Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Použite PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na uloženie pracovnej plochy na lokálnu jednotku (napríklad prenosný počítač), sieťové umiestnenie, CD, DVD alebo USB kľúč. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete ho tiež uložiť v inom formáte súboru alebo v staršej verzii programu PowerPoint.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na uloženie prezentácie PowerPoint, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému uloženie v PowerPointe alebo Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

Uloženie súboru prezentácie

Tento postup použite, ak chcete prezentáciu pomenovať alebo súbor prezentácie uložiť v predvolenom type súboru, ako je powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako a prehľadávať svoje jednotky a priečinky, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O. Ozve sa hlásenie „Save As dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

 2. Ak chcete prejsť na zoznam jednotiek a priečinkov, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve názov priečinka. Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "Tree View" (Stromový pohľad).

 3. Ak chcete nájsť jednotku alebo priečinok, do ktorého chcete prezentáciu uložiť, posúvajte sa v zozname stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor.

 4. Priečinok alebo jednotku vyberiete stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete presunúť zameranie na priečinky a súbory v rámci vybratej jednotky a priečinka, stlačte kláves Tab.

 6. Ak chcete prechádzať obsahom vybratého umiestnenia, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

 7. Po výbere požadovaného umiestnenia prejdite stlačením klávesu Tab na pole Názov súboru.

 8. Ak chcete prezentáciu uložiť, zadajte požadovaný názov súboru a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zavrie.

Ak chcete uložiť zmeny vykonané v súbore, ktorý je už uložený na správnom mieste pod názvom, ako ste určili, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Pri ukladaní prezentácie si môžete vybrať z množstva formátov súboru. Postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako , stlačte kombináciu klávesov ALT + F, a a potom O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru. Informácie o postupe nájdete v téme Uloženie súboru prezentácie.

 3. Tabulátorom prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte.

 4. Ak sa chcete presúvať v zozname formátov súborov, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Formát súboru vyberiete stlačením klávesu Enter.

  Tip: Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny názov formátu súboru, zadajte prvé písmeno názvu. Opakovaným zadávaním napríklad písmena O sa presúvate zoznamom všetkých formátov súborov začínajúcich na písmeno O (Office – motív, Outline/RTF, prezentácia vo formáte OpenDocument).

 5. Ak chcete uložiť súbor vo vybratom formáte súborov, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zavrie.

Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súboru vo formáte PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) nájdete v téme Uloženie vo formáte PDF alebo Uloženie vo formáte XPS.

Uloženie súboru prezentácie v staršej verzii PowerPointu

PowerPoint používa formát súboru. pptx založený na formáte XML, ktorý bol predstavený v vydaní balíka Office 2007. V tomto formáte sa súbory dajú otvoriť v starších verziách programu PowerPoint vrátane PowerPointu 2010 a PowerPointu 2007, bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme formáty otvorených formátov XML a prípony názvov súborov.

Ak chcete prezentáciu uložiť vo formáte kompatibilnom so staršou verziou programu PowerPoint, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako , stlačte kombináciu klávesov ALT + F, a a potom O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte. Predvolený typ súboru je powerpointová prezentácia (*.pptx).

  Tip: Keď otvoríte dialógové okno Uložiť ako , zameranie sa nachádza v poli názov súboru . Ak sa už súbor nachádza v požadovanom umiestnení, stlačením klávesu TAB sa presuňte do rozbaľovacieho poľa Uložiť vo formáte .

 4. Ak sa chcete rýchlo presunúť na rôzne PowerPoint formáty súborov, opakovane stláčajte kláves P.

 5. Keď sa ozve hlásenie „prezentácia PowerPointu 97-2003 (.ppt)“, vyberie sa tento formát súboru.

 6. Ak chcete súbor uložiť v staršej verzii programu PowerPoint, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v službe Microsoft 365

PowerPoint môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na ukladanie prezentácií v Macu alebo v sieťovom umiestnení. Prezentáciu môžete uložiť tiež v inom formáte súboru alebo ju uložiť v staršej verzii programu PowerPoint.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na uloženie prezentácie PowerPoint, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému uloženie v PowerPointe alebo Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súborov, powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Počujete: dialógové okno Uložiť ako.

 2. Zadajte názov súboru prezentácie. Ak sa rozhodnete nezadať názov súboru na tomto mieste, použije sa predvolený názov.

 3. Miesto, kam chcete súbor uložiť, vyberiete prostredníctvom niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať umiestnenie v Macu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „<Current saving location>, Where, popup button.“(<Aktuálne umiestnenie na uloženie>, kde, tlačidlo kontextovej ponuky.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte zoznam umiestnení.

   Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Budete počuť názvy možností, ktoré sú v zozname. Jednotku alebo priečinok vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete uložiť súbor v online umiestnení, ako je napríklad OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Online locations button.“ (tlačidlo online umiestnení). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník.

   Ak chcete pridať nové online umiestnenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add a place button“ (tlačidlo Pridať miesto) a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Add a place“ (Pridať miesto). Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť umiestnenie, ktoré si želáte pridať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom postupujte podľa pokynov, ako ich čítačka obrazovky oznámi.

   Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť umiestnenie, kde si želáte svoj súbor uložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie súboru prezentácie v niekoľkých rôznych formátoch súboru. Uložte súbor vo formáte PDF, ak chcete napríklad odoslať snímky v e-maile ako podklady pre publikum. Môžete tiež uložiť súbor vo formáte ODP a zdieľať prezentácie vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Počujete: "Uložiť ako v dialógovom okne".

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálny formát súboru>, popup button“ (<Aktuálny formát súboru>, tlačidlo kontextovej ponuky). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov formátu súboru, ktorý chcete vybrať, napríklad PDF alebo OpenDocument Presentation.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

Súbory PowerPoint môžete uložiť vo formáte, ktorý je možné otvoriť v starších verziách PowerPointu, a to bez špeciálnych doplnkov. Ďalšie informácie nájdete v téme formáty otvorených formátov XML a prípony názvov súborov.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Počujete: "Uložiť ako v dialógovom okne".

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálny formát súboru>, popup button“ (<Aktuálny formát súboru>, tlačidlo kontextovej ponuky). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „PowerPoint 97 – 2003“

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (tlačidlo Uložiť) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v službe Microsoft 365

Na uloženie prezentácií v iPhone alebo OneDrive použite PowerPoint s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súborov, powerpointová prezentácia (*.pptx).

 1. V prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ak chcete súbor pomenovať, v ponuke súbor ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "name" (názov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte názov súboru pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete vypnúť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať miesto uloženia, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad „OneDrive“ alebo „iPhone“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa uloží vo formáte. pptx a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Prezentáciu môžete uložiť vo formáte ODP s cieľom zdieľať ju v rôznych aplikáciách a na rozličných platformách, alebo vo formáte PDF na zdieľanie prezentácie a zabezpečenie neporušenia obsahu a formátovania prezentácie.

 1. V prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu ODP, ťahajte prstom doprava. Počujete: "OpenDocument Presentation, Star ODP." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu PDF, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „PDF, star PDF“ (PDF, hviezdička PDF). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Exportovať so zameraním v textovom poli Názov. Zadajte názov súboru pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“ Ak chcete vypnúť klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad „OneDrive“ alebo „iPhone“. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prsta doprava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

  Tip: Môžete tak rýchlo vyhľadať priečinky používané v minulosti. Ak chcete prejsť do zoznamu umiestnení, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Umiestnenia, tlačidlo Naspäť“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Export button" (tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa exportuje do formátu. odp alebo. PDF a zameranie sa presunie na prezentáciu.

  Poznámka: Ak sa zobrazí oznámenie Povoliť konverziu súboru online?, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Allow“ (Povoliť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v službe Microsoft 365

Pomocou PowerPoint pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, môžete uložiť prezentácie v telefóne alebo OneDrive. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru, PowerPointovej prezentácii (*. pptx), v preferovanom umiestnení ukladacieho priestoru s požadovaným názvom. PowerPoint pre Android automaticky ukladá prezentáciu pri práci s predvoleným názvom a formátom súboru.

 1. Ak je prezentácia otvorená v zobrazení na úpravy, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Not checked, back Switch" (nezačiarknuté, späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie miniatúry.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa stránka Uložiť ako so zameraním na textové pole Názov súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru.

 5. Ak chcete vybrať, kam sa má súbor uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa uloží vo formáte. pptx a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Súbor prezentácie môžete uložiť vo formáte ODP a zdieľať prezentáciu vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Ak je prezentácia otvorená v zobrazení na úpravy, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Not checked, back Switch" (nezačiarknuté, späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie miniatúry.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export tohto súboru do ODP", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa stránka exportu so zameraním na textové pole názov súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru.

 6. Ak chcete vybrať, kam sa má súbor uložiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie, prezentácie". Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prstom doľava vyhľadajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

 7. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export button“ (Tlačidlo Export). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak sa ozve "povoliť konverziu súboru online", ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow" (Povoliť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa exportuje do formátu ODP a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v službe Microsoft 365

PowerPoint Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na uloženie prezentácií vo Windows Phone alebo OneDrive. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru, PowerPointovej prezentácii (*. pptx), v preferovanom umiestnení ukladacieho priestoru s požadovaným názvom.

Tip: Pokyny na rýchlu Premenovanie súboru nájdete v téme premenovanie prezentácie.

PowerPoint Mobile automaticky ukladá prezentáciu do predvoleného umiestnenia počas práce.

 1. Ak je prezentácia otvorená v zobrazení na úpravy, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Quick Access commands, off, button" (tlačidlo rýchleho prístupu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie miniatúry.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve hlásenie "príkazy rýchleho prístupu, tlačidlo súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "Backstage Page, Go Back button" (tlačidlo späť).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Uložiť .

 4. Posuňte jeden prst nadol v ľavej hornej časti obrazovky, kým sa neozve hlásenie "Uložiť kópiu tohto súboru, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "vyberte aplikáciu, toto zariadenie."

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, potiahnite jedným prstom nadol v ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve požadované úložisko, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prejsť na ukladací priestor, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next, button Bar aplikácie" (tlačidlo ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Zadajte názov súboru .

 8. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete súbor uložiť s aktuálnym názvom, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Save a Copy, button Bar App" (Uložiť kópiu, tlačidlo panela aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmeniť názov súboru, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "File Name, Upraviteľný text" (názov súboru, Upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov súboru a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Save a Copy, tlačidlo panela aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa uloží vo formáte. pptx a zameranie sa vráti na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Súbor prezentácie môžete uložiť vo formáte ODP a zdieľať prezentáciu vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Ak je prezentácia otvorená v zobrazení na úpravy, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Quick Access commands, off, button" (tlačidlo rýchleho prístupu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie miniatúry.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve hlásenie "príkazy rýchleho prístupu, tlačidlo súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "Backstage Page, Go Back button" (tlačidlo späť).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Uložiť .

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export súboru" (exportovať tento súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "vyberte aplikáciu, toto zariadenie."

 5. Posuňte jeden prst nadol v ľavej hornej časti obrazovky, kým sa neozve hlásenie "Uložiť kópiu tohto súboru, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "vyberte aplikáciu, toto zariadenie."

 6. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, potiahnite jedným prstom nadol v ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve požadované úložisko, napríklad "OneDrive" alebo "Toto zariadenie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak sa chcete pohybovať v ukladacom priestore, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next, app bar button“ (Ďalej, tlačidlo na paneli aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka Zadajte názov súboru .

 9. Ak chcete exportovať súbor vo formáte ODP s aktuálnym názvom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "export, tlačidlo panela aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Zameranie sa vráti na prezentáciu.

Premenovanie prezentácie

Pri prvom vytvorení prezentácie PowerPoint Mobile priradí predvolený názov, napríklad prezentácia1. Súbor môžete premenovať s ľubovoľným názvom, ktorý chcete mať v zobrazení úprav alebo miniatúr.

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve aktuálny názov prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Počujete "kontextové okno, zadajte názov súboru, upravujete" a za ním názov aktuálneho súboru. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov súboru.

 3. Ak chcete zavrieť kontextové okná názvu súboru, posuňte jeden prst v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Keyboard, Enter" alebo "Enter" (klávesnica, Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint pre web môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky Uložiť prezentáciu s novým názvom a OneDrive alebo si stiahnuť kópiu prezentácie do lokálneho zariadenia. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na uloženie prezentácie PowerPoint, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Uloženie kópie prezentácie v PowerPointe pre web alebo Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Obsah tohto článku

Premenovanie prezentácie

PowerPoint pre web automaticky ukladá prezentáciu na OneDrive pomocou všeobecného názvu, ako je napríklad Prezentácia1. pptx. Všeobecný názov môžete zmeniť na požadované meno.

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows, F, R, r. Počujete: "premenovať, zadajte názov pre tento súbor, upravte."

 2. Zadajte nový názov prezentácie a potom stlačte kláves ENTER. Prezentácia je uložená v OneDrive s novým názvom.

Stiahnutie kópie prezentácie do zariadenia v zobrazení na úpravy

PowerPoint pre web automaticky ukladá prezentáciu na OneDrive pri práci. Môžete si stiahnuť a uložiť kópiu prezentácie do lokálneho zariadenia. Ak upravíte lokálnu kópiu, Pôvodná prezentácia v programe OneDrive sa neaktualizuje.

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows, F, W, C. Počujete: "Microsoft PowerPoint pre web, stiahnuť, tlačidlo". Zameranie sa nachádza na tlačidle Stiahnuť.

 2. Stlačte kláves Enter. Počujete "text oznámenia, čo chcete urobiť s", a potom názov prezentácie.

 3. Stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "notification text", čo chcete urobiť, "za ktorým nasleduje názov prezentácie.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa stiahne do priečinka sťahovania v počítači.

Stiahnutie kópie prezentácie do zariadenia v zobrazení na čítanie

Na stiahnutie kópie prezentácie nemusíte mať povolenia na úpravy.

 1. V zobrazení na čítanie stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "upraviť prezentáciu, tlačidlo zbalené."

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Print to PDF" (tlač do PDF), a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "Microsoft PowerPoint pre web, otvorte PDF dokument, ktorý chcete vytlačiť, prepojenie."

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno tlač . Zameranie sa nachádza v ponuke tlačiarne .

 4. Ponuku rozbalíte stlačením medzerníka.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Microsoft Print to PDF" (tlač do PDF súboru), a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Print button" (tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa dialógové okno Uložiť výstup tlače ako a zameranie sa nachádza v textovom poli názov súboru .

 7. Zadajte názov prezentácie a potom prejdite na umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Ak chcete súbor uložiť, stlačte kombináciu klávesov ALT + S.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×