Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre produkty Microsoft Lync

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Posledná aktualizácia: máj 2012

Ak chcete porozumieť postupom zhromažďovania a používania údajov, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu Microsoft Lync, prečítajte si prehlásenie o ochrane osobných údajov aj všetky príslušné doplnky.

Všeobecné

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje pri poskytovaní softvéru, vďaka ktorému máte k dispozícii výkon, silu a komfort, ktorý pri používaní počítača požadujete. V tomto prehlásení o používaní osobných údajov sú vysvetlené viaceré postupy zhromažďovania a používania údajov v produktoch spoločnosti Microsoft uvedených v časti Doplnky tohto dokumentu. Dôraz sa kladie na funkcie, pri ktorých prichádza ku komunikácii s internetom. Prehlásenie sa nevzťahuje na iné lokality, produkty ani služby online alebo offline spoločnosti Microsoft.

Doplnky – vydania produktov v roku 2010

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromaždené informácie použije spoločnosť Microsoft a ňou kontrolované pobočky a pridružené spoločnosti na aktiváciu funkcií, ktoré používate, ako aj na poskytovanie služieb alebo uskutočňovanie transakcií, ktoré ste požadovali alebo povolili. Môžu sa tiež použiť na analýzu a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft.

Môžeme vám zasielať určité povinné správy od služby, ako napríklad uvítacie listy, upomienky na platby, informácie o problémoch s technickými službami alebo oznámenia o zabezpečení. V niektorých službách spoločnosti Microsoft sa môžu zasielať pravidelné členské listy, ktoré sú považované za súčasť služby. Príležitostne od vás môžeme žiadať odozvu, pozvať vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu alebo vám zaslať propagačný e-mail, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách spoločnosti Microsoft a jej pridružených spoločností.

V záujme zabezpečenia konzistentnejšieho a osobnejšieho kontaktu so spoločnosťou Microsoft môžu byť informácie zhromaždené v rámci jednej služby spoločnosti Microsoft skombinované s informáciami zhromaždenými prostredníctvom ďalších služieb spoločnosti Microsoft. Zhromaždené informácie môžu byť takisto dopĺňané o informácie získané od iných spoločností. S cieľom prispôsobiť určité služby vašej zemepisnej oblasti môžeme napríklad použiť služby iných spoločností, ktoré nám umožnia odvodiť všeobecnú zemepisnú oblasť na základe vašej adresy IP.

Ak nie je v tomto prehlásení uvedené inak, bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Na poskytovanie obmedzených služieb v našom zastúpení, ako napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách alebo uskutočnenie štatistickej analýzy našich služieb, príležitostne angažujeme iné spoločnosti. Týmto spoločnostiam budú poskytnuté len osobné údaje potrebné na dodanie danej služby, pričom tieto údaje nesmú byť použité na žiadny iný účel.

Spoločnosť Microsoft môže k vašim údajom, vrátane obsahu vašej komunikácie, pristupovať alebo ich môže zverejniť v záujme: (a) dodržania zákonných predpisov alebo reagovania na zákonné požiadavky alebo právny spor, (b) ochrany práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane presadzovania zmlúv alebo zásad spoločnosti upravujúcich používanie služieb spoločnosti alebo (c) konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sa vyžaduje na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Údaje, ktoré spoločnosť Microsoft zhromaždí alebo ktoré sa jej odošlú prostredníctvom produktov uvedených v časti Doplnky tohto dokumentu, môžu byť ukladané a spracovávané v Spojených štátoch amerických alebo v ktorejkoľvek inej krajine alebo oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosť Microsoft, jej pridružených spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft dodržiava tzv. zásady bezpečného prístavu stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a zachovávania údajov z Európskej únie.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

Ak používate softvér s funkciami podporujúcimi pripojenie na internet, navštevovaným webovým lokalitám a používaným službám online sa odosielajú informácie o vašom počítači (ďalej „štandardné informácie o počítači“). Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na pomoc pri zlepšovaní svojich produktov a služieb a na štatistickú analýzu. Medzi štandardné informácie o počítači zvyčajne patria adresa IP, verzia operačného systému, verzia prehliadača a miestne a jazykové nastavenia. V niektorých prípadoch môžu štandardné informácie o počítači zahŕňať aj identifikáciu hardvéru, ktorá udáva výrobcu, názov a verziu zariadenia. Ak sa v rámci určitej funkcie alebo služby odošlú spoločnosti Microsoft nejaké informácie, spolu s nimi sa odošlú aj štandardné informácie o počítači.

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje pomáhať pri ochrane zabezpečenia vašich údajov. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy. Poskytnuté osobné údaje napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach.

Zmeny v prehlásení o používaní osobných údajov

Prehlásenie o používaní osobných údajov alebo jeho doplnky príležitostne aktualizujeme, a tak reagujeme na zmeny v produktoch a službách a na odozvu od zákazníkov. V prípade vykonania zmien v tomto dokumente sa zmení aj dátum poslednej aktualizácie uvedený v hornej časti stránky. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto prehlásenie a jeho doplnky, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni vaše informácie.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft uvíta vaše pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o používaní osobných údajov a jeho doplnkov. Ak máte otázky alebo si myslíte, že sa tieto dokumenty nedodržiavajú, kontaktujte nás pomocou formulára Kontaktný formulár na poskytnutie odozvy týkajúcej sa ochrany osobných údajov v systéme zjednotenej komunikácie alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Špecifické funkcie

Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft

Načo slúži táto funkcia: Prostredníctvom služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft môžete spoločnosti Microsoft hlásiť svoje problémy a prijímať informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri predchádzaní alebo riešení takýchto problémov.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Informácie o zhromažďovaných, spracovávaných a prenášaných údajoch pomocou služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v prehlásení o používaní osobných údajov pre túto službu na lokalite Prehlásenie o používaní osobných údajov pre službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft.

Používanie informácií: Odoslané údaje s hláseniami chýb môžu byť použité na riešenie problémov zákazníkov a zlepšenie softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Pri prvom výskyte chyby vám bude ponúknutá možnosť podieľať sa na službe Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete povoliť službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft, služba bude spoločnosti Microsoft automaticky hlásiť problémy, ktoré sa u vás vyskytnú.

V zriedkavých prípadoch, napríklad pri problémoch, ktoré vyžadujú obzvlášť zložité riešenie, môže spoločnosť Microsoft požadovať ďalšie údaje vrátane častí pamäte (ktoré môžu zahŕňať pamäť zdieľanú niektorými alebo všetkými aplikáciami spustenými v čase výskytu problému), niektorých nastavení databázy Registry, ako aj súborov z počítača. Môže sa to vzťahovať aj na aktuálne otvorené dokumenty. V prípade požadovania ďalších údajov budete mať možnosť zobraziť informácie uvedené v chybovom hlásení skôr, ako sa rozhodnete dané hlásenie odoslať spoločnosti Microsoft.

Dôležité informácie: Zákazníci v podnikoch môžu prostredníctvom skupinovej politiky konfigurovať fungovanie služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft vo svojich počítačoch. Možnosti konfigurácie zahŕňajú aj vypnutie služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft. Ak ste správcom a chcete konfigurovať skupinovú politiku pre službu Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft, technické podrobnosti nájdete na lokalite Windows Server Group Policy TechCenter.

Služba Push Notification Service Microsoft Lync Servera

Popis tejto funkcie: Služba Push Notification Service Lync Servera je služba umožňujúca doručovanie upozornení na aktualizácie bez vyžiadania – napríklad upozornení na okamžité správy a pozvánky, upozornení na čakajúce správy či na zmeškané hovory – do mobilných zariadení s nainštalovaným Microsoft Lyncom 2010 či novším mobilným klientom, ktoré sú nastavené, aby prijímali upozornenia bez vyžiadania.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Všetky upozornenia na okamžité správy a pozvánky; upozornenia na čakajúce správy a upozornenia na zmeškané hovory odoslané do Microsoft Lyncu nainštalovaného v mobilných zariadeniach sú smerované cez službu Push Notification Service Lync Servera, ktorý ich doručí určenému mobilnému príjemcovi. Prostredníctvom služby Push Notification Service Lync Servera je možné doručiť aj informácie o zobrazovanom mene odosielateľa, ukážku správy či identifikáciu konverzácie. Po nadviazaní konverzácie prostredníctvom okamžitých správ už tieto správy nebudú využívať službu Push Notifications Service Lync Servera.

Využívanie informácií: Informácie odoslané službe Push Notification Service Lync Servera sa využívajú na spracovanie a doručovanie upozornení na okamžité správy, čakajúce správy či zmeškané hovory určenému príjemcovi. Spoločnosť Microsoft údaje odoslané službe Push Notification Service Lync Servera neukladá ani neuchováva. Upozornenia sa do používateľovho mobilného telefónu doručujú prostredníctvom služieb Push Notification Service tretej strany v závislosti od typu použitého mobilného zariadenia; správy odoslané zo zariadenia Apple alebo do zariadenia Apple budú napríklad prechádzať cez službu Push Notification Service spoločnosti Apple. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje zhromažďované týmito službami tretích strán. Informácie o ich politike zhromažďovania a využívania údajov nájdete v doplnku týkajúcom sa ochrany osobných údajov pre vaše konkrétne mobilné zariadenie (v hornej časti tejto stránky).

Voľby/ovládanie: Používanie služby Push Notification Service Lync Servera je potrebné na to, aby ste mohli využívať výhody podpory upozornení Microsoft Lyncu bez vyžiadania v mobilných zariadeniach v rámci vašej organizácie. Ak chcete zistiť, či je v rámci vašej organizácie táto funkcia povolená, obráťte sa na podnikového správcu. Ak sú upozornenia bez vyžiadania v rámci vašej organizácie povolené a vaše zariadenie je schopné ich prijímať a zobrazovať, môžete ich v danom zariadení povoliť či zakázať. Ich zakázaním však iba vypnete kontextové hlásenie či zvukový signál, pomocou ktorého vás zariadenie upozorňuje, ale nezabránite zariadeniu samotnému nové správy a upozornenia prijímať.

Odozva online

Načo slúži táto funkcia: Funkcia Odozva online umožňuje poskytovanie spätnej väzby v súvislosti s produktmi a službami priamo spoločnosti Microsoft.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak použijete funkciu Odozva online, spoločnosti Microsoft sa odošle obsah vašej správy a štandardné informácie o počítači.

Používanie informácií: Odoslané údaje sa môžu použiť na zlepšenie lokalít, produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft. Zhromaždené informácie môžu byť použité aj na vyžiadanie ďalších informácií o poskytnutej odozve v súvislosti s používaným produktom alebo službou.

Výber a ovládanie: Používanie funkcie Odozva online je voliteľné.

Pomocník online

Načo slúži táto funkcia: Kliknutím na položku Pomocník online alebo Pomocník sa pripojíte k materiálom technickej podpory online, poskytujúcim najaktuálnejší obsah.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos údajov: Ak použijete funkciu Pomocník online alebo Pomocník, vaša žiadosť sa spoločnosti Microsoft odošle spolu s ľubovoľným hodnotením alebo odozvou, ktorou sa rozhodnete reagovať na zobrazené témy Pomocníka. Ak do vyhľadávacieho poľa alebo poľa na poskytnutie odozvy napíšete akékoľvek osobné údaje, tieto údaje sa odošlú spoločnosti Microsoft, ale nebudú použité na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie.

Používanie informácií: Vo funkciách Pomocník online a Pomocník sa vyhľadávané informácie používajú na zobrazenie najrelevantnejších výsledkov, vývoj nového a zlepšenie existujúceho obsahu.

Výber a ovládanie: Ak sa nechcete pripojiť k materiálom technickej podpory online, neklikajte na položku Pomocník online ani Pomocník.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×