Vytvorenie databázy programu Access na zdieľanie na webe

Dôležité   Spoločnosť Microsoft už neodporúča vytváranie a používanie webových databáz Accessu 2010. Ďalšie informácie nájdete v téme návod na prístup k webovým databázam 2010.

Pomocou Accessu 2010 a služieb Access Services, ktoré sú súčasťou SharePointu, môžete vytvárať aplikácie webových databáz. Získate tak možnosť:

 • zabezpečiť a riadiť prístup k vašim údajom,

 • zdieľať údaje v rámci organizácie alebo cez internet,

  Poznámka:  Na používanie webovej databázy sa vyžaduje používateľské konto. Anonymný prístup sa nepodporuje.

 • vytvárať databázové aplikácie, ktoré nevyžadujú používanie Accessu.

Tento článok obsahuje základné informácie o návrhu webovej databázy. Úvodné informácie o návrhu počítačových databáz nájdete v článkoch Vytvorenie novej databázy na pracovnej ploche a Základy návrhu databáz.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie webovej databázy

Publikovanie a synchronizácia zmien aplikácie

Prehľad

Access 2010 a služby Access Services (voliteľná súčasť SharePointu) predstavujú platformu na vytváranie databáz, ktoré môžete používať na webe. Webovú databázu navrhujete a publikujete pomocou programov Access 2010 a SharePoint, a používatelia s kontami SharePointu používajú webovú databázu vo webovom prehliadači.

Ako to funguje

Keď publikujete webovú databázu, služby Access Services vytvoria lokalitu SharePoint, ktorá obsahuje databázu. Všetky databázové objekty a údaje sa premiestnia do zoznamov SharePoint na danej lokalite. Proces je znázornený v nasledujúcom videu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Po publikovaní môžu návštevníci SharePointu používať vašu databázu na základe povolení pre lokalitu SharePoint.

 • Úplný prístup    Táto úroveň povolení vám umožňuje vykonávať zmeny v údajoch a v návrhu.

 • Prispievať    Táto úroveň vám umožňuje vykonávať zmeny v údajoch, ale nie v návrhu.

 • Čítať    Táto úroveň vám umožňuje čítať údaje, ale neumožňuje vám nič meniť.

Webovú databázu môžete otvoriť v Accesse, skontrolovať jej návrh a potom synchronizovať vykonané zmeny – zmeny sa uložia na lokalitu SharePoint. Nasledujúce video znázorňuje postup pri zmene návrhu po publikovaní webovej databázy.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Databázu môžete tiež nastaviť do režimu offline, použiť offline verziu a potom po návrate do režimu online synchronizovať zmeny v údajoch a návrhu.

Poznámka: Na vytvorenie webovej databázy potrebujete povolenia úrovne Úplný prístup na lokalite SharePoint, na ktorej chcete databázu publikovať. Ďalšie informácie o sharepointových povoleniach nájdete v časti Pozrite tiež.

Formuláre a zostavy spúšťané v prehliadači

Formuláre, zostavy a väčšina makier sa spúšťajú v prehliadači. Accessu to umožňuje obnoviť údaje na obrazovke bez obnovenia celej stránky.

Môžete vytvoriť formulár, ktorý bude slúžiť ako pomôcka na navigáciu v aplikácii pre používateľov. Nový ovládací prvok – Navigácia – zjednodušuje pridávanie štandardných webových navigačných tlačidiel do formulárov na tieto účely.

Poznámka: Navigačná tabla (funkcia, ktorá sa používa v Accesse na prehľadávanie objektov v databáze) nie je dostupná vo webovom prehliadači.

Údaje uložené v zoznamoch lokality SharePoint

Všetky tabuľky sa prekonvertujú na zoznamy lokality SharePoint a záznamy sa prekonvertujú na položky zoznamu. Takto budete môcť používať povolenia lokality SharePoint na ovládanie prístupu k webovej databáze a využívať ďalšie výhody lokality SharePoint.

Poznámka k zabezpečeniu:  Reťazec pripojenia pre prepojené tabuľky nie je šifrovaný, vrátane mena používateľa a hesla, ak boli tieto informácie uložené (a cieľ prepojenia podporuje používateľské kontá). V databáze, ktorá obsahuje prepojenie na zoznam SharePointu a prepojenie obsahuje meno používateľa a heslo, môže zlomyseľný používateľ zmeniť, ktorý zoznam je cieľom prepojenia, pomocou uložených poverení. Aj v prípade, že poverenia nie sú uložené spolu s reťazcom pripojenia, zlomyseľný používateľ môže upraviť povolenia na lokalite SharePoint s pomocou spolupracovníka, ktorý už má dostatočné povolenia. Buďte opatrní pri zdieľaní kópií databázy, ktorá obsahuje prepojenia na zoznamy v publikovanej webovej databáze.

Dotazy a údajové makrá spúšťané na serveri

Všetko spracovanie SQL sa vykonáva na serveri. Zlepšuje sa tým výkonnosť siete (t. j. obmedzí sa komunikácia s množinami výsledkov).

Intranet alebo internet

Publikovať môžete na vlastný intranetový server SharePoint alebo na internet. Spoločnosť Microsoft ponúka hosťované riešenie SharePoint pre internetové prostredie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie webovej databázy

V tejto časti sa opisujú kľúčové nové funkcie a postup pri vykonávaní základných úloh návrhu, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie webovej databázy.

Obsah tejto časti

Skôr než začnete

Zváženie použitia šablóny

Začíname s prázdnou webovou databázou

Návrh webovej tabuľky

Pridanie vypočítavaného poľa

Nastavenie overovacích pravidiel údajov

Vytvorenie vzťahu medzi dvomi webovými tabuľkami

Úprava vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

Zachovanie integrity údajov pomocou údajových makier

Vytvorenie webového dotazu

Vytvorenie webového formulára

Vytvorenie webovej zostavy

Vytvorenie navigačného formulára a jeho nastavenie ako predvoleného formulára na zobrazenie pri spustení

Skôr než začnete

Existuje niekoľko úloh, ktoré treba vykonať ešte pred začatím navrhovania webovej databázy. Taktiež existujú návrhové rozdiely medzi webovými databázami a počítačovými databázami, ktoré je potrebné si overiť (najmä ak nemáte skúsenosti s vývojom v Accesse).

 • Stanovenie účelu databázy    Pripravte si jasný plán, aby ste mohli prijímať správne rozhodnutia pri vypracúvaní podrobností návrhu.

 • Vyhľadanie a usporiadanie požadovaných informácií    Vo webovej databáze nie je možné použiť prepojené tabuľky. Všetky údaje, ktoré chcete použiť a ktoré nepochádzajú z databázy, musíte pred publikovaním importovať. Ak zhromaždíte údaje pred začatím navrhovania, môžete sa vyhnúť opakovanému prispôsobovaniu návrhu v dôsledku neočakávaných problémov s údajmi.

 • Výber lokality SharePoint na publikovanie    Bez lokality SharePoint nie je vôbec možné publikovať. Ak chcete odskúšať návrh v prehliadači počas vytvárania návrhu, najskôr musíte návrh publikovať.

 • Plánovanie zabezpečenia    Zabezpečenie lokality SharePoint môžete použiť na ovládanie prístupu k svojej webovej databáze. Zabezpečenie si naplánujte včas, aby ste ho mohli zakomponovať do návrhu.

Rozdiely v návrhu medzi počítačovými a webovými databázami

Niektoré databázové funkcie, ktoré môžete používať v počítačovej databáze, nie sú dostupné v službách Access Services. K dispozícii sú však nové funkcie, ktoré podporujú mnoho rovnakých scenárov ako funkcie, ktoré sú dostupné v prípade počítačovej databázy.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam funkcií, ktorými sa vyznačujú iba počítačové verzie, a novú funkciu, ktorá podporuje tú istú úlohu.

Úloha

Funkcia počítačovej verzie

Nová funkcia

Návrh databázových objektov

Návrhové zobrazenie

Rozšírené návrhové zobrazenie, zobrazenie rozloženia

Revízia súhrnných údajov, ako napríklad súčtov, priemerov a skupín

Skupinové funkcie

Údajové makrá, skupinové funkcie v zostavách

Udalosti programovania

VBA

Makrá a údajové makrá, nové návrhy makier pomocou funkcie IntelliSense

Navigácia k databázovému objektu

Navigačná tabla, prepínacie panely

Ovládací prvok Navigácia alebo iný prvok formulára

Dôležité: Vo webovej databáze môžete vytvoriť nohé klientske objekty, ktoré nie je možné použiť v prehliadači. Tieto objekty sú však súčasťou webovej databázy a možno ich použiť v Accesse 2010 v počítači. Používatelia môžu otvoriť webovú databázu v Accesse a potom použiť klientske objekty. Je to efektívny spôsob zdieľania databázy a zároveň otvára nové možnosti na spoluprácu prostredníctvom webu. SharePoint dokáže poskytovať aj súbežné procesy.

Počítačové funkcie bez náprotivku v službách Access Services

Poznámka: Nasledujúci zoznam nie je uzavretý.

 • Zjednocovacie dotazy

 • Krížové dotazy

 • Prekrývanie ovládacích prvkov vo formulároch

 • Vzťahy tabuľky

 • Podmienené formátovanie

 • Rôzne akcie a výrazy makra

Zváženie použitia šablóny

Ak ste sa rozhodli, aké úlohy musí aplikácia spĺňať, zvážte vhodnosť použitia šablóny databázy. Šablóny databázy predstavujú vopred vytvorené aplikácie, ktoré môžete použiť v pôvodnom stave alebo ich prispôsobiť podľa svojich konkrétnych potrieb.

Dostupné šablóny si môžete pozrieť na karte Nový v zobrazení Backstage. Ďalšie informácie o šablónach, ktoré sú súčasťou programu Access 2010, nájdete v článku Výber a používanie šablóny programu Access.

Začíname s prázdnou webovou databázou

 • Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

  Karta Nový v zobrazení Backstage

Po kliknutí na kartu Súbor sa otvorí zobrazenie Backstage, ktoré je novou súčasťou rozhrania Accessu. Nájdete tu príkazy, ktoré sa používajú na celú databázu, napríklad Publikovať v SharePointe.

V zobrazení Backstage obsahuje karta Nový príkazy na vytvorenie databázy.

Funkcie karty Nový v zobrazení Backstage

1. V časti Dostupné šablóny kliknite na položku Prázdna webová databáza.

2. Skontrolujte navrhovaný názov súboru v poli Názov súboru a cestu k databázovému súboru, ktorá je uvedená priamo pod ním. Názov súboru môžete zmeniť zadaním názvu do poľa Názov súboru.

3. Ak chcete zmeniť cestu, kliknutím na ikonu priečinka vedľa poľa Názov súboru vyhľadajte umiestnenie, v ktorom sa uloží databázový súbor.

4. Kliknite na položku Vytvoriť. Otvorí sa nová webová databáza a zobrazí sa nová prázdna tabuľka.

Návrh webovej tabuľky

Na návrh webovej tabuľky slúži údajové zobrazenie.

Pri prvom vytvorení prázdnej webovej databázy Access vytvorí novú tabuľku a otvorí ju v údajovom zobrazení. Pomocou príkazov na karte Polia a karte Tabuľka môžete pridávať polia, registre, overovacie pravidlá a údajové makrá – ide o novú funkciu, ktorá umožňuje zmeniť údaje na základe udalostí.

Po úprave a použití novej tabuľky pravdepodobne budete chcieť vytvoriť ďalšie tabuľky.

Vytvorenie novej webovej tabuľky

Po otvorení webovej databázy:

 • Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

Po prvom vytvorení tabuľky bude mať tabuľka jedno pole: identifikačné pole Automatické číslovanie. Môžete pridať nové polia na uloženie informačných položiek, ktoré vyžaduje predmet tabuľky. Môžete napríklad pridať pole, ktoré obsahuje dátum, kedy ste začali sledovať určitú položku.

Pridanie poľa z galérie polí

Vďaka galérii polí si môžete vybrať z rozmanitých vopred naformátovaných polí, ktoré môžete pridať do tabuľky.

 • Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na požadovaný typ poľa.

Pridanie poľa kliknutím na údajový hárok

 1. Po otvorení tabuľky kliknite na položku Kliknutím pridať potom vyberte typ poľa.

 2. Zadajte názov poľa, ktorý zodpovedá jeho obsahu.

  Tip: Ak chcete zmeniť názov existujúceho poľa, dvakrát naň kliknite.

 3. Zopakujte postup pre každé pole, ktoré chcete vytvoriť.

Zmena vlastností poľa

Formátovanie a vlastnosti určujú spôsob správania poľa (napríklad aký typ údajov sa môže v poli nachádzať). Tieto nastavenia môžete zmeniť a pole nastaviť tak, aby sa správalo požadovaným spôsobom.

 1. Vyberte pole s formátovaním a vlastnosťami, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Polia.

 3. Na zmenu nastavení použite príkazy v skupinách Formátovanie a Vlastnosti.

Pridanie vypočítavaného poľa

Nie je možné pridať pole zobrazujúce hodnotu, ktorá sa vypočítava z iných údajov v rovnakej tabuľke. Údaje z iných tabuliek nie je možné použiť ako zdroj vypočítavaných údajov. Vypočítavané polia nepodporujú niektoré výrazy.

 1. Otvorte tabuľku a kliknite na položku Kliknutím pridať.

 2. Ukážte na položku Vypočítavané pole a potom kliknite na typ údajov, ktorý chcete pre toto pole nastaviť.

  Otvorí sa Zostavovač výrazov.

 3. Zostavovač výrazov sa používa na vytvorenie výpočtu pre pole. Pamätajte, že ako zdroje údajov na výpočet môžete používať iba iné polia z tej istej tabuľky. Ak potrebujete pomoc pri používaní Zostavovača výrazov, pozrite si článok Používanie nástroja Zostavovač výrazov.

Nastavenie overovacích pravidiel údajov

Na overenie vstupu pre väčšinu polí môžete použiť výraz. Výraz je možné použiť aj na overenie vstupu do tabuľky, čo môže byť užitočné, ak potrebujete overiť vstup pre pole, ktoré nepodporuje overovanie, alebo ak chcete overiť vstup na základe hodnoty iných polí v tabuľke. Podrobnejšie vysvetlenie overovania nájdete v článku Obmedzenie vstupu údajov prostredníctvom overovacieho pravidla.

Taktiež môžete určiť hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď overovacie pravidlo zabráni vstupu (toto hlásenie je známe ako hlásenie overovania).

Nastavenie overovacieho pravidla a hlásenia pre pole

 1. Vyberte pole, pre ktoré chcete pridať overovacie pravidlo.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Polia.

 3. V skupine Overenie poľa kliknite na položku Overenie a potom na položku Overovacie pravidlo poľa.

  Otvorí sa Zostavovač výrazov.

 4. Zostavovač výrazov sa používa na vytvorenie overovacieho pravidla. Ak potrebujete pomoc pri používaní Zostavovača výrazov, pozrite si článok Používanie nástroja Zostavovač výrazov.

 5. V skupine Overenie poľa kliknite na položku Overenie a potom na položku Hlásenie overenia poľa.

 6. Zadajte hlásenie, ktoré chcete zobraziť v prípade neplatnosti vstupných údajov, a kliknite na položku OK.

Nastavenie overovacieho pravidla a hlásenia pre záznam

Pomocou overovacieho pravidla záznamu môžete predchádzať duplicitným záznamom alebo nastaviť požiadavku na platnosť určitej kombinácie faktov o zázname, napríklad [Počiatočný dátum] je väčší ako 1. január 2010 a menší ako [Koncový dátum].

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať overovacie pravidlo.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Polia.

 3. V skupine Overenie poľa kliknite na položku Overenie a potom na položku Overovacie pravidlo záznamu.

  Otvorí sa Zostavovač výrazov.

 4. Zostavovač výrazov sa používa na vytvorenie overovacieho pravidla. Ak potrebujete pomoc pri používaní Zostavovača výrazov, pozrite si článok Používanie nástroja Zostavovač výrazov.

 5. V skupine Overenie poľa kliknite na položku Overenie a potom na položku Overovacia správa záznamu.

 6. Zadajte hlásenie, ktoré chcete zobraziť v prípade neplatnosti vstupných údajov, a kliknite na položku OK.

Vytvorenie vzťahu medzi dvomi webovými tabuľkami

Ak chcete vytvoriť vzťah vo webovej databáze, na vytvorenie vyhľadávacieho poľa použijete Sprievodcu vyhľadávaním. Vyhľadávacie pole je v tabuľke vo vzťahu na strane „many-“ a ukazuje na tabuľku, ktorá sa nachádza na strane „one-“.

Vytvorenie vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku, ktorá sa má vo vzťahu nachádzať na strane „many-“.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Pridať kliknutím a potom kliknite na položku Vyhľadávanie a vzťah.

 3. Pomocou krokov Sprievodcu vyhľadávaním vytvorte vyhľadávacie pole.

Úprava vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku obsahujúcu vyhľadávacie pole, ktoré chcete upraviť.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie polia.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na vyhľadávacie pole a potom kliknite na príkaz Upraviť vyhľadávacie polia.

 3. Postupujte podľa krokov Sprievodcu vyhľadávaním.

Zachovanie integrity údajov pomocou údajových makier

Pomocou údajových makier môžete implementovať kaskádové aktualizácie a odstraňovania. Vložené makrá na úpravu údajov môžete vytvárať pomocou príkazov na karte Tabuľka. Nasledujúce video vás oboznámi so základmi.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie informácie o vytváraní údajových makier nájdete v článku Vytvorenie údajového makra.

Vytvorenie webového dotazu

Dotaz môžete použiť ako zdroj údajov pre formuláre a zostavy. Dotazy sa spúšťajú na serveri, čo pomáha znížiť sieťové prenosy.

Predpokladajme, že používate webovú databázu na sledovanie charitatívnych príspevkov. Chcete zobraziť, kto počas charitatívneho podujatia daroval peniaze. Môžete použiť dotaz na výber požadovaných údajov a pripraviť ich na použitie vo formulároch a zostavách.

Poznámka: Pri tomto postupe sa ako príklad používa šablóna Charitatívne príspevky. Ak chcete sledovať popísaný postup, vytvorte novú databázu pomocou šablóny databázy charitatívnych príspevkov.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Dotaz.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na každú tabuľku, ktorú chcete zahrnúť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  V tomto príklade dvakrát kliknite na tabuľky Zložky, Dary, Udalosti a ÚčastníciUdalosti.

 3. V okne návrhu dotazu presuňte požadované polia myšou z jedného objektu do druhého a vytvorte tak všetky potrebné spojenia.

  V tomto príklade presuňte myšou pole Identifikácia z tabuľky Zložky do poľa IdentifikáciaZložkySponzora v tabuľke Dary a potom presuňte myšou pole IdentifikáciaZložkySponzora z tabuľky Dary do poľa IdentifikáciaZložky v tabuľke ÚčastníciUdalosti.

 4. Pridajte polia, ktoré chcete používať. Polia môžete do mriežky presunúť myšou alebo môžete na požadované polia dvakrát kliknúť a tým ich pridáte do mriežky.

  V tomto príklade pridajte pole Udalosť z tabuľky Udalosti, pole DátumDaru z tabuľky Dary a polia Oslovenie, Meno a Priezvisko z tabuľky Zložky.

 5. Pridajte všetky kritériá, ktoré chcete použiť.

  V tomto príklade chcete obmedziť DátumDaru tak, aby sa nachádzal medzi hodnotami PočiatočnýDátum a KoncovýDátum podujatia. V mriežke návrhu dotazu zadajte do riadka Kritériá v rámci poľa DátumDaru výraz >=[PočiatočnýDátum] And <=[KoncovýDátum].

Vytvorenie webového formulára

Formuláre predstavujú základný prostriedok na zadávanie a úpravu údajov v rámci webovej databázy a používajú sa aj na kontrolu údajov. Formuláre sú spustené v prehliadači, čím sa pomáha optimalizovať výkon. Pri spustení formulára načíta prehliadač požadované údaje zo servera SharePoint. Údaje môžete vo formulári filtrovať alebo zoraďovať bez toho, aby sa museli znova načítať zo servera.

Tip: S cieľom dosiahnuť najlepší výkon obmedzte počet záznamov načítaných hlavnými formulármi a zostavami.

 1. Vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý sa má použiť ako zdroj údajov.

  Poznámka: Tento krok preskočte, ak chcete vytvoriť neviazaný formulár.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na niektoré z nasledujúcich tlačidiel:

  • Formulár    Vytvorí sa jednoduchý formulár, ktorý naraz zobrazuje len jeden záznam z objektu vybratého ako zdroj údajov.

   Poznámka: Toto tlačidlo nie je k dispozícii pri vytváraní neviazaného formulára.

  • Viaceré položky    Vytvorí sa formulár, v ktorom sa naraz zobrazuje viacero záznamov z objektu vybratého ako zdroj údajov.

   Poznámka: Toto tlačidlo nie je k dispozícii pri vytváraní neviazaného formulára.

  • Prázdny formulár    Vytvorí sa prázdny formulár.

  • Údajovom    Pomocou objektu vybratého ako zdroj údajov môžete vytvoriť formulár, ktorý vyzerá a chová sa ako údajový hárok.

   Poznámka: Toto tlačidlo nie je k dispozícii pri vytváraní neviazaného formulára.

Vytvorenie webovej zostavy

Zostavy predstavujú základný prostriedok na kontrolu alebo tlač údajov z webovej databázy. Zostavy sú spustené v prehliadači, čím sa pomáha optimalizovať výkon. Pri otvorení zostavy načíta prehliadač požadované údaje zo servera SharePoint. Údaje môžete v zostave filtrovať alebo zoraďovať bez toho, aby sa museli znova načítať zo servera.

Tip: S cieľom dosiahnuť najlepší výkon obmedzte počet záznamov načítaných hlavnými formulármi a zostavami.

 1. Vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý sa má použiť ako zdroj údajov.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Zostavy na niektoré z nasledujúcich tlačidiel:

  • Zostava    Vytvorí sa základná zostava používajúca objekt, ktorý ste vybrali ako zdroj údajov.

  • Prázdna zostava    Vytvorí sa prázdna zostava.

Vytvorenie navigačného formulára a jeho nastavenie ako predvoleného formulára na zobrazenie pri spustení

Používateľom musíte poskytnúť možnosti navigácie vo vašej aplikácii. Zapamätajte si – navigačná tabla nie je dostupná vo webovom prehliadači. Ak majú používatelia používať vaše databázové objekty, musíte im poskytnúť prostriedky. Môžete vytvoriť navigačný formulár a určiť, aby sa zobrazil vždy, keď používateľ otvorí vašu webovú aplikáciu vo webovom prehliadači. Okrem toho, ak nezadáte formulár, ktorý sa má zobraziť pri spustení databázy, žiadny formulár sa neotvorí, takže používanie aplikácie bude pre každého zložité.

Tip: Môžete aj počkať a vytvoriť navigačný formulár až nakoniec, aby ste mohli do formulára po jeho vytvorení pridať všetky objekty.

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Vytvoriť.

 2. V skupine Formuláre kliknite na položku Navigácia a vyberte rozloženie navigácie zo zoznamu.

 3. Ak chcete pridať položku, presuňte ju myšou z navigačnej tably do ovládacieho prvku Navigácia.

  Poznámka: Do ovládacieho prvku Navigácia je možné pridávať iba formuláre a zostavy.

 4. Do tela navigačného formulára pridajte všetky požadované ovládacie prvky. Ak napríklad chcete poskytnúť funkciu vyhľadávania vo všetkých formulároch, pridajte ovládacie prvky do navigačného formulára.

Nastavenie navigačného formulára ako predvoleného webového formulára na zobrazenie

 1. Na karte Súbor prejdite do časti Pomocník a kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie kliknite na položku Webový formulár na zobrazenie a potom v zozname vyberte požadovaný formulár.

  Poznámka:  Ako webový formulár na zobrazenie nemusíte vybrať svoj navigačný formulár. Môžete zadať ľubovoľný webový formulár.

Na začiatok stránky

Publikovanie a synchronizácia zmien aplikácie

Publikovanie webovej databázy

Video s týmto procesom si môžete pozrieť v časti Prehľad.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a publikovať a potom na položku Publikovať na lokalitu Access Services.

 2. Kliknite na príkaz Spustiť kontrolu kompatibility.
  Tlačidlo Spustiť kontrolu kompatibility v zobrazení Backstage Accessu
  Kontrola kompatibility pomáha zabezpečiť správne publikovanie databázy. Ak sa počas kontroly zistia problémy, mali by sa pred publikovaním vyriešiť.

  Poznámka:  Ak sa zistia problémy, v Accesse sa uložia v tabuľke nazvanej Problémy s webovou kompatibilitou. Každý riadok v tabuľke obsahuje prepojenie na informácie týkajúce sa riešenia problémov.

 3. V časti Publikovať na lokalitu Access Services zadajte tieto informácie:

  • Do poľa URL adresa servera zadajte webovú adresu servera SharePoint, kde chcete publikovať databázu. Napríklad http://Contoso/.

  • Do poľa Názov lokality zadajte názov pre webovú databázu. Tento názov sa pripojí k URL servera a vznikne tak URL vašej aplikácie. Ak je napríklad URL servera http://Contoso/ a názov lokality je ZakaznickaSluzba, URL bude http://Contoso/ZakaznickaSluzba.

 4. Kliknite na položku Publikovať na lokalitu Access Services.

Synchronizácia webovej databázy

Po vykonaní zmien v návrhu databázy alebo po uvedení databázy do režimu offline budete pravdepodobne chcieť vykonať synchronizáciu. Synchronizácia odstráni rozdiely medzi databázovým súborom vo vašom počítači a lokalitou SharePoint.

Video s týmto procesom si môžete pozrieť v časti Prehľad.

 1. Otvorte webovú databázu v Accesse a vykonajte zmeny návrhu.

 2. Po dokončení kliknite na kartu Súbor a potom na položku Synchronizovať všetko.
  Tlačidlo Synchronizovať všetko v zobrazení Backstage Accessu

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×