Pridanie tabuliek a stĺpcov do diagramov modelu databázy

Tabuľky v diagrame modelu databázy predstavujú štruktúru tabuľky v databáze vrátane názvu tabuľky, názvov stĺpcov, primárnych kľúčov a typov údajov. Pomocou šablóny Diagram modelu databázy môžete vytvoriť nové tabuľky, zmeniť existujúce tabuľky a spätne vytvoriť tabuľky z existujúcej databázy.

Dôležité: Diagram modelu databázy je dostupný len v niektorých verziách Visia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Vytvorenie tabuľky v diagrame modelu databázy

 1. Otvorte diagram modelu databázy, s ktorým chcete pracovať.

 2. Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte na stránku kresby tvar Entita.

 3. Dvojitým kliknutím na tvar otvorte okno Vlastnosti databázy.

 4. V časti Kategórie kliknite na položku Definícia a zadajte názov tabuľky.

 5. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

 6. Pre stĺpce, ktoré nemôžu mať hodnotu null, vyberte možnosť Povinné.

 7. Pre stĺpce, ktoré jedinečne identifikujú jednotlivé riadky tabuľky databázy, vyberte možnosť PK (primárny kľúč).

 8. V časti Kategórie kliknite na položku Indexy, Spúšťače, Kontrola alebo Rozšírené a vytvorte tieto voliteľné prvky.

Tip: Keď presuniete tvar entity do diagramu, bude mať predvolený názov. Ak chcete zmeniť predvolené hodnoty, v ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti, kliknite na položku Modelovanie a prejdite na kartu Logické modely – rôzne.

Pridanie stĺpca do tabuľky

Keď vytvoríte tabuľku, je potrebné pridať stĺpce a definovať vlastnosti stĺpcov, napríklad typy údajov a primárne kľúče.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

 2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

 3. Kliknite do prvej prázdnej bunky Fyzický názov a zadajte názov.

 4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite na pole stĺpca Typ údajov a potom v zozname vyberte typ údajov alebo zadajte typ údajov do zoznamu. Môžete napríklad zadať decimal(8,2) alebo char(30).

 5. Ak chcete zabrániť výskytu hodnôt null, začiarknite políčko Povinné.

 6. Ak chcete určiť, že stĺpec je primárnym kľúčom, začiarknite políčko PK.

Nastavenie primárneho kľúča

Vzťahy používajú na priradenie riadkov v jednej tabuľke k zodpovedajúcim riadkom v inej tabuľke primárne a cudzie kľúče. Na vytvorenie vzťahu musí mať minimálne jedna tabuľka vo vzťahu primárny kľúč.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

 2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

 3. Pri stĺpci, pre ktorý chcete použiť primárny kľúč, začiarknite políčko PK. Ak chcete vytvoriť zložený kľúč, začiarknite viacero políčok.

Poznámka: Typy nie je možné použiť ako primárne kľúče.

Odstránenie tabuľky

Keď odstránite tabuľku z diagramu modelu databázy, môžete odstrániť tabuľku len z diagramu alebo z diagramu aj zo základného modelu. Počas skúšania scenárov môže byť užitočné odstrániť tabuľku len z diagramu.

 1. Kliknite na tabuľku v modeli a stlačte na klávesnici kláves DELETE.

 2. V dialógovom okne Odstránenie objektu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na možnosť Áno odstráňte tabuľku z kresby aj zo základného modelu.

  • Kliknutím na možnosť Nie odstráňte tabuľku len z kresby.

   Poznámka: Ak kliknete na možnosť Nie a neskôr sa rozhodnete pridať tabuľku späť do kresby, môžete ju do kresby presunúť z okna Tabuľky a zobrazenia.

Tip: Môžete sa rozhodnúť vždy odstrániť alebo nikdy neodstrániť odstránené vzťahy zo základného modelu. V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti, kliknite na položku Modelovanie a na karte Logický diagram vyberte požadovanú možnosť.

Zobrazenie informácií o tabuľke

V diagrame môžete zobraziť informácie o tabuľkách. Môžete napríklad zobraziť primárne kľúče (PK), cudzie kľúče (FKn), alternatívne kľúče (AKn), jedinečné kľúče (UN), indexy (In) a typy údajov.

 1. V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Dokument.

 2. Na karte Tabuľky vyberte položky, ktoré chcete zobraziť v diagrame.

  Ak máte zápis nastavený na možnosť Relačný, komentáre sa zobrazia v ľavom stĺpci. Ak používate zápis IDEF1X, komentáre sa zobrazia v zátvorkách vedľa názvu stĺpca.

Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Vaše vydanie Visia pravdepodobne neobsahuje funkcie, ktoré hľadáte. Ak chcete zistiť, aké vydanie Visia máte, kliknite na položku Čo je Microsoft Office Visio v ponuke Pomocník. Názov vydania bude v dialógovom okne uvedený v hornom riadku textu.

Visio Standard šablónu Diagram modelu databázy nezahŕňa.

Vydania Visio Professional a Premium podporujú funkcie spätnej analýzy pre šablónu Diagram modelu databázy (vytvorenie modelu vo Visiu pomocou existujúcej databázy), nepodporuje však následnú analýzu (vytvorenie kódu SQL pomocou modelu databázy Visia).

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Ak používate Visio (plán 2) a chcete zistiť, ako vytvoriť databázový model z existujúcej databázy, pozrite si článok Spätná analýza existujúcej databázy.

Pozrite tiež

Vytvorenie modelu databázy (známeho ako diagram vzťahu entít)

Definovanie vzťahu v diagrame modelu databázy

Nastavenie a úprava typov údajov v diagramoch modelu databázy

Spätná analýza existujúcej databázy

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×