Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Pridanie alebo úprava slov v slovníku na kontrolu pravopisu

Dôležité: Ak pridáte slovo do vlastného slovníka v jednom programe balíka Office, bude toto slovo pri kontrole pravopisu dostupné vo všetkých programoch balíka Office.

Všetky vlastné slovníky sa spravujú prostredníctvom dialógového okna Vlastné slovníky. Všetky vlastné slovníky, ktoré chcete použiť, musia byť povolené (vybraté) v tomto dialógovom okne. Vykonaním nasledujúcich krokov otvorte dialógové okno a vyberte jednu z konkrétnych úloh uvedených nižšie.

Dialógové okno Vlastné slovníky

Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky

 1. Otvorenie možností korektúry:

  • Väčšina programov balíka Office: Prejdite na položky Súbor > Možnosti > Korektúra.

  • Outlook: Prejdite na položky Súbor > Možnosti > Pošta > Kontrola pravopisu a automatické opravy > Kontrola pravopisu a gramatiky.

 2. Skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Návrhy len z hlavného slovníka.

 3. Vyberte možnosť Vlastné slovníky.

  V tejto časti sa uvádzajú všetky slovníky, pričom predvolený slovník je navrchu.

Poznámka: Ak chcete rýchlo pridať slovo do slovníka, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo v dokumente a vyberte položku Pridať do slovníka. Slovo sa pridá do predvoleného slovníka.

 1. Pomocou krokov z časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky uvedenej v predchádzajúcej sekcii otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Vyberte slovník, ktorý chcete upravovať. Dajte pozor, aby ste nezrušili začiarknutie políčka.

 3. Vyberte položku Upraviť zoznam slov.

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete pridať slovo, zadajte ho do poľa Slová a kliknite na tlačidlo Pridať.

  • Ak chcete odstrániť slovo, označte ho v poli Slovník a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  • Ak chcete slovo upraviť, odstráňte ho a potom pridajte s požadovaným pravopisom.

  • Ak chcete odstrániť všetky slová, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko.

  Úprava zoznamu slov

Ak chcete, aby bol tento vlastný slovník predvoleným slovníkom, do ktorého sa uložia všetky nové pridané slová, nižšie si pozrite časť Zmena vlastného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová.

Ďalšie informácie získate výberom nadpisov uvedených nižšie.

Ak kontrola pravopisu označí niektoré slová ako nesprávne napísané, ale vy ich chcete ignorovať, môžete ich pridať do predvoleného vlastného slovníka. Ak chcete zmeniť predvolený vlastný slovník, do ktorého sa tieto slová pridávajú, pozrite si časť Zmena vlastného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová nižšie.

 • Počas automatickej kontroly pravopisu a gramatiky kliknite pravým tlačidlom myši na slovo označené červenou vlnovkou a potom na položku Pridať do slovníka.

 • Pri používaní nástroja na kontrolu pravopisu a gramatiky kliknite na označené slovo a potom na položku Pridať alebo Pridať do slovníka.

Poznámka: Ak možnosť Pridať do slovníka nie je k dispozícii, skontrolujte, či je v dialógovom okne Vlastné slovníky vybratý vlastný predvolený slovník. V sekcii Zmena vlastného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová nižšie nájdete informácie týkajúce sa postupu výberu predvoleného vlastného slovníka.

Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola pravopisu a gramatiky.

 1. Pomocou krokov z časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky uvedenej vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Vyberte položku Nové.

 3. Do poľa so zoznamom Názov súboru napíšte názov vlastného slovníka.

 4. Vyberte položku Uložiť.

 5. Ak chcete, aby sa nový slovník používal pre iný jazyk, pričom v poli Zoznam slovníkov je stály vybratý nový slovník, z ponuky Jazyk slovníka vyberte požadovaný jazyk.

Ak chcete, aby bol nový vlastný slovník predvoleným slovníkom, do ktorého sa uložia všetky pridané slová, pozrite nasledujúcu úlohu Zmena vlastného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová.

Pri pridávaní slov počas kontroly pravopisu sa nové slová pridávajú do predvoleného vlastného slovníka, ktorý je uvedený ako prvý v zozname po otvorení dialógového okna Vlastné slovníky. Predvolený vlastný slovník, ktorý sa používa pre všetky programy balíka Office, môžete zmeniť:

 1. Pomocou krokov z časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky uvedenej vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V poli Zoznam slovníkov zvoľte jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmeniť predvolený slovník pre všetky jazyky, kliknite na názov slovníka v časti Všetky jazyky.

  • Ak chcete zmeniť predvolený slovník pre určitý jazyk, kliknite na názov slovníka pod nadpisom jazyka.

 3. Vyberte položku Zmeniť predvolený.

  Poznámka: Ak je pod nadpisom len jeden slovník, tento slovník musí zostať predvolený. V takomto prípade nie je tlačidlo k dispozícii.

Počas ďalšej kontroly pravopisu sa použijú predvolené vlastné slovníky, ktoré ste vybrali.

V novom vlastnom slovníku vytvorenom v programe Word je v predvolenom nastavení zvolená možnosť Všetky jazyky, čo znamená, že sa slovník použije pri kontrole pravopisu textu v akomkoľvek jazyku. K vlastnému slovníku však môžete priradiť aj určitý jazyk a program Word použije takýto slovník iba v prípade kontroly pravopisu textu v danom jazyku.

 1. Pomocou krokov z časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky uvedenej vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V poli Zoznam slovníkov kliknite na slovník, ktorý chcete zmeniť.

 3. V ponuke Jazyk slovníka kliknite na jazyk, s ktorým sa má slovník používať.

Dialógové okno Vlastné slovníky obsahuje zoznam dostupných vlastných slovníkov, ktoré môže program použiť na kontrolu pravopisu. Ak je slovník, ktorý chcete použiť, ako napríklad slovník zakúpený od tretej strany, už nainštalovaný v počítači, ale nie je uvedený v zozname Zoznam slovníkov, môžete ho pridať.

 1. Pomocou krokov z časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky uvedenej vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Vyberte položku Pridať.

 3. Vyhľadajte priečinok obsahujúci požadovaný vlastný slovník a dvakrát kliknite na súbor slovníka.

Ak chcete, aby bol tento vlastný slovník predvoleným slovníkom, do ktorého sa uložia všetky nové pridané slová, vyššie si pozrite sekciu Zmena vlastného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová.

 1. Prejdite na položky Word > Predvoľby.

 2. V časti Nástroje tvorby a korektúry vyberte položku Pravopis a gramatika.

  Ak chcete zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky, kliknite na položku Pravopis a gramatika.
 3. Ak chcete používať vlastné slovníky, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Návrhy len z hlavného slovníka.

 4. Vyberte položku Slovníky.

 5. Vyberte slovník, ktorý chcete upraviť.

  Skontrolujte, či ste omylom nezrušili začiarknutie políčka pre slovník.

 6. Vyberte položku Upraviť.

  Vlastný slovník sa otvorí ako dokument určený na úpravy.

 7. Vykonajte požadované zmeny a potom dokument uložte.

Poznámka: Pri úprave vlastného slovníka Word prestane počas písania kontrolovať pravopis. Ak chcete po dokončení úprav vlastného slovníka pokračovať v kontrole pravopisu počas písania, prejdite do dialógového okna Pravopis a gramatika, ktoré je zobrazené v kroku 2 vyššie, a vyberte možnosť Automatická kontrola pravopisu.

 1. Pomocou krokov uvedených vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V dialógovom okne Vlastné slovníky overte, či je začiarknuté políčko vedľa každého vlastného slovníka, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Pomocou krokov uvedených vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Vyberte položku Nové.

 3. Do poľa Uložiť ako napíšte názov vlastného slovníka.

 4. Vyberte položku Uložiť.

 5. Ak chcete, aby sa nový slovník používal pre iný jazyk, pričom je v dialógovom okne Vlastné slovníky stále vybratý nový slovník, zo zoznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 6. Vyberte tlačidlo OK.

Dialógové okno Vlastné slovníky obsahuje zoznam dostupných vlastných slovníkov, ktoré môže Word použiť na kontrolu pravopisu. Ak slovník, ktorý chcete použiť – napríklad slovník, ktorý ste kúpili od tretej strany – je už nainštalovaný v počítači, ale nie je uvedený v dialógovom okne Vlastné slovníky, môžete ho pridať.

 1. Pomocou krokov uvedených vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Vyberte položku Pridať.

 3. Vyhľadajte priečinok obsahujúci požadovaný vlastný slovník, ktorý chcete pridať, a dvakrát kliknite na súbor slovníka.

Ak pri inštalovaní slovníka od tretej osoby potrebujete pomoc, prečítajte si pokyny na inštaláciu daného slovníka.

V novom vlastnom slovníku vytvorenom v programe Word je v predvolenom nastavení zvolená možnosť Všetky jazyky, čo znamená, že sa slovník použije pri kontrole pravopisu textu v akomkoľvek jazyku. K vlastnému slovníku však môžete priradiť aj určitý jazyk a program Word použije takýto slovník iba v prípade kontroly pravopisu textu v danom jazyku.

 1. Pomocou krokov uvedených vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V dialógovom okne Vlastné slovníky vyberte slovník, ktorý chcete zmeniť.

 3. Zo zoznamu Jazyk vyberte jazyk, s ktorým sa má slovník používať.

Ak kontrola pravopisu označí niektoré slovo v dokumente ako nesprávne napísané slovo, toto slovo je možné kedykoľvek pridať do vlastného slovníka. Microsoft Word pridáva tieto slová do predvoleného vlastného slovníka.

 1. Pomocou krokov uvedených vyššie otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V dialógovom okne Pravopis a gramatika vyberte slovník zo zoznamu Vlastné slovníky.

 3. Zatvorte dialógové okno Pravopis a gramatika.

  Poznámka: Ak je pod nadpisom len jeden slovník, tento slovník musí zostať predvolený. V takomto prípade nie je tlačidlo k dispozícii.

Počas ďalšej kontroly pravopisu sa použijú predvolené vlastné slovníky, ktoré ste vybrali.

Ak máte slovo s pravopisnou chybou, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši a ignorovať ho. Do slovníka sa však slovo nepridá a keď Word pre web použijete nabudúce, označí sa príznakom.

Pozrite tiež

Pravopis a gramatika vo Worde

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×