Pridávanie, upravovanie, presúvanie alebo otáčanie textu vo Visiu

Môžete pridať text do tvarov a tiež ho pridať priamo na stranu.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Zadajte text. Po vybratí tvaru a začatí zadávania textu text nadobudne požadovaný tvar pomocou programu Visio.

 3. Ak chcete text formátovať, môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  • Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

 4. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

Pridanie textu na stranu

Text je možné pridať aj priamo na stranu nezávisle od tvaru alebo objektu v nákrese.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Textové Tlačidlo nástroja textu.

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na strane a vytvorte textové pole alebo kliknite a prispôsobte si veľkosť textového poľa posúvaním ukazovateľa myši.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Ak chcete text formátovať, môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  • Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

 5. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

Úprava textu

 1. Dvakrát kliknite na text, ktorú chcete upraviť.

 2. Upravte text.

 3. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

  Poznámky: 

  • Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Ak tvar nie je priblížený, program Visio ho pri písaní priblíži. Program Visio tvar zasa vzdiali.

  • Ak chcete programu Visio zabrániť v priblížení textu, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  2. Kliknite na položku Rozšírené.

  3. V časti Možnosti úprav zadajte do poľa Automaticky priblížiť pri úprave textu s veľkosťou hodnotu 0 (nula) ako veľkosť bodu.

Posunutie alebo otočenie textu

V tvare

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu a potom Tlačidlo Blok textu.

 2. Kliknutím na tvar vyberte jeho blok textu.

  Poznámka: Ak sa text nachádza v skupine, kliknutím vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte text v tvare.

 3. Ak chcete posunúť blok textu, posuňte text.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na kartu Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ.

Keď prepnete späť na kartu Tlačidlo Ukazovateľukazovateľa , text si vzhľadom na tvar zachová rovnakú pozíciu. Ak pomocou nástroja Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar, a to aj v prípade, ak sa v ňom text už nenachádza. Ak chcete text presunúť nezávisle od tvaru, použite nástroj Blok textu a Tlačidlo Blok textu.

Na strane

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na kartu Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ.

 2. Ak chcete text premiestniť, kliknite naň a potiahnite ho. Ak chcete otočiť text, posuňte rukoväť otáčania. Keď sa ukazovateľ nachádza nad rukoväť na otáčanie, zmení sa na šípku, ktorá vytvára kruh Ukazovateľ nástroja Otočenie.

Pridanie textu do tvaru a úprava textu

 1. Otvorte diagram na úpravu. 

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať text, vyberte tvar a začnite písať.

   Pridanie textu do tvaru
  • Ak chcete upraviť text, dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete upraviť.

   Úprava textu v tvare

  Visio sa prepne na úpravu textu a môže priblížiť vybratý tvar.

 3. Po pridaní textu kliknite mimo tvaru alebo stlačte kláves Esc.

  Ak bolo zobrazenie pri písaní automaticky zväčšené, Visio obnoví pôvodné zobrazenie.

Otočenie textu po krokoch o 90 stupňov

Text môžete jednoducho otočiť o štvrtinu otočenia: 

 1. Vyberte pole obsahujúce text, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Tvar na páse s nástrojmi kliknite na položku Otočiť text Možnosť Otočiť text vo Visiu pre web. otočením textu o 90 stupňov. Ak ho chcete otočiť o ďalší štvrťrok atď., kliknite naň ešte raz.

Otočenie textu o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte pole obsahujúce text, ktorý chcete otočiť.

 2. Vyberte rukoväť na otáčanie nad políčkom.

  Vybratá rukoväť na otáčanie textového poľa

 3. Začnite presúvať ukazovateľ myši cyklickým smerom. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa text otočí na želané miesto.

Tu je video o pridávaní textu do tvaru vo Visio 2010.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Napíšte text.

 3. Formátovanie textu:

  1. Vyberte tvar s textom, ktorý chcete formátovať.

  2. Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  3. Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

Ak však chcete pridať text, nemusíte dvakrát kliknúť na tvar. Keď je vybratý tvar a začnete písať, Visio pridá text do vybratého tvaru. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Po dokončení zadávania údajov kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Program Visio tvar zasa vzdiali.

Ak chcete Visiu zabrániť v priblížení textu, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené.

 4. V časti Možnosti úprav zadajte do poľa Automaticky priblížiť pri úprave textu s veľkosťou hodnotu 0 (nula) ako veľkosť bodu.

Úprava textu v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar s textom, ktorý chcete upraviť.

 2. Upravte text.

 3. Keď skončíte, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves Esc.

Pridanie textu na stranu

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Text a potom Tlačidlo nástroja textu.

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na strane a vytvorte textové pole alebo kliknite a prispôsobte si veľkosť textového poľa posúvaním ukazovateľa myši.

 3. Zadajte text.

 4. Keď skončíte so zadávaním textu, kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu Esc dokončite operáciu.

 5. Ak sa chcete vrátiť k Tlačidlo Ukazovateľ normálne úpravy, na karte Domov kliknite na nástroj Ukazovateľ.

Posunutie alebo otočenie textu

V tvare

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu a potom Obrázok tlačidla.

 2. Kliknutím na tvar vyberte jeho blok textu.

  Poznámka: Ak sa text nachádza v skupine, kliknutím vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte text v tvare.

 3. Presunutím textu premiestnite blok textu alebo presunutím rukoväte na otáčanie otočte text.

  Keď sa ukazovateľ nachádza nad rukoväť na otáčanie, zmení sa na šípku, ktorá vytvára kruh Ukazovateľ nástroja Otočenie. Pri presúvaní sa ukazovateľ zmení na štyri šípky, ktoré tvoria kruhový Ukazovateľ nástroja na otáčanie počas otáčania.

  Otočenie textu v tvare

Keď prepnete späť na nástroj Ukazovateľ, text zostane v rovnakej vzdialenosti od tvaru a v tej istej relatívnej pozícii vzhľadom na tvar. Ak pomocou nástroja Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar, a to aj v prípade, ak sa v ňom text už nenachádza. Ak chcete text presunúť nezávisle od tvaru, použite nástroj Blok textu.

Na strane

Pomocou nástroja Ukazovateľ môžete presúvať a otáčať text na strane rovnakým spôsobom, ako presúvate a otáčate ľubovoľný tvar. Kliknite na text a presunutím ho premiestnite alebo ho otočte pomocou rukoväte na otáčanie.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v kresbe programu Visio

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×