Zošit môžete publikovať do knižnice Microsoft SharePoint a umožniť tak ostatným používateľom zobrazovať a upravovať zošit vo webovom prehliadači bez potreby inštalácie Excelu do svojich počítačov. Publikovanie je v princípe rovnaké ako ukladanie, ale môžete pri ňom využiť niektoré vstavané možnosti na ovládanie toho, aký obsah používatelia uvidia po otvorení zošita v prehliadači.

Ak si všetci používatelia v organizácii osvoja ukladanie alebo publikovanie zošita na centrálnej lokalite SharePoint, predídete tomu, že sa v celej organizácii prostredníctvom e-mailu začnú objavovať mierne odlišné verzie rovnakého zošita.

Nastavením niektorých možností publikovania môžete zvýrazniť určité časti vášho zošita, napríklad grafy, alebo vylúčiť iné časti, aby sa nezobrazovali v prehliadači. Môžete napríklad zobraziť graf, ale nie jeho podkladové údaje. Prípadne môžete zobraziť iba konkrétne hárky tým ľuďom, ktorí ich potrebujú vidieť, a skryť iné hárky.

V tomto článku sa uvádza, ako publikovať zošit z aplikácie Excel for Windows a nezakrýva pripojenie zošita ani údajov zošita k webovej časti webovej časti Excel Access na SharePoint stránke.

Keď publikujete zošit na lokalitu SharePoint, celý zošit sa uloží do SharePointu. Používateľ s potrebnými povoleniami SharePoint môže zobraziť celý zošit a pracovať s ním, či už v prehliadači alebo v počítačovom programe Excel.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office pre web, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office pre web je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v aplikácii Excel Online v ponuke Upraviť zošit

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadá v prehliadači do poľa Sadzba na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikne na tlačidlo Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor, potom na položku Uložiť ako a následne na položku SharePoint.

 2. Ak sa váš SharePoint v časti Aktuálne, Nedávnealebo Staršie, kliknite na názov priečinka.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.


  V opačnom prípade kliknitena položku Prehľadávať , zadajte webovú adresu SharePoint lokalitu a potom prejdite do priečinka, do ktorého chcete zošit publikovať.

  Kliknite na priečinok SharePoint alebo na tlačidlo Prehľadávať
 3. Ak chcete zo zošita vybrať jednotlivé hárky alebo položky na publikovanie, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača.

  V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na položku Možnosti zobrazenia prehliadača

  Zobrazí sa karta Zobraziť a karta Parametre.

 4. Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Celý zošit.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pri tých hárkoch, ktoré sa majú v prehliadači zobraziť.

   Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak ste zrušili začiarknutie niektorých políčok a chcete rýchlo zobraziť všetky hárky, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť len konkrétne položky (ako sú pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

  • Na karte Parametre pridajte ľubovoľné definované názvy na označenie buniek, ktoré možno upravovať pri prezeraní zošita v prehliadači, a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Ak je v SharePointe nasadená služba Office pre web, zobrazenie údajov v prehliadači a práca s nimi sa takmer nelíši od práce s údajmi v počítačovom programe Excel. Na rozdiel od počítačového programu Excel je tu dokonca možná úprava zošita viacerými používateľmi naraz v mriežke prehliadača. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v aplikácii Excel Online, služba Office pre web je pripravená na použitie.

Položka Upraviť v aplikácii Excel Online v ponuke Upraviť zošit

Ďalšie informácie nájdete v článku Rozdiely pri používaní zošita v Excel a Excel Services.

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita sa môžete rozhodnúť, či chcete vybrať na zobrazovanie v prehliadači iba niektoré hárky alebo položky. Nezabudnite, že aj keď obmedzíte obsah zobrazovaný v tomto režime, na server SharePoint sa uloží celý obsah zošita.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete umožniť používateľom zadať hodnotu do bunky, ktorá sa využije na výpočet vzorca v inej bunke, pred publikovaním zošita nastavte danú bunku ako definovaný názov v Exceli. Tento definovaný názov môžete potom pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti zobrazenia prehliadača.

Nižšie je napríklad zobrazená bunka D2, ktorá má definovaný názov Sadzba. Používateľ zadá v prehliadači hodnotu 5,625, do poľa na table Parametre a klikne na položku Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Informácie Excel definovaní rozsahov nájdete v Pomocníkovi.

Zadanie parametra na table a jeho použitie v bunke D2

Poznámka: V prípade, že vytvoríte pre excelovú tabuľku rýchle filtre a definujete názov rozsahu buniek, ktoré obsahujú tabuľku a rýchle filtre, po publikovaní iba tohto rozsahu nebude možné použiť rýchle filtre na filtrovanie tabuľky v prehliadači. Ak publikujete celú tabuľku alebo celý hárok či zošit, rýchle filtre budú v prehliadači fungovať podľa očakávaní.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na položky > Uložiť ako >SharePoint.

 2. Ak sa váš SharePoint v časti Aktuálny priečinok alebo Naposledy použitépriečinky, kliknite na názov priečinka. V opačnom prípade kliknite na položku Prehľadávať a zadajte webovú adresu SharePoint lokalitu. Potom prejdite na priečinok, do ktorého chcete zošit publikovať. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 3. Ak chcete zo zošita vybrať jednotlivé hárky alebo položky na publikovanie, kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia prehliadača. Zobrazí sa karta Zobraziťa karta Parametre. Ak chcete publikovať celý zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť. V opačnom prípade vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, na karte Zobraziť vyberte v zozname možnosť Celý zošit.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, na karte Zobraziť vyberte v zozname položku Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pre hárky, ktoré nechcete skryť v prehliadači.

   Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak chcete rýchlo znova zobraziť všetky hárky po zrušení začiarknutia niektorých políčok, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne položky (napríklad pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), na karte Zobraziť vyberte v zozname položku Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.

  • Na karte Parametre pridajte ľubovoľné definované názvy, ktoré chcete použiť na určenie buniek, ktoré sa majú upravovať pri zobrazení zošita v prehliadači. Potom zatvorte dialógové okno kliknutím na tlačidlo OK.

 4. Zošit uložte.

Poznámky: 

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Pri výbere položiek s rovnakým názvom (napríklad grafu a jeho podkladovej tabuľky údajov) sa v prehliadači zobrazí len jedna z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, skontrolujte, či má každá položka v zošite jedinečný názov.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

 • Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, premenujte na karte Vzorce v skupine Definované názvy.

Ďalšie informácie o webových Excel Accesse nájdete v článku Zobrazenie zošita vo webovej Excel Accesse.

Keď publikujete zošit na server SharePoint, celý obsah zošita sa uloží na server a pri otvorení zošita v počítačovom programe Excel sa môže zobrazovať a pracovať s Excel. Ak sú Office Web Apps nasadené na serveri SharePoint, zobrazenie údajov vo webovom prehliadači a práca s ich údajmi môže byť veľmi podobné práci s údajmi v počítačovom programe Excel. Pri nasadení webových aplikácií je Office v mriežke prehliadača možné súčasné upravovanie zošita. Ak sa pri zobrazení zošita v prehliadači zobrazuje tlačidlo Upraviť v prehliadači, znamená to, že Office Web Apps sú k dispozícii.

Tlačidlo Upraviť v prehľadávači

Ďalšie informácie nájdete v článku Rozdiely pri používaní zošita v Excel a Excel Services.

Príprava zošita

Pred publikovaním zošita máte možnosť (v dialógovom okne Možnosti publikovania) vybrať hárky alebo položky, ktoré sa majú zobraziť v prehliadači v prípade, že úpravy neboli povolené kliknutím na tlačidlo Upraviť v prehliadači. Nezabudnite, že aj keď si môžete vybrať, čo je v tomto režime možné zobraziť, celý obsah zošita sa stále uloží na SharePoint server.

Ak chcete spolu s inými položkami (napríklad s grafmi alebo kontingenčnými tabuľkami) zahrnúť ako položku celé pracovné hárky, definujte celý pracovný hárok ako pomenovaný rozsah. Vyberte celý hárok a definujte pomenovaný rozsah. Tento pomenovaný rozsah sa zobrazí ako dostupná položka v dialógovom okne Možnosti publikovania pred publikovaním.

Ak chcete používateľom povoliť pri zobrazení hárka v prehliadači poskytnúť vzorcu parameter, nastavte bunku ako definovaný názov. Tento definovaný názov potom môžete pridať ako parameter na karte Parametre v dialógovom okne Možnosti publikovania.

Na nasledujúcom obrázku, ktorý zobrazuje hárok v prehliadači, má napríklad bunka D2 definovaný názov Sadzba. V prehliadači zadal používateľ do poľa na table Parametre hodnotu 5,625 a potom klikli na položku Použiť. Táto hodnota sa zobrazí v bunke D2 a vzorec v bunke A2 použije hodnotu v bunke D2. Výsledok vzorca sa prepočíta a zobrazí sa v bunke A2: 1 151,31 €.

Použitie parametrov v prehľadávači

Informácie Excel definovaní rozsahov nájdete v Pomocníkovi.

Publikovanie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknutím na tlačidlo Uložiť SharePoint.
  Poznámka    Ak príkaz Uložiť SharePoint nie je k dispozícii, môžete ho pomocou príkazu Uložiť ako SharePoint uložiť na webovú lokalitu. Dialógové okno Možnosti publikovania nebude k dispozícii. Zošit môžete nahrať aj priamo z SharePoint knižnice. Používatelia môžu zobraziť a upraviť obsah zošita v prehliadači tak, že presuniete priamo na lokalitu, kde je zošit uložený.

  Príkaz Uložiť ako

 3. Ak chcete vybrať jednotlivé hárky alebo položky na publikovanie v zošite, kliknite na tlačidlo Možnosti publikovania. V opačnom prípade, ak chcete publikovať celý zošit, prejdite priamo na krok 4.
  Na karte Zobraziť vykonajte tieto kroky:

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť celý zošit, v zozname vyberte položku Celý zošit.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne hárky, v zozname vyberte položku Hárky a potom zrušte začiarknutie políčok pre hárky, ktoré nechcete zobraziť.
   Poznámka    Predvolene sú vybraté všetky hárky. Ak chcete rýchlo znova zobraziť všetky hárky po vymazaní niektorých políčok, začiarknite políčko Všetky hárky.

  • Ak chcete v prehliadači zobraziť iba konkrétne položky (napríklad pomenované rozsahy, grafy, tabuľky alebo kontingenčné tabuľky), vyberte v zozname možnosť Položky v zošite a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete zobraziť.
   Poznámka Ak vyberiete položky s rovnakým názvom (napríklad graf a jeho podkladová tabuľka údajov), v prehliadači budete mať k dispozícii iba jednu z týchto položiek. Ak chcete zobraziť všetky položky, musíte sa uistiť, že každá položka v zošite má jedinečný názov. Tabuľky môžete premenovať na karte Návrh v skupine Vlastnosti, kontingenčné tabuľky môžete premenovať na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka a grafy alebo kontingenčné grafy môžete premenovať na karte Rozloženie v skupine Vlastnosti. Duplicitné položky, ako sú napríklad pomenované rozsahy, možno premenovať na karte Vzorce v skupine Definované názvy.
   Výber pracovných hárkov alebo položiek

  • Na karte Parametre pridajte ľubovoľné definované názvy, ktoré chcete použiť na určenie buniek, ktoré sa majú upravovať pri zobrazení zošita v prehliadači. Potom zatvorte dialógové okno kliknutím na tlačidlo OK.
   Nastavovanie parametrov

 4. Vyberte umiestnenie, v ktorom chcete zošit publikovať.
  Je možné, že už sú uložené umiestnenia na serveri v časti Aktuálneumiestnenie,Posledné umiestnenia alebo Umiestnenia, z ktorých si môžete vybrať. Ak takéto umiestnenia neexistujú alebo ak chcete miesto uložiť do nového umiestnenia, v časti Umiestnenia dvakrát kliknite na položku Prehľadávať umiestnenie.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte webovú adresu SharePoint lokality a potom prejdite na lokalitu alebo knižnicu, do ktorej chcete zošit uložiť.

 6. Ak ste ešte nevy vybrali jednotlivé hárky alebo položky alebo nenastavili parametre, kliknite na tlačidlo Možnosti publikovania.

 7. Do poľa Názov súboru prijmite navrhnutý názov zošita alebo podľa potreby zadajte nový názov.

 8. Ak chcete zobraziť obsah zošita v okne prehliadača hneď po dokončení operácie publikovania, začiarknite políčko Otvoriť Excel v prehliadači.

 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×