Výber a čítanie textových polí a obrázkov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Výber a čítanie textových polí a obrázkov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na výber a čítanie obrázkov, tvarov a textových polí v Word dokumentoch. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Pomocou tably výberu v Word môžete zobraziť všetky obrázky, tvary a textové polia v rámci dokumentu ako zoznam. Môžete si prečítať zoznam s čítačkou obrazovky a vybrať položky zoznamu, aby ste si mohli prečítať alternatívny text alebo ich upraviť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prístup k textu v textových poliach

Keď čítačky obrazovky prečítajú základný text, nemôžu nájsť textové polia, ktoré sa vznášajú nad vrstvou textu dokumentu. Na prístup k textu v textovom poli použite tablu Výber.

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte kartu Domov.

 2. Zadajte SL na otvorenie tably Výber a potom zadajte P. Moderátor oznámi „Show All button“ („Zobraziť všetky tlačidlá“). Textové polia, obrázky a tvary sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak sa v dokumente nachádza viacero strán, tabla výberu zobrazí len položky na aktuálnej strane.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v  zozname. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé položky zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať textové pole, stlačte medzerník.

 5. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Cut menu item“ („Vystrihnúť položku ponuky“).

 6. V Moderátorovi sa pomocou klávesov so šípkami presuňte na položku Upraviť Text a stlačte kláves Enter. Stlačením ľubovoľného klávesu umiestnite kurzor do textového poľa.

  V časti ČEĽUSTe je najprv potrebné umiestniť textové pole do textového poľa s textom dokumentu. Ak chcete umiestniť textové pole zarovno s textom, presuňte sa na položku Zalomiť text a pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava prejdite na položku Zarovno s textom a stlačte kláves Enter. Stlačením tlačidla Esc sa vrátite do tela dokumentu.

 7. Moderátor si teraz môže prečítať text v textovom poli. Ak chcete začať čítať, stlačte kláves SR + M. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, dvakrát stlačte kláves ESC.

  Ak chcete čítať obsah textového poľa v aplikácii JAWS, stlačte kombináciu klávesov Alt + 5 (na číselnej klávesnici).

Prístup k obrázkom prostredníctvom tably výberu

Obrázky, ktoré nie sú vnorenými obrázkami, môžu byť neprístupné pre čítačky obrazovky. Na získanie prístupu ku všetkým obrázkom v dokumente použite tablu Výber.

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte kartu Domov.

 2. Ak chcete otvoriť tablu výberu , zadajte SL a potom P. Obrázky, tvary a textové polia sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak sa v dokumente nachádza viacero strán, tabla výberu zobrazí len položky na aktuálnej strane.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v  zozname. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé položky zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kláves Esc. Moderátor oznámi názov súboru dokumentu.

 6. Moderátor môže teraz čítať alternatívny text pre obrázok, ak je k dispozícii. Ak chcete začať čítať, stlačte kláves SR + Ctrl + R.

  V aplikácii JAWS stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 5 (na číselnej klávesnici).

Prístup k plávajúcim objektom bez použitia tably výberu

Zameranie medzi plávajúcimi objektmi môžete rýchlo presunúť bez použitia tably výberu .

 1. Ak chcete presunúť zameranie na prvý plávajúci objekt v dokumente, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + 5.

 2. Stláčaním klávesu TAB prechádzajte plávajúcimi objektmi v dokumente.

 3. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Prístup k vnoreným objektom bez použitia tably výberu

Pri čítaní dokumentu môžete pracovať s vnorenými objektmi bez použitia tably výberu .

 1. Moderátor oznamuje objekty pri jeho čítaní prostredníctvom dokumentu. Ak chcete zastaviť objekt, stlačte kláves CTRL.

  Tip: Ak vynecháte správne miesto a potrebujete sa vrátiť alebo preposlať dokument po jednom slove, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým Moderátor neoznámi požadovaný objekt.

 2. Ak chcete vybrať objekt, stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka doprava.

 3. Teraz môžete pracovať na objekte. Ak chcete napríklad Otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word 2016 pre Mac môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, na výber a čítanie obrázkov, tvarov a textových polí v Word 2016 pre Mac dokumentoch.

Pomocou tably výberu v Word 2016 pre Mac môžete zobraziť všetky obrázky, tvary a textové polia v rámci dokumentu ako zoznam. Môžete si prečítať zoznam s funkciou VoiceOver a vybrať položky zoznamu, aby ste si mohli prečítať alternatívny text alebo ich upraviť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

V téme

Prístup k textu v textových poliach

Keď sa textové polia plavia nad vrstvou textu dokumentu, funkcia VoiceOver ich nedokáže nájsť pri čítaní základného textu. Ak chcete získať prístup k textu v textovom poli, použite tablu výberu.

 1. V dokumente stláčajte kláves F6, kým sa neozve "<aktuálna karta>, selected, Tab" (karta), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "rozloženie, karta". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte kartu Rozloženie.

 2. Ak chcete otvoriť tablu výberu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table Selection (nezačiarknuté políčko), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Funkcia VoiceOver oznamuje: "kontrola, tabla výberu, začiarkavacie políčko." Textové polia, obrázky a tvary sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak sa v dokumente nachádzajú zlomy (napríklad zlomy strán a sekcií), Tabla výberu zobrazí iba položky, ktoré sa zobrazia na nasledujúcu prestávku.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table" (tabuľka), a prvú položku v zozname.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa posuniete nahor a nadol v zozname. Funkcia VoiceOver oznámi položky zoznamu pri premiestnení. Textové polia sa oznamujú ako: textové pole <číslo>. Keď na položku, ku ktorej chcete získať prístup, stlačte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi položku a "úprava textu, vybratého obsahu, <> textu, momentálne sa nachádzate v oblasti textu."

 5. Ak chcete upraviť text, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nadol a zadajte požadovaný text.

 6. Po úprave textu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak sa chcete presunúť späť na tablu výberu, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "Tabla výberu, karta".

  • Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kláves Esc.

Prístup k obrázkom prostredníctvom tably výberu

Obrázky, ktoré nie sú vnorenými obrázkami, môžu byť neprístupné pre funkciu VoiceOver. Ak chcete získať prístup k všetkým obrázkom v dokumente, použite tablu výberu.

 1. V dokumente stláčajte kláves F6, kým sa neozve "<aktuálna karta>, selected, Tab" (karta), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "rozloženie, karta". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte kartu Rozloženie.

 2. Ak chcete otvoriť tablu výberu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table Selection (nezačiarknuté políčko), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Funkcia VoiceOver oznamuje "kontrola, tabla výberu, začiarkavacie políčko." Textové polia, obrázky a tvary sa zobrazia v zozname.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "table" (tabuľka), a prvú položku v zozname.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa posuniete nahor a nadol v zozname. Funkcia VoiceOver oznámi položky zoznamu pri premiestnení. Obrázky sa oznamujú ako: "Picture <Number>." Keď na položku, ku ktorej chcete získať prístup, stlačte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi položku ako: "<alternatívny text>, obrázok."

 5. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku a získať prístup k možnostiam formátovania obrázka alebo pridať alebo zmeniť alternatívny text, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kláves Esc.

Prístup k obrázkom vloženým do textu bez použitia tably výberu

Ak chcete pri čítaní dokumentu pracovať na vnorených obrázkoch, nemusíte otvárať tablu výberu.

 1. Funkcia VoiceOver oznamuje obrázky po presunutí kurzora cez dokument. Funkcia VoiceOver oznamuje vnorené obrázky ako: "<alternatívny text>, obrázok, začiarkne s textom, položkou rozloženia."

 2. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + kláves so šípkou doprava.

 3. Teraz môžete pracovať s obrázkom. Ak chcete napríklad Otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, môžete na navigáciu a čítanie textových polí a obrázkov v Word dokumentoch v telefóne.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čítanie textu v textových poliach

Keď sa textové polia plavia nad vrstvou textu dokumentu, funkcia VoiceOver ich preskočí pri čítaní textu strany, ale môžete sa k nim presúvať oddelene.

 1. Otvorte Word dokument v telefóne. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete do základného textu dokumentu. Funkcia VoiceOver spustí čítanie textu.

 2. Keď funkcia VoiceOver dosiahla koniec stránky, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi prvé textové pole a prečíta obsah.

 3. Ak sa chcete presunúť do ďalšieho textového poľa na strane, ťahajte prstom doprava.

  Keď zadáte pätu strany, všetky textové polia na strane boli prečítané. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu stranu, ťahajte prstom doprava.

Prístup k obrázkom v texte

 1. Otvorte Word dokument v telefóne. Ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete do základného textu dokumentu. Funkcia VoiceOver spustí čítanie textu.

 2. Keď funkcia VoiceOver dosiahla koniec stránky, ťahajte prstom doprava. Funkcia VoiceOver prečíta alternatívny text prvého obrázka na strane. Ak sa v obrázku nenachádza alternatívny text, ozve sa: "image" (obrázok).

 3. Ak sa chcete presunúť na ďalší obrázok na stránke, ťahajte prstom doprava.

  Keď zadáte pätu strany, prešli ste cez všetky obrázky na stránke. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu stranu, ťahajte prstom doprava.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Použite funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android, na navigáciu a čítanie textových polí a obrázkov v Word dokumentoch v telefóne.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čítanie textu v textových poliach

 1. Otvorte Word dokument v telefóne. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia TalkBack nezačne čítať text dokumentu o jeden odsek.

 2. Ak sa chcete presunúť na ďalší odsek, ťahajte prstom doprava. Keď sa ozve "obdĺžnik, textové pole", dosiahli ste textové pole v dokumente. Funkcia TalkBack prečíta obsah textového poľa. Po dokončení potiahnite prstom doprava a pokračujte v čítaní dokumentu alebo sa presuňte do nasledujúceho textového poľa.

Prístup k obrázkom v texte

 1. Otvorte Word dokument v telefóne. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia TalkBack nezačne čítať text dokumentu o jeden odsek.

 2. Ak sa chcete presunúť na ďalší odsek, ťahajte prstom doprava. Keď prejdete na obrázok, funkcia TalkBack prečíta alternatívny text obrázka a za ním text "image" (obrázok). Ak má obrázok žiadny alternatívny text, ozve sa len obrázok. Po dokončení potiahnite prstom doprava a pokračujte v čítaní dokumentu alebo prejdite na ďalší obrázok.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na výber a čítanie textových polí v Word dokumentoch.

Poznámky: 

Čítanie textu v textových poliach

Keď sa textové polia plavia nad vrstvou textu dokumentu, Moderátor ho nedokáže prečítať pri čítaní základného textu, takže sa k nim budete presúvať oddelene.

 1. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "obdĺžnik".

 3. Moderátor si teraz môže prečítať obsah textového poľa. Ak chcete začať čítať, potiahnite prstom nadol tromi prstami. Ak sa chcete presunúť do ďalšieho textového poľa, ťahajte prstom doprava.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word na webe pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete vybrať a čítať obrázky v Word dokumentoch. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word na webe.

Prístup k obrázkom v vnorenom programe

 1. Po otvorení dokumentu v programe Word na webe spustite režim nepretržitého čítania moderátora stlačením klávesu SR + Ctrl + R. Moderátor oznamuje všetky obrázky pri čítaní v dokumente. Ak sa chcete zastaviť na obrázku, stlačte kláves Ctrl.

  Poznámka: Ak vynecháte správne miesto a potrebujete sa vrátiť alebo preposlať v dokumente slovo naraz, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť, ako čítačka obrazovky oznámi obrázok.

 2. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte kláves ENTER.

 3. Teraz môžete pracovať s obrázkom. Ak chcete napríklad získať prístup k nástrojom obrázka, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Picture Tools, non-selected Format

 4. Môžete upravovať nastavenia obrázkov, ako je napríklad veľkosť, štýl a alternatívny text. Stláčajte kláves TAB, kým nebudete počuť názov požadovaného nastavenia, a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka alebo obrázka vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×