Textové pole je štandardný ovládací prvok v Accesse, ktorý sa používa na zobrazenie a úpravu údajov vo formulároch a zostavách. V textových poliach sa môže zobraziť veľa rôznych typov údajov a môžete ich použiť aj na vykonávanie výpočtov. V tomto článku je vysvetlené, ako vytvoriť a používať textové pole, a tiež vysvetľuje niektoré dôležité vlastnosti textového poľa.

Čo chcete urobiť?

Pridanie viazaného textového poľa

Viazané textové pole zobrazí údaje z poľa v tabuľke alebo dotaze. Vo formulári môžete použiť textové pole, ktoré sa viaže na aktualizovateľný zdroj záznamov na zadanie alebo úpravu údajov v poli. Zmeny vykonané v textovom poli sa prejavia v základnej tabuľke.

Rýchly spôsob, ako vytvoriť viazané textové pole je presunutím poľa z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy. Access automaticky vytvorí textové pole pre polia s nasledujúcimi typmi údajov:

 • Krátky text

 • Dlhý text

 • Číslo

 • Dátum a čas

 • Mena

 • Hypertextové prepojenie

 • Vypočítavané

Poznámka: Od Accessu 2013 sa typ údajov Text premenoval na typ údajov Krátky text a typ údajov Memo sa premenoval na Dlhý text.

Presunutie polí s inými typmi údajov vytvorí rôzne typy ovládacích prvkov. Ak napríklad presuniete pole typu Áno/Nie z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy, Access vytvorí začiarkavacie políčko. Ak presuniete pole typu objekt OLE do formulára alebo zostavy, Access vytvorí viazaný rám objektu, a ak presuniete do formulára alebo zostavy pole prílohy, Access vytvorí ovládací prvok prílohy.

Pridanie viazaného textového poľa do formuláru alebo zostavy presunutím poľa z tably Zoznam polí

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a otvorte tak zostavu v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Potom kliknite na požadované zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v časti Nástroje na položku Pridať existujúce polia Obrázok tlačidla.

 3. Na table Zoznam polí rozbaľte tabuľku, ktorá obsahuje pole, ktoré chcete viazať k textovému poľu.

 4. Presuňte pole z tably Zoznam polí do zostavy alebo formulára.

  Ďalšie informácie o práci s tablou Zoznam polí nájdete v téme Pridanie poľa do formulára alebo zostavy.

Taktiež môžete pridať viazané textové pole do formulára alebo zostavy pridaním neviazaného textového poľa a následným nastavením vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku textového poľa pre textové pole, ktoré k nemu chcete naviazať.

Pridanie neviazaného textového poľa

Neviazané textové pole nie je pripojené k poľu v tabuľke alebo dotaze. Neviazané textové pole môžete použiť na zobrazenie výsledkov výpočtu alebo prijatie informácie, ktorú nechcete uložiť priamo do tabuľky. Najjednoduchšie sa neviazané textové pole pridáva v návrhovom zobrazení.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a otvorte tak zostavu v návrhovom zobrazení. Potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Textové pole.

 3. Umiestnite kurzor na miesto vo formulári alebo zostave, kde sa má vytvoriť textové pole, a potom kliknutím vložte textové pole.

  Poznámka: Access taktiež umiestni na ľavú stranu textového poľa označenie, takže je vhodné vyčleniť naľavo od kurzora zodpovedajúce miesto. Označenie a textové pole môžete neskôr presunúť. Označenie môžete taktiež odstrániť kliknutím na neho a stlačením klávesu DELETE.

Ďalším spôsobom, ako vytvoriť neviazané textové pole, je vytvorenie viazaného textového poľa presunutím poľa z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy a následným odstránením hodnoty vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku daného poľa. Ak tento postup vykonáte v návrhovom zobrazení, namiesto názvu poľa sa zobrazí text Neviazané. V zobrazení rozloženia nebude textové pole zobrazovať údaje a bude prázdne.

Pridanie vypočítavaného textového poľa

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a otvorte tak zostavu v návrhovom zobrazení. Potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Ovládacie prvky na položku Textové pole.

 3. Umiestnite kurzor na miesto vo formulári alebo zostave, kde sa má vytvoriť textové pole, a potom kliknutím vložte textové pole.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Umiestnite kurzor do textového poľa, a potom zadajte výraz, ktorým sa vypočíta celkový súčet.

  Vyberte textové pole, stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností a zadajte výraz do poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku . Ak chcete použiť zostavovač výrazov na vytvorenie výrazu, kliknite na položku Tlačidlo zostavovačavedľa poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku .

 5. Uložte formulár alebo zostavu a potom prepnutím zobrazenia na zobrazenie formulára alebo zostavy skontrolujte výsledky.

Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článku Informácie o zostavení výrazu.

POZNÁMKY:

 • Ak potrebujete viac priestoru na zadanie výrazu v poli vlastnosti ZdrojOvládaciehoPrvku, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 otvorte pole Lupa.

 • Ak sú váš formulár alebo zostava založené na dotaze, môžete umiestniť výraz do dotazu, a nie do vypočítavaného ovládacieho prvku. Týmto môže zlepšiť výkon a ak chcete vypočítať celkové hodnoty pre skupiny záznamov, je jednoduchšie použiť názov vypočítavané pole v agregačná funkcia.

Informácie o vlastnostiach textového poľa

Bez ohľadu na spôsob vytvorenia textového poľa je potrebné nastaviť niektoré vlastnosti tak, aby textové pole fungovalo a zobrazovalo sa podľa vašich požiadaviek. V nasledujúcom zozname nájdete všetky dôležité a bežne používané vlastnosti textového poľa:

 • Názov    Textové pole by malo mať stručný a výstižný názov, aby sa dalo ľahko zistiť, aké údaje obsahuje. Tým sa uľahčí odkazovanie na textové pole vo výrazoch, ktoré môžete použiť v iných textových poliach. Niektorí vývojári databáz uprednostňujú pridávanie predpony, ako napríklad txt, k názvu textového poľa, aby bolo možné jednoducho odlíšiť textové polia od iných typov ovládacích prvkov, napríklad txtKrstnéMeno alebo txtAdresa.

  Pri vytváraní viazaného textového poľa presunutím poľa z tably Zoznam polí Access pomenuje textové pole názvom poľa. Tento postup zvyčajne funguje dobre, ale ak chcete upraviť vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku a vytvoriť výraz, je vhodné najprv zmeniť názov textového poľa tak, aby sa líši od názvu poľa. V opačnom prípade Access možno nebude môcť určiť, či odkazujete na textové pole alebo na pole v tabuľke. Predpokladajme napríklad, že máte zostavu obsahujúcu textové pole s názvom Krstné meno, ktorá je viazaná k poľu tabuľky s názvom Krstné meno. Ak by ste chceli chcete odstrániť medzery pred hodnotou v poli Krstné meno, môžete nastaviť vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku na hodnotu:

  =Trim([First Name])

  Výsledkom však bude oznámenie #Chyba, ktoré sa zobrazí v textovom poli, pretože Access nedokáže určiť, či sa výraz vzťahuje na pole alebo na textové pole. Tento problém vyriešite premenovaním textových polí na jedinečné názvy.

 • Určiť zdroj    Táto vlastnosť určuje, či textové pole je viazané, neviazané alebo vypočítavané.

  • Ak hodnota v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku je názov poľa v tabuľke, textové pole je viazané na dané pole.

  • Ak hodnota v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku je prázdna, textové pole je neviazané.

  • Ak hodnota v poli vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku je výraz, textové pole je vypočítavané textové pole.

 • Formát textu    Ak textové pole je viazané na pole Dlhý text, môžete nastaviť hodnotu v poli vlastnosti Formát textu na hodnotu RTF. Takto môžete použiť rôzne štýly formátovania textu v textovom poli. Môžete napríklad použiť tučné formátovanie na jedno slovo a podčiarknutie na druhé.

 • Možnosť zväčšovania    Táto vlastnosť je veľmi praktická v zostavách s textovými poľami, ktoré sú viazané na polia Krátky text alebo Dlhý text. Predvolené nastavenie je: Nie. Ak je v textovom poli príliš veľa textu na zobrazenie, text sa skráti (oreže sa). Ak však nastavíte hodnotu poľa vlastnosti Možnosť zväčšovania na Áno, textové pole automaticky upraví svoju zvislú veľkosť na tlač alebo zobrazenie ukážky všetkých údajov, ktoré obsahuje.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×