Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu

Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Aktualizačné dotazy sa v počítačovej databáze Accessu používajú na pridanie, zmenu alebo odstránenie informácií z existujúceho záznamu. Môžete si ich predstaviť ako výkonný formulár dialógového okna Hľadanie a nahradenie. Aktualizačný dotaz nemožno použiť na pridanie nových záznamov do databázy alebo odstránenie záznamov z databázy.

Na pridanie nových záznamov do databázy sa používa pripájací dotaz a na odstránenie celých záznamov z databázy sa používa odstraňovací dotaz.

Obsah článku

Prehľad

Použitie aktualizačného dotazu

Aktualizácia údajov z jednej tabuľky do inej

Ukončenie režimu vypnutia blokujúceho dotaz

Verzia SQL: príkaz UPDATE

Prehľad

Podobnosti a rozdiely medzi dialógovým oknom Hľadanie a nahradenie a aktualizačným dotazom sú nasledujúce:

Aktualizačný dotaz vám podobne ako dialógové okno Hľadanie a nahradenie umožňuje určiť hodnotu, ktorá sa nahrádza, a aká je nová hodnota.

Na rozdiel od dialógového okna Hľadanie a nahradenie vám aktualizačný dotaz umožňuje:

 • použiť kritériá, ktoré nezávisia od nahrádzanej hodnoty,

 • aktualizovať naraz veľa záznamov,

 • zmeniť naraz záznamy vo viacerých tabuľkách.

Obmedzenia aktualizácie polí

Aktualizačný dotaz nie je možné použiť na aktualizáciu údajov v nasledujúcich typoch polí:

 • Vypočítavané polia    Hodnoty vo vypočítavaných poliach nie sú trvalo umiestnené v tabuľkách. Po vypočítaní v programe Access existujú len v dočasnej pamäti počítača. Keďže vypočítavané polia nemajú trvalé miesto uloženia, nemožno ich aktualizovať.

 • Polia v dotazoch súčtov alebo krížových dotazoch    Hodnoty v týchto typoch dotazov sa vypočítavajú, a preto ich nemožno aktualizovať pomocou aktualizačného dotazu.

 • Polia typu AutoNumber.    Hodnoty v poliach typu AutoNumber sú navrhnuté tak, že sa zmenia len pri pridaní záznamu do tabuľky.

 • Polia v dotazoch jedinečných hodnôt a jedinečných záznamov    Hodnoty v týchto typoch dotazov sú súhrnné. Niektoré hodnoty reprezentujú jeden záznam a niektoré viac záznamov. V tomto prípade nie je možné použiť aktualizačný dotaz, pretože dotaz nedokáže určiť, ktoré záznamy boli vylúčené ako duplicitné, a preto nedokáže aktualizovať všetky potrebné záznamy. Toto obmedzenie sa uplatňuje pri používaní aktualizačného dotazu aj pri manuálnej aktualizácii údajov zadávaním hodnôt do formulára alebo údajového hárka.

 • Polia v zjednocovacom dotaze    Polia v zjednocovacom dotaze nie je možné aktualizovať, pretože každý záznam, ktorý sa vyskytuje vo viacerých zdrojoch údajov, sa vo výsledkoch zjednocovacieho dotazu vyskytuje len raz. Pretože sa niektoré duplicitné záznamy z výsledkov dotazu odstránia, program Access nemôže aktualizovať všetky potrebné záznamy.

 • Polia obsahujúce hlavný kľúč    V niektorých prípadoch, napríklad keď sa pole s hlavným kľúčom používa na definovanie vzťahov medzi tabuľkami, nie je možné aktualizovať takéto pole pomocou dotazu bez toho, aby ste najprv nenastavili vzťah na automatické kaskádové aktualizácie.

  Poznámka: Pri kaskádových aktualizáciách program Access automaticky aktualizuje hodnoty cudzích kľúčov pri zmene hodnoty hlavného kľúča v nadradenej tabuľke.

Na začiatok stránky

Použitie aktualizačného dotazu

Pri vytváraní aktualizačného dotazu je najvhodnejšie najskôr vytvoriť výberový dotaz na identifikáciu záznamov, ktoré chcete aktualizovať, a potom ho skonvertovať na aktualizačný dotaz, pomocou ktorého môžete spustiť aktualizáciu záznamov. Keď údaje najskôr vyberiete, pred vykonaním zmien údajov môžete overiť, že aktualizujete požadované záznamy.

Tip: Pred spustením aktualizačného dotazu zálohujte databázu. Výsledky aktualizačného dotazu nemožno vrátiť späť a zálohovanie databázy vám zaručí, že v prípade zmeny názoru môžete vrátiť vykonané zmeny.

Zálohovanie databázy

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako. Ak používate Access 2010, kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť a publikovať

 2. V časti Spresnenie na pravej strane kliknite na položku Zálohovať databázu.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov a umiestnenie záložnej kópie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Program Access zatvorí pôvodný súbor, vytvorí záložnú kópiu a potom znova otvorí pôvodný súbor.

  Ak sa chcete vrátiť späť k záložnej kópii, zatvorte a premenujte pôvodný súbor, aby záložná kópia mohla použiť názov pôvodnej verzie. Záložnej kópii priraďte názov pôvodnej verzie a potom v programe Access otvorte premenovanú záložnú kópiu.

Obsah tejto časti

Krok 1: Vytvorenie výberového dotazu na identifikáciu záznamov určených na aktualizáciu

Krok 2: Aktualizácia záznamov

Krok 1: Vytvorenie výberového dotazu na identifikáciu záznamov určených na aktualizáciu

 1. Otvorte databázu so záznamami, ktoré chcete aktualizovať.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu

  Otvorí sa návrhár dotazov a dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Kliknite na kartu Tabuľky.

 4. Vyberte tabuľky obsahujúce záznamy, ktoré chcete aktualizovať, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľka alebo tabuľky sa v návrhárovi dotazov zobrazujú ako jeden alebo viacero okien a zoznam všetkých polí v jednotlivých tabuľkách. Na tomto obrázku sa zobrazuje návrhár dotazu s typickou tabuľkou.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

  1. Tabuľka zobrazená v nástroji Návrhár dotazu

  2. Mriežka návrhu dotazu

 5. V oknách tabuliek kliknite dvakrát na polia, ktoré chcete aktualizovať. Vybraté polia sa zobrazia v riadku Pole v mriežke návrhu dotazu.

  Do mriežky návrhu dotazu môžete pridať jedno pole tabuľky do jedného stĺpca.

  Ak chcete rýchlo pridať všetky polia v tabuľke, v okne tabuľky kliknite dvakrát na hviezdičku ( * ) v hornej časti zoznamu polí tabuľky. Obrázok ukazuje návrhovú mriežku dotazu so všetkými pridanými poľami.

  Dotaz, v ktorom sú pridané všetky polia tabuľky

 6. Ak chcete obmedziť výsledky dotazu na základe hodnôt v poli, zadajte požadované kritériá do riadka Kritériá v mriežke návrhu dotazu.

  Tabuľka so vzorovými kritériami

  Nasledujúca tabuľka zobrazuje niektoré príklady kritérií a vysvetľuje účinok, aký majú na výsledok dotazu.

  Poznámka: Mnohé príklady v tabuľke obsahujú zástupné znaky, čím robia dotaz pružnejším a výkonnejším.

  Kritérium

  Vplyv

  >234

  Vráti všetky čísla väčšie ako 234. Ak chcete nájsť všetky čísla menšie ako 234, použite kritérium < 234.

  >="Grešák"

  Vráti všetky záznamy od položky Cajhen po koniec abecedy.

  Medzi #2/2/2020 # a #12/1/2020 #

  Vráti dátumy od 2 do februára do 17 až 1 – Dec-17 (ANSI-89). Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, namiesto znakov libry (#) použite jednoduché úvodzovky ('). Príklad: medzi ' 2/2/2020 ' and ' 12/1/2020 '.

  Not "Nemecko"

  Nájde všetky záznamy poľa, ktoré neobsahujú presne hodnotu Nemecko. Kritérium vráti záznamy, ktoré okrem reťazca Nemecko obsahujú aj ďalšie znaky, ako napríklad záznam "Nemecko (euro)" alebo záznam "Európa (Nemecko)".

  Not "T*"

  Nájde všetky záznamy, ktoré sa nezačínajú na písmeno „T“. Ak sa v databáze používa skupina zástupných znakov ANSI-92, použite namiesto hviezdičky (*) znak percenta (%).

  Not "*t"

  Nájde všetky záznamy, ktoré sa nekončia písmenom „t“. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

  In(Kanada,UK)

  Nájde v zozname všetky záznamy obsahujúce slovo Kanada alebo UK.

  Like "[A-D]*"

  V textovom poli nájde všetky záznamy začínajúce sa písmenami A až D. Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

  Like "*ar*"

  Nájde všetky záznamy, ktoré obsahujú skupinu znakov „ar“. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto hviezdičky (*) použite znak percenta (%).

  Like "Maison Dewe?"

  Nájde všetky záznamy, ktoré sa začínajú slovom „Maison“ a obsahujú druhý reťazec pozostávajúci z piatich písmen, z ktorých prvé štyri písmená sú „Dewe“ a posledné písmeno je neznáme. Ak databáza používa množinu zástupných znakov ANSI-92, namiesto otáznika (?) použite podčiarknutie (_).

  #2/2/2020 #

  VyHľadá všetky záznamy za február 2, 2020. Ak databáza používa zástupné znaky ANSI-92, namiesto znaku libry ohraničte dátum pomocou jednoduchých úvodzoviek ('). napríklad (' 2/2/2020 ').

  < Date() - 30

  Používa funkciu Date na vrátenie všetkých dátumov starších ako 30 dní.

  Date()

  Používa funkciu Date na vrátenie všetkých záznamov s dnešným dátumom.

  Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

  Používa funkcie Date a DateAdd na vrátenie všetkých záznamov medzi dnešným dátumom a tromi mesiacmi od dnešného dátumu.

  Is Null

  Vráti všetky záznamy obsahujúce nezadanú (prázdnu alebo nedefinovanú) hodnotu.

  Is Not Null

  Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú určitú hodnotu.

  ""

  Vráti všetky záznamy, ktoré obsahujú reťazec s nulovou dĺžkou. Reťazec s nulovou dĺžkou sa používa vtedy, ak potrebujete do povinného poľa zadať hodnotu, ktorú v čase zadávania ešte nepoznáte. Môže sa napríklad stať, že povinné pole požaduje číslo faxu zákazníka, ale niektorí zákazníci ešte nemajú fax. V takomto prípade zadáte do poľa dvojité úvodzovky bez medzery ("") namiesto čísla faxu.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

 8. Skontrolujte, či dotaz vracia záznamy, ktoré chcete aktualizovať.

 9. Ak chcete vymazať polia, ktoré nechcete zahrnúť do návrhu dotazu, vyberte tieto polia a potom stlačte kláves DELETE.

 10. Ak chcete do návrhu dotazu pridať ďalšie polia, presuňte pomocou myši tieto polia do mriežky návrhu dotazu.

Krok 2: Aktualizácia záznamov

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Aktualizačný.

  V tomto postupe sa dozviete, ako zmeniť výberový dotaz na aktualizačný dotaz. Po vykonaní tohto prístupu sa v Accesse pridá riadok aktualizovať do v mriežke návrhu dotazu. Na nasledujúcom obrázku je znázornený aktualizačný dotaz, ktorý vráti všetok majetok zakúpený po 5. januári 2005 a zmení umiestnenie na "sklad 3" pre všetky záznamy, ktoré spĺňajú Toto kritérium.

  Aktualizačný dotaz s jedným aktualizačným kritériom

 2. Vyhľadajte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zmeniť, a potom do riadka Aktualizovať do tohto poľa zadajte výraz (kritérium pre vykonanie zmeny).

  V riadku Aktualizovať do môžete použiť akýkoľvek platný výraz.

  Tabuľka so vzorovými výrazmi

  Tabuľka obsahuje vzorové výrazy a vysvetľuje, ako menia údaje.

  Výraz

  Výsledok

  "Predajca"

  V poli typu Text zmení textovú hodnotu na hodnotu „Predajca“.

  #8/10/20 #

  V poli typu Date/Time zmení hodnotu dátumu na 10-Aug-20.

  Áno

  V poli typu Yes/No zmení hodnotu No na Yes.

  "PN" & [Číslo súčasti]

  Pridá reťazec „PN“ na začiatok každého konkrétneho čísla súčasti.

  [Jednotková cena] * [Množstvo]

  Vynásobí hodnoty v poliach s názvom Jednotková cena a Množstvo.

  [Preprava] * 1.5

  Zvýši hodnoty v poli s názvom Preprava o 50 %.

  DSum ("[množstvo] * [JednotkováCena]";
  "Podrobnosti objednávky", "[ProductID] =" & [ProductID])

  Ak sa hodnoty poľa Identifikácia produktu v aktuálnej tabuľke rovnajú hodnotám v poli Identifikácia produktu v tabuľke s názvom Podrobnosti objednávky, tento výraz aktualizuje celkové predaje vynásobením hodnôt v poli Množstvo hodnotami v poli Jednotková cena. Výraz používa funkciu DSum, pretože túto funkciu je možné použiť pre viac tabuliek a polí tabuliek.

  Right([Dodacia adresa – PSČ], 5)

  Skráti (odstráni) znaky v textovom alebo číselnom reťazci z ľavej strany a ponechá len 5 znakov sprava.

  IIf(IsNull([Jednotková cena]), 0, [Jednotková cena])

  V poli Jednotková cena zmení hodnotu null (neznámu alebo nezadefinovanú) na hodnotu nula (0).

 3. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Zobrazí sa výstražné hlásenie.

 4. Ak chcete spustiť dotaz a aktualizovať údaje, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka: Po spustení dotazu si môžete všimnúť, že niektoré polia vo výsledkoch chýbajú. Ak dotaz obsahuje polia, ktoré sa neaktualizujú, program Access ich vo výsledkoch predvolene nezobrazí. Môžete napríklad zahrnúť polia Identifikácia z dvoch tabuliek, aby ste zabezpečili, že dotaz identifikuje a aktualizuje správne záznamy. Ak sa však polia Identifikácia neaktualizujú, program Access ich vo výsledkoch nezobrazí.

Na začiatok stránky

Aktualizácia údajov z jednej tabuľky do inej

Ak chcete aktualizovať údaje z jednej tabuľky do inej, nezabudnite na toto pravidlo: typy údajov pre zdrojové a cieľové polia musia byť zhodné alebo kompatibilné.

Ak použijete pri aktualizácii údajov z jednej tabuľky do inej kompatibilné typy údajov namiesto zhodných typov údajov, program Access skonvertuje typy údajov týchto polí do cieľovej tabuľky. Výsledkom je, že niektoré údaje v cieľových poliach môžu byť skrátené (odstránené). V časti Obmedzenia pri konvertovaní typov údajov sú uvedené spôsoby, ktorými je alebo nie je možné konvertovať typy údajov. Tabuľka v tejto časti tiež vysvetľuje, kedy konverzia typov údajov môže zmeniť alebo odstrániť niektoré alebo všetky údaje v poli a ktoré údaje môžu byť odstránené.

Aktualizácia údajov z jednej tabuľky do inej sa vo všeobecnosti skladá z týchto krokov:

 1. Vytvorenie aktualizačného dotazu a pridanie zdrojových a cieľových tabuliek do dotazu.

 2. Pripojenie týchto tabuliek prostredníctvom polí, ktoré obsahujú súvisiace informácie.

 3. Pridanie názvov cieľových polí do riadka Pole v mriežke návrhu dotazu.

 4. Pridanie názvov zdrojových polí do riadka Aktualizovať do v mriežke návrhu dotazu pomocou nasledujúcej syntaxe: [zdrojová_tabuľka].[zdrojové_pole].

Postup v tejto časti predpokladá použitie dvoch podobných tabuliek. Tabuľka Klienti je v tomto príklade umiestnená v zdedenej databáze a obsahuje novšie údaje ako tabuľka Zákazníci. Môžete vidieť, že mená niektorých manažérov a adresy sa zmenili. Z toho dôvodu ste sa rozhodli aktualizovať tabuľku Zákazníci údajmi z tabuľky Klienti.

Tabuľka Klienti

Identifikácia klienta

Názov

Adresa

Mesto

Kraj

PSČ

Krajina/oblasť

Telefón

Kontakt

1

Múzeum vedy a techniky

1 Main St.

Trebičany

TX

123456

Slovensko

(076) 555-2122

Luboš Kollár

2

Letecká spoločnosť Modrý blesk

52 1st St.

Trnov

TZ

234567

Slovensko

(077) 555-2123

René Klčo

3

Vinársky podnik Coho

3122 75th Ave. S.W.

Žiadar

ZZ

345678

Slovensko

(078) 555-2124

Katarína Jankechová

4

Farmaceutický podnik Alveo

1 Contoso Blvd.

Benkovce

LM

234567

Slovensko

(079) 555-2125

Zoltán Hamšo

5

Kaviareň Slávia

Calle Smith 2

Mexico City

003002

Slovensko

(080) 555-2126

Ľubica Kršková

6

8. konsolidačná

Dolná 123

Žiadar

ZZ

345678

Slovensko

(081) 555-2125

Milan Rybničan

7

Grafické štúdio

Osiková 12

Tichá Lomnica

TL

876543

Slovensko

(082) 555-2128

Tibor Bušovský

8

Obklady a dlaždice

3 Microsoft Way

Liptovský Podzámok

LP

314151

Slovensko

(083) 555-2129

Boris Kováč

9

Drevené hračky

4 Microsoft Way

Liptovský Podzámok

LP

314151

Slovensko

(084) 555-2233

Filip Garaj

Tabuľka Zákazníci

Identifikácia zákazníka

Názov

Adresa

Mesto

Kraj

PSČ

Krajina/oblasť

Telefón

Správca

1

Múzeum vedy a techniky

1 Main St.

Trebičany

TX

123456

Slovensko

(076) 555-2122

Martina Ulrachová

2

Letecká spoločnosť Modrý blesk

52 1st St.

Trnov

TZ

234567

Slovensko

(077) 555-2123

René Klčo

3

Vinársky podnik Coho

3122 75th Ave. S.W.

Žiadar

ZZ

345678

Slovensko

(078) 555-2124

Katarína Jankechová

4

Farmaceutický podnik Alveo

1 Contoso Blvd.

Benkovce

LM

234567

Slovensko

(079) 555-2125

Zoltán Hamšo

5

Kaviareň Slávia

Stromová 2

Trebačov

003002

Slovensko

(080) 555-2126

Ľubica Kršková

6

8. konsolidačná

Dolná 123

Žiadar

ZZ

345678

Slovensko

(081) 555-2125

Miroslava Hrubcová

7

Grafické štúdio

67 Big St.

Tichá Lomnica

TL

876543

Slovensko

(082) 555-2128

Lucia Buzášiová

8

Obklady a dlaždice

3 Microsoft Way

Liptovský Podzámok

LP

314151

Slovensko

(083) 555-2129

Ján Albín

9

Drevené hračky

4 Microsoft Way

Liptovský Podzámok

LP

314151

Slovensko

(084) 555-2233

Filip Garaj

Pri ďalšom postupe nezabudnite, že hoci sa typy údajov pre každé pole tabuľky nemusia zhodovať, musia byť kompatibilné. To znamená, že program Access musí byť schopný konvertovať údaje v zdrojovej tabuľke na typ, ktorý môže použiť cieľová tabuľka. V niektorých prípadoch môže konverzia odstrániť niektoré údaje. Ďalšie informácie o obmedzeniach pri konvertovaní typov údajov nájdete v časti Obmedzenia pri konvertovaní typov údajov.

Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu

Poznámka: Nasledujúci postup predpokladá použitie dvoch predchádzajúcich vzorových tabuliek. Kroky si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali údajom.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu Tabuľky.

 3. Dvakrát kliknite na zdrojové a cieľové tabuľky, čím sa tieto tabuľky pridajú do dotazu, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Každá tabuľka sa zobrazí v okne v návrhárovi dotazu.

 4. Program Access vo väčšine prípadov automaticky spojí súvisiace polia v dotaze. Ak chcete manuálne spojiť polia obsahujúce súvisiace informácie, presuňte myšou súvisiace pole z jednej tabuľky do zodpovedajúceho poľa v inej tabuľke.

  Ak napríklad používate predchádzajúce vzorové tabuľky, pomocou myši presuňte pole Identifikácia klienta do poľa Identifikácia zákazníka. Program Access následne vytvorí vzťah medzi týmito poľami v dvoch tabuľkách a použije tento vzťah na pripojenie všetkých súvisiacich záznamov.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Aktualizačný.

 6. V cieľovej tabuľke dvakrát kliknite na polia, ktoré chcete aktualizovať. Každé pole sa zobrazí v riadku Pole v mriežke návrhu dotazu.

  Ak používate vzorové tabuľky, pridajte všetky polia okrem poľa Identifikácia zákazníka. Všimnite si, že názov cieľovej tabuľky sa zobrazí v riadku Tabuľka v mriežke návrhu.

 7. Do riadka dotazu Aktualizovať do v každom stĺpci, ktorý obsahuje cieľové pole, pridajte názov zdrojovej tabuľky a pole v zdrojovej tabuľke, ktoré súvisí s poľom v cieľovej tabuľke. Použite pri tom nasledovnú syntax: [Tabuľka].[Pole]. Názov tabuľky a poľa je ohraničený hranatými zátvorkami a oddelený bodkou.

  Obrázok ukazuje časť mriežky návrhu pri použití vzorových tabuliek. Všimnite si syntax pre názov tabuľky a poľa v riadku Aktualizovať do.

  Dotaz, ktorý aktualizuje tabuľky údajmi z inej tabuľky

  Pri ďalšom postupe nezabudnite, že názov tabuľky a poľa musíte do riadka Aktualizovať do napísať správne, pričom sa musí zhodovať interpunkcia v pôvodnej tabuľke a názvoch polí. Dodržiavanie veľkosti písmen však nie je podstatné.

 8. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

 9. Pri výzve na potvrdenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Áno.

Obmedzenia pri konvertovaní typov údajov

Nasledujúca tabuľka obsahuje typy údajov programu Access, vysvetľuje obmedzenia pri konvertovaní typov údajov a v krátkosti popisuje stratu údajov, ktorá sa môže vyskytnúť počas konvertovania.

Konvertovanie na tento typ

Z tohto typu

Zmeny alebo obmedzenia

Text

Memo

Program Access odstráni všetky znaky okrem prvých 255 znakov.

Číslo

Bez obmedzení.

Dátum a čas

Bez obmedzení.

Mena

Bez obmedzení.

Automatické číslovanie

Bez obmedzení.

Áno/Nie

Hodnota -1 (Yes v poli typu Yes/No) sa skonvertuje na Yes. Hodnota 0 (No v poliach typu Yes/No) sa skonvertuje na No.

Hypertextové prepojenie

Program Access skráti prepojenia dlhšie ako 255 znakov.

Memo

Text

Bez obmedzení.

Číslo

Bez obmedzení.

Dátum a čas

Bez obmedzení.

Mena

Bez obmedzení.

Automatické číslovanie

Bez obmedzení.

Áno/Nie

Hodnota -1 (Yes v poli typu Yes/No) sa skonvertuje na Yes. Hodnota 0 (No v poliach typu Yes/No) sa skonvertuje na No.

Hypertextové prepojenie

Bez obmedzení.

Číslo

Text

Pole typu Text musí obsahovať čísla, platnú menu a oddeľovač desatinných miest. Počet znakov v poli typu Text musí spadať do veľkosti nastavenej pre pole typu Number.

Memo

Pole typu Memo môže obsahovať len text, platnú menu a oddeľovač desatinných miest. Počet znakov v poli typu Memo musí spadať do veľkosti nastavenej pre pole typu Number.

Pole typu Number, ktoré má inú dĺžku poľa alebo presnosť

Hodnoty nemôžu byť dlhšie alebo kratšie ako limit určujúci veľkosť poľa. Zmena presnosti môže zapríčiniť, že program Access niektoré hodnoty zaokrúhli.

Dátum a čas

Dátumy, ktoré je možné konvertovať, sú závislé od veľkosti poľa typu Number. Nezabudnite, že program Access ukladá všetky dátumy ako poradové čísla dátumu a hodnoty dátumu ukladá ako celé čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou a dvojitou presnosťou.

Access používa 1899 ako dátum 0. Dátumy mimo rozsahu 18. apríla 1899 a 11. septembra 1900 presiahnu veľkosť poľa byte. Dátumy, ktoré sa nachádzajú mimo rozsahu apríl 13, 1810 a september 16, 1989, presahujú veľkosť poľa celé číslo.

Ak chcete prispôsobiť všetky možné dátumy, nastavte vlastnosť Veľkosť poľa pre pole typu Number na hodnotu Long Integer alebo vyššiu hodnotu.

Mena

Hodnoty nesmú byť väčšie (alebo menšie) ako limit veľkosti nastavený pre pole. Napríklad pole typu Currency môžete konvertovať na pole Integer len vtedy, keď sú hodnoty väčšie ako 255 a zároveň nepresahujú hodnotu 32 767.

Automatické číslovanie

Hodnoty musia spadať do limitu pre veľkosť nastaveného pre pole.

Áno/Nie

Hodnoty Yes sa skonvertujú na hodnotu -1. Hodnoty No sa skonvertujú na hodnotu 0.

Dátum a čas

Text

Pôvodný text musí byť rozpoznateľný s dátumom alebo kombináciou dátumu a času. Napríklad 18 – Jan – 2020.

Memo

Pôvodný text musí byť rozpoznateľný s dátumom alebo kombináciou dátumu a času. Napríklad 18 – Jan – 2020.

Číslo

Hodnota musí spadať medzi -657 434 a 2 958 465,99998843.

Mena

Hodnota musí spadať medzi -657 434 Sk a 2 958 465,9999 Sk.

Automatické číslovanie

Hodnota musí presahovať -657 434 a byť menšia ako 2 958 466.

Áno/Nie

Hodnota-1 (Áno) sa skonvertuje na 29. decembra 1899. Hodnota 0 (nie) sa skonvertuje na Midnight (12:00 AM).

Mena

Text

Text musí pozostávať z čísel a platných oddeľovačov.

Memo

Text musí pozostávať z čísel a platných oddeľovačov.

Číslo

Bez obmedzení.

Dátum a čas

Bez obmedzení, ale program Access môže hodnotu zaokrúhliť.

Automatické číslovanie

Bez obmedzení.

Áno/Nie

Hodnota -1 (Yes) sa skonvertuje na hodnotu 1 Sk. Hodnota 0 (No) sa skonvertuje na hodnotu 0 Sk.

Automatické číslovanie

Text

Nie je povolené, ak pole typu AutoNumber slúži ako hlavný kľúč.

Memo

Nie je povolené, ak pole typu AutoNumber slúži ako hlavný kľúč.

Číslo

Nie je povolené, ak pole typu AutoNumber slúži ako hlavný kľúč.

Dátum a čas

Nie je povolené, ak pole typu AutoNumber slúži ako hlavný kľúč.

Mena

Nie je povolené, ak pole typu AutoNumber slúži ako hlavný kľúč.

Áno/Nie

Nie je povolené, ak pole typu AutoNumber slúži ako hlavný kľúč.

Áno/Nie

Text

Pôvodný text musí pozostávať iba z hodnôt Yes, No, True, False, On alebo Off.

Memo

Pôvodný text musí pozostávať iba z hodnôt Yes, No, True, False, On alebo Off.

Číslo

Nula alebo prázdna hodnota sa skonvertuje na hodnotu No, všetky ostatné hodnoty sa skonvertujú na hodnotu Yes.

Dátum a čas

Prázdna hodnota alebo hodnota 00:00:00 sa skonvertuje na hodnotu No, všetky ostatné hodnoty sa skonvertujú na hodnotu Yes.

Mena

Nuly alebo prázdne hodnoty sa skonvertujú na hodnotu No, všetky ostatné hodnoty sa skonvertujú na hodnotu Yes.

Automatické číslovanie

Všetky hodnoty sa skonvertujú na hodnotu Yes.

Hypertextové prepojenie

Text

Ak pôvodný text obsahuje platnú webovú adresu, napríklad adatum.com, www.adatum.comalebo http://www.adatum.com , program Access skonvertuje text na hypertextové prepojenie. Access sa pokúsi skonvertovať iné hodnoty, čo znamená, že sa zobrazuje podčiarknutý text a kurzor sa zmení, keď ukážete na prepojenie, ale prepojenia nefungujú. Text môže obsahovať akýkoľvek platný webový protokol vrátane http://, gopher://, telnet://, ftp://a wais://.

Memo

Pozrite si predchádzajúcu položku. Na tento prípad sa vzťahujú rovnaké obmedzenia.

Číslo

Nie je povolené, keď je pole typu Number súčasťou vzťahu. Ak je pôvodná hodnota vo forme platnej adresy internetového protokolu (štyri trojciferné čísla oddelené bodkou: nnn.nnn.nnn.nnn) a čísla sa zhodujú s webovou adresou, výsledkom konverzie bude platné prepojenie. V opačnom prípade program Access pripojí reťazec http:// na začiatok každej hodnoty, no výsledné prepojenia budú neplatné.

Dátum a čas

Access pripojí reťazec http:// na začiatok každej adresy, no výsledné prepojenia sú takmer vždy nefunkčné.

Mena

Access pripojí reťazec http:// na začiatok každej hodnoty, no podobne ako pri dátumoch sú výsledné prepojenia takmer vždy nefunkčné.

Automatické číslovanie

Nie je povolené, keď je pole typu AutoNumber súčasťou vzťahu. Program Access pripojí reťazec http:// na začiatok každej hodnoty, no výsledné prepojenia sú takmer vždy nefunkčné.

Áno/Nie

Program Access skonvertuje všetky hodnoty Yes na hodnotu -1, všetky hodnoty No na hodnotu 0 a na začiatok každej hodnoty pripojí reťazec http://. Výsledné prepojenia nebudú fungovať.

Na začiatok stránky

Ukončenie režimu vypnutia blokujúceho dotaz

Ak sa pokúšate spustiť akčný dotaz a zdá sa, že sa nevykonala žiadna akcia, skontrolujte stavový riadok programu Access, či sa nezobrazuje nasledovné hlásenie:

Akcia alebo udalosť boli blokované režimom vypnutia.

Program Access predvolene zakáže všetky akčné dotazy (aktualizačný, pripájací, odstraňovací aj vytvárací), kým nie je databáza uložená v dôveryhodnom umiestnení alebo nie je podpísaná ako dôveryhodná databáza. Ak ste nevykonali žiadnu z uvedených akcií, dotaz môžete pre reláciu aktuálnej databázy povoliť jednoduchým kliknutím na položku Povoliť obsah na paneli hlásení.

Na začiatok stránky

Verzia SQL: príkaz UPDATE

Ak vám vyhovuje práca s jazykom SQL, môžete vytvoriť príkaz UPDATE v zobrazení SQL. Ak chcete použiť zobrazenie SQL, vytvorte nový prázdny dotaz a potom ho prepnite do zobrazenia SQL.

V tejto časti je popísaná syntax vzorovej ukážky príkazu UPDATE.

Syntax

UPDATE tabuľka    SET nováhodnota    WHERE kritériá;

Príkaz UPDATE pozostáva z nasledujúcich častí:

Časť

Popis

tabuľka

Názov tabuľky obsahujúcej údaje, ktoré chcete upraviť.

nováhodnota

Výraz určujúci hodnotu, ktorá sa má vložiť do určitého poľa v aktualizovaných záznamoch.

kritériá

Výraz určujúci, ktoré záznamy sa majú aktualizovať. Aktualizujú sa len záznamy, ktoré vyhovujú danému výrazu.

Poznámky

Príkaz UPDATE je užitočný najmä pri zmenách viacerých záznamov alebo vtedy, keď sú záznamy, ktoré chcete zmeniť, vo viacerých tabuľkách.

Naraz môžete zmeniť niekoľko polí. V nasledujúcom príklade sa zvýšia hodnoty poľa Čiastka objednávky o 10 percent a hodnoty poľa Preprava vo Veľkej Británii o 3 percentá:

UPDATE Orders

SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,

Freight = Freight * 1.03

WHERE ShipCountry = 'UK';

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×