Vytvorenie a používanie indexu na vylepšenie výkonu

Vytvorenie a používanie indexu na vylepšenie výkonu

Ak často prehľadávate tabuľku v Accesse alebo zoraďujete jej záznamy podľa niektorého poľa, môžete tieto operácie zrýchliť vytvorením indexu pre dané pole. Access používa indexy v tabuľke rovnako, ako vy používate index v knihe – pri vyhľadávaní údajov Access nájde umiestnenie údajov v indexe. V niektorých prípadoch, napríklad v prípade primárneho kľúča, Access automaticky vytvorí index za vás. Inokedy si môžete index vytvoriť sami.

Tento článok je úvodom do indexov a venuje sa výberu polí na indexovanie a vytváraniu, odstraňovaniu alebo zmene indexu. Vysvetľujú sa v ňom tiež podmienky, kedy program Access automaticky vytvára indexy.

Obsah tohto článku

Poznámka: Metódy popísané v tomto článku nemôžete použiť na vytvorenie indexu pre tabuľku vo webovej databáze. Výkon webovej databázy závisí od výkonu niekoľkých faktorov, napríklad servera SharePoint, ktorý hosťuje webovú databázu.

Čo je index?

Pomocou indexu môže Access získať pomoc s rýchlejším vyhľadávaním a zoraďovaním záznamov. Index ukladá umiestnenie záznamov na základe poľa alebo polí, ktoré ste sa rozhodli indexovať. Potom, čo Access získa umiestnenie z indexu, môže obnoviť údaje tým, že ich premiestni do správneho umiestnenia. Týmto spôsobom možno pomocou indexu výrazne rýchlejšie skenovať všetky záznamy a vyhľadať údaje.

Výber polí na indexovanie

Môžete vytvoriť indexy, ktoré sú založené na jednom poli alebo na viacerých poliach. Pravdepodobne budete chcieť indexovať polia, ktoré vyhľadávate často, polia, ktoré zoraďujete a polia, ktoré pripájate k poliam v iných tabuľkách v dotazoch pre viaceré tabuľky. Indexy dokážu urýchliť vyhľadávanie a dotazy, no môžu spomaliť výkon, keď pridáte alebo aktualizujete údaje. Keď údaje zadáte do tabuľky, ktorá obsahuje jedno alebo viacero indexovaných polí, Access musí aktualizovať indexy vždy, keď sa záznam pridá alebo zmení. Pridanie záznamu pomocou pripájacieho dotazu alebo pripojením importovaných záznamov bude pravdepodobne tiež pomalšie, ak cieľová tabuľka obsahuje indexy.

Poznámka: Hlavný kľúč tabuľky sa indexuje automaticky.

Pole, ktorého typom údajov je Objekt OLE, Príloha alebo Vypočítavané pole nemožno indexovať. V prípade ostatných polí zvážte indexovanie poľa v prípade, že platí všetko nasledovné:

 • Typ údajov poľa je krátky text (text v Accesse 2010), dlhý text (MEMO v Accesse 2010), číslo, dátum a čas, automatické číslovanie, mena, áno/nie alebo hypertextové prepojenie.

 • Predpokladáte, že budete vyhľadávať hodnoty uložené v poli.

 • Predpokladáte, že budete zoraďovať hodnoty v poli.

 • Predpokladáte, že budete zoraďovať mnoho rôznych hodnôt v poli. Ak sú mnohé hodnoty v poli rovnaké, index nemusí výrazným spôsobom zvýšiť výkon dotazov.

Viacpoľové indexy

Ak si myslíte, že budete často vyhľadávať v dvoch alebo viacerých poliach súčasne alebo podľa nich zoraďovať, môžete vytvoriť index pre požadovanú kombináciu polí. Ak napríklad často zadávate kritériá pre polia Dodávateľ a Názov produktu v tom istom dotaze, má význam vytvoriť viacpoľový index v oboch poliach.

Pri zoraďovaní tabuľky podľa viacpoľového indexu Access vykoná zoradenie najprv podľa prvého poľa definovaného v indexe. Poradie polí zadávate pri vytváraní viacpoľového indexu. Ak sa v prvom poli nachádzajú záznamy s duplicitnými hodnotami, Access vykoná ďalšie zoradenie podľa druhého poľa definovaného pre index, atď.

Do viacpoľového indexu môžete zahrnúť až 10 polí.

Vytvorenie indexu

Pri vytváraní indexu je nutné najskôr rozhodnúť, či chcete vytvoriť jednopoľový alebo viacpoľový index. Index na jednom poli vytvoríte nastavením vlastnosti Indexované. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možné nastavenia vlastnosti Indexované.

Nastavenie vlastnosti Indexované

Význam

Nie

Nevytvoriť index na tomto poli (alebo odstrániť existujúci index)

Áno (duplicity povolené)

Vytvoriť index na tomto poli

Áno (bez duplicít)

Vytvoriť jedinečný index na tomto poli

Ak vytvoríte jedinečný index, Access nepovolí zadanie novej hodnoty do poľa, ak daná hodnota už existuje v rovnakom poli v inom zázname. Access automaticky vytvára jedinečný index pre hlavné kľúče, no je tiež možné, že budete chcieť zakázať duplicitné hodnoty v iných poliach. Môžete napríklad vytvoriť jedinečný index pre pole, v ktorom sú uložené sériové čísla, aby sa predišlo tomu, že dva produkty budú mať toto číslo rovnaké.

Vytvorenie jednopoľového indexu    

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na názov tabuľky, v ktorej chcete vytvoriť index, a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na položku Názov poľa pre pole, ktoré chcete indexovať.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné.

 4. Vo vlastnosti Indexované kliknite na položku Áno (duplicity povolené), ak chcete povoliť duplicity, alebo kliknite na položku Áno (bez duplicít), ak chcete vytvoriť jedinečný index.

 5. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačte klávesy CTRL+S.

Vytvorenie viacpoľového indexu    

Ak chcete vytvoriť viacpoľový index pre tabuľku, je potrebné zahrnúť riadok pre každé pole indexu a názov indexu zadať iba do prvého riadka. Access pracuje so všetkými riadkami ako so súčasťou rovnakého indexu do momentu, kedy príde na riadok obsahujúci iný názov indexu. Ak chcete vložiť riadok, kliknite pravým tlačidlom na miesto, kam ho chcete vložiť, a potom kliknite v kontextovej ponuke na položku Vložiť riadky.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na názov tabuľky, v ktorej chcete vytvoriť index, a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Indexy.

  Zobrazí sa okno Indexy. Zmeňte veľkosť okna tak, aby sa zobrazili nejaké prázdne riadky a vlastnosti indexu.

 3. V stĺpci Názov indexu zadajte do prvého prázdneho riadka názov indexu. Ako názov indexu môžete použiť niektoré z jeho polí, alebo použite iný názov.

 4. V stĺpci Názov poľa kliknite na šípku a potom kliknite na prvé pole, ktoré chcete použiť pre index.

 5. V ďalšom riadku ponechajte stĺpec Názov poľa prázdny a potom v stĺpci Názov poľa kliknite na druhé pole pre index. Tento krok opakujte, kým nevyberiete všetky polia, ktoré chcete zahrnúť do indexu.

 6. Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia hodnôt poľa, v stĺpci Spôsob zoradenia v okne Indexy kliknite na položku Vzostupne alebo Zostupne. Predvolený spôsob zoraďovania je Vzostupne.

 7. V okne Indexy zadajte v časti Vlastnosti indexu vlastnosti indexu pre riadok stĺpca Názov indexu, ktorý obsahuje názov indexu. Nastavte vlastnosti podľa nasledujúcej tabuľky.

  Označenie

  Hodnota

  Primárny

  Ak je hodnota Áno, index je primárnym kľúčom.

  Jedinečný

  Ak je hodnota Áno, každá hodnota v indexe musí byť jedinečná.

  Ignorovať hodnoty Null

  Ak je hodnota Áno, záznamy s hodnotou null v indexovaných poliach sa z indexu vylúčia.

 8. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 9. Zatvorte okno Indexy.

Odstránenie registra

Ak je index nepotrebný alebo má príliš veľký dopad na výkon, môžete ho odstrániť. Pri odstránení indexu sa odstráni iba index, a nie pole alebo polia, pre ktoré je vytvorený.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Indexy.

  Zobrazí sa okno Indexy. Zmeňte veľkosť okna tak, aby sa zobrazili nejaké prázdne riadky a vlastnosti indexu.

 3. V okne Indexy vyberte riadok alebo riadky obsahujúce index, ktorý chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 5. Zatvorte okno Indexy.

Zobrazenie a úprava indexov

Niekedy je potrebné zobraziť indexy tabuľky, aby ste mohli posúdiť ich vplyv na výkon alebo overiť, či sa určité polia indexujú.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorej chcete upraviť index, a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Indexy.

  Zobrazí sa okno Indexy. Zmeňte veľkosť okna tak, aby sa zobrazili nejaké prázdne riadky a vlastnosti indexu.

 3. Zobrazte indexy a ich vlastnosti a vykonajte požadované úpravy.

 4. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 5. Zatvorte okno Indexy.

Automatické vytvorenie indexu

V niektorých prípadoch vytvára program Access indexy automaticky. Index sa napríklad automaticky vytvorí pre všetky polia, ktoré označíte ako primárny kľúč tabuľky.

Automatické vytvorenie indexu môže spúšťať aj možnosť Automaticky indexovať pri importe a vytvorení v dialógovom okne Access – možnosti. Access automaticky indexuje všetky polia, ktoré začínajú alebo končia znakmi zadanými v poli Automatické indexovanie pri importe a vytvorení, ako sú Identifikácia, kľúč, kód alebo číslo. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti

 2. Kliknite na položku Návrhári objektov a potom v časti Návrhové zobrazenie tabuľky pridajte, upravte alebo odstráňte hodnoty v poli Automatické indexovanie pri importe a vytvorení. Na oddelenie hodnôt použite bodkočiarku (;).

  Poznámka: Ak názov poľa začína alebo končí hodnotou uvedenou v poli, pole sa automaticky indexuje.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Každý ďalší index požaduje, aby Access vykonával ďalšie operácie, preto sa pri pridávaní alebo aktualizácií údajov znižuje výkon. Z tohto dôvodu je potrebné zvážiť zmenu hodnôt zobrazených v poli Automatické indexovanie pri importe a vytvorení alebo zníženie počtu hodnôt, aby sa minimalizoval počet vytvorených indexov.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×