Podobne ako papierové poznámkové bloky či krúžkové šanóny aj OneNote vám umožňuje usporiadať informácie v poznámkových blokoch, ktoré obsahujú strany a sekcie. V prípade potreby môžete strany, sekcie a ďalšie poznámkové bloky pridať na požadované miesta a môžete ich aj jednoducho premenovať, premiestniť alebo odstrániť.

Pozrite si video, ako Doug nastavuje svoj OneNote, alebo postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Typický poznámkový OneNote je z jednej alebo viacerých sekcií poznámkového bloku. Každá sekcia obsahuje jednotlivé strany a podstrán, na ktorých si zapisujete poznámky. OneNote štýl nie je obmedzený na konkrétny štýl organizácie. Poznámky môžete usporiadať ľubovoľným spôsobom a ak zmeníte názor, spôsob usporiadania poznámok možno jednoducho zmeniť.

Čo vás zaujíma?

Práca so stranami a podstranami

Vo OneNote môžete poznámky písať kamkoľvek na stranu. Označené karty strán vedľa okna strany odkazujú na jednotlivé strany, vďaka čomu ich môžete jednoducho zobraziť. Karty strán tiež zjednodušujú pridávanie nových strán kamkoľvek do poznámkového bloku.

Pridaním podstrán môžete vytvoriť skupiny súvisiacich strán. Každá skupina bude mať jednu primárnu stranu a toľko podstrán, koľko potrebujete. Jednoducho môžete vybrať skupinu ako celok, čím zjednodušíte úlohy strán (ako napríklad kopírovanie alebo premiestňovanie strán prípadne odosielanie strán v rámci e-mailovej správy). Názvy podstrán vám tiež pomôžu s usporiadaním informácií.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete vytvoriť novú stranu, kliknite na tlačidlo Pridať stranu, ktoré sa nachádza nad kartami strán.
  (Ak používate OneNote 2010, kliknite na tlačidlo Nová strana.)

 • Ak chcete vytvoriť novú podstranu, ukážte kurzorom myši na kartu strany a potom na ňu kliknite a presúvajte ju doprava dovtedy, kým sa k jej názvu nepridá zarážka.

 • Názov zadajte priamo do miesta pre nadpis v hornej časti ľubovoľnej strany. Názov každej strany sa zobrazuje aj na príslušnej karte strany. Ak miesto pre nadpis ponecháte prázdne, názvom strany sa automaticky stane prvý riadok poznámok.

  Ak chcete stranu premenovať, kliknite na príslušnú kartu strany a potom do miesta pre nadpis zadajte požadovaný názov.

Ak chcete stranu alebo podstranu odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušnú kartu strany a potom kliknite na položku Odstrániť.

 1. Kliknite na dátum pod názvom strany a potom kliknite na ikonu kalendára, ktorá sa zobrazí.

 2. V kalendári kliknite na dátum, ktorý chcete na strane zobraziť. Ak chcete vybrať aktuálny dátum, kliknite na možnosť Dnes.

  Poznámka: Nový dátum, ktorý vyberiete, natrvalo nahradí starý dátum strany. Pri vyhľadávaní poznámok sa použije nový dátum strany.

 • Ak chcete vybrať stranu, kliknite na kartu tejto strany, čím na ňu prejdete, a potom znova kliknite na kartu strany, čím požadovanú stranu vyberiete.

 • Ak chcete vybrať skupinu strán, vyberte primárnu stranu danej skupiny a potom dvakrát kliknite na príslušnú kartu strany.

 • Ak chcete vybrať viacero strán, ktoré nie sú súčasťou skupiny, podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a klikajte na karty strán, ktoré chcete vybrať.

 1. Kliknite na kartu strany, ktorú chcete premiestniť, a presuňte ju na nové miesto. Vodorovný pruh označuje miesto, kam sa strana premiestni.

  • Ak chcete vybrať viacero strán alebo podstrán, podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a klikajte na karty strán, ktoré chcete premiestniť.

  • Ak chcete premiestniť primárnu stranu a jej podstrany, vyberte primánu stranu a jej podstrany a potom ich spoločne premiestnite.

 2. Presúvajte kartu strany nahor alebo nadol, kým vodorovný pruh nebude na požadovanom mieste, a potom uvoľnite tlačidlo myši.

 1. Kliknite na kartu strany, ktorú chcete premiestniť, a presuňte ju na kartu sekcie, do ktorej ju chcete premiestniť.

  Tip: Tiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na stranu alebo podstranu, ktorú chcete premiestniť, a ukázať na položku Premiestniť alebo kopírovať v kontextovej ponuke.

  • Ak chcete vybrať viacero strán alebo podstrán, podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a klikajte na karty strán, ktoré chcete premiestniť.

  • Ak chcete premiestniť primárnu stranu a jej podstrany, vyberte primánu stranu a jej podstrany a potom ich spoločne premiestnite.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie alebo kopírovanie strán kliknite na sekciu, do ktorej stranu alebo podstranu chcete premiestniť, a potom kliknite na položku Premiestniť.

Na akúkoľvek stranu v poznámkovom bloku môžete pridať hypertextové prepojenie z výberu textu, vďaka čomu budete môcť prejsť na ďalšiu stranu v poznámkovom bloku. Je to užitočné pre krížové odkazovanie na poznámky alebo vytváranie obsahu na prvej strane každej sekcie v poznámkovom bloku.

 1. Na bočnom okraji kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, na ktorú má hypertextové prepojenie odkazovať.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať prepojenie na stranu.
  Hypertextové prepojenie na vybratú stranu a názov strany sa skopírujú do schránky.

 3. Kliknite na miesto na strane, kam chcete hypertextové prepojenie vložiť.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.
  OneNote vloží hypertextové prepojenie, na ktoré keď kliknete, zobrazí sa cieľová strana.

  Tip: Ak sa chcete po kliknutí na prepojenie rýchlo vrátiť na predchádzajúcu stranu, kliknite na položku Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Kliknite na horný okraj kontajnera na poznámky, ktorý chcete premiestniť, a potom ho presuňte na nové miesto na strane.

  Tipy: 

  • Ak chcete premiestniť odsek, ukážte kurzorom myši na rukoväť odseku, kým sa z neho nestane štvorsmerná šípka, a potom odsek presuňte na nové miesto na strane. Ak premiestňovaný odsek obsahuje odsadené odseky, tie sa presunú spolu s vybratým odsekom. Ak chcete vybrať iba hlavný odsek, znova kliknite na jeho rukoväť.

  • Kontajnery na poznámky môžete zlúčiť stlačením klávesu SHIFT počas presúvania jedného kontajnera na druhý.

  • Kontajnery na poznámky a iné položky na strane sa počas premiestňovania predvolene prichycujú k neviditeľnej mriežke. Vďaka tomu je zarovnanie kontajnerov na poznámky, obrázkov a ďalších prvkov na strane jednoduchšie. Toto nastavenie môžete dočasne zmeniť podržaním klávesu ALT počas presúvania kontajnera na poznámky.

Práca so sekciami

V niektorých krúžkových šanónoch sú poznámky usporiadané do sekcií pomocou oddeľovačov s kartami, ktoré sú často označené podľa predmetu alebo témy. Vo OneNote karty v hornej časti aktuálnej strany predstavujú sekcie (a priečinky) v aktuálne otvorenom poznámkovom bloku.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu existujúcej sekcie a v kontextovej ponuke vyberte položku Nová sekcia.

 2. Zadajte zrozumiteľný popis novej sekcie a stlačte kláves ENTER.

Veľké poznámkové bloky si možno žiadajú zmenu poradia kariet sekcií.

Ak chcete rýchlo premiestniť kartu sekcie na nové miesto v aktuálnom poznámkovom bloku, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • V hornej časti aktuálnej strany kliknite na kartu sekcie a presuňte ju doľava alebo doprava. Nové umiestnenie znázorní malý trojuholník, ktorý sa zobrazí.

  Tip: Premiestňovanie kariet sekcií myšou predstavuje ten najjednoduchší spôsob usporiadania kariet sekcií v abecednom, číselnom či inom požadovanom poradí.

 • V hornej časti zoznamu poznámkových blokov umiestneného naľavo dvakrát kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa názvu poznámkového bloku. Otvorí sa tabla so sekciami v rámci každého otvoreného poznámkového bloku, vďaka čomu môžete karty sekcií premiestňovať nahor alebo nadol na ich nové miesto, a to aj naprieč poznámkovými blokmi. Keď presúvate sekciu, zobrazí sa vodorovná čiara, ktorá znázorňuje nové umiestnenie.

Ak chcete premiestniť sekciu z aktuálneho poznámkového bloku do priečinka alebo iného poznámkového bloku, postupujte takto:

 1. V hornej časti aktuálnej strany pravým tlačidlom myši kliknite na kartu sekcie, ktorú chcete premiestniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie alebo kopírovanie sekcie vyberte poznámkový blok alebo miesto, kam chcete sekciu premiestniť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na kartu sekcie, ktorú chcete premenovať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Premenovať.

 2. Zadajte nový názov sekcie a stlačte kláves ENTER.

 • Kliknite pravým tlačidlom na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Na akúkoľvek stranu v poznámkovom bloku môžete pridať hypertextové prepojenie z výberu textu, vďaka čomu budete môcť prejsť na ďalšiu sekciu v poznámkovom bloku. Je to užitočné pre krížové odkazovanie na poznámky alebo vytváranie obsahu na prvej strane každej sekcie v poznámkovom bloku.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu, na ktorú má hypertextové prepojenie odkazovať.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať prepojenie na sekciu.
  Hypertextové prepojenie na vybratú sekciu a názov strany sa skopírujú do schránky.

 3. Kliknite na miesto na strane, kam chcete hypertextové prepojenie vložiť.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.
  OneNote vloží hypertextové prepojenie, na ktoré keď kliknete, zobrazí sa cieľová sekcia.

  Tip: Ak sa chcete po kliknutí na prepojenie rýchlo vrátiť na predchádzajúcu stranu, kliknite na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Ďalšie zdroje informácií

Ako už bolo spomenuté vo videu, ak používate OneNote pre Windows, máte k dispozícii doplnok, ktorý umožňuje ešte viac možností usporiadania poznámok. Vyhľadávajte a nahrádzajte obsah, zoraďujte strany, pridávajte obsahy a mnoho ďalšieho. Doplnok si môžete stiahnuť na lokalite getonetastic.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×