Vytvorenie alebo odstránenie poľa zoznamu hodnôt

Ak máte obmedzený počet hodnôt, ktoré sa často nemenia, ako napríklad stupnice hodnotenia alebo kategórie výdavkov, môžete použiť pole zoznamu hodnôt.

Poznámka    Access má iné typy polí zoznamu: vyhľadávacie pole, ktoré vyhľadá zodpovedajúce údaje v tabuľke (napríklad pole ID, ktoré vyhľadá celé meno) a pole s viacerými hodnotami, v ktorom môžete uložiť maximálne 100 hodnôt oddelených čiarkou (,) v jednom poli. Ďalšie informácie nájdete v témach Vytvorenie alebo odstránenie vyhľadávacieho poľa a Vytvorenie alebo odstránenie poľa s viacerými hodnotami.

Obsah tohto článku

Vytvorenie poľa zoznamu hodnôt

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na bunku v stĺpci Typ údajov zodpovedajúcu stĺpcu, ktorý chcete definovať ako vyhľadávacie pole, kliknite na šípku nadol a potom na položku Sprievodca vyhľadávaním.

  Poznámka   Sprievodca vyhľadávaním vytvorí tri typy zoznamov v závislosti od vašich výberov v sprievodcovi: vyhľadávacie pole, pole zoznamu hodnôt a pole s viacerými hodnotami.

 3. Dôkladne postupujte podľa krokov v sprievodcovi:

  1. Na prvej strane vyberte položku Hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  2. Na druhej strane ponechajte 1 stĺpec vybratý, zadajte viacero hodnôt, po jednej do každého riadka pod hlavičku stĺpca, a potom kliknite na položku Ďalej.

  3. Na tretej strane, v časti Chcete obmedziť položky len na vybrané hodnoty? začiarknite políčko Obmedziť na zoznam a potom kliknite na položku Dokončiť.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Aktualizácia vlastností poľa zoznamu hodnôt

Pri použití Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie poľa zoznamu hodnôt sa vlastnosti vyhľadávacieho poľa nastavia automaticky. Ak chcete zmeniť návrh poľa zoznamu hodnôt, nastavte jeho vlastnosti Vyhľadávanie.

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na názov vyhľadávacieho poľa v stĺpci Názov poľa.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Vyhľadávanie.

 4. Nastavte vlastnosť Zobraziť ovládací prvok na možnosť Rozbaľovacie pole, aby sa zobrazili všetky dostupné zmeny vlastností na základe vášho výberu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti vyhľadávacieho poľa.

 5. Zoznam hodnôt môžete upravovať priamo vo vlastnosti Zdroj riadka.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa zoznamu hodnôt

Dôležité    Keď odstránite pole zoznamu hodnôt, ktoré obsahuje údaje, tieto údaje natrvalo stratíte – odstránenie sa nedá vrátiť späť. Z toho dôvodu by ste mali databázu pred odstránením akýchkoľvek polí tabuliek alebo iných súčastí databázy zálohovať.

Odstránenie z údajového zobrazenia

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyhľadajte pole zoznamu hodnôt, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky a potom kliknite na položku Odstrániť pole.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Odstránenie z návrhového zobrazenia

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na selektor riadka vedľa poľa zoznamu hodnôt a potom stlačte kláves DELETE alebo kliknite pravým tlačidlom myši na selektor riadka a potom kliknite na položku Odstrániť riadky.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa

Nastavená vlastnosť

Na

Zobraziť ovládací prvok

Nastavením tejto vlastnosti môžete určiť, ktoré vlastnosti sa zobrazujú:

 • Rozbaľovacie pole zobrazuje všetky dostupné vlastnosti.

 • Zoznam zobrazuje všetky dostupné vlastnosti okrem vlastností Riadky zoznamu, Šírka zoznamu a Obmedziť na zoznam.

 • Textové pole nezobrazuje žiadne vlastnosti a skonvertuje pole na pole iba na čítanie.

Typ zdroja riadkov

Určenie, či sa do vyhľadávacieho poľa majú zadať hodnoty z inej tabuľky alebo dotazu alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Tiež je možné zadať zoznam s názvami polí tabuľky alebo dotazu.

Zdroj riadkov

Určenie tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt s hodnotami pre vyhľadávacie pole. Ak je vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená na hodnotu Tabuľka alebo dotaz alebo na možnosť Zoznam polí, mala by sa nastaviť na názov tabuľky alebo dotazu alebo na príkaz SQL, ktorý predstavuje dotaz. Ak je vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená na hodnotu Zoznam hodnôt, mala by obsahovať zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkami.

Viazaný stĺpec

Zadanie stĺpca v zdroji riadkov, kde sa nachádza hodnota uložená vyhľadávacím poľom. Táto hodnota môže byť v intervale od jedna do čísla, ktoré zodpovedá počtu stĺpcov v zdroji riadkov.

Stĺpec s hodnotou, ktorá sa má uložiť, nemusí byť rovnaký ako zobrazený stĺpec.

Počet stĺpcov

Zadanie počtu stĺpcov v zdroji riadkov, ktorý môže byť zobrazený vo vyhľadávacom poli. Zadaním šírky stĺpca do vlastnosti Šírka stĺpcov sa zvolia stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

Hlavičky stĺpcov

Určenie, či sa majú zobraziť hlavičky stĺpcov.

Šírky stĺpcov

Zadanie šírky každého stĺpca. Zobrazená hodnota vo vyhľadávacom poli je stĺpec, prípadne stĺpce, ktoré majú vo vlastnosti Šírka stĺpcov zadanú nenulovú šírku.

Ak stĺpec nechcete zobraziť, napríklad identifikačný stĺpec, zadajte pre šírku hodnotu nula.

Riadky zoznamu

Určenie počtu riadkov, ktoré sa zobrazia pri zobrazení vyhľadávacieho poľa.

Šírka zoznamu

Určenie šírky ovládacieho prvku, ktorý sa zobrazí pri zobrazení vyhľadávacieho poľa.

Obmedziť na zoznam

Určenie, či môže používateľ zadať hodnotu, ktorá nie je v zozname.

Povoliť viaceré hodnoty

Určenie, či vyhľadávacie pole povoľuje výber viacerých hodnôt.

Hodnotu tejto vlastnosti nemožno zmeniť z Áno na Nie.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Určenie, či sa umožní úprava položiek vo vyhľadávacom poli, ktoré je založené na zozname hodnôt. Ak je táto vlastnosť nastavená na možnosť Áno a pravým tlačidlom myši kliknete na vyhľadávacie pole, ktoré je založené na zozname hodnôt pozostávajúcom z jedného stĺpca, zobrazí sa možnosť ponuky Upraviť položky zoznamu. Ak vyhľadávacie pole pozostáva z viacerých stĺpcov, táto vlastnosť sa neberie do úvahy.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Pomenovanie existujúceho formulára na úpravu položiek zoznamu vo vyhľadávacom poli, ktoré je založené na tabuľke alebo dotaze.

Zobraziť len hodnoty zdroja riadka

Zobrazenie len tých hodnôt, ktoré zodpovedajú aktuálnemu zdroju riadka, ak je vlastnosť Povoliť viaceré hodnoty nastavená na možnosť Áno.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×