Synchronizácia zoznamu lokality SharePoint 2010 s programom Access 2010

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete synchronizovať údaje medzi zoznamu SharePoint 2010 a Office Access 2010 a pravidelná aktualizácia obidve množiny údajov. Môžete napríklad udržiavať predaja sledovania informácie v zozname SharePoint, takže je ľahké spolupracovať s ostatnými členmi tímu, ale aj pravidelný reporting dotazovanie, kampane a hromadné zmeny pomocou programu Access 2010.

Obsah článku

Úvodné informácie o synchronizácii zoznamu lokality SharePoint s programom Access

Môžete synchronizovať údaje medzi zoznamu SharePoint 2010 a programom Access 2010 a pravidelná aktualizácia obidve množiny údajov. Môžete napríklad udržiavať predaja sledovania informácie v zozname SharePoint, takže je ľahké spolupracovať s ostatnými členmi tímu, ale aj pravidelný reporting dotazovanie, kampane a hromadné zmeny pomocou programu Access 2010.

Synchronizáciu údajov medzi zoznamom lokality SharePoint a programom Access 2010 je možné vykonať tromi spôsobmi. Pri všetkých troch spôsoboch prebieha synchronizácia obojsmerne. Zmeny v údajoch zoznamu uskutočnené v programe Access sa odovzdajú na server služby SharePoint a zmeny v zozname lokality SharePoint vykonané na serveri sa prevezmú do programu Access vo vašom počítači.

Ak chcete synchronizovať zoznam lokality SharePoint, musíte mať v klientskom počítači nainštalovaný program Access 2010 a k danému zoznamu potrebujete povolenie na prispievanie.

Získajte ďalšie informácie o používaní programu SharePoint 2010 s programom Access 2010 v časti Pozrite tiež a v systéme Pomocníka programu Access 2010.

Poznámka: Synchronizácia externého zoznamu lokality SharePoint s programom Access 2010.

Na začiatok stránky

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu Otvoriť v programe Access príkaz

Údaje v zozname lokality SharePoint môžete synchronizovať s programom Access 2010 pomocou príkazu Otvoriť v programe Access na páse s nástrojmi daného zoznamu. Pomocou tohto príkazu sa vytvorí tabuľka programu Access prepojená so zoznamom SharePoint, ako aj doplnková tabuľka UserInfo obsahujúca ďalšie informácie – napríklad mená používateľov, kontá alebo e-mailové adresy.

Vždy, keď otvoríte zoznam lokality SharePoint alebo prepojenú tabuľku programu Access, zobrazia sa najnovšie údaje. Keďže zoznam lokality SharePoint sa neustále aktualizuje, môžete vykonať aj manuálne obnovenie prepojenej tabuľky programu Access, aby odrážala najnovšie zmeny v zozname. Keďže sa prepojená tabuľka programu Access neustále aktualizuje, môžete údaje v zozname lokality SharePoint obnoviť aj manuálne a prepojiť ich s najnovšími zmenami vykonanými v programe Access.

Na začiatok stránky

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou sledovať tento príkaz zoznam v údajovom zobrazení

Zoznam lokality SharePoint môžete synchronizovať aj z údajového zobrazenia pomocou príkazu Sledovať tento zoznam, ktorý je k dispozícii na pracovnej table v údajovom zobrazení. Prostredníctvom príkazu sa v programe Access takisto vytvorí prepojená tabuľka. Pomocou ďalších príkazov na pracovnej table môžete synchronizovať údaje zoznamu a vykonať nasledujúce akcie:

 • vytvoriť správu v programe Access,

 • exportovať do programu Access.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v systéme Pomocníka údajového zobrazenia (v dolnej časti údajového zobrazenia kliknite na prepojenie Pomocník).

Na začiatok stránky

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu zoznam lokality SharePoint z programu Access

Z programu Access 2010 môžete takisto prepojiť tabuľku s existujúcim zoznamom lokality SharePoint, a to pomocou príkazu Zoznam lokality SharePoint v skupine Importovať a prepojiť na karte Externé údaje.

Takisto je možné vytvoriť v programe Access prázdny zoznam lokality SharePoint. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Vytvoriť v skupine Tabuľky na položku Zoznamy lokality SharePoint a potom kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek: Kontakty, Úlohy, Problémy, Udalosti alebo Vlastné.

Ďalšie informácie o používaní programu Access sa nachádzajú v systéme Pomocníka programu Access 2010.

Na začiatok stránky

Výhody prepojenia tabuľky programu Access so zoznamom lokality SharePoint

Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek zo spôsobov synchronizácie zoznamu lokality SharePoint, v programe Access 2010 sa vytvorí prepojená tabuľka, v ktorej sa odráža štruktúra a obsah zoznamu lokality SharePoint. V programe Access sa vyberie správny typ údajov pre každé pole, ktoré korešponduje so stĺpcom zoznamu. Takéto prepojené tabuľky sa potom správajú rovnako ako iné tabuľky programu Access, takže umožňujú vytvárať dotazy, formuláre, zostavy, makrá alebo kód, a tak pracovať s údajmi v programe Access 2010.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie údajov

V programe Access sa takisto automaticky vytvárajú prepojené tabuľky pre všetky vyhľadávacie zoznamy (pokiaľ vyhľadávacie zoznamy ešte nie sú prepojené s databázou). Ak vyhľadávacie zoznamy obsahujú stĺpce, ktoré vyhľadávajú v iných zoznamoch, tieto zoznamy sa takisto zahrnú do operácie prepojenia, čo znamená, že vyhľadávací zoznam každej prepojenej tabuľky má v databáze príslušnú prepojenú tabuľku. V programe Access sa tiež vytvoria vzťahy medzi týmito prepojenými tabuľkami.

Na začiatok stránky

Štrukturálne zmeny

Tak ako pri iných typoch prepojených tabuliek, počas práce v programe Access sa polia v prepojenej tabuľke nedajú pridávať, odstraňovať ani upravovať. Ak chcete vykonať štrukturálne zmeny (napríklad odstrániť alebo zmeniť stĺpec), musíte zoznam otvoriť na lokalite SharePoint. V prostredí programu Access môžete prejsť na stránku Nastavenia zoznamu lokality SharePoint a tam zmeniť štruktúru zoznamu. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku programu Access, ukážte na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na možnosť Upraviť stĺpce a nastavenia.

Štrukturálne zmeny vykonané v zozname lokality SharePoint sa do prepojenej tabuľky nepremietnu automaticky. Ak chcete aktualizovať prepojenú tabuľku podľa najnovšej štruktúry zoznamu, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku programu Access, ukážte na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na položku Obnovenie zoznamu.

Na začiatok stránky

Výkon

Keďže údaje z prepojených zoznamov lokality SharePoint sa automaticky synchronizujú s lokálnymi tabuľkami a používatelia pracujú vždy s lokálnymi údajmi, v porovnaní s verziami predchádzajúcimi programu Access 2010 je výkon prepojenej tabuľky programu Access vylepšený.

Na začiatok stránky

Hromadné úpravy

Synchronizácia zoznamu SharePoint s programom Access 2010 v mnohom uľahčuje vykonávanie hromadných zmien v údajoch zoznamu SharePoint. Ak chcete hromadne pridať, aktualizovať alebo odstrániť údaje zo zoznamu lokality SharePoint, spustite pripájací, aktualizačný alebo odstraňovací dotaz v programe Access 2010 a potom otvorte alebo obnovte zoznam lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Prevod údajov do režimu offline a riešenie konfliktov

Ak si potrebujete vziať prácu domov alebo na cesty, pomocou programu Access 2010 môžete prepojené zoznamy lokality SharePoint previesť do režimu offline. Môže sa napríklad stať, že chcete klientovi poskytnúť katalóg súčiastok, keď ste na cestách. S údajmi môžete pracovať v programe Access 2010 a zmeny neskôr zosynchronizovať, keď sa opäť pripojíte k lokalite SharePoint.

Ak sa vyskytnú konflikty (ak napríklad niekto iný aktualizuje ten istý záznam na serveri, alebo ak tento používateľ tiež pracuje v režime offline), môžete ich vyriešiť pomocou dialógového okna Riešenie konfliktov, keď budete opäť pracovať v režime online. V dialógovom okne sa zobrazujú informácie o konflikte, čiže napríklad príčina výskytu chyby, ako aj možnosti na opätovné odoslanie údajov alebo na zahodenie zmien. Ak sa vyskytlo viacero chýb, podrobnosti o jednotlivých chybách môžete zobraziť kliknutím na tlačidlá Predchádzajúce a Ďalšie v dialógovom okne. Niektoré chyby je možné vyriešiť iba zahodením zmien.

Na začiatok stránky

Hľadiská synchronizácie údajov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré hľadiská, ktoré treba brať na zreteľ pri synchronizácii údajov medzi zoznamom lokality SharePoint a prepojenou tabuľkou programu Access.

Funkcia

Porovnávanie

Stĺpce

Program Access nepodporuje viac než 256 polí v tabuľke, t.j. prepojená tabuľka bude obsahovať iba prvých 256 stĺpcov.

Priečinky

Každý priečinok v zozname SharePoint sa v tabuľke programu Access zobrazí ako záznam. Položky vo vnútri priečinka sa taktiež zobrazia ako záznamy, a to hneď pod záznamom zodpovedajúcim tomuto priečinku.

Vyhľadávacie stĺpce

Ak stĺpec vyhľadáva hodnoty v inom zozname a súvisiaci zoznam sa v databáze zatiaľ nenachádza, v programe Access sa automaticky vytvoria prepojené tabuľky pre súvisiace zoznamy.

Poznámka: Stĺpec typu osoba alebo skupina je špeciálny typ vyhľadávacieho stĺpca, ktorý vyhľadá hodnoty v zozname informácií o používateľoch. Ak vytvoríte prepojenie na zoznam obsahujúci stĺpec osoba alebo skupina, Access automaticky vytvorí prepojenú tabuľku pre zoznam informácií o používateľoch.

Vypočítané stĺpce

Výsledky vo vypočítanom stĺpci sa zobrazia v príslušnom poli, vzorec sa však v programe Access nedá zobraziť ani zmeniť.

Prílohy

Stĺpec s prílohami zoznamu sa zobrazí v poli s názvom Prílohy.

Stĺpce iba na čítanie

Stĺpce, ktoré sú v zozname SharePoint určené iba na čítanie, budú určené iba na čítanie aj v programe Access. Okrem toho sa stĺpce v programe Access pravdepodobne nebudú dať pridávať, odstraňovať alebo meniť.

Stĺpce s viacerými hodnotami

Stĺpec typu Voľba alebo Vyhľadanie môže obsahovať viaceré hodnoty. Pre tieto stĺpce sa pomocou operácie prepojenia vytvoria polia, ktoré podporujú viaceré hodnoty. Vyhľadávacie stĺpce s viacerými hodnotami sa v prepojenej tabuľke vytvoria v prípade stĺpca typu Vyhľadanie.

Nepodporované zoznamy

Nasledujúce zoznamy nie sú podporované:

 • Prieskumy

 • Diskusné panely

Na začiatok stránky

Synchronizácia zoznamu lokality SharePoint s programom Access

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam, ktorý chcete synchronizovať s hárkovým programom.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov zoznamu alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov zoznamu.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam a potom v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Otvoriť v programe Access.

 4. Zadajte umiestnenie novej alebo existujúcej databázy, alebo databázu vyhľadajte po kliknutí na položku Prehľadávať.

 5. Vyberte možnosť Prepojiť s údajmi na lokalite SharePoint a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Kliknite na položku exportovať kópiu údajov. Export údajov na rozdiel od prepojenie údajov, je jednorazový kopírovanie aktuálnej údajov a nevytvára synchronizácia medzi prístup tabuľku, ktorá sa vytvorí a zoznam lokality SharePoint.

 6. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie operácie, kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Preberanie súboru kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 8. Ak predpokladáte, že povolenie pripojenia k údajom na lokalite SharePoint je bezpečné, kliknite po zobrazení výzvy na povolenie údajových pripojení vo vašom počítači na tlačidlo Povoliť.

V programe Access 2010 sa vytvorí tabuľka programu Access prepojená so zoznamom lokality SharePoint, tabuľka UserInfo a ďalšie prepojené tabuľky, ak zoznam lokality SharePoint obsahuje vyhľadávacie stĺpce.

Na začiatok stránky

Obnovenie synchronizovaných údajov

Vždy, keď otvoríte synchronizovaný zoznam lokality SharePoint alebo prepojenú tabuľku programu Access, zobrazia sa najnovšie údaje. Ak chcete zabezpečiť zobrazenie najnovších údajov počas práce s otvoreným zoznamom lokality SharePoint alebo s otvorenou prepojenou tabuľkou programu Access, môžete manuálne obnoviť údaje.

Ak chcete obnoviť synchronizované údaje, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • V programe Access 2010: na páse s nástrojmi prepojenej tabuľky programu Access kliknite na karte Domov v skupine Záznamy na príkaz Obnoviť a potom kliknite na položku Obnoviť.

 • V zozname lokality SharePoint vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • V údajovom zobrazení kliknite na páse s nástrojmi na kartu Zoznam a potom kliknite v skupine Údajový hárok na položku Obnoviť údaje.

  • V štandardnom zobrazení kliknite na paneli s adresou programu Internet Explorer na príkaz Obnoviť alebo stlačte kláves F5.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×