Vytvorenie kódov WBS v počítačovej verzii Projectu

Vytvorenie kódov WBS v počítačovej verzii Projectu

Predplatné služieb Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Stručne povedané, kódy štruktúr rozdelenia práce (WBS) sú čísla v prehľade, ktoré môžete použiť v úlohách a upraviť ich tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vášho podniku. Project pre každú úlohu automaticky poskytne základné čísla v prehľade, ale v projekte môžete kedykoľvek použiť svoju vlastnú schému prehľadu.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vlastných kódov WBS

Prečíslovanie kódov WBS

Použitie základných čísel prehľadu

Vytvorenie vlastných kódov WBS

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a vyberte zobrazenie hárka, ako napríklad Hárok úloh alebo Hárok zdrojov.

 2. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Vlastnosti kliknite na položku WBS a potom na položku Definovať kód.

  Obrázok možnosti Definovať kód tlačidla WBS.

 3. Kód špecifický pre určitý projekt môžete vytvoriť v okne Predpona kódu projektu. Môžete používať čísla, veľké a malé písmená a symboly.

Obrázok dialógového okna Definícia kódu WBS

 1. Ak chcete nastaviť kód pre úlohu prvej úrovne, z rozbaľovacieho zoznamu v prvom riadku v stĺpci Postupnosť vyberte typ znaku. Môžete si vybrať z čísel, veľkých a malých písmen alebo z kombinácie čísel, písmen a iných symbolov.

 2. V stĺpci Dĺžka nastavte počet znakov pre každú úroveň reťazca kódu. Ak chcete pre danú úroveň povoliť ľubovoľný počet znakov, vyberte položku Ľubovoľné.

 3. V stĺpci Oddeľovač vyberte znak na oddelenie kódu jednej úrovne od kódu ďalšej úrovne.

  Predvoleným oddeľovačom je bodka. Môžete si vybrať iný znak alebo oddeľovač vôbec nemať.

  Poznámka:  Znak oddeľovača sa nedá použiť aj ako časť kódu.

 4. V prehľade nastavte reťazec kódu pre každú úroveň plánovaných úloh.

  Ak chcete pre každú úroveň zadať jednotlivé kódy, kliknite na ďalší riadok a vyplňte stĺpce Postupnosť, Dĺžka a Oddeľovač.

 5. Ak nechcete, aby program Project automaticky priradil kód WBS pri každom pridaní novej úlohy, zrušte začiarknutie políčka Generovať kód WBS pre novú úlohu.

 6. Ak chcete povoliť použitie rovnakého kódu WBS pre viaceré úlohy, zrušte začiarknutie políčka Overiť jedinečnosť nových kódov WBS.

Prečíslovanie kódov WBS

Keď premiestňujete alebo odstraňujete úlohy, kódy WBS sa v programe Project neprečíslujú automaticky, ak ich používate v dokumentoch alebo iných systémoch, ktoré nie sú prepojené s daným súborom programu Project. To znamená, že kódy pre zostávajúce úlohy budú pravdepodobne nesprávne. Pri prečíslovaní kódov WBS pre všetky úlohy alebo vybraté úlohy postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a vyberte zobrazenie hárka (ako napríklad Hárok úloh), kde sa nachádzajú úlohy, ktoré chcete prečíslovať.

 2. Vyberte úlohy, ktoré chcete prečíslovať. Prvá úloha, ktorú vyberiete, nebude prečíslovaná.

  Ak chcete prečíslovať kódy WBS všetkých úloh, nevyberajte žiadnu úlohu.

 3. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Vlastnosti kliknite na položku WBS a potom na položku Prečíslovať.

  Obrázok karty Projekt, tlačidla WBS, príkazu Prečíslovať v rozbaľovacej ponuke.

 4. Ak chcete prečíslovať kódy vybratých úloh, kliknite na možnosť Vybrané úlohy.

  Ak chcete prečíslovať kódy všetkých úloh v projekte, kliknite na možnosť Celý projekt.

  Obrázok dialógového okna Prečíslovanie kódu WBS

Použitie základných čísel prehľadu

Ak nepotrebujete podrobnú štruktúru, ktorú ponúkajú kódy WBS, môžete použiť základný prehľad.

Program Project pre každú úlohu automaticky vytvára číslo prehľadu podľa toho, kde sa úloha zobrazuje v štruktúre zoznamu úloh. Prvá úloha v zozname úloh má napríklad číslo 1. Ak má úloha tri čiastkové úlohy, čiastkové úlohy sú očíslované ako 1.1, 1.2, a 1.3.

Čísla v prehľade obsahujú len čísla a nemôžete ich upravovať. Menia sa automaticky, keď úlohu premiestnite smerom nahor alebo nadol v zozname úloh a keď zvýšite alebo znížite úroveň úloh.

Ak chcete zobraziť čísla prehľadu, do zobrazenia tabuľka alebo hárok pridajte pole Číslo v prehľade. Čísla prehľadu môžete tiež pridať priamo k názvom úloh:

 1. Prejdite na zobrazenie Ganttov graf alebo Hárok úlohy.

 2. Kliknite na kartu Formát a potom v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite políčko Číslo prehľadu.

Na začiatok stránky

Táto časť sa vzťahuje iba na Microsoft Project 2007.

Čo vás zaujíma?

Informácie o kódoch WBS

Definovanie vlastných kódov WBS

Prečíslovanie kódov WBS

Informácie o kódoch WBS

Microsoft Office Project obsahuje dva typy kódov WBS: čísla v prehľade a vlastné kódy WBS. V nasledujúcich častiach sa dozviete viac.

Čísla v prehľade

Čísla v prehľade predstavujú najjednoduchší typ kódovania WBS. Microsoft Office Project pre každú úlohu automaticky vypočíta číslo v prehľade podľa číslovania štruktúry prehľadu zoznamu úloh. Prvá úloha v zozname úloh má napríklad číslo 1. Ak má úloha tri čiastkové úlohy, čiastkové úlohy sú očíslované ako 1.1, 1.2, a 1.3.

Čísla v prehľade pozostávajú len z čísel (žiadne písmená) a nemôžete ich upravovať. Menia sa však automaticky, keď úlohu premiestnite smerom nahor alebo nadol v zozname úloh a keď zvýšite alebo znížite úroveň úlohy. Ak má čiastková úloha napríklad číslo v prehľade 3.5.4 a posuniete ju v zozname o riadok vyššie, číslo v prehľade sa automaticky zmení na 3.5.3. Ak by ste znížili úroveň tejto čiastkovej úlohy, jej číslo v prehľade by sa automaticky zmenilo na 3.6.

Tip: Ak chcete zobraziť čísla prehľadu, môžete pridať pole číslo prehľadu do tabuľka alebo zobrazenia hárok alebo môžete vybrať zobrazenie čísel prehľadu vedľa názvov úloh. Ak chcete zobraziť čísla prehľadu vedľa názvov úloh, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnostia potom kliknite na kartu Zobraziť . V časti Možnosti prehľaduzačiarknite políčko Zobraziť číslo prehľadu .

Vlastné kódy WBS

Ak by váš projekt mohol ťažiť z toho, že majú podrobné kódy WBS, ktoré sú vytvorené z konkrétnych dĺžok, sekvencií alebo množín čísel a písmen, môžete pre projekt definovať jednu vlastnú maska kódu WBS. (Žiadny projekt môže mať viac ako jednu masku vlastnej kódu.) Vlastný kód WBS sa zaznamenáva v poli WBS .

Rovnako ako pri číslach v prehľade, aj každá úroveň vlastného kódu WBS predstavuje úroveň prehľadu v zozname úloh. Pre každú úroveň kódu môžete použiť jedinečný formát, pričom každá úroveň je v kóde uvedená podľa hierarchie úloh, súhrnných úloh a čiastkových úloh.

Ak napríklad plánujete postupné projekty, ktoré sú zarovnané s organizačnými smernicami pre nadchádzajúci fiškálny rok, môžete vytvoriť vlastnú masku kódu WBS, ktorá zastupuje každú úlohu pomocou príslušnej smernice, štvrťroka a Projectu. Pomocou tohto kódu môžete mať úlohu, ktorá obsahuje vlastný kód WBS CustSat. Q3. CSTools. 11, čo znamená, že ide o úlohu 11 v projekte inovovať nástroje podpory pre zákazníkov, ktorý sa začína v priebehu tretieho štvrťroka a ktorý podporuje podnikanie v oblasti spokojnosti zákazníkov. smernica pre plánovaný fiškálny rok.

Definovanie vlastných kódov WBS

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na zobrazenie hárka, napríklad Hárok úloh.

  Ak chcete použiť zobrazenie, ktoré sa v ponuke Zobraziť nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie zobrazenia. V zozname Zobrazenia kliknite na to zobrazenie, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Použiť.

 2. V ponuke Projekt ukážte kurzorom na položku WBS a následne kliknite na položku Definovať kód.

 3. V záujme odlíšenia úloh v tomto projekte od úloh v ostatných projektoch zadajte do poľa Predpona kódu projektu osobitú predponu kódu pre daný projekt.

  Táto predpona umožňuje identifikovať projekt na najvyššej úrovni kódu WBS. Predpona môže byť nápomocná pri identifikácií čiastkových projektov v rámci hlavného projektu, prípadne pri vytváraní závislostí úloh naprieč viacerými projektmi.

  Do predpony kódu projektu môžete zadať ľubovoľnú kombináciu číslic, malých a veľkých písmen a symbolov.

 4. Ak chcete zadať reťazec kódu pre úlohy prvej úrovne, v prvom riadku stĺpca Postupnosť kliknite na typ znaku, ktorý chcete na tejto úrovni použiť:

  • Kliknutím na položku Čísla (usporiadané) zobrazíte číselný kód WBS pre danú úroveň (napr. 1, 2 a 3 pre prvé tri súhrnné úlohy v projekte).

  • Kliknutím na položku Veľké písmená (usporiadané) zobrazíte kódy WBS z veľkých písmen (napr A, B a C pre prvé tri súhrnné úlohy v projekte).

  • Kliknutím na položku Malé písmená (usporiadané) zobrazíte kódy WBS z malých písmen (napr a, b, c pre prvé tri súhrnné úlohy v projekte).

  • Kliknutím na položku Znaky (neusporiadané) zobrazíte ľubovolnú kombináciu číslic a malých a veľkých písmen (napr. Arch1, Const1 a Insp1 pre prvé tri súhrnné úlohy v projekte).

   Výberom tejto možnosti získate najväčšiu flexibilitu pri vkladaní vlastných kódov WBS. Kým nenapíšete alebo nezadáte reťazec znakov pre danú úroveň kódu WBS, Project v poli WBS zobrazuje hviezdičku (*).

 5. V stĺpci Dĺžka zadajte alebo vyberte počet znakov pre jednotlivé úrovne reťazca kódu. Môžete zadať buď presný počet znakov alebo výberom možnosti Ľubovoľná pre danú úroveň kódu povoľte ľubovoľný počet znakov.

  Môžete napríklad zadať hodnotu 3 a pre jednu úroveň kódu WBS tak nastaviť povinný počet zadných znakov na tri. Celková dĺžka kódu WBS môže byť od 1 do 255 znakov.

 6. V stĺpci Oddeľovač zadajte alebo vyberte znak na oddelenie reťazca kódu jednej úrovne od reťazca kódu ďalšej úrovne.

  Predvolený oddeľovací znak je bodka. Na každej úrovni kódu môžete použiť iný oddeľovač.

  Taktiež sa môžete rozhodnúť medzi úrovňami kódu nepoužívať žiadny oddeľovací znak. V poli Oddeľovač odstráňte oddeľovací znak.

 7. V prehľade zadajte jeden reťazec kódu pre každú úroveň plánovaných úloh.

  Ak chcete pre každú úroveň zadať individuálne reťazce kódov, kliknite na ďalší riadok a vyplňte stĺpce Postupnosť, Dĺžka a Oddeľovač.

 8. Ak nechcete, aby Project automaticky priraďoval kódy WBS pri každom zadaní novej úlohy, zrušte začiarknutie políčka Generovať kód WBS pre novú úlohu.

 9. Ak chcete povoliť použitie rovnakého kódu WBS pre viaceré úlohy, zrušte začiarknutie políčka Overiť jedinečnosť nových kódov WBS.

  Poznámky: 

  • Znak, ktorý použijete ako oddeľovač, nie je možné použiť v rámci kódu. Ak ako oddeľovač použijete napríklad spojovník, nebude spojovník možné použiť v kóde, ktorý používate na označenie úlohy.

  • Pre jeden projekt nie je možné definovať viac než jednu množinu kódov WBS. Ak potrebujete pre úlohy zobraziť ďalšiu organizačnú štruktúru, môžete za pomoci vlastných polí vytvoriť alebo použiť samostatnú množinu kódov.

  • Ak chcete zobraziť kódy WBS, je do zobrazenia nutné pridať pole WBS.

  • Ak chcete zmeniť kód WBS, ktorý používa súhrnná úloha a všetky jej čiastkové úlohy, musíte zmeniť existujúci kód alebo množinu hviezdičiek v kóde WBS súhrnnej úlohy na inú množinu znakov.

   Kód WBS pre konkrétnu podúlohu je napríklad Ph3. Prj5. Arch. Task3. „Úloha3“ predstavuje čiastkovú úlohu „Rozvojové plány“ a „Arch“ predstavuje súhrnnú úlohu „Riešenie architektúry“. Názov súhrnnej úlohy sa zmenil na „Riešenie návrhu“ a vy potrebujete upraviť kód súhrnnej úlohy a všetkých jej čiastkových úloh. Kód WBS upravíte tak, aby súhrnnú úlohu zastupoval výraz „Des“, pričom kód WBS čiastkovej úlohy „Rozvojové plány“ sa automaticky zmení na Ph3.Prj5.Des.Úloha3.

Prečíslovanie kódov WBS

Po presunutí alebo odstránení úloh si ich vlastné kódy WBS nemusia zachovať správne poradie. Projekt automaticky neprečíslováva kódy WBS, pretože tieto kódy WBS možno používate v dokumentoch alebo iných systémoch, ktoré nie sú prepojené so súborom Projectu. Číslovanie kódov WBS môžete zmeniť pre všetky úlohy alebo vybraté úlohy:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na zobrazenie hárku, ktoré obsahuje úlohy, ktoré chcete prečíslovať, napríklad Hárok úloh.

  Ak chcete použiť zobrazenie, ktoré sa v ponuke Zobraziť nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie zobrazenia. V zozname Zobrazenia kliknite na to zobrazenie, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Použiť.

 2. Vyberte úlohy, ktoré chcete prečíslovať. (Číslovanie prvej úlohy spomedzi vybraných úloh sa nezmení. Použije sa ako referenčný bod na prečíslovanie ostatných úloh.)

  Ak chcete prečíslovať kódy WBS všetkých úloh, nevyberajte žiadnu úlohu.

 3. V ponuke Projekt ukážte kurzorom na WBS a následne kliknite na položku Prečíslovať.

 4. Ak chcete opraviť postupnosť kódov WBS iba pre vybrané priľahlé úlohy, kliknite na položku Vybrané úlohy.

  Ak chcete opraviť postupnosť kódov WBS pre všetky úlohy v projekte, kliknite na položku Celý projekt.

  Poznámky: 

  • Ak projekt obsahuje čiastkové projekty, môžete prečíslovať niektoré alebo všetky úlohy v jednotlivých čiastkových projektoch tak, že všetky čiastkové úlohy zobrazíte. Kliknite na položku zobraziť Prezentácia a potom kliknite na položku všetky čiastkové úlohy. (Project nedokáže prečíslovať úlohy z čiastkových projektov, ktoré nie sú zobrazené.)

  • Prečíslovaním čiastkových projektov, ktoré sú vložené do hlavného projektu, sa zároveň zmení aj kód, ktorý zastupuje jednotlivé čiastkové projekty na úrovni projektu.

  • Ak chcete zobraziť kódy WBS, môžete do zobrazenia hárka pridať stĺpec WBS.

  • Ak chcete zmeniť kódy WBS po tom, čo ich Project vypočíta, v ponuke Projekt ukážte kurzorom na WBS a následne kliknite na položku Definovať kód. V stĺpci Postupnosti zmeňte typ znaku ľubovoľnej úrovne masky kódu. Keď zmeníte kód na úrovni súhrnnej úlohy, všetky čiastkové úlohy pre danú súhrnnú úlohu sa automaticky aktualizujú.

 • Ak máte problémy so zmenou kódov WBS, môže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov:

  • Pokúšate sa zmeniť kód WBS s maskou kódu po vypočítaní daného kódu:     Ak ste vytvorili masku kódu WBS a kódy WBS pre úlohy už boli vypočítané, môžete kód WBS zmeniť iba opätovným definovaním úrovní masky kódu. Po opätovnom definovaní úrovní masky kódu môžete zmeniť ľubovoľnú úroveň masky kódu z usporiadaných čísel, usporiadaných veľkých písmen, usporiadaných malých písmen alebo neusporiadaných znakov na iný typ.

  • Pokúšate sa zmeniť kódy WBS na nižšej úrovni v zozname úloh:     Nie je možné zmeniť znaky v kóde WBS čiastkovej úlohy, ale iba v súhrnnej úlohe, kde je táto úroveň kódu WBS definovaná.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×