Pridanie alebo odstránenie označení údajov v grafe

Ak chcete rýchlejšie identifikovať rad údajov v grafe, môžete pridať označenia údajov pre údajové body. Označenia údajov sú na základe predvoleného nastavenia prepojené s hodnotami v hárku a pri zmenách týchto hodnôt sa automaticky aktualizujú.

Označenia údajov zjednodušujú pochopenie grafu, pretože zobrazujú podrobnosti o rade údajov alebo jeho jednotlivých údajových bodoch. V koláčovom grafe nižšie by bolo bez označení údajov napríklad náročné zistiť, že káva predstavovala 38 % z celkového predaja. V závislosti od toho, čo chcete v grafe zvýrazniť, môžete označenia údajov pridať k jednému radu, všetkým radom (celému grafu) alebo jednému údajovému bodu.

Koláčový graf s označeniami údajov formátovanými ako percentá

Poznámka: Nasledujúce postupy sa týkajú služieb Office 2013 a novších verzií. Hľadáte kroky balíka Office 2010?

Pridanie označení údajov do grafu

 1. Kliknite na rad údajov alebo graf. Ak chcete označiť jeden údajový bod, po kliknutí na rad kliknite na daný údajový bod.

 2. V pravom hornom rohu vedľa grafu kliknite na položky Pridať prvok grafu Tlačidlo Prvky grafu > Data Labels.

  Prvky grafov > Označenia údajov > výber označení
 3. Ak chcete zmeniť umiestnenie, kliknite na šípku a vyberte niektorú možnosť.

 4. Ak chcete zobraziť označenie údajov vnútri tvaru textovej bubliny, kliknite na položku Bublina údajov.

  Koláčový graf s bublinami údajov

Čitateľnosť označení údajov môžete zlepšiť ich premiestnením do údajových bodov alebo dokonca mimo grafu. Ak chcete označenie údajov premiestniť, presuňte ho na požadované miesto.

Ak sa vám zdá, že graf je s označeniami údajov príliš preplnený, môžete ľubovoľné z nich odstrániť tak, že na ne kliknete a potom stlačíte kláves Delete.

Tip: Ak je text vnútri označení údajov ťažko čitateľný, zmeňte veľkosť označení údajov tak, že na ne kliknete a presunutím myšou ich nastavíte na požadovanú veľkosť.

Zmena vzhľadu označení údajov

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na rad údajov alebo označenie údajov zobrazíte ďalšie údaje a potom kliknite na položku Formátovať označenia údajov.

 2. Kliknite na položku Možnosti označenia a v časti Obsah menovky vyberte požadované možnosti.

  Časť Možnosti označenia údajov na table Formátovať označenie údajov

Použitie hodnôt buniek ako označení údajov

Hodnoty buniek môžete použiť ako označenia údajov v grafe.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na rad údajov alebo označenie údajov zobrazíte ďalšie údaje a potom kliknite na položku Formátovať označenia údajov.

 2. Kliknite na položku Možnosti označenia a v časti označenie obsahujezačiarknite políčko hodnoty z buniek .

 3. Keď sa zobrazí dialógové okno rozsah označenia údajov , vráťte sa do tabuľkového hárka a vyberte rozsah, v ktorom sa majú hodnoty buniek Zobraziť ako označenia údajov. Keď to urobíte, vybratý rozsah sa zobrazí v dialógovom okne rozsah označenia údajov . Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno rozsah označenia údajov

  Hodnoty buniek sa teraz zobrazia ako označenia údajov v grafe.

Zmena zobrazeného textu v označeniach údajov

 1. Kliknite na označenie údajov s textom, ktorý chcete zmeniť, a potom naň opätovne kliknite, aby bolo jediné, ktoré bude vybraté.

 2. Vyberte existujúci text a potom zadajte nový text.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto mimo označenia údajov.

Tip: Ak chcete pridať komentár týkajúci sa grafu alebo chcete mať iba jedno označenie údajov, môžete použiť textové pole.

Odstránenie označení údajov z grafu

 1. Kliknite na graf, z ktorého chcete odstrániť označenia údajov.

  Zobrazí sa časť Nástroje pre grafy s kartami NávrhFormát.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Návrh kliknite v skupine Rozloženia grafov na položku Pridať prvok grafu, vyberte položku Označenia údajov a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Jedným kliknutím na označenie údajov vyberte všetky označenia údajov v rade údajov alebo dvojitým kliknutím vyberte len jedno označenie údajov, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na označenie údajov a potom kliknite na položku Odstrániť.

   Poznámka: Odstránia sa všetky označenia údajov v rade údajov.

 3. Označenia údajov môžete odstrániť aj bezprostredne po ich pridaní kliknutím na položku späť Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístupalebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

Pridanie alebo odstránenie označení údajov v grafe v Office 2010

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať označenie údajov ku všetkým údajovým bodom vo všetkých radoch údajov, kliknite na chart area.

  • Ak chcete pridať označenie údajov ku všetkým údajovým bodom v jednom rade údajov, jedným kliknutím vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať označenia údajov.

  • Ak chcete pridať označenie údajov k jednému údajovému bodu v rade údajov, kliknite na rad údajov obsahujúci údajový bod, ku ktorému chcete pridať označenie údajov, a potom znova kliknite na údajový bod.

   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Menovky údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Pás s nástrojmi v Exceli

  V závislosti od použitého typu grafu budú dostupné rozličné možnosti označenia údajov.

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie položky označení pre všetky údajové body radu, jedným kliknutím na označenie údajov vyberte všetky označenia údajov v rade údajov.

  • Ak chcete zobraziť ďalšie položky označení pre jeden údajový bod, kliknite na označenie údajov v údajovom bode, ktorý chcete zmeniť, a potom znova kliknite na označenie údajov.

   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Pás s nástrojmi v Exceli

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na vybraté označenie alebo označenia v grafe a potom kliknúť na položku Formátovať označenie údajov alebo Formátovať označenia údajov.

 3. Kliknite na položku Možnosti označenia (ak nie je vybratá) a potom v časti Obsah označenia začiarknite políčko položiek označení, ktoré chcete pridať.

  Dostupné možnosti označenia závisia od typu grafu. V koláčovom grafe môžu označenia údajov obsahovať napríklad percentuálne hodnoty a vodiace čiary.

 4. Ak chcete zmeniť oddeľovač medzi položkami označení údajov, vyberte oddeľovač, ktorý chcete použiť, alebo zadajte vlastný oddeľovač do poľa Oddeľovač.

 5. Ak chcete upraviť umiestnenie označenia, aby sa ďalší text zobrazoval prehľadnejšie, vyberte požadovanú možnosť v časti Umiestnenie označenia.

Ak ste zadali vlastný text označenia, no chcete znova zobraziť položky označení údajov, ktoré sú prepojené s hodnotami v hárku, môžete kliknúť na položku Vymazať text označenia.

 1. V grafe kliknite na označenie údajov v údajovom bode, ktorý chcete zmeniť, a potom opätovným kliknutím na označenie údajov vyberte len dané označenie.

 2. Kliknutím do poľa označenia údajov spustite režim úprav.

 3. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete zadať nový text, potiahnutím myšou vyberte text, ktorý chcete zmeniť, a potom zadajte požadovaný text.

  • Ak chcete prepojiť označenie údajov s textom alebo hodnotami v hárku, potiahnutím myšou vyberte text, ktorý chcete zmeniť, a potom postupujte takto:

   1. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

   2. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

    Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

   3. Stlačte kláves ENTER.

    Tip: Percentuálne hodnoty môžete zadať ktorýmkoľvek spôsobom – manuálne, ak ich poznáte, alebo vytvorením prepojenia na percentuálne hodnoty v hárku. Percentuálne hodnoty sa nevypočítavajú v grafe, môžete ich však vypočítať v hárku pomocou rovnice hodnota / súčet = percentuálna hodnota. Ak napríklad vypočítate 10 / 100 = 0,1 a potom naformátujete hodnotu 0,1 na percentuálnu hodnotu, správne zobrazenie čísla bude 10 %. Ďalšie informácie o výpočte percentuálnych hodnôt nájdete v téme Výpočet percentuálnych hodnôt.

Veľkosť poľa s označením údajov sa prispôsobí veľkosti textu. Ak sa text nezmestí do poľa s maximálnou možnou veľkosťou, veľkosť poľa s označením údajov sa nedá viac zväčšiť a text sa môže skrátiť. Ak chcete pridať viac textu, je vhodné namiesto označenia údajov použiť textové pole. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie textového poľa do grafu.

Umiestnenie jedného označenia údajov môžete zmeniť tak, že ho presuniete myšou. Označenia údajov tiež môžete umiestniť do štandardnej pozície vzhľadom na ich značky údajových bodov. V závislosti od typu grafu si môžete vybrať z rôznych možností umiestnenia.

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete premiestniť označenia údajov pre celý rad údajov, jedným kliknutím na označenie údajov vyberte rad údajov.

  • Ak chcete premiestniť konkrétne označenie údajov, dvakrát naň kliknite.

   Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Označenia údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Pás s nástrojmi v Exceli

  Ak potrebujete ďalšie možnosti označenia údajov, kliknite na položku Ďalšie možnosti označenia údajov, potom na položku Možnosti označenia (ak nie je vybratá) a vyberte požadované možnosti.

 1. Kliknite na graf, z ktorého chcete odstrániť označenia údajov.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Označenia údajov a potom kliknite na položku Žiadne.

   Pás s nástrojmi v Exceli

  • Jedným kliknutím na označenie údajov vyberte všetky označenia údajov v rade údajov alebo dvojitým kliknutím vyberte len jedno označenie údajov, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na označenie údajov a potom kliknite na položku Odstrániť.

   Poznámka: Odstránia sa všetky označenia údajov v rade údajov.

 3. Označenia údajov môžete odstrániť aj bezprostredne po ich pridaní kliknutím na položku späť Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístupalebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

Označenia údajov zjednodušujú pochopenie grafu, pretože zobrazujú podrobnosti o rade údajov alebo jeho jednotlivých údajových bodoch. V koláčovom grafe nižšie by bolo bez označení údajov napríklad náročné zistiť, že káva predstavovala 38 % z celkového predaja. V závislosti od toho, čo chcete v grafe zvýrazniť, môžete označenia údajov pridať k jednému radu, všetkým radom (celému grafu) alebo jednému údajovému bodu.

Pridanie označení údajov

Na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka v grafe môžete pridať označenia údajov.

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word pre Mac: v ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu a vyberte položku označenia údajova potom vyberte umiestnenie pre možnosť označenia údajov.

  Poznámka: Možnosti sa budú líšiť v závislosti od typu grafu.

 4. Ak chcete zobraziť označenie údajov vnútri tvaru textovej bubliny, kliknite na položku Bublina údajov.

  Koláčový graf s bublinami údajov

  Čitateľnosť označení údajov môžete zlepšiť ich premiestnením do údajových bodov alebo dokonca mimo grafu. Ak chcete označenie údajov premiestniť, presuňte ho na požadované miesto.

  Poznámka: Ak je text vnútri označení údajov ťažko čitateľný, zmeňte veľkosť označení údajov tak, že na ne kliknete a presunutím myšou ich nastavíte na požadovanú veľkosť.

Ak chcete zmeniť vzhľad označení údajov, kliknite na položku Ďalšie možnosti označenia údajov .

Zmena vzhľadu označení údajov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú menovku údajov a vyberte položku formátovať označenia údajov.

 2. Kliknite na položku Možnosti označenia a v časti Menovka obsahujevyberte požadované možnosti.

Zmena zobrazeného textu v označeniach údajov

 1. Kliknite na označenie údajov s textom, ktorý chcete zmeniť, a potom naň opätovne kliknite, aby bolo jediné, ktoré bude vybraté.

 2. Vyberte existujúci text a potom zadajte nový text.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto mimo označenia údajov.

Tip: Ak chcete pridať komentár k vášmu grafu alebo mať len jedno označenie údajov, môžete použiť textové pole.

Odstránenie označení údajov

Ak sa v menovkách rozhodnete, že graf bude príliš preplnený, môžete všetky alebo všetky z nich odstrániť tak, že kliknete na označenia údajov a stlačíte kláves Delete.

Poznámka: Odstránia sa všetky označenia údajov v rade údajov.

Použitie hodnôt buniek ako označení údajov

Hodnoty buniek môžete použiť ako označenia údajov v grafe.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na rad údajov alebo označenie údajov zobrazíte ďalšie údaje a potom kliknite na položku Formátovať označenia údajov.

 2. Kliknite na položku Možnosti označenia a v časti označenie obsahujezačiarknite políčko hodnoty z buniek .

 3. Keď sa zobrazí dialógové okno rozsah označenia údajov , vráťte sa do tabuľkového hárka a vyberte rozsah, v ktorom sa majú hodnoty buniek Zobraziť ako označenia údajov. Keď to urobíte, vybratý rozsah sa zobrazí v dialógovom okne rozsah označenia údajov . Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno rozsah označenia údajov

  Hodnoty buniek sa teraz zobrazia ako označenia údajov v grafe.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×