Prepnutie z práce v režime offline na prácu v režime online

Prepnutie z práce v režime offline na prácu v režime online

Outlook môže pracovať v režime online alebo môže byť od e-mailového servera odpojený (režim offline).

Ako zistíme, či pracujeme offline alebo online v programe Outlook? Existujú na to vizuálne pomôcky, ktoré začínajú na stavovom riadku v dolnej časti okna programu Outlook. Ak sa zobrazuje niektorý z týchto indikátorov stavu, znamená to, že Outlook nie je pripojený k poštovému serveru.

Stav Práca v režime offline alebo Stav Odpojené

Kým sa spojenie neobnoví, nemôžete odosielať ani prijímať e-maily.

Stav: Práca v režime offline

Práca v režime offline je zvyčajne vecou voľby. Postup návratu do režimu práce online je jednoduchý.

 • Na obnovenie pripojenia v programe Outlook na karte Odosielanie alebo prijímanie vyberte položku Pracovať offline.

  Možnosť Práca v režime offline na karte Odosielanie alebo prijímanie

Poznámky: 

 • Ak je pozadie tlačidla Pracovať offline podfarbené (ako je znázornené na obrázku vyššie), nie ste pripojení. Ak ale pozadie nie je podfarbené, ste pripojení.

 • Ak sa tlačidlo Pracovať offline a vaše e-mailové konto je konto microsoft Exchange Servera alebo kontoMicrosoft 365, môže byťrežim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vypnuté. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, postupujte podľa krokov v časti Zapnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá spravuje Exchange server pre vašu organizáciu.
  Odporúčame vždy zapínať režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou sMicrosoft 365 kontom.

Stav: Odpojené

Môže existovať viac dôvodov, prečo máte Outlook odpojený. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov niektorých možných príčin.

 • Ak internetové pripojenie funguje, môže ísť o problém s poštovým serverom.

 • Ak sa môžete prihlásiť do e-mailu z webovej lokality, napríklad z lokality http://outlook.com, skontrolujte, či môžete takým spôsobom prijímať a odoslať e-maily. Ak e-mail na webovej lokalite nefunguje, obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo na svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

 • Ak môžete odosielať a prijímať poštu na webovej lokalite, poštový server je v poriadku. Váš počítač však možno potrebuje aktualizácie alebo sa môže vyskytol problém s nastavením konta.

Niekoľko tipov, ako Outlook znova pripojiť

Tu uvádzame niekoľko návrhov, ako môžete Outlook znova pripojiť.

Zmena stavu práce v režime offline

 • Na karte Odosielanie alebo prijímanie vyberte položku Pracovať offline a skontrolujte stavový riadok. Ak sa zobrazí stav Práca v režime offline, postup opakujte, kým sa stav nezmení na pripojený.

Vyhľadanie aktualizácií

Vytvorenie nového profilu

Na vylúčenie možnosti, že v aktuálnom profile služby Outlook máte chybu, vytvorte nový profil. Ak otvoríte Outlook použitím nového profilu a stále je odpojený, skúste konto odstrániť a potom ho znova pridať späť.

 1. Na table Priečinok kliknite pravým tlačidlom myši na názov svojho konta a potom vyberte položky Odstrániť <názov konta>.

 2. Ďalej postupujte podľa krokov na opätovné pridanie konta.

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Ak sa v stavovom riadku v dolnej časti okna Microsoft Outlooku zobrazuje stav Práca offline,znamená to, že Outlook je odpojený od poštového servera. Kým sa spojenie neobnoví, nemôžete odosielať ani prijímať e-maily.

Stavový riadok v Outlooku označujúci stav Práca v režime offline.

Najprv skontrolujte internetové pripojenie načítaním ľubovoľnej webovej lokality. Ak internetové pripojenie funguje, vyskúšajte sa opätovne pripojiť k e-mailovému serveru. Postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Odosielanie alebo prijímanie.

  Všimnite si, že keď je Outlook nastavený na prácu v režime offline, toto tlačidlo je zvýraznené.

  Príkaz Pracovať offline na páse s nástrojmi označujúci zapnutý režim offline

 2. Ak sa chcete vrátiť do režimu online, kliknite na položku Pracovať offline.

  Po opätovnom pripojení k serveru má tlačidlo Pracovať offline jednoduché pozadie:

  Príkaz Pracovať offline na páse s nástrojmi označujúci vypnutý režim offline

Stále to nefunguje? Ak toto e-mailové konto funguje na webovej lokalite, napríklad Outlook.com, vyskúšajte na tejto lokalite, či môžete prijať alebo odoslať nový e-mail. Ak nemôžete, obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ak prijímanie a odosielanie e-mailov na webovej lokalite funguje, nemáte problém s e-mailovým serverom. Je však možné, že Outlook treba aktualizovať, alebo môže ísť o problém týkajúci sa nastavení e-mailového konta. Ak používate konto Exchange, overte si dostupnosť aktualizácií a všetky vyžadované nainštalujte. (Je dobré mať vždy nainštalované najnovšie aktualizácie.)

Ste zúfalí? Možno by ste mali zvážiť vytvorenie nového konta. Skúste si vytvoriť nový e-mailový profil.

Kedy je vhodnejšie pracovať v režime offline

Keď s Outlookom a so svojím poštovým serverom pracujete v režime online, prijímanie a odosielanie e-mailov je okamžité. V niektorých situáciách je však práca v režime online nepraktická. Niekedy napríklad nie je k dispozícii sieťové pripojenie. Inokedy zase môžete mať sieťové pripojenie, ale nechcete sa k nemu pripojiť, pretože ste vyčerpali dátový balík alebo by vám bol zaúčtovaný poplatok.

V Outlooku si môžete vybrať, či chcete pracovať v režime online alebo offline, a to automaticky alebo manuálne. Ak ste si zvolili prácu v režime offline, no chcete manuálne odoslať alebo prijať správu, stačí kliknúť na položky Odoslať alebo prijať > Odoslať a prijať všetky priečinky.

.

Práca offline s kontom Microsoft Exchange Servera

Ak sa vaše konto pripája k Microsoft Exchange Serveru, máte správy uložené v poštovej schránke na serveri. Ak ste pripojení k serveru a pracujete v režime online, môžete využívať všetky funkcie Outlooku, ako je otváranie položiek, ich premiestňovanie medzi priečinkami a odstraňovanie položiek. Pri práci v režime offline však strácate prístup k všetkým položkám uloženým na serveri. Preto je užitočné mať vo svojom počítači uložené priečinky offline v údajovom súbore Outlooku pre režim offline (.ost).

Offline údajový súbor Outlooku (.ost) je replika alebo kópia poštovej schránky Exchange. Keď ste online, tento súbor sa automaticky synchronizuje so serverom tak, aby obe kópie boli rovnaké a zmeny vykonané v oboch kópiách sa na druhej strane vykonali. Ak sa pripojenie k serveru Exchange nedá vytvoriť, Outlook môžete nakonfigurovať tak, aby sa automaticky spúšťal offline. Môžete tiež manuálne prepínať medzi stavmi online a offline pripojenia a vybrať, ktoré priečinky programu Exchange budú aktuálne lokálne vo vašom počítači.

Odporúča sa používať konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou odstraňuje väčšinu dôvodov na prácu v režime offline. Chýbajúce sieťové pripojenie takmer ani nezaregistrujete, pretože môžete stále pracovať so svojimi položkami.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou predvolene vytvára a používa údajový súbor Outlooku pre režim offline (.ost) a potom prevezme a udržiava synchronizovanú kópiu položiek vo všetkých priečinkoch vašej poštovej schránky. Outlook synchronizuje vašu prácu v počítači so serverom.

Je úplne jedno, či pracujete v kancelárii, doma alebo v lietadle, zmeny a dostupnosť siete nepocítite. Môžete pokračovať v práci s vašimi údajmi, aj keď je pripojenie na server Exchange prerušené. Po obnovení pripojenia program Outlook automaticky synchronizuje zmeny, takže priečinky a položky na serveri a v počítači sú opäť totožné. Správu pripojenia na server a zachovanie aktuálnosti údajov zabezpečuje program Outlook. Nie je potrebné prejsť do režimu offline a nie je potrebné pokúšať sa o opätovné pripojenia na server — všetko je automatické.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vás oslobodzuje aj od nastavenia skupín pre odosielanie alebo prijímanie, pretože sám vyberá priečinky, ktoré majú byť k dispozícii v režime offline, a synchronizuje tieto priečinky.

Pre prácu v režime offline sa teraz môžete rozhodnúť už len v prípade, že chcete účinnejšie riadiť preberanie do lokálnej kópie poštovej schránky programu Exchange. Môže to byť napríklad v prípade, že používate zariadenie alebo služby, za ktoré sa platia poplatky na základe množstva prenesených údajov. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou všetko pravidelne aktualizuje. Práca v režime offline vám umožňuje používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie na spresnenie typu a množstva synchronizovaných informácií.

Čo ak nepoužívate konto na serveri Exchange? Mnohí ľudia používajú konto POP3 alebo IMAP od poskytovateľa internetových služieb alebo webové konto, napríklad Outlook.com (predtým Hotmail).

Najrýchlejší spôsob, ako pracovať v režime offline, je použiť predvolené nastavenia Outlooku. Ak si chcete nastavenia vrátane miesta, kam sa má uložiť údajový súbor Outlooku pre režim offline (.ost), prispôsobiť, postupujte podľa pokynov v časti Prispôsobené nastavenie.

Rýchle nastavenie

 1. Na karte Odosielanie alebo prijímanie kliknite v skupine Predvoľby na položku Pracovať offline.

 2. Ak chcete nastaviť údajový súbor Outlooku pre režim offline (.ost), kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Pri spustení zobrazovať výzvu na výber režimu online alebo offline je predvolene začiarknuté. Ak chcete, aby program Outlook vždy, keď je pripojenie prístupné, pracoval v režime online, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Po vytvorení údajového súboru Outlooku pre režim offline (.ost) musíte po ukončení a reštartovaní Outlooku synchronizovať svoju e-mailovú schránku na serveri Exchange s novým súborom. Toto je najrýchlejší spôsob, ako to urobiť: Na karte Odosielanie alebo prijímanie kliknite v skupine Odoslať a prijať na položku Odoslať alebo prijať všetky priečinky.

Prispôsobené nastavenie

Ak chcete prispôsobiť nastavenia údajového súboru Outlooku pre režim offline (.ost), napríklad miesto v počítači, kam sa má súbor uložiť, postupujte takto:

 1. Ak ste údajový súbor Outlooku pre režim offline (.ost) ešte nevytvorili, vytvorte ho teraz.

  Vytvorenie údajového súboru Outlooku pre režim offline (.ost)

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  3. Na karte E-mail vyberte e-mailové konto na serveri Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

  5. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Nastavenie súboru priečinkov offline.

  6. Do textového poľa Súbor zadajte cestu k súboru, ktorý chcete použiť ako súbor .ost.

   Predvolený názov súboru je Outlook.ost. Ak tento súbor už existuje, zobrazí sa výzva na zadanie nového názvu.

 2. Kliknite na ponuku Súbor.

 3. Potom kliknite na položku Nastavenie kont a Nastavenie kont.

 4. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 6. Urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Vždy spúšťať Outlook v režime offline     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pracovať offline a používať telefonické pripojenie siete.

  2. Pri každom spustení programu Outlook rozhodnúť, či budete pracovať v režime offline alebo v režime online     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom začiarknite políčko Vyberať typ pripojenia pri spúšťaní.

  3. Vždy pripojiť na sieť     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pripojiť sa pomocou siete.

  4. Program Outlook automaticky zisťuje, či je k dispozícii pripojenie na server     Kliknite na prepínač Automaticky zisťovať stav pripojenia. Ak sa program Outlook nedokáže pripojiť na poštový server, automaticky sa spustí v režime offline.

   Poznámka: Do textového poľa s. do skončenia pripojenia na server môžete zadať dobu čakania na odozvu servera. Po uplynutí tejto doby sa zobrazí výzva na zopakovanie pokusu o pripojenie alebo prepnutie do režimu offline.

Na začiatok stránky

Práca v režime offline

Keď pracujete online s Outlookom 2007 a poštovým serverom, dostanete novú poštu pri doručení a vami odoslaná pošta sa odošle okamžite. Existujú však časy, kedy práca online nie je praktická. Niekedy napríklad môže byť z dôvodu vašej polohy sieťové pripojenie k dispozícii. Existujú aj prípady, kedy je pripojenie k dispozícii a nechcete ho používať, aby ste sa vyhli poplatkom za pripojenie.

Ak sa vaše konto pripája k programu Exchange, máte správy uložené v poštovej schránke na serveri. Ak ste pripojení k serveru a pracujete v režime online, môžete využívať všetky funkcie programu Outlook, ako je otváranie položiek, ich premiestňovanie medzi priečinkami a odstraňovanie položiek. Pri práci v režime offline však strácate prístup ku všetkým položkám uloženým na serveri. Preto je užitočné mať vo svojom počítači uložené priečinky offline v súbore priečinkov offline (.ost)

Súbor .ost je replika alebo kópia poštovej schránky Exchange. Keď ste online, tento súbor .ost sa automaticky synchronizuje so serverom tak, aby obe kópie boli rovnaké a zmeny vykonané v oboch kópiách sa na druhej strane vykonali. Ak sa pripojenie k serveru Exchange nedá vytvoriť, Outlook môžete nakonfigurovať tak, aby sa automaticky spúšťal offline. Môžete tiež manuálne prepínať medzi stavmi online a offline pripojenia a vybrať, ktoré priečinky programu Exchange budú aktuálne lokálne vo vašom počítači.

Odporúča sa používať konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou odstraňuje väčšinu dôvodov na prácu v režime offline. Chýbajúce sieťové pripojenie takmer ani nezaregistrujete, pretože môžete stále pracovať so svojimi položkami.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou predvolene vytvára a používa súbor priečinkov offline (.ost) a potom prevezme a udržiava a synchronizovanú kópiu položiek vo všetkých priečinkoch vašej poštovej schránky. Program Outlook synchronizuje vašu prácu na počítači so serverom.

Je úplne jedno, či pracujete v kancelárii, doma alebo v lietadle, zmeny a dostupnosť siete nepocítite. Môžete pokračovať v práci s vašimi údajmi, aj keď je pripojenie na server Exchange prerušené. Po obnovení pripojenia program Outlook automaticky synchronizuje zmeny, takže priečinky a položky na serveri a v počítači sú opäť totožné. Správu pripojenia na server a zachovanie aktuálnosti údajov zabezpečuje program Outlook. Nie je potrebné prejsť do režimu offline a nie je potrebné pokúšať sa o opätovné pripojenia na server — všetko je automatické.

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vás oslobodzuje aj od nastavenia skupín pre odosielanie alebo prijímanie, pretože sám vyberá priečinky, ktoré majú byť k dispozícii v režime offline, a synchronizuje tieto priečinky.

Pre prácu v režime offline sa teraz môžete rozhodnúť už len v prípade, že chcete účinnejšie riadiť preberanie do lokálnej kópie poštovej schránky programu Exchange. Môže to byť napríklad v prípade, že používate zariadenie alebo služby, za ktoré sa platia poplatky na základe množstva prenesených údajov. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou všetko pravidelne aktualizuje. Práca v režime offline vám umožňuje používať skupiny na odosielanie alebo prijímanie na spresnenie typu a množstva synchronizovaných informácií.

Čo ak nepoužívate konto na serveri Exchange? Veľa ľudí používa kontá typu POP3 alebo IMAP od poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo kontá typu HTTP, akým je napríklad konto programu Microsoft Windows Live Mail. Pri práci v režime online je pripojenie na server prístupné a program Outlook okamžite odosiela a prijíma správy pre e-mailové kontá Exchange, IMAP a HTTP. Ak ide o e-mailové kontá POP3, správy sa odosielajú okamžite v prípade, že na karte Nastavenie pošty je začiarknuté políčko Pri pripojení okamžite odosielať (ponuka Nástroje, príkaz Možnosti). Ak ste v režime offline, všetky kontá používajú naplánovaný časový interval odosielania a prijímania, ktorý je zadaný v dialógovom okne Skupiny pre odosielanie alebo prijímanie. Ani pre e-mailové kontá typu IMAP nie sú priečinky prístupné počas práce v režime offline.

Pri práci v režime offline sa program Outlook pripája na poštový server iba na základe vašej voľby. Ak je program Outlook v režime offline, nepokúša sa pripojiť na váš poštový server, aby skontroloval nové správy, prevzal vami označené hlavičky alebo odoslal správy.

Na začiatok stránky

Ak máte konto na serveri Microsoft Exchange

Ak chcete počas práce prepínať medzi režimami online a offline, Outlook 2007 je potrebné reštartovať. Na dosiahnutie väčšej flexibility pri prepínaní medzi stavmi pripojenia online a offline zvážte použitie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Najrýchlejší spôsob, ako pracovať v režime offline, je použiť predvolené nastavenia programu Outlook. Ak chcete prispôsobiť nastavenia, vrátane miesta, kam sa má uložiť súbor priečinka offline (.ost), použite pokyny v častiPrispôsobené nastavenie.

Rýchle nastavenie

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Príkaz Pracovať offline v ponuke Súbor

 2. Ak chcete nastaviť súbor priečinka offline (.ost), kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Pri spustení zobrazovať výzvu na výber režimu online alebo offline je predvolene začiarknuté. Ak chcete, aby program Outlook vždy, keď je pripojenie prístupné, pracoval v režime online, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Ak je vytvorený súbor .ost a vy ukončujete prácu v programe Outlook a program reštartujete, je potrebné synchronizovať vašu poštovú schránku na serveri Exchange so súborom .ost. Najrýchlejšie to urobíte nasledujúcim spôsobom: v ponuke Nástroje ukážte na položku Odosielanie alebo prijímanie a potom kliknite na položku Odoslať a prijať všetko.

Prispôsobené nastavenie

Ak chcete prispôsobiť nastavenia súboru priečinka offline (.ost), ako napríklad miesto na vašom počítači, kam kam sa má uložiť súbor (.ost), postupujte nasledovne:

 1. Ak ste ešte nevytvorili súbor priečinka offline (.ost), vytvorte ho teraz.

  Vytvorenie súboru priečinkov offline (.ost)

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  2. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

  4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Nastavenie súboru priečinkov offline.

  5. Do textového poľa Súbor zadajte cestu k súboru, ktorý chcete použiť ako súbor .ost.

   Predvolený názov súboru je Outlook.ost. Ak tento súbor už existuje, zobrazí sa výzva na zadanie nového názvu.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 3. Na karte E-mail kliknite na konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 5. Urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Vždy spúšťať Outlook v režime offline     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pracovať offline a používať telefonické pripojenie siete.

  2. Pri každom spustení programu Outlook rozhodnúť, či budete pracovať v režime offline alebo v režime online     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom začiarknite políčko Vyberať typ pripojenia pri spúšťaní.

  3. Vždy pripojiť na sieť     Kliknite na prepínač Manuálne ovládať stav pripojenia a potom kliknite na prepínač Pripojiť sa pomocou siete.

  4. Program Outlook automaticky zisťuje, či je k dispozícii pripojenie na server     Kliknite na prepínač Automaticky zisťovať stav pripojenia. Ak sa program Outlook nedokáže pripojiť na poštový server, automaticky sa spustí v režime offline.

   Poznámka: Do textového poľa s. do skončenia pripojenia na server môžete zadať dobu čakania na odozvu servera. Po uplynutí tejto doby sa zobrazí výzva na zopakovanie pokusu o pripojenie alebo prepnutie do režimu offline.

Ak používate konto na serveri Exchange v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Príkaz Pracovať offline v ponuke Súbor

Ak používate kontá typu POP3, IMAP alebo HTTP

 • V ponuke Súbor kliknite na položku Pracovať offline.

  Príkaz Pracovať offline v ponuke Súbor

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×