Rozdelenie stĺpca textu (Power Query)

V doplnku Power Query možno stĺpec textu rozdeliť do viacerých stĺpcov a rôznymi spôsobmi dosiahnuť požadované výsledky. Predvolene názov nových stĺpcov obsahuje rovnaký názov ako pôvodný stĺpec s príponou bodky (.) a číslo, ktoré predstavuje každú rozdelenú sekciu z pôvodného stĺpca. Stĺpec potom môžete premenovať.

Poznámka    Ikona rozbalenie Rozbaliť v hlavičke stĺpca sa nepoužíva na rozdelenie stĺpca. Používa sa na rozbalenie štruktúrovaných stĺpcov, ako napríklad Zoznam,Záznamalebo Tabuľka. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca so štruktúrovaným stĺpcom Zoznam, Záznam alebo Tabuľka.

Stĺpec s typom údajov Text môžete rozdeliť do dvoch alebo viacerých stĺpcov pomocou bežných znakov oddeľovača. Napríklad stĺpec Meno obsahujúci hodnoty napísané ako <Priezvisko>, <Meno> možno rozdeliť do dvoch stĺpcov pomocou znaku čiarky (,).

 1. Ak chcete otvoriť dotaz, vyhľadajte dotaz, ktorý bol predtým načítaný z Editora Power Query, vyberte bunku v údajoch a potom vyberte položku Dotaz > Upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, načítanie alebo úprava dotazu v Exceli.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť. Uistite sa, že ide o textový typ údajov.

 3. Vyberte položku > Rozdeliť stĺpec > podľa oddeľovača. Zobrazí sa dialógové okno Rozdelenie stĺpca podľa oddeľovača.

 4. V rozbaľovacom zozname Vyberte alebo zadajte oddeľovač vyberte položku Dvojbodka, Čiarka, Znak rovnosti,Bodkočiarka, Medzera, Tabalebo Vlastné. Môžete tiež vybrať možnosť Vlastné a zadať ľubovoľný oddeľovač znakov.

 5. Vyberte možnosťRozdeliť na: 

  • Left-most delimiter    Ak existuje niekoľko oddeľovačov, prvý rozdelený stĺpec je založený na oddeľovači najďahlom naľavo a druhý rozdelený stĺpec je založený na zvyšných znakoch vpravo.

  • Right-most delimiter   Ak existuje niekoľko oddeľovačov, druhý rozdelený stĺpec je založený na oddeľovači najďahlom vpravo a prvý rozdelený stĺpec je založený na zvyšných znakoch na ľavej strane.

  • Každý výskyt oddeľovača   Ak existuje viacero oddeľovačov, rozdeľte jednotlivé stĺpce podľa oddeľovača. Ak máte napríklad tri oddeľovače, nachádzate sa v štyroch stĺpcoch.

 6. Vyberte položku Zobraziť rozšírenémožnosti a zadajte počet stĺpcov alebo riadkov, ktoré chcete rozdeliť.

 7. Ak vyberiete položkuVlastné v časti Výber alebo zadáte rozbaľovací zoznam oddeľovača, možno budete musieť zadať alternatívny úvodzovky alebo špeciálny znak.

 8. Vyberte tlačidlo OK.

 9. Nové stĺpce môžete premenovať na účelnejšie názvy. Ďalšie informácie nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Stĺpec s typom údajov Text môžete rozdeliť do dvoch alebo viacerých stĺpcov pomocou počtu znakov v rámci textovej hodnoty.

 1. Ak chcete otvoriť dotaz, vyhľadajte dotaz, ktorý bol predtým načítaný z Editora Power Query, vyberte bunku v údajoch a potom vyberte položku Dotaz > Upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, načítanie alebo úprava dotazu v Exceli.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť. Uistite sa, že stĺpec je textovým typom údajov.

 3. Vyberte položku> Rozdeliť stĺpec > podľa počtu znakov. Zobrazí sa dialógové okno Rozdelenie stĺpca podľa počtu znakov.

 4. Do textového poľa Počet znakov zadajte počet znakov použitých na rozdelenie textového stĺpca.

 5. Vyberte možnosť Rozdeliť:

  • Kedysi, tak ďaleko doľava, ako je to možné    Prvý rozdelený stĺpec je založený na počte znakov počítaných zľava a druhý rozdelený stĺpec je založený na zvyšných znakoch na pravej strane.

  • Kedysi, pokiaľ je to možné, správne    Druhý rozdelený stĺpec je založený na počte znakov počítaných vpravo a prvý rozdelený stĺpec je založený na zvyšných znakoch na ľavej strane.

  • Opakované   Ak stĺpec obsahuje veľa znakov, rozdeľte ich do viacerých stĺpcov podľa počtu znakov. Ak má napríklad pôvodný stĺpec 25 znakov a zadáte počet znakov ako 5, môžete vytvoriť päť nových stĺpcov, z ktorých každý má 5 znakov.

 6. Vyberte položku Zobraziť rozšírenémožnosti a zadajte počet stĺpcov, na ktoré sa má rozdeliť.

 7. Vyberte OK.

 8. Nové stĺpce môžete premenovať na účelnejšie názvy. Ďalšie informácie nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Stĺpec môžete rozdeliť zadaním pevných číselných pozícií znakov.

 1. Ak chcete otvoriť dotaz, vyhľadajte dotaz, ktorý bol predtým načítaný z Editora Power Query, vyberte bunku v údajoch a potom vyberte položku Dotaz > Upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, načítanie alebo úprava dotazu v Exceli.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť. Uistite sa, že stĺpec je textovým typom údajov.

 3. Vyberte položku> Rozdeliť stĺpec > podľa pozícií. Zobrazí sa dialógové okno Rozdelenie stĺpca podľa pozícií.

 4. Do poľa Pozície zadajte čísla pozícií na rozdelenie textového stĺpca. Ak chcete rozdeliť stĺpec napríklad na 3 stĺpce s 5 znakmi, zadajte 10, 15.

 5. Voliteľne vyberte položku Rozšírené možnostia potom vyberte niektorú z týchto možností:

  • Stĺpce    Dĺžka každého stĺpca je založená na pozíciách, ktoré ste zadali. Toto je predvolená akcia.

  • Riadky    Namiesto nového stĺpca sa pridá nový riadok na základe pozícií, ktoré ste zadali. Ak chcete rozdeliť stĺpec napríklad na 3 riadky s 5 znakmi, zadajte 10, 15.

 6. Vyberte OK.

 7. Nové stĺpce môžete premenovať na účelnejšie názvy. Ďalšie informácie nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Stĺpec môžete rozdeliť na základe kombinácií písmen veľkých a malých písmen na veľké písmená alebo veľkými písmenami:

Malé písmená na veľké písmená    Pre každý výskyt dvoch po sebe idúcich písmen, pričom prvé je malé a druhé veľké písmeno, rozdeľte pôvodný stĺpec tak, aby druhý rozdelený stĺpec začínal veľkým písmenom. Príklad:

Pôvodný stĺpec

Prvý rozdelený stĺpec

Druhý rozdelený stĺpec

AirPlane

Air

Lietadlo

Tesád

Angel

Ryba

BallPark

Lopta

Park

Malé písmená na veľké písmená    Pre každý výskyt dvoch za sebou idúcich písmen, pričom prvé je veľké a druhé malé písmená, rozdeľte pôvodný stĺpec tak, aby sa druhý rozdelený stĺpec začínal malým písmenom. Príklad:

Pôvodný stĺpec

Prvý rozdelený stĺpec

Druhý rozdelený stĺpec

Iphone

I

telefón

Ipad

I

klávesnica

Ebay

Ý

bay

 1. Ak chcete otvoriť dotaz, vyhľadajte dotaz, ktorý bol predtým načítaný z Editora Power Query, vyberte bunku v údajoch a potom vyberte položku Dotaz > Upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, načítanie alebo úprava dotazu v Exceli.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť. Uistite sa, že ide o textový typ údajov.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností: 

  • Vyberte položku > Rozdeliť stĺpec > Malé písmená na veľké .

  • Vyberte položku > Rozdeliť stĺpec > malé písmená na veľké .

 4. Nové stĺpce môžete premenovať na účelnejšie názvy. Ďalšie informácie nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Chcete rozdeliť stĺpec na základe kombinácií číslic a iných ako číslic, číslic na neciferné alebo nečíselné na číslice.

Číslica na neciferné    Ak ide o každý výskyt dvoch po sebe idúcich znakov, pričom prvým je číslica a druhá neciferná, rozdeľte pôvodný stĺpec tak, aby druhý rozdelený stĺpec začínal necifernym znakom. Príklad:

Pôvodný stĺpec

Prvý rozdelený stĺpec

Druhý rozdelený stĺpec

123Shoes

123

Bota

456 Odišťovky

456

Rukavice

789Scarf

789

Strašidelný

Neciferné na číslicu    V prípade každého inštancie dvoch po sebe idúcich znakov rozdeľte prvý výskyt neciferných znakov a druhú číslicu tak, aby druhý rozdelený stĺpec začínal znakom číslic. Príklad:

Pôvodný stĺpec

Prvý rozdelený stĺpec

Druhý rozdelený stĺpec

123Shoes

Bota

123

456 Odišťovky

Rukavice

456

789Scarf

Strašidelný

789

 1. Ak chcete otvoriť dotaz, vyhľadajte dotaz, ktorý bol predtým načítaný z Editora Power Query, vyberte bunku v údajoch a potom vyberte položku Dotaz > Upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, načítanie alebo úprava dotazu v Exceli.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť. Uistite sa, že ide o textový typ údajov.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností: 

  • Vyberte položku > Rozdeliť stĺpec > Malé písmená na veľké .

  • Vyberte položku > Rozdeliť stĺpec > malé písmená na veľké .

 4. Nové stĺpce môžete premenovať na účelnejšie názvy. Ďalšie informácie nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Pozrite tiež

Pomocník doplnku Power Query for Excel

Pridanie alebo zmena typov údajov

Rozdelenie stĺpcov podľa oddeľovača (docs.com)

Rozdelenie stĺpcov podľa počtu znakov (docs.com)

Rozdelenie stĺpcov podľa pozícií (docs.com)

Rozdelenie stĺpcov malými písmenami na veľké docs.com)

Rozdelenie stĺpcov veľkými písmenami na malé písmená (docs.com)

Rozdelenie stĺpcov podľa číslic na číslicu (docs.com)

Rozdelenie stĺpcov podľa číslic na neciferné (docs.com)

Funkcie rozdeľovača (docs.com)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×