Tlač dokumentu vo Worde pre Mac

Pred tlačou môžete zobraziť ukážku dokumentu a určiť, ktoré strany sa majú vytlačiť.

Zobrazenie ukážky a tlač dokumentu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Ak si chcete pozrieť ukážku každej jednotlivej strany, kliknite na šípky v dolnej časti ukážky.

  Dialógové okno Tlač

  Ak sa ukážka nezobrazuje, pod časťou Predvoľby vyberte položku Kópie a stránky a začiarknite políčko vedľa položky Zobraziť rýchlu ukážku.

 3. Vyberte požadovaný počet kópií a ďalšie požadované možnosti a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tlač konkrétnych strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Ak chcete tlačiť len niektoré strany, v časti Strany vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete tlačiť stranu zobrazenú v rýchlej ukážke, vyberte položku Aktuálna strana.

  • Ak chcete tlačiť za sebou idúce strany, napríklad strany 1 – 3, vyberte položku Od a do polí OdDo zadajte číslo prvej a poslednej strany.

  • Na tlač jednotlivých strán a rozsahu strán naraz (napr. strana 2 a strany 4 až 6) vyberte položku Rozsah strán a zadajte čísla strán a rozsahy oddelené čiarkou (napr. 2, 4 – 6).

  Dialógové okno Tlač so zvýraznenou sekciou Strany

Tlač na obe strany papiera

Obojstranné publikácie sa najľahšie vytvoria pomocou tlačiarne, ktorá podporuje obojstrannú tlač. Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, prečítajte si príručku k tlačiarni, obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo postupujte takto:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Kópie a strany a potom kliknite na položku Rozloženie.

  Výber možnosti Rozloženie v dialógovom okne Tlač

 3. Kliknite na položku Obojstranne a potom vyberte položku Väzba po dlhej strane (ak chcete strany otáčať na dlhej strane) alebo Väzba po krátkej strane (ak chcete strany otáčať na krátkej strane).

  Výber možnosti v ponuke Obojstranne

Ak vaša tlačiareň neponúka možnosť obojstrannej tlače, postupujte podľa týchto krokov a vytlačte dokument na obe strany papiera manuálne.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Kópie a strany a potom kliknite na položku Microsoft Word.

 3. Kliknite na položku Iba nepárne strany.

 4. Po vytlačení nepárnych strán otočte stoh strán na druhú stranu, vložte ho do zásobníka tlačiarne a zopakujte kroky 1 a 2. Nakoniec kliknite na položku Iba párne strany.

  V závislosti od modelu tlačiarne môže byť pri tlači na druhú stranu papiera potrebné otočiť strany alebo zmeniť ich poradie.

Tlačiť iba párne alebo nepárne strany

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Kópie a strany a potom kliknite na položku Microsoft Word.

 3. Kliknite na položku Iba nepárne strany alebo Iba párne strany.

Opačné poradie tlače

Aj keď vaša tlačiareň ukladá vytlačený dokument tak, že je prvá strana naspodku zväzku, nastavením môžete strany vytlačiť v správnom poradí. Na vytlačenie dokumentu od poslednej strany postupujte podľa týchto krokov .

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Výstup a zdieľanie kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Vlastnosti tlačiarne začiarknite políčko Opačné poradie tlače.

Zmena orientácie strany dokumentu

 1. Na karte Rozloženie kliknite na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

  Tlačidlo Aktualizovať menovky

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Zmena orientácie konkrétnych strán

 1. Na stranách vyberte celý text, ktorý chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete zmeniť orientáciu všetkých strán za kurzorom, namiesto výberu textu kliknite na miesto, od ktorého sa má nastaviť nová orientácia strany. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument, potom kliknite na položku Nastavenie strany, vyberte požadovanú orientáciu a potom kliknite na položku OK. Vedľa položky Použiť na kliknite na položku Od tohto miesta ďalej.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument.

 3. V dolnej časti dialógového okna kliknite na položku Nastavenie strany.

 4. Vedľa položky Orientácia kliknite na požadovanú orientáciu a potom kliknite na položku OK.

 5. Vedľa položky Použiť na kliknite na položku Vybratý text a potom kliknite na položku OK.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Zmena orientácie konkrétnej sekcie

Dôležité: Ak chcete zmeniť orientáciu konkrétnej sekcie, dokument musí byť rozdelený zlomami sekcií. Zistite, ako môžete pridať zlomy sekcií.

 1. Ak chcete zapnúť zobrazovanie netlačiteľných znakov, ako sú napríklad značky odsekov (¶), kliknite na položku Zobraziť všetky netlačiteľné znaky  Zobrazenie všetkých znakov, ktoré sa nevytlačia na karte Domov.

  Karta Domov so zvýraznenou položkou Zobraziť značky úprav
 2. Dvakrát kliknite na zlom sekcie, ktorý nasleduje za sekciou, ktorú chcete zmeniť.

  Zlomy sekcií vyzerajú takto:

  Obrázok zlomu sekcie

 3. Kliknite na položku Nastavenie strany.

 4. Vedľa položky Orientácia kliknite na požadovanú orientáciu a potom kliknite na položku OK.

 5. Vedľa položky Použiť na kliknite na položku Táto sekcia a potom kliknite na položku OK.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Pozrite tiež

Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Tlač dokumentu

Zmena veľkosti papiera

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Ukážka pred tlačou

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Ukážka.

Tlač dokumentu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Vyberte požadované možnosti, ako napríklad počet strán alebo strany, ktoré chcete vytlačiť, a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Tip: Ak sa v dialógovom okne Tlačiť nezobrazujú ďalšie možnosti tlače, kliknite na modrú šípku smerujúcu nadol s napravo od kontextovej ponuky Tlačiareň.

Tlač konkrétnych strán alebo sekcií

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. Kliknite na položku Rozsah strán a potom v poli Rozsah strán vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Tlač

  Vykonajte nasledovné

  Nesusediace strany

  Čísla strán zadáte tak, že čísla oddelíte čiarkou alebo vložíte spojovník medzi prvú a poslednú stranu z rozsahu.

  Ak chcete napríklad vytlačiť strany 2, 4, 5, 6 a 8, zadáte 2,4-6,8.

  Celá sekcia

  Zadajte s s číslom sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť sekciu 3, zadajte s3.

  Nesusediace sekcie

  Zadajte s s číslom sekcie, potom čiarku a nakoniec ďalšie s s číslom nasledujúcej sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť sekciu 3 a 5, zadajte s3,s5.

  Rozsah strán v rámci sekcií dokumentu

  Rozsah zadajte v tomto formáte: p ns n-p ns n, kde p je číslo strany a s je číslo sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť stranu 2 v sekcii 3 až po stranu 3 v sekcii 5, zadajte p2s3-p3s5.

  Rozsah strán v sekcii dokumentu

  Rozsah zadajte v tomto formáte: p ns n-p ns n, kde p je číslo strany a s je číslo sekcie.

  Ak chcete napríklad vytlačiť strany 5 až 7 v sekcii 3, zadajte p5s3-p7s3.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

Tlač na obe strany papiera (obojstranná tlač)

Obojstranné publikácie sa najľahšie vytvoria pomocou tlačiarne, ktorá podporuje obojstrannú tlač. Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, zvyčajne sa stačí pozrieť na dokumentáciu k tlačiarni alebo vlastnosti tlačiarne. Pri niektorých tlačiarňach je možné použiť automatickú tlač na obidve strany hárka papiera (automatická obojstranná tlač). Pi iných tlačiarňach je potrebné riadiť sa inštrukciami. Do zásobníka možno znovu vložiť strany a tlačiť tak na druhú stranu papiera (manuálna obojstranná tlač). Na niektorých tlačiarňach sa tlačiť obojstranne nedá.

Tip: Ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, no nedarí sa vám dokument vytlačiť obojstranne, v kontextovej ponuke Kópie a stránky kliknite na položku Rozloženie. Potom sa uistite, že v kontextovej ponuke Obojstranne nie je začiarknuté políčko Vypnuté.

Ak vaša tlačiareň neponúka možnosť obojstrannej tlače, postupujte podľa týchto krokov a vytlačte dokument na obe strany papiera manuálne.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. V kontextovej ponuke Kópie a strany kliknite na položku Microsoft Word.

 4. Kliknite na položku Iba nepárne strany.

 5. Po vytlačení nepárnych strán otočte zväzok strán na druhú stranu, vložte ho do zásobníka tlačiarne a zopakujte kroky 1 až 3. Nakoniec kliknite na položku Iba párne strany.

  V závislosti od modelu tlačiarne môže byť pri tlači na druhú stranu papiera potrebné otočiť strany alebo zmeniť ich poradie.

Tlačiť iba párne alebo nepárne strany

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V kontextovej ponuke Tlačiareň vyberte požadovanú tlačiareň.

 3. V kontextovej ponuke Kópie a strany kliknite na položku Microsoft Word.

 4. Kliknite na položku Iba nepárne strany alebo Iba párne strany.

Opačné poradie tlače

Aj keď vaša tlačiareň ukladá vytlačený dokument tak, že je prvá strana naspodku zväzku, nastavením môžete strany vytlačiť v správnom poradí. Na vytlačenie dokumentu od poslednej strany postupujte podľa týchto krokov .

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Výstup a zdieľanie kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Možnosti tlače začiarknite políčko Opačné poradie tlače.

Zmena orientácie strany dokumentu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Nastavenie strany na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

  Karta Rozloženie, skupina Nastavenie strany vo Worde

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Zmena orientácie konkrétnych strán

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na stranách vyberte celý text, ktorý chcete zmeniť.

 3. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument.

 4. Kliknite na položku Nastavenie strany.

 5. V časti Orientácia kliknite na požadovanú orientáciu a potom kliknite na položku OK.

 6. V kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Vybratý text a potom na tlačidlo OK.

  Word podľa potreby vloží zlom sekcie pred a za text, ktorý ste vybrali, a orientácia týchto sekcií sa zmení.

 7. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť orientáciu všetkých strán za kurzorom, namiesto výberu textu kliknite do dokumentu a nastavte umiestnenie kurzora. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument, kliknite na položku Nastavenie strany, vyberte požadovanú orientáciu a potom v kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Od tohto miesta ďalej.

Zmena orientácie konkrétnej sekcie

Dôležité: Ak chcete zmeniť orientáciu konkrétnej sekcie, dokument musí mať zlomy sekcií.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Ak chcete zapnúť zobrazovanie netlačiteľných znakov, ako sú napríklad značky odsekov (¶), kliknite na položku Zobraziť všetky netlačiteľné znaky  Zobrazenie všetkých znakov, ktoré sa nevytlačia na paneli s nástrojmi Štandardné.

 3. Dvakrát kliknite na zlom sekcie, ktorý nasleduje za sekciou, ktorú chcete zmeniť.

 4. Kliknite na položku Nastavenie strany.

 5. V časti Orientácia kliknite na požadovanú orientáciu a potom kliknite na položku OK.

 6. V kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Táto sekcia a potom kliknite na položku OK.

  Word podľa potreby vloží zlomy sekcií pred a za sekcie, ktoré ste si vybrali, a orientácia týchto sekcií sa zmení.

 7. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť orientáciu všetkých strán za kurzorom, namiesto výberu textu kliknite do dokumentu a nastavte umiestnenie kurzora. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument, kliknite na položku Nastavenie strany, vyberte požadovanú orientáciu a potom v kontextovej ponuke Použiť na kliknite na položku Od tohto miesta ďalej.

Pozrite tiež

Zmena veľkosti papiera

Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×