Grafy

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Pomocou grafov môžete vizualizovať údaje spôsobom, ktorý upúta pozornosť publika. Naučte sa vytvoriť graf a pridať trendovú spojnicu.

Fotografia zariadenia Surface Book

Vytvorenie grafu

 1. Vyberte údaje pre graf.

 2. Vyberte položky Vložiť > Odporúčané grafy.

 3. Na karte Odporúčané grafy vyberte graf. Zobrazí sa ukážka grafu.

  Poznámka: Môžete vybrať požadované údaje v grafe a stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 vytvoriť graf okamžite, ale nemusí byť pre údaje najvhodnejším grafom. Ak sa vám nezobrazuje graf, ktorý sa vám páči, vyberte kartu všetky grafy , aby sa zobrazili všetky typy grafov.

 4. Vyberte graf.

 5. Vyberte tlačidlo OK.

Pridanie trendovej spojnice

 1. Vyberte graf.

 2. Vyberte položky Návrh > Pridať prvok grafu.

 3. Vyberte položku Trendová spojnica a potom požadovaný typ trendovej spojnice, napríklad Lineárna, Exponenciálna, Lineárna predpoveď alebo Kĺzavý priemer.

Poznámka: Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Grafy zobrazujú údaje v grafickom formáte, ktorý vám a vášmu publiku pomôže pri zobrazovaní vzťahov medzi údajmi. Keď vytvárate graf, na výber máte z mnohých typov (napríklad skladaný stĺpcový graf alebo 3D rozložený koláčový graf). Po vytvorení graf môžete prispôsobiť použitím rýchlych rozložení a štýlov.

Grafy obsahujú niekoľko prvkov, ako je napríklad názov, legenda, označenia osí a mriežky. Tieto prvky môžete zobraziť alebo skryť a zároveň môžete zmeniť ich umiestnenie a formátovanie.

Graf balíka Office s bublinami

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Zobrazovaná oblasť

Bublina 3 Legenda

Bublina 4 Názvy osí

Bublina 5 Označenia osí

Bublina 6 Značky

Zobrazenie popisu stĺpca pri ukázaní myšou Mriežka

 • Akú verziu balíka Office používate?
 • Office 2016 pre Mac
 • Office 2011 for Mac

Graf môžete vytvoriť v Exceli, Worde a PowerPointe. Údaje grafov sa však zadávajú a ukladajú v excelovom hárku. Ak vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa nový hárok v Exceli. Keď uložíte wordový dokument alebo powerpointovú prezentáciu, ktoré obsahujú graf, excelové údaje prislúchajúce tomuto grafu sa v rámci daného wordového dokumentu alebo powerpointovej prezentácie uložia automaticky.

Poznámka: Galéria excelových zošitov nahrádza Sprievodcu grafom, ktorý sa používal v starších verziách. Predvolene sa galéria excelových zošitov otvorí pri otvorení Excelu. Dajú sa v nej prehľadávať šablóny a na základe niektorej z nich môžete vytvoriť nový zošit. Ak sa galéria excelových zošitov nezobrazuje v ponuke Súbor, kliknite na položku Nové zo šablóny.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na šípku vedľa položky Graf.

  Kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Graf

 3. Kliknite na typ grafu a potom dvakrát kliknite na graf, ktorý chcete pridať.

  Keď vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa excelový hárok obsahujúci tabuľku so vzorovými údajmi.

 4. Tieto vzorové údaje v Exceli nahraďte údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Ak už máte údaje v inej tabuľke, môžete ich z nej skopírovať a prilepiť ich na vzorové údaje. V nasledujúcej tabuľke nájdete pokyny, ako usporiadať údaje, aby vyhovovali vášmu typu grafu.

  Graf

  Usporiadanie údajov

  Plošný, pruhový, stĺpcový, prstencový, čiarový, radarový alebo povrchový graf

  Do stĺpcov alebo do riadkov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Rad 1

  Rad 2

  Kategória A

  10

  12

  Kategória B

  11

  14

  Kategória C

  9

  15

  alebo

  Kategória A

  Kategória B

  Rad 1

  10

  11

  Rad 2

  12

  14

  Bublinový graf

  Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y a hodnoty veľkosti bublín, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Hodnoty X

  Hodnota Y 1

  Veľkosť 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Koláčový graf

  Do jedného stĺpca alebo riadka s údajmi a do jedného stĺpca alebo riadka s označeniami údajov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Predaj

  1. štvrťrok

  25

  2. štvrťrok

  30

  3. štvrťrok

  45

  alebo

  1. štvrťrok

  2. štvrťrok

  3. štvrťrok

  Predaj

  25

  30

  45

  Burzový graf

  Do stĺpcov alebo do riadkov v tomto poradí, pričom ako označenia sa používajú názvy alebo dátumy, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Začiatok

  Maximum

  Najnižšia

  Koniec

  5. 1. 2002

  44

  55

  11

  25

  6. 1. 2002

  25

  57

  12

  38

  alebo

  5. 1. 2002

  6. 1. 2002

  Začiatok

  44

  25

  Maximum

  55

  57

  Minimum

  11

  12

  Koniec

  25

  38

  Bodový graf XY

  Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Hodnoty X

  Hodnota Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  alebo

  Hodnoty X

  0,7

  1,8

  2,6

  Hodnota Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Výber ďalších údajov grafu balíka Office

 6. Ak chcete zobraziť výsledky vykonaných zmien, prejdite späť do Wordu alebo PowerPointu.

  Poznámka: Keď zatvoríte wordový dokument alebo powerpointovú prezentáciu, ktorá obsahuje graf, automaticky sa zatvorí aj excelová tabuľka s údajmi grafu.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky. V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa kategórie

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na položku Prepnúť riadok a stĺpec.

  Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na položku Prepnúť riadok a stĺpec

  Ak položka Prepnúť riadok a stĺpec nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia riadka a stĺpca je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu. Môžete tiež upraviť údaje tak, že kliknete na graf a potom upravíte hárok v Exceli.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na položku Rýchle rozloženie.

  Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na položku Rýchle rozloženie

 4. Kliknite na požadované rozloženie.

  Ak chcete použité rýchle rozloženie okamžite vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov COMMAND + Z.

Štýly grafov sú množinou doplnkových farieb a efektov, ktoré môžete v grafe použiť. Po výbere štýlu grafu ovplyvnia vaše zmeny celý graf.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na požadovaný štýl grafu.

  Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na štýl grafu

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete použitý štýl okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvok grafu.

  Kliknite na kartu Návrh grafu a potom na položku Pridať prvok grafu

 4. Kliknite na položku Názov grafu, vyberte možnosti formátovania názvu a potom sa vráťte do grafu a zadajte názov do poľa Názov grafu.

Pozrite tiež

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Typy grafov

Graf môžete vytvoriť v Exceli, Worde a PowerPointe. Údaje grafov sa však zadávajú a ukladajú v excelovom hárku. Ak vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa nový hárok v Exceli. Keď uložíte wordový dokument alebo powerpointovú prezentáciu, ktoré obsahujú graf, excelové údaje prislúchajúce tomuto grafu sa v rámci daného wordového dokumentu alebo powerpointovej prezentácie uložia automaticky.

Poznámka: Galéria excelových zošitov nahrádza Sprievodcu grafom, ktorý sa používal v starších verziách. Predvolene sa galéria excelových zošitov otvorí pri otvorení Excelu. Dajú sa v nej prehľadávať šablóny a na základe niektorej z nich môžete vytvoriť nový zošit. Ak sa galéria excelových zošitov nezobrazuje v ponuke Súbor, kliknite na položku Nové zo šablóny.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Na karte Grafy v časti Vložiť graf kliknite na typ grafu a následne na graf, ktorý chcete pridať.

  Karta Grafy, skupina Vložiť graf

  Keď vložíte graf do Wordu alebo PowerPointu, otvorí sa excelový hárok s tabuľkou so vzorovými údajmi.

 3. Tieto vzorové údaje v Exceli nahraďte údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Ak už máte údaje v inej tabuľke, môžete ich z nej skopírovať a prilepiť ich na vzorové údaje. V nasledujúcej tabuľke nájdete pokyny, ako usporiadať údaje, aby vyhovovali vášmu typu grafu.

  Graf

  Usporiadanie údajov

  Plošný, pruhový, stĺpcový, prstencový, čiarový, radarový alebo povrchový graf

  Do stĺpcov alebo do riadkov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Rad 1

  Rad 2

  Kategória A

  10

  12

  Kategória B

  11

  14

  Kategória C

  9

  15

  alebo

  Kategória A

  Kategória B

  Rad 1

  10

  11

  Rad 2

  12

  14

  Bublinový graf

  Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y a hodnoty veľkosti bublín, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Hodnoty X

  Hodnota Y 1

  Veľkosť 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Koláčový graf

  Do jedného stĺpca alebo riadka s údajmi a do jedného stĺpca alebo riadka s označeniami údajov, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Predaj

  1. štvrťrok

  25

  2. štvrťrok

  30

  3. štvrťrok

  45

  alebo

  1. štvrťrok

  2. štvrťrok

  3. štvrťrok

  Predaj

  25

  30

  45

  Burzový graf

  Do stĺpcov alebo do riadkov v tomto poradí, pričom ako označenia sa používajú názvy alebo dátumy, ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Začiatok

  Maximum

  Najnižšia

  Koniec

  5. 1. 2002

  44

  55

  11

  25

  6. 1. 2002

  25

  57

  12

  38

  alebo

  5. 1. 2002

  6. 1. 2002

  Začiatok

  44

  25

  Maximum

  55

  57

  Minimum

  11

  12

  Koniec

  25

  38

  Bodový graf XY

  Do prvého stĺpca hodnoty X a do susedných stĺpcov zodpovedajúce hodnoty Y, ako je znázornené v nasledujúcich príkladoch:

  Hodnoty X

  Hodnota Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  alebo

  Hodnoty X

  0,7

  1,8

  2,6

  Hodnota Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Výber ďalších údajov grafu balíka Office

 5. Ak chcete zobraziť výsledky vykonaných zmien, prejdite späť do Wordu alebo PowerPointu.

  Poznámka: Keď zatvoríte wordový dokument alebo powerpointovú prezentáciu, ktorá obsahuje graf, automaticky sa zatvorí aj excelová tabuľka s údajmi grafu.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa kategórie

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Vyniesť rad podľa riadka Vyniesť rad podľa riadka alebo Vyniesť rad podľa stĺpca Vyniesť rad podľa stĺpca .

  Karta Grafy, skupina Údaje

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Karta Grafy, skupina Údaje

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Rýchle rozloženia grafu kliknite na požadované rozloženie.

  Karta Grafy, skupina Rýchle rozloženie grafu

  Ak chcete zobraziť ďalšie rozloženia, ukážte na niektoré rozloženie a kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete použité rýchle rozloženie okamžite vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov COMMAND + Z.

Štýly grafov sú množinou doplnkových farieb a efektov, ktoré môžete v grafe použiť. Po výbere štýlu grafu ovplyvnia vaše zmeny celý graf.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Štýly grafov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Grafy, skupina Štýly grafov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

  Ak chcete použitý štýl okamžite vrátiť späť, stlačte klávesy COMMAND + Z.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Označenia

 4. Vyberte text v poli Názov grafu a potom zadajte názov grafu.

Pozrite tiež

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Dostupné typy grafov v Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×