Publikovanie zošita na lokalite SharePoint v Exceli pre Windows

Zošit môžete publikovať do knižnice Microsoft SharePoint a umožniť tak ostatným používateľom zobrazovať a upravovať zošit vo webovom prehliadači bez potreby inštalácie Excelu do svojich počítačov. Publikovanie je v princípe rovnaké ako ukladanie, ale môžete pri ňom využiť niektoré vstavané možnosti na ovládanie toho, aký obsah používatelia uvidia po otvorení zošita v prehliadači.

Ak si všetci používatelia v organizácii osvoja ukladanie alebo publikovanie zošita na centrálnej lokalite SharePoint, predídete tomu, že sa v celej organizácii prostredníctvom e-mailu začnú objavovať mierne odlišné verzie rovnakého zošita.

Nastavením niektorých možností publikovania môžete zvýrazniť určité časti vášho zošita, napríklad grafy, alebo vylúčiť iné časti, aby sa nezobrazovali v prehliadači. Môžete napríklad zobraziť graf, ale nie jeho podkladové údaje. Prípadne môžete zobraziť iba konkrétne hárky tým ľuďom, ktorí ich potrebujú vidieť, a skryť iné hárky.

V tomto článku sa dozviete, ako publikovať zošit z Excelu pre Windows a nevzťahuje sa na pripojenie zošita alebo údajov zošita k webovej časti aplikácie Excel Web Access na stránke SharePoint.

Keď publikujete zošit na lokalitu SharePoint, celý zošit sa uloží do SharePointu. Používateľ s potrebnými povoleniami SharePoint môže zobraziť celý zošit a pracovať s ním, či už v prehliadači alebo v počítačovom programe Excel.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office pre web, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office pre web je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v aplikácii Excel Online v ponuke Upraviť zošit

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadá v prehliadači do poľa Sadzba na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikne na tlačidlo Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor, potom na položku Uložiť ako a následne na položku SharePoint.

 2. Ak sa priečinok SharePointu zobrazuje v časti aktuálne, poslednéalebo staršie, kliknite na požadovaný priečinok.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.


  V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Prehľadávať, zadajte webovú adresu lokality SharePoint a potom prejdite na priečinok, do ktorého chcete zošit publikovať.

  Kliknite na priečinok SharePoint alebo na tlačidlo Prehľadávať
 3. Ak chcete zo zošita vybrať jednotlivé hárky alebo položky na publikovanie, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača.

  V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na položku Možnosti zobrazenia prehliadača

  Zobrazí sa karta Zobraziť a karta Parametre.

 4. Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Celý zošit.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pri tých hárkoch, ktoré sa majú v prehliadači zobraziť.

   Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť len konkrétne položky (ako sú pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

  • Na karte Parametre pridajte ľubovoľné definované názvy na označenie buniek, ktoré možno upravovať pri prezeraní zošita v prehliadači, a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office pre web, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office pre web je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v aplikácii Excel Online v ponuke Upraviť zošit

Ďalšie informácie nájdete v článku rozdiely v používaní zošita v Exceli a službách Excel Services.

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ v prehliadači zadá hodnotu 5,625 v poli na table parametre a klikne na položku použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Informácie o tom, ako definovať rozsahy, nájdete v Pomocníkovi Excelu.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na položku súbor > Uložiť ako >SharePoint.

 2. Ak sa priečinok SharePointu zobrazuje v častiaktuálny priečinok alebo posledné priečinky, kliknite na požadovaný priečinok. V opačnom prípade kliknite na položku Prehľadávať a zadajte webovú adresu lokality SharePoint. Potom prejdite do priečinka, do ktorého chcete zošit publikovať. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 3. Ak chcete zo zošita vybrať jednotlivé hárky alebo položky na publikovanie, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača. Zobrazí sa karta Zobraziť a karta parametre . Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Celý zošit.

  • Ak chcete v prehliadači Zobraziť len konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v zozname položku hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pre hárky, ktoré nechcete skryť v prehliadači.

   Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak chcete rýchlo Zobraziť všetky hárky po zrušení začiarknutia niektorých polí, začiarknite políčko všetky hárky .

  • Ak chcete zobraziť iba konkrétne položky v prehliadači (napríklad pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v zozname položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

  • Na karte parametre pridajte všetky definované názvy, ktoré chcete použiť na určenie buniek, ktoré sa majú upravovať, keď používatelia zobrazia zošit v prehliadači. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno.

 4. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Ďalšie informácie o webových častiach aplikácie Excel Web Access nájdete v článku zobrazenie zošita vo webovej časti aplikácie Excel Web Access.

Pri publikovaní zošita na SharePoint serveri sa celý obsah zošita uloží na server a pri otvorení zošita v počítačovom programe Excel sa dá zobraziť a pracovať s ním. Ak sú aplikácie Office Web Apps nasadené na serveri SharePoint, zobrazovanie a práca s vašimi údajmi vo webovom prehliadači môže byť veľmi podobné ako práca s vašimi údajmi v počítačovom programe Excel. Pri nasadení aplikácií Office Web Apps je v mriežke prehliadača v skutočnosti možné súčasné úpravy zošita. Ak v prehliadači zobrazíte zošit, ak je tlačidlo Upraviť v prehliadači viditeľné, znamená to, že sú k dispozícii aplikácie Office Web Apps.

Tlačidlo Upraviť v prehľadávači

Ďalšie informácie nájdete v článku rozdiely v používaní zošita v Exceli a službách Excel Services.

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita máte príležitosť (v dialógovom okne publikovanie – možnosti ) vybrať hárky alebo položky, ktoré sa majú zobraziť v prehliadači pri úpravách, a to kliknutím na tlačidlo Upraviť v prehliadači . Len si pamätajte, že hoci môžete vybrať, čo sa má zobraziť v tomto režime, celý obsah zošita sa uloží na SharePoint Server.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete používateľom umožniť poskytnúť parameter pri zobrazení hárka v prehliadači, nastavte bunku ako definovaný názov. Tento definovaný názov potom môžete pridať ako parameter na karte parametre v dialógovom okne Možnosti publikovania .

V nasledujúcom grafickom prvku, ktorý zobrazuje hárok v prehliadači, je napríklad bunka D2 definovaným názvom sadzba. Používateľ v prehliadači zadal hodnotu 5,625, do poľa na table parametre a potom kliknite na položku použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Použitie parametrov v prehľadávači

Informácie o tom, ako definovať rozsahy, nájdete v Pomocníkovi Excelu.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na položku Uložiť do SharePointu.
  Poznámka    Ak príkaz Uložiť do SharePointu nie je k dispozícii, zošit môžete uložiť na lokalitu SharePoint pomocou príkazu Uložiť ako . Dialógové okno Možnosti publikovania nebude k dispozícii. Zošit môžete tiež priamo nahrať z knižnice lokality SharePoint. Používatelia môžu zobraziť a upraviť obsah zošita v prehliadači prechodom priamo na lokalitu, na ktorej je zošit uložený.

  Príkaz Uložiť ako

 3. Ak chcete vybrať jednotlivé hárky alebo položky, ktoré sa majú publikovať v zošite, kliknite na tlačidlo Možnosti publikovania . Ak v opačnom prípade chcete publikovať celý zošit, prejdite priamo na krok 4.
  Na karte Zobraziť postupujte takto:

  • Ak chcete v prehliadači Zobraziť celý zošit, vyberte v poli so zoznamom položku celý zošit .

  • Ak chcete v prehliadači Zobraziť iba konkrétne hárky, v zozname vyberte položku hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pre hárky, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali.
   Poznámka    na základe predvoleného nastavenia sú vybraté všetky hárky. Ak chcete rýchlo Zobraziť všetky hárky po zrušení začiarknutia niektorých políčok, môžete vybrať začiarkavacie políčko všetky hárky .

  • Ak chcete zobraziť iba konkrétne položky v prehliadači (napríklad pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), vyberte v zozname položku položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.
   Poznámka Ak vyberiete položky s rovnakým názvom (ako je napríklad graf a jeho Podkladová tabuľka s údajmi), bude v prehliadači k dispozícii iba jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, musíte sa uistiť, že každá položka v zošite má jedinečný názov. Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako napríklad pomenované rozsahy, je možné premenovať na karte vzorce v skupine definované názvy .
   Výber pracovných hárkov alebo položiek

  • Na karte parametre pridajte všetky definované názvy, ktoré chcete použiť na určenie buniek, ktoré sa majú upravovať, keď používatelia zobrazia zošit v prehliadači. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno.
   Nastavovanie parametrov

 4. Vyberte umiestnenie, do ktorého sa má zošit publikovať.
  V časti aktuálne umiestnenie, posledné umiestneniaalebo umiestnenia , z ktorých si môžete vybrať, sa už môžu nachádzať uložené umiestnenia servera. Ak nie sú žiadne takéto umiestnenia alebo chcete uložiť do nového umiestnenia, v časti umiestneniadvakrát kliknite na položku vyhľadať umiestnenie.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte webovú adresu lokality SharePoint a potom prejdite na lokalitu alebo knižnicu, v ktorej chcete zošit uložiť.

 6. Ak ste si ešte nevybrali jednotlivé hárky alebo položky alebo nastavili parametre, kliknite na tlačidlo Možnosti publikovania .

 7. V poli názov súboru prijmite navrhovaný názov zošita alebo ak chcete, zadajte nový názov.

 8. Ak chcete zobraziť obsah zošita v okne prehliadača bezprostredne po dokončení operácie publikovania, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Otvoriť v programe Excel v prehliadači .

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×