Prezentovanie prezentácií

Vytvorenie automatickej prezentácie

Vytvorenie automatickej prezentácie

Automatickú prezentáciu môžete použiť tak, aby sa spustila bez obsluhy vo výstavnom alebo predajnom automatická prezentácia na veľtrhu alebo na konferencii, prípadne ju môžete uložiť ako video a odoslať klientovi.

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Nastavenie automatickej prezentácie

Ak chcete nastaviť automatické spustenie prezentácie programu PowerPoint, postupujte takto:

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak majú mať diváci prezentácie možnosť rozhodnúť o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezentovaná lektorom (na celej obrazovke).

  • Ak chcete prezentovať prezentáciu v okne bez toho, aby mohli diváci rozhodovať o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezeraná jednotlivcom (v okne).

  • Ak chcete prezentáciu cyklicky opakovať, kým divák nestlačí kláves Esc, vyberte možnosť Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

   zobrazuje dialógové okno automatického spustenia

Vyskúšanie a zaznamenanie časovania snímok

Pri výbere typov prezentácie Prezentovaná lektorom (na celej obrazovke)alebo Automatická prezentácia (na celej obrazovke) si pravdepodobne budete chcieť vyskúšať časovanie záznamu efektov a snímok.

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Vyskúšať časovanie.

  Poznámka:  Časovač prezentácie sa spustí hneď po kliknutí na položku Vyskúšať časovanie.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi Skúška a v poli Čas snímky sa spustí časovanie prezentácie.

  zobrazuje pole časovania nahrávania v PowerPointe

  Obrázok: Panel s nástrojmi Skúška

  1 Ďalej (prechod na ďalšiu snímku)

  2 Pozastaviť

  bublina 3 Čas snímky

  bublina 4 Opakovať

  5 Celkový čas prezentácie

 2. Počas časovania prezentácie môžete na paneli s nástrojmi Skúška vybrať niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete dočasne zastaviť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete po prerušení znova spustiť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete nastaviť presný čas, počas ktorého sa má snímka zobrazovať, do poľa Čas snímky zadajte požadovanú dĺžku času.

  • Ak chcete znova spustiť zaznamenávanie času pre aktuálnu snímku, kliknite na tlačidlo Opakovať.

 3. Po nastavení času pre poslednú snímku sa zobrazí okno s hlásením, v ktorom je uvedený celkový čas prezentácie a výzva na vykonanie jedného z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zachovať zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Áno.

  • Ak chcete zahodiť zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Nie.

   Zobrazí sa zobrazenie radenia snímok spolu s časom pre každú snímku v prezentácii.

Pridanie hovoreného komentára alebo zvuku

Na zaznamenanie hovoreného komentára musí byť počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a v prípade, že mikrofón nie je súčasťou počítača, aj mikrofónovým konektorom.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na šípku na tlačidle Zaznamenať prezentáciu.

  Zobrazuje tlačidlo záznamu prezentácie v PowerPointe

 2. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • Spustiť záznam od začiatku

  • Spustiť záznam od aktuálnej snímky

 3. V dialógovom okne Zaznamenanie prezentácie začiarknite políčko Hovorené komentáre a laserový ukazovateľ a podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Časovania animácií a snímok.

 4. Kliknite na položku Spustiť zaznamenávanie.

  Tipy: 

  • Ak chcete pozastaviť hovorený komentár kliknite v kontextovej ponuke Záznam v zobrazení Prezentácia na položku Pozastaviť. Ak chcete obnoviť hovorený komentár, kliknite na položku Obnoviť záznam.

  • Pozastavenie záznamu hovoreného komentára

 5. Ak chcete skončiť nahrávanie prezentácie, kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

 6. Zaznamenané časovania prezentácie sa automaticky uložia a prezentácia sa zobrazí v zobrazení radenia snímok, pričom pod každou snímkou sa zobrazí hodnota časovania.

Hovorený komentár môžete zaznamenať pred spustením prezentácie alebo počas prezentácie a zahrnúť aj pripomienky publika. Ak hovorený komentár nechcete použiť na celú prezentáciu, môžete zaznamenať jednotlivé zvukové záznamy alebo komentáre k vybratým snímkam alebo objektom. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Zaznamenanie prezentácie s hovoreným komentárom a časovaním snímok.

Pridanie navigácie

Ak chcete, aby vaša cieľová skupina mohla voľne prechádzať vašou automatickou prezentáciou, môžete pridať hypertextové prepojenia alebo tlačidlá akcií a pomocou nich poskytnúť navigáciu.

 • Hypertextové prepojenia    

  Máte možnosť pridať hypertextové prepojenia prechádzajúce na vlastné prezentácie, konkrétne snímky vašej prezentácie, iné prezentácie, dokumenty Microsoft Office Wordu, hárky Microsoft Office Excelu, lokality na internete alebo intranete či e-mailové adresy. Hypertextové prepojenie môžete vytvoriť z ľubovoľného objektu vrátane textu, tvarov, tabuliek, grafov a obrázkov.

  Ak chcete zistiť, ako pridať hypertextové prepojenie, pozrite si tému Vytvorenie alebo úprava hypertextového prepojenia.

 • Tlačidlá akcií    

  PowerPoint zahŕňa predpripravené tlačidlá akcií, ktoré môžete pridať do svojej prezentácie a pre ktoré môžete definovať hypertextové prepojenia. Tlačidlá akcií obsahujú tvary, akými sú napríklad šípka doprava a šípka doľava. Použite ich, keď chcete zahrnúť všeobecne známe symboly pre prechod na ďalšiu, predchádzajúcu, prvú alebo poslednú snímku. PowerPoint má aj tlačidlá akcií na prehrávanie filmov alebo zvukov.

Pridanie hovoreného komentára

Pridanie hovoreného komentára môže v automatickej prezentácii pomôcť s jasnejším poskytovaním informácií.

Ak chcete nahrať hovorený komentár, je potrebné, aby mal stolný počítač zvukovú kartu, mikrofón a mikrofónový konektor. V prípade notebookov sa vyžaduje len mikrofón a mikrofónový konektor. Hovorený komentár môžete nahrať pred spustením prezentácie alebo ho môžete nahrať počas prezentácie a zahrnúť komentáre publika. Ak nechcete mať hovorený komentár v rámci celej prezentácie, môžete nahrať samostatné zvukové klipy alebo komentáre pre vybrané snímky alebo objekty.

Vyskúšanie a zaznamenanie časovania snímok

Poznámka: Pripravte sa na začatie časovania vašej prezentácie hneď po vykonaní prvého kroku tejto procedúry.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Vyskúšať časovanie.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi Skúška a v poli Čas snímky sa spustí časovanie prezentácie.

  panel s nástrojmi skúšky

  Obrázok: Panel s nástrojmi Skúška

  1 Ďalej (prechod na ďalšiu snímku)

  2 Pozastaviť

  bublina 3 Čas snímky

  bublina 4 Opakovať

  5 Celkový čas prezentácie

 2. Počas časovania prezentácie vyberte na paneli s nástrojmi Skúška niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete dočasne zastaviť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete po prerušení znova spustiť zaznamenávanie času, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  • Ak chcete nastaviť presný čas, počas ktorého sa má snímka zobrazovať, do poľa Čas snímky zadajte požadovanú dĺžku času.

  • Ak chcete znova spustiť zaznamenávanie času pre aktuálnu snímku, kliknite na tlačidlo Opakovať.

 3. Po nastavení času pre poslednú snímku sa zobrazí okno s hlásením, v ktorom je uvedený celkový čas prezentácie a výzva na vykonanie jedného z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zachovať zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Áno.

  • Ak chcete zahodiť zaznamenané časovanie snímok, kliknite na tlačidlo Nie.

   Zobrazí sa zobrazenie radenia snímok spolu s časom pre každú snímku v prezentácii.

Nastavenie prezentácie na spustenie vo forme automatickej prezentácie

Nastavenie prezentácie na spustenie vo forme automatickej prezentácie vám umožňuje ovládať, či kliknutie myšou na ľubovoľné miesto obrazovky znamená prechod na inú snímku. Ak napríklad chcete, aby sa prezentácia zobrazovala v určitom tempe, nastavte automatické časovanie a potom nastavte spustenie prezentácie vo forme automatickej prezentácie. Ak chcete používateľom poskytnúť ďalšie možnosti ovládania, môžete na snímky pridať navigáciu, napríklad hypertextové prepojenia alebo tlačidlá akcií.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie kliknite na položku Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

Dôležité: Ak nastavíte prezentáciu, aby sa zobrazovala ako automatická prezentácia, nezabudnite tiež použiť automatické časovanie alebo navigačné hypertextové prepojenia. V opačnom prípade automatická prezentácia nebude po prvej snímke pokračovať.

Pozrite tiež

Nastavenie automatickej prezentácie

Ak chcete nastaviť automatické spustenie prezentácie programu PowerPoint, postupujte takto:

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete prezentovať prezentáciu v okne bez toho, aby mohli diváci rozhodovať o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezeraná jednotlivcom (v okne).

  • Ak chcete prezentáciu cyklicky opakovať, kým divák nestlačí kláves Esc, vyberte možnosť Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

   Poznámka: Výberom tejto možnosti sa automaticky začiarkne políčko Cyklicky opakovať až do stlačenia klávesu Esc, čím sa prezentácia bude cyklicky opakovať.

  Možnosti pre Typ prezentácie

Nastavenie prechodov snímok

Ak chcete, aby sa prezentácia spustila v kiosku automaticky, môžete určiť čas a spôsob prechodu snímok. Na to môžete použiť rovnaký prechod pre všetky snímky v prezentácii a nastaviť automatický prechod po určitom časovom intervale.

 1. Na karte Prechody kliknite na požadovaný prechod.

  Možnosti na karte Prechody

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

 2. Na karte Prechody postupujte takto:

  • Ak chcete nastaviť časový úsek zobrazenia pre každú snímku, vyberte položku Po a zadajte požadovanú dĺžku v sekundách.

  • Ak chcete nastaviť časový úsek pre každý prechod medzi snímkami, zadajte požadovaný čas v poli Trvanie.

  • Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

  Nastavenie prechodu snímky

Export prezentácie do videa

Prezentáciu si môžete exportovať ako súbor s filmom. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Uloženie prezentácie ako súboru s filmom.

Nastavenie automatickej prezentácie

Ak chcete nastaviť automatické spustenie prezentácie programu PowerPoint, postupujte takto:

 1. Na karte Prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Typ prezentácie vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete prezentovať prezentáciu v okne bez toho, aby mohli diváci rozhodovať o prechode na ďalšiu snímku, vyberte možnosť Prezeraná jednotlivcom (v okne).

  • Ak chcete prezentáciu cyklicky opakovať, kým divák nestlačí kláves Esc, vyberte možnosť Automatická prezentácia (na celej obrazovke).

   Poznámka: Výberom tejto možnosti sa automaticky začiarkne políčko Cyklicky opakovať až do stlačenia klávesu Esc, čím sa prezentácia bude cyklicky opakovať.

  Možnosti pre Typ prezentácie

Nastavenie prechodov snímok

Ak chcete, aby sa prezentácia spustila v kiosku automaticky, môžete určiť čas a spôsob prechodu snímok. Na to môžete použiť rovnaký prechod pre všetky snímky v prezentácii a nastaviť automatický prechod po určitom časovom intervale.

 1. Na karte Prechody kliknite na požadovaný prechod, napríklad Strih, Zmiznutie, Rolovanie alebo Rozdelenie.

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na jeden z nich a potom kliknite na šípku nadol pod galériou prechodov.

 2. Na karte Prechody postupujte takto:

  • Ak chcete nastaviť časový úsek zobrazenia pre každú snímku, vyberte položku Po a zadajte požadovanú dĺžku v sekundách.

  • Ak chcete nastaviť časový úsek pre každý prechod medzi snímkami, zadajte požadovaný čas v poli Trvanie.

  • V časti Použiť na kliknite na položku Všetky snímky.

Export prezentácie do videa

Prezentáciu si môžete exportovať ako súbor s filmom. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Uloženie prezentácie ako súboru s filmom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×