmito službami tretích strán. Informácie o ich politike zhromažďovania a používania údajov nájdete v doplnku týkajúcom sa ochrany osobných údajov pre vaše konkrétne mobilné zariadenie (v hornej časti tejto stránky).

Výber a ovládanie: Používanie služby zobrazovania oznámení Lync Servera je potrebné na to, aby ste mohli využívať výhody podpory zobrazovania oznámení v Microsoft Lyncu, ktorý je nasadený v mobilných zariadeniach v rámci vašej organizácie. Ak chcete zistiť, či je v rámci vašej organizácie táto funkcia povolená, obráťte sa na podnikového správcu. Ak je zobrazovanie oznámení v rámci vašej organizácie povolené a vaše zariadenie je schopné ich prijímať a zobrazovať, môžete ich v danom zariadení povoliť či zakázať. Ich zakázaním však iba vypnete kontextové hlásenie či zvukový signál, pomocou ktorého vás zariadenie upozorňuje, ale nezabránite zariadeniu samotnému nové správy a oznámenia prijímať.

Odozva online

Popis tejto funkcie: Funkcia Odozva online umožňuje poskytovanie pripomienok k produktom a službám priamo spoločnosti Microsoft.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak použijete funkciu Odozva online, spoločnosti Microsoft sa odošle obsah vašej správy a štandardné informácie o počítači.

Používanie informácií: Odoslané údaje sa môžu použiť na zlepšenie lokalít, produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft. Zhromaždené informácie môžu byť použité aj na vyžiadanie ďalších informácií o poskytnutých pripomienkach v súvislosti s používaným produktom alebo službou.

Výber a ovládanie: Používanie funkcie Odozva online je voliteľné.

Pomocník online

Popis tejto funkcie: Kliknutím na položku Pomocník online alebo Pomocník sa pripojíte k materiálom technickej podpory online poskytujúcim najaktuálnejší obsah.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak použijete funkciu Pomocník online alebo Pomocník, vaša žiadosť sa spoločnosti Microsoft odošle spolu s ľubovoľným hodnotením alebo odozvou, ktorou sa rozhodnete reagovať na zobrazené témy Pomocníka. Ak do vyhľadávacieho poľa alebo poľa na poskytnutie odozvy napíšete akékoľvek osobné údaje, tieto údaje sa odošlú spoločnosti Microsoft, ale nebudú použité na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie.

Používanie informácií: Vo funkciách Pomocník online a Pomocník sa vyhľadávané informácie používajú na zobrazenie najrelevantnejších výsledkov, vývoj nového a zlepšenie existujúceho obsahu.

Výber a ovládanie: Ak sa nechcete pripojiť k materiálom technickej podpory online, neklikajte na položku Pomocník online ani Pomocník.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×