Prezentovanie údajov v bublinovom grafe

Bublinový graf je variáciou Bodový graf, v ktorom sú údajové body nahradené bublinami a ďalší rozmer údajov je zastúpený veľkosťou bublín. Ako bodový graf sa v bublinovom grafe nepoužíva os kategórií – vodorovná a zvislá os sú osi hodnôt. Okrem hodnôt x a y, ktoré sú znázornené v grafe XY (závislosť), sa v bublinovom grafe nachádzajú hodnoty x, hodnoty y a hodnoty z (veľkosť).

Bublinový graf môžete použiť namiesto bodového grafu, ak údaje pozostávajú z troch radov údajov, z ktorých každý obsahuje množinu hodnôt. Hodnoty tretieho radu údajov určujú veľkosti bublín. Bublinové grafy sa často používajú na prezentovanie finančných údajov. Rôzne veľkosti bublín sú užitočné na vizuálne zdôraznenie konkrétnych hodnôt.

Ak chcete vytvoriť bublinový graf, usporiadajte údaje na hárku do riadkov alebo stĺpcov tak, aby hodnoty x boli uvedené v prvom riadku alebo stĺpci a zodpovedajúce hodnoty y a hodnoty veľkosti bublín (z) v susediacich riadkoch alebo stĺpcoch. Údaje hárka usporiadajte napríklad tak, ako je to znázornené na nasledovnom obrázku.

Bublinový graf

V tomto bublinovom grafe je počet produktov zobrazený pozdĺž vodorovnej osi, sumy predaja sú zobrazené pozdĺž zvislej osi a percentá podielu na trhu sú zastúpené veľkosťou bublín.

Použitie bublinového grafu prichádza do úvahy, ak údaje zahŕňajú:

 • Tri hodnoty pre jeden údajový bod    Pre každú bublinu sú potrebné tri hodnoty. Tieto hodnoty môžu byť v riadkoch alebo stĺpcoch na hárku, ale musia byť v nasledovnom poradí: hodnota x, hodnota y a hodnota z.

 • Viacero údajových radov    Zobrazenie viacerých radov údajov v bublinovom grafe (viaceré rady bublín) je podobné zobrazeniu viacerých radov údajov v bodovom grafe (viaceré rady bodového grafu). V bodových grafoch sa používajú množiny hodnôt x a hodnôt y, ale v bublinových grafoch sa používajú množiny hodnôt x, hodnôt y a hodnôt z.

Pri vytváraní bublinového grafu môžete zobrazovať bubliny v dvojrozmernom formáte alebo s trojrozmerným efektom.

Bublinový graf a bublinový graf s priestorovým efektom

Na začiatok stránky

Vytvorenie zložitejšieho bublinového grafu

Formátovaný bublinový graf

Ako sme vytvorili tento bublinový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bublinový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bublinovom grafe.

  Skopírovanie údajov vzorového hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka
  3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  A

  B

  C

  1

  Počet produktov

  Predaj

  Percentuálny podiel na trhu

  2

  5

  5 500 EUR

  3 %

  3

  14

  12 200 EUR

  12 %

  4

  20

  60 000 EUR

  33 %

  5

  18

  24 400 EUR

  10 %

  6

  22

  32 000 EUR

  42 %

  Poznámka: Skontrolujte, či hárok obsahuje aspoň štyri riadky alebo stĺpce údajov. Pri vytváraní bublinového grafu z troch alebo menej riadkov alebo stĺpcov údajov sa bubliny v grafe nezobrazujú správne.

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bublinovom grafe.

  Poznámka: Najvhodnejšie je nezahrnúť hlavičky stĺpcov alebo riadkov do výberu. Ak spolu s údajmi vyberiete aj hlavičky, v grafe sa môžu zobraziť nesprávne výsledky.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na šípku vedľa položky Bodové grafy.

  Výber šípky vedľa bodových grafov

 4. Vyberte ikonu Bublinový s priestorovým efektom.

 5. Kliknite na chart area daného grafu. Zobrazia sa Nástroje pre grafy.

 6. V časti Nástroje pre grafy kliknite na karte Návrh v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

 7. Ak sa v grafe zobrazí legenda, kliknite na ňu a potom stlačte kláves DELETE.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, na karte Formát vyberte v skupine Veľkosť požadovanú veľkosť tvaru v poliach Výška tvaru a Šírka tvaru a potom stlačte kláves ENTER.

  Pre tento bublinový graf sme použili veľkosť 3,5" pre výšku aj pre šírku tvaru.

  .

 9. Ak chcete formátovať alebo umiestniť do grafu názov grafu, kliknite na chart area a potom použite nasledovný postup:

  1. V grafe kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

   Pre tento bublinový graf sme zadali text Štúdia podielu na trhu.

  2. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na tento názov, vyberte položku Písmo a potom zadajte požadovanú veľkosť.

   Pre tento bublinový graf sme použili možnosť 12.

  3. Ak chcete zarovnať názov grafu so zobrazovanou oblasťou, kliknite na názov grafu a potom ho myšou presuňte na požadované miesto.

 10. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na oblasť grafu a potom použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na znamienko plus vedľa grafu.

  2. Vyberte položku Názvy osí a potom vyberte položku Hlavná vodorovná.

  3. Vyberte textové pole Názov osi a zadajte text.

   Ponuka prvkov grafu

   Pre tento bublinový graf sme zadali text Počet produktov.

 11. Kliknite na zvislú os alebo ju vyberte zo zoznamu prvkov grafu (karta Formát skupina Aktuálny výber pole Prvky grafu).

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 13. V časti Možnosti osi vykonajte nasledovné kroky:

  1. Pre položku Minimum zadajte hodnotu 0 (nula).

  2. Pre položku Maximum zadajte požadované číslo.

   Pre tento bublinový graf sme zadali číslo 80 000.

 14. V dialógovom okne Formátovanie osi kliknite na položku Číslo.

 15. V časti Číslo zadajte do poľa Desatinné miesta hodnotu 0 (nula), v pravom hornom rohu kliknite na šípku a potom kliknite na položku Zavrieť.

 16. Ak chcete použiť efekt špeciálneho formátovania na zobrazovanú oblasť, oblasť grafu, názov grafu alebo zvislú os grafu, kliknite na príslušný prvok grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (karta Formát skupina Aktuálny výber pole Prvky grafu) a použite nasledovný postup:

  1. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie nachádzajúce sa vedľa položky Efekty tvaru.

  2. Kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

   Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

 17. Ak chcete použiť iné farby motívu než má predvolený motív použitý v zošite, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. Kliknite na požadovaný motív. (Ukážte myšou na každý motív, čím zobrazíte ukážku motívu pri jeho použití v grafe.)

Graf môžete uložiť ako šablónu, ktorú potom môžete použiť ako základ pri vytváraní ďalších podobných grafov. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie vlastného grafu ako šablóny.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zložitejšieho bublinového grafu

Formátovaný bublinový graf

Ako sme vytvorili tento bublinový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bublinový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bublinovom grafe.

  Ako kopírovať údaje z ukážkového hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka
  3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  A

  B

  C

  1

  Počet produktov

  Predaj

  Percentuálny podiel na trhu

  2

  5

  5 500 EUR

  3 %

  3

  14

  12 200 EUR

  12 %

  4

  20

  60 000 EUR

  33 %

  5

  18

  24 400 EUR

  10 %

  6

  22

  32 000 EUR

  42 %

  Poznámka: Skontrolujte, či hárok obsahuje aspoň štyri riadky alebo stĺpce údajov. Pri vytváraní bublinového grafu z troch alebo menej riadkov alebo stĺpcov údajov sa bubliny v grafe nezobrazujú správne.

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bublinovom grafe.

  Poznámka: Najvhodnejšie je nezahrnúť hlavičky stĺpcov alebo riadkov do výberu. Ak spolu s údajmi vyberiete aj hlavičky, v grafe sa môžu zobraziť nesprávne výsledky.

 3. Na karte Vložiť v skupine Grafy kliknite na položku Ďalšie grafy.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 4. V časti Bublinový kliknite na možnosť Bublinový graf s priestorovým efektom.

 5. Kliknite na chart area daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  .

  Pre tento bublinový graf sme použili možnosť Štýl 29.

 7. V grafe kliknite na legendu a potom stlačte kláves DELETE.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, na karte Formát vyberte v skupine Veľkosť požadovanú veľkosť tvaru v poliach Výška tvaru a Šírka tvaru a potom stlačte kláves ENTER.

  Pre tento bublinový graf sme použili veľkosť 3,5" pre výšku aj pre šírku tvaru.

  .

 9. Ak chcete pridať, formátovať alebo umiestniť do grafu názov grafu, kliknite na chart area a potom použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Názov grafu a potom na položku Nad graf.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V grafe kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

   Pre tento bublinový graf sme zadali text Štúdia podielu na trhu.

  3. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

   Pre tento bublinový graf sme použili možnosť 12.

  4. Ak chcete zarovnať názov grafu so zobrazovanou oblasťou, kliknite na názov grafu a potom ho myšou presuňte na požadované miesto.

 10. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na oblasť grafu a potom použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Názvy osí, kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom na položku Názov pod os.

  2. Kliknite na názov vodorovnej osi, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento bublinový graf sme zadali text Počet produktov.

 11. Kliknite na zvislú os alebo ju vyberte zo zoznamu prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 13. V časti Možnosti osi vykonajte nasledovné kroky:

  1. Pre položku Minimum vyberte možnosť Pevné a potom zadajte hodnotu 0 (nula) do poľa Pevné.

  2. Pre položku Maximum vyberte možnosť Pevné a potom zadajte požadované číslo do poľa Pevné.

   Pre tento bublinový graf sme zadali číslo 80 000.

 14. V dialógovom okne Formátovanie osi kliknite na položku Číslo.

 15. V časti Číslo zadajte do poľaDesatinné miesta hodnotu 0 (nula) a potom kliknite na položku Zavrieť.

 16. Ak chcete použiť efekt špeciálneho formátovania na zobrazovanú oblasť, oblasť grafu, názov grafu alebo zvislú os grafu, kliknite na príslušný prvok grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (karta Rozloženie skupina Aktuálny výber pole Prvky grafu) a použite nasledovný postup:

  1. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

  2. Kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

   Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

   V tomto bublinovom grafe sme použili tieto efekty: Jednoduchý efekt – Zvýraznenie 4 pre zobrazovanú oblasť, Intenzívny efekt – Zvýraznenie 4 pre oblasť grafu, Jednoduchý efekt – Zvýraznenie 4 pre názov grafu a Intenzívna čiara – Zvýraznenie 6 pre zvislú os.

 17. Ak chcete použiť iné farby motívu než má predvolený motív použitý v zošite, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   V tomto bublinovom grafe sme použili motív Odliatok.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší podobný graf, aký ste práve vytvorili, môžete graf uložiť ako šablónu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vytváranie ďalších podobných grafov.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na tlačidlo Uložiť ako šablónu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny.

  Tip: Ak nezadáte iný priečinok, súbor šablóny (. crtx) sa uloží do priečinka grafy a šablóna sa sprístupní v časti šablóny v dialógovom okne vložiť graf (kartaVložiť , skupina grafy , spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla ) a dialógové okno zmeniť typ grafu (kartanávrh , skupina Typ , zmeniť typ grafu).

  Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Uloženie vlastného grafu ako šablóny.

Poznámka: Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na chart area a potom z kontextovej ponuky vyberte položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×