Vytvorenie základného vývojového diagramu vo Visiu

Vytvorenie základného vývojového diagramu vo Visiu

Vývojové diagramy sú diagramy, ktoré zobrazujú kroky procesu. Základné vývojové diagramy sa jednoducho vytvárajú a vzhľadom na to, že tvary sú jednoduché a majú vizuálny charakter, sú vývojové diagramy prehľadné a zrozumiteľné.

Poznámka: V programe Visio môžete základný vývojový diagram vytvoriť z údajov tiež automaticky, a to pomocou diagramu Vizualizér údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie diagramu Vizualizér údajov.

Šablóna základného vývojového diagramu v programe Visio obsahuje tvary, ktoré môžete použiť na zobrazenie mnohých typov procesov, a je obzvlášť užitočná na zobrazenie základných obchodných procesov, akým je napr. proces zostavenia ponuky zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Príklad vývojového diagramu so zobrazením návrhového procesu

Vytvorenie vývojového diagramu

 1. Spustite prostredie Visio.

 2. Kliknite na kategóriu Vývojový diagram.

 3. Dvakrát kliknite na položku Základný vývojový diagram.

 4. Za každý krok procesu, ktorý dokumentujete, presuňte tvar vývojového diagramu do kresby.

 5. Tvary vývojového diagramu spojte tak, že podržíte ukazovateľ myši nad tvarom a potom kliknete na malú šípku, ktorá sa zobrazí a smeruje na tvar, ktorý chcete spojiť s tvarom pod ukazovateľom. Ak druhý tvar nie je priamo oproti prvému, kliknite a podržte šípku, potiahnite ju k druhému tvaru a pustite spojnicu v jeho strede.

 6. Ak chcete pridať text do tvaru alebo spojnice, vyberte ju a zadajte text. Po dokončení zadávania kliknite na prázdnu oblasť na stránke.

 7. Ak chcete zmeniť smer šípky spojnice, vyberte spojnicu a na karte Tvar v skupine Štýly tvaru, kliknite na položku Čiara, ukážte na položku Šípky a vyberte požadovaný smer a štýl šípky.

Oprava zarovnania a rozstupov

 1. Ak chcete vybrať všetko na stránke kresby, stlačte klávesovú skratku CTRL+A.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia a potom na položku Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup.

Ak ste nedospeli k požadovanému výsledku, stlačte klávesovú skratku CTRL + Z, aby ste sa vrátili o krok späť a potom vyskúšajte niektoré z iných možností v rámci tlačidiel Zarovnať a Pozícia.

Príklad vývojového diagramu so zobrazením návrhového procesu

Čo predstavujú tvary vývojového diagramu

Keď otvoríte šablónu Základný vývojový diagram, otvorí sa aj vzorkovnica Základné tvary vývojového diagramu. Každý tvar vo vzorkovnici predstavuje odlišný typ kroku procesu. Neexistuje však žiadny štandardný, univerzálny význam tvarov – ktorýkoľvek tvar môže mať akýkoľvek význam, na ktorom sa dohodnú tí, ktorí budú vývojové diagramy vytvárať a čítať. Väčšina vývojových diagramov obyčajne používa iba tri alebo štyri druhy tvarov, v prípade, že neexistuje jasný obchodný dôvod pre použitie ďalších druhov.

Tvary Visia majú názvy podľa ich najčastejšieho použitia. Tu je niekoľko najbežnejších tvarov:

 • Začiatok a koniec    Tento tvar sa používa pre prvý a posledný krok procesu.

  Tvar ukončenia

 • Proces    Tento tvar predstavuje typický krok procesu. Tento tvar je najčastejšie používaným tvarom pri takmer každom procese.

  Tvar procesu

 • Rozhodnutie    Tento tvar predstavuje bod, kde ďalší krok určuje výsledok rozhodnutia. Výsledkov môže byť viacero, ale často bývajú iba dva – áno a nie.

  Tvar rozhodnutia

 • Podproces    Tento tvar sa používa pre množinu krokov, ktoré sa kombinujú na vytvorenie podprocesu definovaného na ľubovoľnom mieste (často na inej strane rovnakého dokumentu). Je užitočný najmä v prípadoch, keď je diagram veľmi dlhý a zložitý.

  Tvar predvoleného procesu

 • Dokument    Tento tvar predstavuje krok, ktorého výsledkom je dokument.

  Tvar dokumentu

 • Údaje    Tento tvar uvádza, že do procesu vstupujú zvonka informácie (alebo z neho vystupujú). Tento tvar možno použiť aj na uvedenie materiálov a niekedy sa nazýva ako vstupný a výstupný tvar.

  Údajový tvar

 • Odkaz na stránke    Tento malý kruh znamená, že ďalší alebo predchádzajúci krok sa nachádza niekde inde v kresbe. Ide o veľmi užitočnú funkciu v prípade veľkých vývojových diagramov, v ktorých by sa musela používať veľká spojnica s problematickým sledovaním.

  Tvar odkazu na stránke

 • Odkaz mimo strany    Keď vložíte tento tvar na stránku kreslenia, otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vytvoriť množinu prepojení medzi dvomi stránkami vývojového diagramu alebo medzi tvarom podprocesu a osobitnou stránkou vývojového diagramu, na ktorej sa zobrazujú kroky v danom podprocese.

  Tvar odkazu mimo strany

Pozrite tiež

Video: Vytvorenie vývojového diagramu

Zobrazenie vzorových šablón a diagramov Visia online 

Vytvorenie diagramov vo Visiu pomocou dotykovej obrazovky

Vytvorenie nového vývojového diagramu

 1. Spustite Visio pre web​​​​​.

 2. V galérii na domovskej stránke sa posuňte nadol na kategóriu Základné vývojové diagramy.

  Možnosti základného vývojového diagramu na domovskej stránke Visia

 3. Vyberte niektorú z možností v tomto riadku a kliknite na príslušné tlačidlo Vytvoriť

  Prvá možnosť ponúka vzorkovnicu so štandardnými tvarmi, ako aj prázdne plátno, na ktorom môžete začať. Ďalšie možnosti v riadku ponúkajú vzorkovnicu a tiež štartovací diagram s viacerými tvarmi, ktoré sú už pridané na plátno. 

Návrh vývojového diagramu

 1. Za každý krok procesu, ktorý dokumentujete, presuňte tvar vývojového diagramu do kresby.

 2. Tvary vývojového diagramu spojte tak, že podržíte ukazovateľ myši nad tvarom a potom kliknete na malú šípku, ktorá sa zobrazí a smeruje na tvar, ktorý chcete spojiť s tvarom pod ukazovateľom. Ak druhý tvar nie je priamo oproti prvému, kliknite a podržte šípku, potiahnite ju k druhému tvaru a pustite spojnicu v jeho strede.

 3. Ak chcete pridať text do tvaru alebo spojnice, vyberte ju a zadajte text. Po skončení zadávania textu stlačte kláves Esc.

 4. Ak chcete zmeniť smer šípky na spojnici, vyberte spojnicu a potom na karte Tvar vyberte šípku nadol vedľa položky Obrys tvaru.

  Zobrazí sa galéria Obrys tvaru.

 5. Ukážte na možnosť Šípky a potom vyberte požadovaný štýl a smer šípky. 

  Visio pre web poskytuje viaceré možnosti smeru a štýlu šípok.

Pozrite tiež

Pridanie spojníc medzi tvarmi

Úprava spojovacích čiar, šípok alebo bodov

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Vytvorenie vývojového diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Nezobrazuje sa karta Súbor?

  Ak sa karta Súbor nezobrazuje, prejdite na ďalší krok v postupe.

 2. Kliknite na položku Nové, kliknite na položku Vývojový diagram a potom v časti Dostupné šablóny kliknite na položku Základný vývojový diagram.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Za každý krok procesu, ktorý dokumentujete, presuňte tvar vývojového diagramu do kresby.

  Poznámka: V časti Čo predstavujú tvary vývojového diagramu nájdete informácie o tom, ktoré tvary je vhodné použiť pre jednotlivé kroky.

 5. Prepojte tvary vývojového diagramu niektorým z týchto spôsobov.

  Prepojte spolu dva tvary:

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Spojnica.

  2. Presuňte bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvom tvare na bod pripojenia na druhom tvare. Po prepojení tvarov sa koncové body spojnice sa zmenia na červené.

   Vývojový diagram s červenými spojovacími bodmi.

  Pripojte jeden tvar k mnohým tvarom z jedného bodu pripojenia:

  V predvolenom nastavení sú spojnice nastavené na možnosť Pravouhlá, takže ak pripojíte jeden bod na jednom tvare k ďalším trom tvarom, spojnice budú vyzerať ako na obrázku nižšie.

  Tvar pripojený k trom ďalším tvarom pomocou pravouhlých spojníc.

  Ak chcete, aby jednotlivé spojnice smerovali priamo z centrálneho bodu na prvom tvare k bodom na ostatných tvaroch, musíte spojnice nastaviť na možnosť Priama spojnica tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Vývojový diagram s rovnými spojnicami vychádzajúcimi z centrálneho bodu.

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Spojnica.

  2. V prípade každého tvaru, ktorý chcete pripojiť, potiahnite myšou z rovnakého bodu pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvom tvare smerom k bodu pripojenia na jednotlivých ostatných tvaroch.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú spojnicu a potom kliknite na položku Priama spojnica.

 6. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Ukazovateľ.

 7. Ak chcete pridať text do tvaru alebo spojnice, vyberte ju a zadajte text. Po dokončení zadávania kliknite na prázdnu oblasť na stránke.

 8. Ak chcete zmeniť smer šípky spojnice, vyberte pripojenie a potom v skupine Tvar kliknite na šípku vpravo vedľa položky Čiara, ukážte na položku Šípky a vyberte požadovaný smer šípky.

Na začiatok stránky

Tlač veľkého vývojového diagramu

Najjednoduchším spôsobom, ako vytlačiť vývojový diagram, ktorý je väčší než papier v tlačiarni, je vytlačiť takýto diagram na viaceré hárky papiera a potom tieto hárky zlepiť páskou.

Pred spustením tlače je dôležité skontrolovať, či stránka kresby zobrazovaná vo Visiu obsahuje celý vývojový diagram. Tvary, ktoré sa nachádzajú za okrajom stránky kresby Visia, sa nevytlačia.

Pri tlači veľkého vývojového diagramu postupujte nasledovne:

 1. Otvorte vývojový diagram, na karte Návrh kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Veľkosť a potom vyberte položku Prispôsobiť nákresu.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

  Nezobrazuje sa karta Súbor?

  Ak sa karta Súbor nezobrazuje, prejdite na ďalší krok v postupe.

 3. Kliknite na položku Tlačiť a potom na položku Ukážka pred tlačou.

  V ukážke pred tlačou sú jednotlivé strany oddelené bodkovanými čiarami.
 4. Pri tlači vývojového diagramu na viaceré hárky papiera postupujte nasledovne:

  1. V ukážke pred tlačou kliknite v skupine Tlačiť na položku Nastavenie strany.

  2. Na karte Nastavenie tlače v poli Papier v tlačiarni vyberte požadovanú veľkosť papiera (ak už nie je vybratá).

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  4. Na zobrazenie spôsobu vytlačenia kresby na jednotlivých hárkoch kliknite v skupine Ukážka na položku Jedna dlaždica. (Medzi stranami sa môžete prepínať kliknutím na položku Ďalšia dlaždica alebo Predchádzajúca dlaždica.)

  5. Ak ste spokojní so vzhľadom kresby, v skupine Tlačiť kliknite na položku Tlačiť.

  6. Po vytlačení kresby môžete okraje odstrihnúť, strany preložiť a zlepiť páskou.

 5. Ak chcete vývojový diagram vytlačiť na jeden hárok papiera, postupujte nasledovne:

  1. V ukážke pred tlačou kliknite v skupine Tlačiť na položku Nastavenie strany.

  2. Na karte Nastavenie tlače v poli Papier v tlačiarni vyberte požadovanú veľkosť papiera (ak už nie je vybratá).

  3. V časti Zväčšenie pri tlači vyberte položku Prispôsobiť.

  4. Vpravo od položky Prispôsobiť zadajte hodnotu 1 do poľa vedľa položky hárkov vodorovne a hodnotu 1 do poľa vedľa položky hárkov nadol .

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. V skupine Tlačiť kliknite na položku Tlačiť.

Čo predstavujú tvary vývojového diagramu

Pri otvorení šablóny základného vývojového diagramu sa otvorí aj vzorkovnica tvarov základného vývojového diagramu. Každý tvar vo vzorkovnici predstavuje iný krok v procese.

Visio 2010 obsahuje mnoho ďalších špecializovaných vzorkovníc a tvarov, ktoré môžete použiť vo vývojovom diagrame. Ďalšie informácie o hľadaní tvarov nájdete v téme Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov.

 • Začiatok a koniec    Tento tvar sa používa pre prvý a posledný krok procesu.

  Tvar ukončenia

 • Proces    Tento tvar predstavuje krok procesu.

  Tvar procesu

 • Podproces    Tento tvar sa používa pre množinu krokov, ktoré sa kombinujú na vytvorenie podprocesu definovaného na ľubovoľnom mieste (často na inej strane rovnakej kresby).

  Tvar predvoleného procesu

 • Dokument    Tento tvar predstavuje krok, ktorého výsledkom je dokument.

  Tvar dokumentu

 • Údaje    Tento tvar uvádza, že do procesu vstupujú zvonka informácie (alebo z neho vystupujú). Tento tvar možno použiť aj na uvedenie materiálov a niekedy sa nazýva ako vstupný a výstupný tvar.

  Údajový tvar

 • Odkaz na stránke    Tento malý kruh znamená, že ďalší alebo predchádzajúci krok sa nachádza niekde inde v kresbe. Ide o veľmi užitočnú funkciu v prípade veľkých vývojových diagramov, v ktorých by sa musela používať veľká spojnica s problematickým sledovaním.

  Tvar odkazu na stránke

 • Odkaz mimo strany    Keď vložíte tento tvar na stránku kreslenia, otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vytvoriť množinu prepojení medzi dvomi stránkami vývojového diagramu alebo medzi tvarom podprocesu a osobitnou stránkou vývojového diagramu, na ktorej sa zobrazujú kroky v danom podprocese.

  Tvar odkazu mimo strany

Poznámka: Nemôžete nájsť požadovaný tvar?     Informácie o hľadaní tvarov nájdete v téme Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov.

Vytvorenie vývojového diagramu

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové, ukážte na položku Vývojový diagram a potom kliknite na položku Základný vývojový diagram.

 2. Za každý krok procesu, ktorý dokumentujete, presuňte tvar vývojového diagramu do kresby.

 3. Prepojte tvary vývojového diagramu niektorým z týchto spôsobov.

  Poznámka: Informácie o ďalších spôsoboch prepojenia tvarov nájdete v téme Pridanie spojníc medzi tvary vo Visiu.

  Prepojte spolu dva tvary

  1. Kliknite na nástroj Spojnica Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Štandardné.

  2. Presuňte bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvom tvare na bod pripojenia na druhom tvare. Po prepojení tvarov sa koncové body spojnice sa zmenia na červené.

   Konce spojníc sú červené, keď sú tvary pripojené

  Pripojte jeden tvar k mnohým tvarom z jedného bodu pripojenia

  V predvolenom nastavení sú spojnice nastavené na možnosť Pravouhlá, takže ak pripojíte jeden bod na jednom tvare k ďalším trom tvarom, spojnice budú vyzerať ako na obrázku nižšie.

  Tvar pripojený k trom ďalším tvarom pomocou pravouhlých spojníc.

  Ak chcete, aby jednotlivé spojnice smerovali priamo z centrálneho bodu na prvom tvare k bodom na ostatných tvaroch, musíte spojnice nastaviť na možnosť Priama spojnica tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Tvar pripojený k trom ďalším tvarom pomocou rovných spojníc.

  1. Kliknite na nástroj Spojnica Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Štandardné.

  2. V prípade každého tvaru, ktorý chcete pripojiť, potiahnite myšou z rovnakého bodu pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvom tvare smerom k bodu pripojenia na jednotlivých ostatných tvaroch.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú spojnicu a potom kliknite na položku Priama spojnica.

 4. Ak sa chcete vrátiť do režimu normálnych úprav, kliknite na paneli s nástrojmi Štandardné na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

 5. Ak chcete pridať text do tvaru alebo spojnice, vyberte ju a zadajte text. Po dokončení zadávania kliknite na prázdnu oblasť na stránke.

 6. Ak chcete zmeniť smer šípky na spojnici, vyberte pripojenie a potom v ponuke Tvar ukážte na položku Operácie a potom kliknite na položku Zameniť konce.

Čo predstavujú tvary vývojového diagramu

Pri otvorení šablóny základného vývojového diagramu sa otvorí aj vzorkovnica tvarov základného vývojového diagramu. Každý tvar vo vzorkovnici predstavuje iný krok v procese.

Zo všetkých tvarov vo vzorkovnici tvarov základného vývojového diagramu sa bežne používajú len niektoré. Tieto najčastejšie používané tvary sú popísané nižšie. Ďalšie informácie o menej používaných tvaroch získate po otvorení rozbaliteľného prepojenia (Menej často používané tvary vývojového diagramu) na konci tejto časti.

 • Koncový tvar    Tento tvar sa používa pre prvý a posledný krok procesu.

  Tvar ukončenia

 • Proces    Tento tvar predstavuje krok procesu.

  Tvar procesu

 • Preddefinovaný proces    Tento tvar sa používa pre množinu krokov, ktoré sa kombinujú na vytvorenie podprocesu definovaného na ľubovoľnom mieste (často na inej strane rovnakej kresby).

  Tvar predvoleného procesu

 • Rozhodnutie    Tento tvar predstavuje bod, kde ďalší krok určuje výsledok rozhodnutia. Výsledkov môže byť viacero, ale často bývajú iba dva – áno a nie.

  Tvar rozhodnutia

 • Dokument    Tento tvar predstavuje krok, ktorého výsledkom je dokument.

  Tvar dokumentu

 • Údaje    Tento tvar uvádza, že do procesu vstupujú zvonka informácie (alebo z neho vystupujú). Tento tvar možno použiť aj na uvedenie materiálov a niekedy sa nazýva ako vstupný a výstupný tvar.

  Údajový tvar

 • Tvary vývojového diagramu    Na tento multitvar môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a nastaviť ho na ľubovoľnom z nasledujúcich tvarov: Proces, Rozhodnutie, Dokument alebo Údaje. Text, ktorý zadáte do tvaru, alebo informácie, ktoré pridáte do údajov tvaru, zostanú s daným tvarom.

  Takto vyzerá tvar vo vzorkovnici:

  Tvary vývojového diagramu

  Toto sa zobrazí, keď presuniete tvar na stránku kresby a kliknite naň pravým tlačidlom:

  Tvary vývojového diagramu s ponukou, ktorá sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši

 • Uložené údaje    Tento tvar možno použiť pre krok, ktorého výsledkom sú informácie, ktoré sa ukladajú.

  Tvar uložených údajov

 • Odkaz na stránke    Tento malý kruh znamená, že ďalší alebo predchádzajúci krok sa nachádza niekde inde v kresbe. Ide o veľmi užitočnú funkciu v prípade veľkých vývojových diagramov, v ktorých by sa musela používať veľká spojnica s problematickým sledovaním.

  Tvar odkazu na stránke

 • Odkaz mimo strany    Keď vložíte tento tvar na stránku kreslenia, otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vytvoriť množinu prepojení medzi dvomi stránkami vývojového diagramu alebo medzi tvarom podprocesu a osobitnou stránkou vývojového diagramu, na ktorej sa zobrazujú kroky v danom podprocese.

  Tvar odkazu mimo strany

Menej často používané tvary vývojového diagramu

 • Dynamická spojnica    Táto spojnica nakreslí trasu okolo tvarov, na ktoré narazí.

  Tvar dynamickej spojnice

 • Zakrivená spojnica    Táto spojnica má upraviteľné zakrivenie.

  Zakrivená spojnica

 • Pole s automatickou výškou     Ide o orámované textové pole, ktorého výška sa upravuje tak, aby sa prispôsobila veľkosti zadaného textu. Šírku môžete nastaviť potiahnutím bočných strán tvaru myšou. Aj keď tento tvar nepredstavuje krok procesu, predstavuje praktický spôsob pridania textového poľa do vývojového diagramu.

  Pole s automatickou výškou

 • Poznámka     Toto textové pole v zátvorkách upravuje svoju veľkosť tak, aby sa prispôsobilo veľkosti zadaného textu. Šírku môžete nastaviť potiahnutím bočných strán tvaru myšou. Rovnako, ako tvar Pole s automatickou výškou, ani tento tvar nepredstavuje krok v procese. Použiť ho môžete na pridanie komentárov k tvarom použitým vo vývojovom diagrame.

  Tvar poznámky

 • Manuálny vstup    Toto je krok, v ktorom používateľ zadáva informácie do procesu.

  Tvar manuálneho zadania

 • Manuálna operácia    Toto je krok, ktorý musí vykonať používateľ.

  Tvar manuálnej operácie

 • Interný ukladací priestor    Tento tovar predstavuje informácie uložené v počítači.

  Tvar interného ukladacieho priestoru

 • Priame údaje    Tento tvar predstavuje informácie, ktoré sú uložené tak, aby bolo možné získať priamy prístup ku každému jednotlivému záznamu. Toto znázorňuje spôsob uloženia údajov na pevnom disku počítača.

  Tvar priamych údajov

 • Sekvenčné údaje    Tento tovar predstavuje informácie uložené v sekvencii, ako sú napríklad údaje na magnetickej páske. Keď sú údaje uložené v sekvencii, musia sa v sekvencii aj načítať. Ak by ste chceli napríklad získať prístup k záznamu 7, museli by ste najprv prejsť cez záznamy 1 až 6.

  Tvar sekvenčných údajov

 • Karta a papierová páska    Tento tvar predstavuje fyzickú kartu alebo papierovú pásku. V starších počítačových systémoch sa používal na ukladanie a načítanie údajov a ukladanie a spúšťanie programov systém dierovaných kariet a papierových pások.

  Tvar karty

 • Displej    Tento tvar predstavuje informácie, ktoré sa zobrazujú osobe (zvyčajne na obrazovke počítača).

  Tvar zobrazenia

 • Príprava    Tento tvar uvádza, kde sa inicializujú premenné v rámci prípravy na postup.

  Tvar prípravy

 • Paralelný režim    Tento tvar ukazuje miesto, kde môžu prebiehať dva rôzne procesy súčasne.

  Tvar paralelného režimu

 • Obmedzenie slučky    Tento tvar označuje maximálny počet opakovaní slučky. Po jeho dosiahnutí musí slučka prejsť na ďalší krok.

  Tvar obmedzenia slučky

 • Prevod ovládania    Tento tvar označuje krok, ktorý pri splnení určitých podmienok prechádza na iný ako zvyčajný ďalší krok.

  Tvar prevodu ovládania

Tlač veľkých vývojových diagramov

Najjednoduchším spôsobom, ako vytlačiť vývojový diagram, ktorý je väčší než papier v tlačiarni, je vytlačiť takýto diagram na viaceré hárky papiera a potom tieto hárky zlepiť páskou.

Pred spustením tlače je ale dôležité skontrolovať, či stránka kresby zobrazovaná vo Visiu obsahuje celý vývojový diagram. Tvary, ktoré sa nachádzajú za okrajom stránky kresby Visia, sa nevytlačia. To, či sa vývojový diagram zmestí na stránku kresby, môžete skontrolovať zobrazením ukážky v dialógovom okne Nastavenie strany (ponuka Súbor, Nastavenie strany, karta Nastavenie tlače).

Vývojový diagram, ktorý je príliš veľký na stránku kresby vo Visiu, vedľa vývojového diagramu, ktorý sa zmestí na stránku kresby vo Visiu

1. Vývojový diagram, ktorý je príliš veľký a nezmestí sa na stránku kresby vo Visiu.

2. Vývojový diagram, ktorý sa zmestí na stránku kresby vo Visiu.

Prispôsobenie veľkosti stránky kresby vo Visiu veľkosti vývojového diagramu

 1. Otvorte vývojový diagram a v ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany.

 3. V časti Veľkosť strany kliknite na položku Prispôsobiť veľkosť obsahu kresby.

Ak chcete zistiť, ako sa vývojový diagram vytlačí, pozrite si Ukážku pred tlačou, ktorá je dostupná v ponuke Súbor. Na obrázku nižšie je vývojový diagram, ktorý sa vytlačí na štyri hárky papiera veľkosti Letter.

Ukážka pred tlačou s veľkým vývojovým diagramom, ktorý sa vytlačí na 4 kusy papiera

Tlač veľkého vývojového diagramu na viaceré hárky papiera

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na karte Nastavenie tlače v poli Papier v tlačiarni vyberte požadovanú veľkosť papiera (ak už nie je vybratá). Zatiaľ neklikajte na tlačidlo OK.

 3. Na karte Veľkosť strany kliknite na položku Prispôsobiť veľkosť obsahu kresby. Ukážka teraz zobrazuje rozdiel medzi novou stranou a papierom v tlačiarni.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zistiť, ako sa vývojový diagram vytlačí, kliknite v ponuke Súbor na položku Ukážka pred tlačou.

  Poznámka: Ak sa medzi stranami nachádzajú tieňované okraje, tieto okraje označujú oblasti tlačené na oboch hárkoch papiera. Tieto oblasti vám umožnia spojiť jednotlivé hárky tak, aby neboli vo vývojovom diagrame žiadne medzery.

 6. Po vytlačení kresby môžete okraje odstrihnúť, strany preložiť a zlepiť páskou.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×