Výber kódovania textu pri otváraní a ukladaní súborov

Zvyčajne môžete textové súbory zdieľať bez toho, aby ste sa museli zaoberať základnými podrobnosťami týkajúcimi sa spôsobu uloženia textu. Ak však zdieľate textové súbory s ľuďmi, ktorí pracujú v inom jazyku, sťahujete textové súbory z internetu alebo zdieľate textové súbory s inými počítačovými systémami, možno budete musieť pri otvorení a ukladaní súboru vybrať kódovací štandard.

Ak vy alebo niekto iný otvorí textový súbor v programe Microsoft Word alebo v inom programe (pravdepodobne v počítači, ktorý používa systémový softvér v jazyku, ktorý je odlišný od jazyka, aký bol použitý na vytvorenie súboru), kódovací štandard pomôže programu určiť spôsob zobrazenia textu tak, aby bol čitateľný.

Čo vás zaujíma?

Informácie o kódovaní textu

Výber kódovacieho štandardu pri otváraní súboru

Výber kódovacieho štandardu pri ukladaní súboru

Vyhľadanie kódovacích štandardov, ktoré sú k dispozícii vo Worde

Informácie o kódovaní textu

Text zobrazený na obrazovke je v skutočnosti v textovom súbore uložený v podobe číselných hodnôt. Počítač tieto číselné hodnoty preloží do podoby viditeľných znakov. Tento proces prebieha pomocou kódovacieho štandardu.

Kódovací štandard je schéma číslovania, ktorá každému textovému znaku v tabuľke znakov priradí číselnú hodnotu. Tabuľka znakov môže obsahovať abecedné znaky, čísla a iné symboly. Rozličné jazyky bežne pozostávajú z rôznych tabuliek znakov, preto existuje aj mnoho rôznych kódovacích štandardov, na základe ktorých sa interpretujú tabuľky znakov, ktoré sa v týchto rozličných jazykoch používajú.

Rozličné kódovacie štandardy pre rôzne abecedy

Kódovací štandard uložený spolu s textovým súborom poskytuje informácie, ktoré váš počítač potrebuje na zobrazenie textu na obrazovke. Napríklad v kódovaní pre cyriliku (Windows) má znak Й číselnú hodnotu 201. Keď v počítači používajúcom kódovanie pre cyriliku (Windows) otvoríte súbor, ktorý obsahuje tento znak, počítač prečíta číselnú hodnotu 201 a zobrazí znak Й na obrazovke.

Ak však otvoríte ten istý súbor v počítači, ktorý používa iné kódovanie, zobrazí počítač akýkoľvek znak zodpovedajúci číselnej hodnote 201 v kódovacom štandarde, ktorý sa v danom počítači predvolene používa. Ak váš počítač používa napríklad kódovací štandard pre západoeurópske jazyky (Windows), znak v pôvodnom súbore vytvorený v cyrilike sa zobrazí ako znak É a nie znak Й, pretože v kódovaní pre západoeurópske jazyky (Windows) je hodnota 201 priradená práve znaku É.

Unicode: jeden kódovací štandard pre viaceré abecedy

Ak sa chcete vyhnúť problémom s kódovaním a dekódovaním textových súborov, môžete súbory uložiť pomocou kódovania Unicode. Unicode prispôsobuje väčšinu tabuliek znakov v rámci všetkých jazykov, ktoré v dnešnej dobe používatelia počítačov bežne používajú.

Keďže Word je založený na kódovaní Unicode, ukladá Word súbory automaticky s kódovaním Unicode. V počítačoch s počítačovým systémom v anglickom jazyku môžete súbory kódované jazykom Unicode otvárať a čítať bez ohľadu na jazyk textu. Aj pri ukladaní súborov kódovaných v jazyku Unicode pomocou systému v anglickom jazyku môže súbor obsahovať znaky, ktoré sa v abecedách západoeurópskych jazykoch nenachádzajú, napríklad znaky z gréčtiny, cyriliky, arabčiny alebo japončiny.

Na začiatok stránky

Výber kódovacieho štandardu pri otváraní súboru

Ak sa pri otváraní súboru zobrazí nečitateľný text alebo text v podobe otáznikov alebo políčok, Word pravdepodobne zaznamenal v súbore nesprávny kódovací štandard textu. Kódovací štandard, ktorý chcete použiť na zobrazenie (dekódovanie) textu, si môžete vybrať.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Spresniť.

 4. Prejdite do časti Všeobecné a potom začiarknite políčko Potvrdiť konverziu formátu súboru pri otvorení.

  Poznámka: Ak je toto políčko začiarknuté, Word zobrazí dialógové okno Konverzia súboru pri každom otvorení súboru v inom formáte, ako je formát Wordu (medzi formáty Wordu patria súbory .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx alebo .dotm). Ak s takýmito súbormi pracujete často, ale kódovací štandard používate len zriedkakedy, nezabudnite túto možnosť vypnúť, aby sa toto dialógové okno zbytočne neotváralo.

 5. Zavrite a znovu otvorte súbor.

 6. V dialógovom okne Konverzia súboru vyberte položku Kódovaný text.

 7. V dialógovom okne Konverzia súboru vyberte položku Iné kódovanie a potom v zozname vyberte požadovaný kódovací štandard.

  Ukážku textu môžete zobraziť v oblasti Ukážka a skontrolovať, či je text zobrazený prostredníctvom vybratého kódovacieho štandardu čitateľný.

Ak takmer všetok text vyzerá rovnako (napríklad všetky okná a všetky body), písmo potrebné na zobrazenie znakov pravdepodobne nie je nainštalované. Ak potrebné písmo nie je k dispozícii, môžete nainštalovať ďalšie písma.

Ak chcete nainštalovať ďalšie písma, postupujte takto:

 1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  Vo Windowse 7

  1. Na ovládacom paneli kliknite na položku Odinštalovať program.

  2. V zozname programov kliknite na položku pre Microsoft Office alebo Microsoft Word (v závislosti od toho, či ste Word nainštalovali ako súčasť balíka Office, alebo ako samostatný program), a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Vo Windowse Vista

  1. Na ovládacom paneli kliknite na položku Odinštalovať program.

  2. V zozname programov kliknite na položku pre Microsoft Office alebo Microsoft Word (v závislosti od toho, či ste Word nainštalovali ako súčasť balíka Office, alebo ako samostatný program), a potom kliknite na položku Zmeniť.

  V systéme Microsoft Windows XP

  1. Na ovládacom paneli kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

  2. V poli Nainštalované programy kliknite na položku pre Microsoft Office alebo Microsoft Word (v závislosti od toho, či ste Word nainštalovali ako súčasť balíka Office, alebo ako samostatný program), a potom kliknite na položku Zmeniť.

 3. V časti Zmena inštalácie balíka Microsoft Office kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na položku Pokračovať.

 4. V časti Možnosti inštalácie rozbaľte položku Zdieľané funkcie balíka Office a potom rozbaľte položku Medzinárodná podpora.

 5. Vyberte požadovanú množinu písiem, kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa výberu a potom vyberte položku Spúšťať z tohto počítača.

Tip: Po otvorení kódovaného textového súboru Word použije písma, ktoré sú zadefinované v dialógovom okne Web – možnosti. (Ak chcete prejsť na dialógové okno Web – možnosti, kliknite na tlačidlo Microsoft Office, kliknite na položku Možnosti programu Word a potom na položku Rozšírené. V časti Všeobecné kliknite na položku Web – možnosti.) Na karte Písma v dialógovom okne Web – možnosti môžete vybrať možnosti a prispôsobiť písmo pre každú tabuľku znakov.

Na začiatok stránky

Výber kódovacieho štandardu pri ukladaní súboru

Ak pri ukladaní súboru nevyberiete kódovací štandard, Word vykoná kódovanie súboru v jazyku Unicode. Zvyčajne môžete použiť predvolené kódovanie Unicode, pretože podporuje väčšinu znakov vo väčšine jazykov.

Ak sa dokument otvorí v programe, ktorý nepodporuje jazyk Unicode, môžete vybrať kódovací štandard, ktorý zodpovedá štandardu, ktorý sa používa v cieľovom programe. Pomocou jazyka Unicode môžete napríklad vo vašom systéme, ktorý používa anglický jazyk, vytvoriť dokument v tradičnej čínštine. Ak sa však dokument otvorí v programe používajúcom tradičnú čínštinu, ktorý nepodporuje jazyk Unicode, môžete dokument uložiť s kódovaním Big5 určeným pre tradičnú čínštinu. Po otvorení dokumentu v programe používajúcom tradičnú čínštinu sa všetok text zobrazí správne.

Poznámka: Keďže Unicode je najkomplexnejším štandardom, ukladanie textu v rámci iného kódovania môže spôsobiť, že sa už niektoré znaky nebudú dať zobraziť. Dokument kódovaný v jazyku Unicode môže napríklad obsahovať text v hebrejčine a cyrilike. Ak je tento dokument uložený s kódovaním pre cyriliku (Windows), hebrejský text sa ďalej nebude zobrazovať, a naopak, ak je dokument uložený s kódovaním pre hebrejčinu (Windows), text v cyrilike sa nebude zobrazovať.

Ak vyberiete kódovací štandard, ktorý nepodporuje znaky použité v súbore, Word označí červenou farbou znaky, ktoré nedokáže uložiť. Pred uložením súboru môžete vo vybratom kódovacom štandarde zobraziť ukážku textu.

Po uložení súboru ako kódovaného textu sa text naformátovaný vo formáte písma Symbol alebo v kódoch poľa odstráni.

Výber kódovacieho štandardu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

  Ak chcete súbor uložiť do iného priečinka, vyhľadajte priečinok a otvorte ho.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 4. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Obyčajný text.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola kompatibility programu Microsoft Office Word, kliknite na položku Pokračovať.

 7. V dialógovom okne Konverzia súboru vyberte možnosť pre kódovací štandard, ktorý chcete použiť:

  • Ak chcete v systéme použiť predvolený kódovací štandard, kliknite na položku Windows (predvolené).

  • Ak chcete použiť kódovací štandard MS-DOS, kliknite na položku MS-DOS.

  • Ak chcete vybrať konkrétny kódovací štandard, kliknite na tlačidlo Iné kódovanie a potom v zozname vyberte požadovaný kódovací štandard. Ukážku textu môžete zobraziť v oblasti Ukážka a skontrolovať, či je text zobrazený prostredníctvom vybratého kódovacieho štandardu čitateľný.

   Poznámka: Veľkosť dialógového okna Konverzia súboru môžete aj zmeniť a zobraziť tak väčšiu ukážku vášho dokumentu.

 8. Ak sa zobrazí hlásenie Text označený červenou farbou sa pri zvolenom kódovaní neuloží správne, skúste vybrať iné kódovanie, prípadne začiarknite začiarkavacie políčko Povoliť nahrádzanie znakov.

  Keď povolíte nahrádzanie znakov, Word nahradí znak, ktorý nie je možné zobraziť, ekvivalentom znaku, ktorý sa problémovému znaku vo vybratom kódovaní najviac podobá. Tri bodky napríklad nahradia výpustku a rovné úvodzovky nahradia úvodzovky.

  Ak vybraté kódovanie neobsahuje žiadny ekvivalentný znak pre znak označený červenou farbou, potom sa znak označený červenou farbou uloží ako znak mimo kontextu, napríklad ako otáznik.

 9. Ak sa dokument otvorí v programe, v ktorom sa nevykoná zalomenie textu z jedného riadka do druhého, môžete začiarknutím políčka Vložiť zlomy riadkov zahrnúť do dokumentu pevný zlom riadka. Potom môžete v poli Ukončenie riadkov určiť, či sa majú zlomy riadkov oddeliť posunom na koniec riadka (CR), posunom riadka (LF), prípadne oboma spôsobmi.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie kódovacích štandardov, ktoré sú k dispozícii vo Worde

Word rozpoznáva niekoľko kódovacích štandardov a podporuje kódovacie štandardy, ktoré sú k dispozícii v systémovom softvéri vo vašom počítači.

Nasledujúci zoznam systémov písania uvádza kódovacie štandardy (nazývané aj kódové stránky), ktoré sú priradené ku každému systému písania.

Systém písania

Kódovacie štandardy

Použité písmo

Viacjazyčné

Unicode (UCS-2 little-endian a big-endian, UTF-8, UTF-7)

Predvolené písmo založené na normálnom štýle pre vašu jazykovú verziu Wordu

Arabčina

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Čínština (zjednodušená)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Čínština (tradičná)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrilika

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Angličtina, Západná Európa alebo iné jazyky používajúce latinku

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Gréčtina

Windows 1253

Courier New

Hebrejčina

Windows 1255

Courier New

Japončina

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Kórejčina

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thajčina

Windows 874

Tahoma

Vietnamčina

Windows 1258

Courier New

Indické jazyky: Tamilčina

ISCII 57004

Latha

Indické jazyky: Nepálčina

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indické jazyky: Konkánčina

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indické jazyky: Hindčina

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indické jazyky: Ásamčina

ISCII 57006

Indické jazyky: Bengálčina

ISCII 57003

Indické jazyky: Gudžarátčina

ISCII 57010

Indické jazyky: Kannadčina

ISCII 57008

Indické jazyky: Malajálamčina

ISCII 57009

Indické jazyky: Uríjčina

ISCII 57007

Indické jazyky: Maráthčina

ISCII 57002 (Devanagari)

Indické jazyky: Pandžábčina

ISCII 57011

Indické jazyky: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indické jazyky: Telugčina

ISCII 57005

 • Použitie indických jazykov vyžaduje podporu systému a príslušné písma OpenType.

 • Pre nepálčinu, ásamčinu, bengálčinu, gudžarátčinu, malajálamčinu a uríjčinu je k dispozícii len obmedzená podpora.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×