Typy dostupných grafov

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Ak ste pripravení vytvoriť graf pre svoje údaje v programe Excel pre web, môže byť nádych trocha viac o každom type grafu. Dozviete sa, ako usporiadať údaje pre požadovaný typ grafu alebo ktorý typ grafu je vhodný pre vaše údaje.

Kliknite na typ grafu, o ktorom sa chcete dozvedieť viac

Stĺpcové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané do stĺpcov alebo riadkov hárka, možno zobraziť v stĺpcovom grafe. Stĺpcový graf zvyčajne zobrazuje kategórie pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi tak, ako je to znázornené v tomto grafe:

Skupinový stĺpcový graf

Typy stĺpcových grafov

 • Skupinový stĺpcový    Skupinový stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch. Tento graf použite v prípade kategórií, ktoré predstavujú:

  • Rozsahy hodnôt (napríklad počty položiek).

  • Špecifické stupnicové usporiadania (napríklad Likertova stupnica s možnosťami rozhodne súhlasím, súhlasím, neutrálne, nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím).

  • Názvy, ktoré nie sú v určenom poradí (napríklad, názvy položiek, geografické názvy alebo mená ľudí).

 • Skladaný stĺpcový     Skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných skladaných stĺpcoch. Tento graf použite v prípade viacerých rad údajov a na zdôraznenie celkovej hodnoty.

 • 100-percentný skladaný stĺpcový    100-percentný skladaný stĺpcový graf zobrazuje hodnoty v dvojrozmerných stĺpcoch poskladaných tak, aby predstavovali 100 %. Tento graf použite v prípade aspoň dvoch radov údajov a na zdôraznenie ich príspevkov k celku, a to najmä vtedy, keď je celková hodnota rovnaká v prípade každej kategórie.

Na začiatok stránky

Čiarové grafy

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v čiarovom grafe. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi. Čiarové grafy môžu zobrazovať kontinuálne údaje v čase na osi s rovnomernou mierkou a sú preto ideálne na zobrazenie trendov vývoja údajov v rovnakých intervaloch, napríklad mesiacoch, štvrťrokoch alebo fiškálnych rokoch.

Čiarový graf so značkami

Typy čiarových grafov

 • Čiarové a čiarové so značkami    Čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendov v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

 • Skladané čiarové a skladané čiarové so značkami    Skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách.

 • Stopercentné skladané čiarové a stopercentné skladané čiarové so značkami    Stopercentné skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo rovnomerne rozložených kategóriách. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite stopercentný skladaný čiarový graf bez značiek.

  Poznámky: 

  • Čiarové grafy sú najužitočnejšie v prípade viacerých radov údajov v grafe – ak máte len jeden rad údajov, odporúčame namiesto toho použiť bodový graf.

  • Skladané čiarové grafy vytvárajú súčet údajov, čo možno nie je výsledok, ktorý požadujete. Pravdepodobne nebude jednoduché zistiť, ktoré čiary sú skladané, preto môže byť namiesto tohto grafu vhodné použiť iný typ čiarového grafu alebo skladaný plošný graf.

Na začiatok stránky

Koláčové a prstencové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané do jedného stĺpca alebo riadka v hárku, možno zobraziť v koláčovom grafe. Koláčové grafy zobrazujú veľkosť položiek v jednom rad údajov proporcionálne k súčtu položiek. údajové body v koláčovom grafe sa zobrazujú ako percento z celého koláča.

Koláčový graf

Koláčový graf odporúčame použiť, ak:

 • máte len jeden rad údajov,

 • žiadna z hodnôt v údajoch nie je záporná,

 • takmer žiadna z hodnôt v údajoch nie je nulová,

 • nemáte viac než sedem kategórií, pričom všetky z nich predstavujú časti celého koláča.

Typy koláčových grafov

 • Koláčový    Koláčové grafy zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu v dvojrozmernom formáte.

Na začiatok stránky

Prstencové grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané iba v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, možno vyniesť na prstencový graf. Podobne ako koláčové grafy, aj prstencové grafy zobrazujú vzťahy častí k celku, ale môžu obsahovať viac rad údajov.

Prstencový graf

Typy prstencových grafov

 • Prstencový    Prstencové grafy zobrazujú údaje v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v označeniach údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  Poznámka:  V prstencových grafoch sa ťažšie orientuje. Namiesto nich môže byť vhodnejšie použiť skladaný stĺpcový alebo skladaný pruhový graf.

Na začiatok stránky

Pruhové grafy

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v pruhovom grafe. Pruhové grafy zobrazujú vzájomné porovnanie jednotlivých položiek. V týchto grafoch sú kategórie usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi.

Pruhový graf

Pruhový graf odporúčame použiť, ak:

 • sú menovky osí dlhé,

 • sú zobrazené hodnoty trvania.

Typy pruhových grafov

 • Skupinový    Skupinový pruhový graf zobrazuje pruhy v dvojrozmernom formáte.

 • Skladaný pruhový    Skladané pruhové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku vo forme dvojrozmerných pruhov.

 • 100-percentný skladaný     100-percentný skladaný pruhový graf zobrazuje dvojrozmerné pruhy, ktoré porovnávajú percentuálne príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote v rámci kategórií.

Na začiatok stránky

Plošné grafy

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov alebo riadkov, možno zobraziť v plošnom grafe. Plošné grafy možno použiť na zobrazenie zmeny za určité obdobie a zdôraznenie celkovej hodnoty v rámci trendu. Tieto grafy zobrazujú súčet zobrazených hodnôt a znázorňujú tak aj vzťah jednotlivých častí k celku.

Plošný graf

Typy plošných grafov

 • Plošný    Plošné grafy sa zobrazujú v dvojrozmernom formáte a znázorňujú trend hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie. Spravidla je namiesto neskladaného plošného grafu vhodnejšie použiť čiarový graf, pretože inak sa môže stať, že údaje z jedného radu budú skryté za údajmi z iného radu.

 • Skladaný plošný    Skladané plošné grafy zobrazujú trendy príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie v dvojrozmernom formáte.

 • 100-percentný skladaný    100-percentné skladané plošné grafy zobrazujú trendy percentuálnych príspevkov jednotlivých hodnôt za určité obdobie alebo údaje inej kategórie.

Na začiatok stránky

Bodové grafy

Údaje, ktoré sú v hárku usporiadané do stĺpcov a riadkov, možno zobraziť v bodovom grafe. Vložte hodnoty x do jedného riadka alebo stĺpca a potom zadajte príslušné hodnoty y do susedných riadkov alebo stĺpcov.

Bodový graf má dve osi hodnôt : vodorovnú os (x) a zvislú os hodnôt y. Spája hodnoty x a y do jednotlivých údajových bodov a zobrazuje ich v nepravidelných intervaloch alebo klastrov. Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, ako sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje.

Bodový graf

Závislý graf odporúčame použiť, ak:

 • chcete zmeniť rozsah vodorovnej osi,

 • chcete urobiť takúto os logaritmickou stupnicou,

 • hodnoty pre vodorovnú os nie sú rovnomerne rozmiestnené,

 • na vodorovnej osi existuje viac údajových bodov,

 • chcete upraviť nezávislé stupnice osí bodového grafu tak, aby zobrazovali viac informácií o údajoch zahŕňajúcich páry alebo zoskupené množiny hodnôt,

 • chcete zobraziť podobnosti medzi veľkou skupinou údajov namiesto rozdielov medzi údajovými bodmi,

 • chcete porovnávať množstvo údajov bez ohľadu na čas – čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Typy bodových grafov

 • Bodový    Tento graf zobrazuje údajové body bez spojníc a porovnáva páry hodnôt.

 • Bodový s hladkými čiarami a značkami a bodový s hladkými čiarami    Tento graf zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

 • XY (závislosť) s priamkou a značkami a XY (závislosť) s priamkou    Tento graf zobrazuje priame spojovacie čiary medzi údajovými bodmi. Priame čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez značiek.

Na začiatok stránky

Iné grafy

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch v hárku, je možné vyniesť na radarový graf. Radarové grafy porovnávajú agregované hodnoty niekoľkých rad údajov.

Radarový graf

Typy radarových grafov

 • Radarový a radarový so značkami    Radarové grafy so značkami pre jednotlivé údajové body alebo bez nich zobrazujú zmeny hodnôt vo vzťahu k stredovému bodu.

 • Radarový s výplňou    V radarovom grafe s výplňou je oblasť, na ktorú sa vzťahuje rad údajov, vyplnená farbou.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×