Vzťahy medzi tabuľkami v modeli údajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Na analýzu údajov môžete pridať viac energie vytvorením vzťahov amogn rôzne tabuľky. Vzťah je spojenie medzi dvomi tabuľkami, ktoré obsahujú údaje: jeden stĺpec v každej tabuľke je základom vzťahu. Ak chcete zistiť, prečo sú vzťahy užitočné, predstavte si, že sledujete údaje zákazníckych objednávok vo svojom podniku. Mohli by ste sledovať všetky údaje v jednej tabuľke s určitou štruktúrou takto:

ID zákazníka

Meno

Email

DiscountRate

OrderID

OrderDate

Product

Quantity

1

Baláž

martin.balaz@contoso.com

0,05

256

7. 1. 2010

Digitálny kompakt

11

1

Baláž

martin.balaz@contoso.com

0,05

255

3. 1. 2010

Zrkadlovka

15

2

Lukáč

tomas.lukac@contoso.com

0,10

254

3. 1. 2010

Filmový set

27

Tento prístup môže fungovať, ale zahŕňa uloženie množstva nadbytočných údajov, ako je napríklad e-mailová adresa zákazníka pre každú objednávku. Ukladací priestor je lacný, ale v prípade zmeny e-mailovej adresy je nutné zabezpečiť aktualizáciu každého riadka pre daného zákazníka. Jedným z možných riešení tohto problému je rozdelenie údajov do viacerých tabuliek a definovanie vzťahov medzi týmito tabuľkami. Tento prístup sa uplatňuje v relačných databázach, ako sú napríklad databázy programu SQL Server. Importovaná databáza napríklad môže predstavovať údaje objednávky pomocou troch súvisiacich tabuliek:

Customers

[CustomerID]

Name

Email

1

Baláž

martin.balaz@contoso.com

2

Lukáč

tomas.lukac@contoso.com

CustomerDiscounts

[CustomerID]

DiscountRate

1

0,05

2

0,10

Orders

[CustomerID]

OrderID

OrderDate

Product

Quantity

1

256

7. 1. 2010

Digitálny kompakt

11

1

255

3. 1. 2010

Zrkadlovka

15

2

254

3. 1. 2010

Filmový set

27

V rámci dátového modelu existujú vzťahy, ktoré ste explicitne vytvorili, alebo jeden, ktorý Excel automaticky vytvorí vo vašom mene pri súčasnom importovaní viacerých tabuliek. Na vytvorenie alebo správu modelu môžete tiež použiť Power Pivot. Podrobné informácie nájdete v téme Vytvorenie dátového modelu v programe Excel.

Ak na import tabuliek z tej istej databázy použijete doplnok Power Pivot, Power Pivot dokáže rozpoznať vzťahy medzi tabuľkami na základe stĺpcov uvedených v [hranatých zátvorkách] a dokáže reprodukovať tieto vzťahy v údajovom modeli, ktorý zostaví na pozadí. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku v časti Automatické zisťovanie a určovanie vzťahov. Ak importujete tabuľky z viacerých zdrojov, môžete manuálne vytvoriť vzťahy tak, ako je popísané v téme Vytvorenie vzťahu medzi dvomi tabuľkami.

Vzťahy sú založené na stĺpcoch v jednotlivých tabuľkách, ktoré obsahujú rovnaké údaje. Môžete napríklad prepojiť tabuľku zákazníci s tabuľkou objednávky , ak každý obsahuje stĺpec, v ktorom je uložená Identifikácia zákazníka. V uvedenom príklade sú názvy stĺpcov rovnaké, ale nie je to nevyhnutné. Jeden zo stĺpcov môže byť stĺpec CustomerID a druhým môže byť stĺpec CustomerNumber, ak všetky riadky v tabuľke Orders obsahujú identifikáciu, ktorá je uložená aj v tabuľke Customers.

V relačnej databáze existuje niekoľko typov kľúčov. Kláves je zvyčajne stĺpec so špeciálnymi vlastnosťami. Porozumenie účelu jednotlivých kľúčov vám môže pomôcť pri správe modelu údajov s viacerými tabuľkami, ktorý poskytuje údaje do zostavy kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View.

Hoci existuje veľa typov kľúčov, tieto sú pre náš účel najdôležitejšie:

  • Primárny kľúč: jedinečne identifikuje riadok v tabuľke, ako napríklad Identifikácia zákazníka v tabuľke zákazníci .

  • Alternatívny kláves (alebo kód kandidáta): stĺpec iný ako hlavný kľúč, ktorý je jedinečný. Tabuľka zamestnanci napríklad môže uložiť identifikáciu zamestnanca a číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré sú jedinečné.

  • Cudzí kľúč: stĺpec, ktorý odkazuje na jedinečný stĺpec v inej tabuľke, ako je napríklad Identifikácia zákazníka v tabuľke objednávky , ktorý odkazuje na Identifikácia zákazníka v tabuľke Zákazníci.

V modeli údajov sa na primárny kľúč alebo na alternatívny kľúč odkazuje ako na súvisiaci stĺpec. Ak tabuľka má primárny aj alternatívny kľúč, môžete ktorýkoľvek z nich použiť ako základ vzťahu tabuľky. Na cudzí kľúč sa odkazuje ako na zdrojový stĺpec alebo len ako na stĺpec. V našom príklade bude vzťah definovaný medzi identifikáciOu zákazníka v tabuľke objednávky (stĺpec) a Identifikácia používateľa v tabuľke zákazníci (vyhľadávací stĺpec). Ak importujete údaje z relačnej databázy, program Excel predvolene vyberie cudzí kľúč z jednej tabuľky a zodpovedajúci primárny kľúč z druhej tabuľky. Ako stĺpec vyhľadávania však môžete použiť ľubovoľný stĺpec s jedinečnými hodnotami.

Vzťah medzi zákazníkom a objednávkou je vzťah typu "one-to-many". Každý zákazník môže mať viacero objednávok, ale objednávka nemôže mať viacero zákazníkov. Ďalší dôležitý vzťah medzi tabuľkami je jeden na jeden. V našom príklade je tu Tabuľka CustomerDiscounts , ktorá definuje jednu diskontnú tarifu pre jednotlivých zákazníkov, a má vzťah "one-to-One" s tabuľkou zákazníci.

V tejto tabuľke sa zobrazujú vzťahy medzi tromi tabuľkami (Zákazníci, CustomerDiscountsa objednávky):

Vzťah

Typ

Vyhľadávací stĺpec

Stĺpec

Customers-CustomerDiscounts

one-to-one

Customers.CustomerID

CustomerDiscounts.CustomerID

Customers-Orders

one-to-many

Customers.CustomerID

Orders.CustomerID

Poznámka: Model údajov nepodporuje vzťahy „many-to-many“. Ako príklad vzťahu „many-to-many“ je možné uviesť priamy vzťah medzi tabuľkami Products a Customers, v ktorom zákazník môže nakúpiť viacero produktov a jeden produkt môže byť kúpený viacerými zákazníkmi.

Po vytvorení akéhokoľvek vzťahu musí Excel zvyčajne prepočítať všetky vzorce, ktoré používajú stĺpce z tabuliek v novovytvorenom vzťahu. Spracovanie môže určitý čas trvať, čo závisí od množstva údajov a zložitosti vzťahov. Ďalšie informácie nájdete v téme prePočítanie vzorcov.

V modeli údajov môže existovať viacero vzťahov medzi dvomi tabuľkami. Ak chcete vytvoriť presné výpočty, Excel potrebuje jednu cestu z jednej tabuľky do druhej. Preto musí byť v určitom čase pre každý pár tabuliek aktívny iba jeden vzťah. Hoci ostatné sú neaktívne, môžete zadať neaktívny vzťah vo vzorcoch a dotazoch.

V zobrazení diagramu je aktívnym vzťahom plná čiara a neaktívne sú prerušované čiary. Napríklad v AdventureWorksDW2012 obsahuje Tabuľka DimDate stĺpec formátdátumu, ktorý súvisí s tromi rôznymi stĺpcami v tabuľke FactInternetSales: DátumObjednávky, výrazea stĺpec dátumodoslania. Ak je aktívny vzťah medzi stĺpcami DateKey a OrderDate, je to predvolený vzťah vo vzorcoch, kým nezadáte iný vzťah.

Vzťah možno vytvoriť v prípade splnenia týchto požiadaviek:

Kritériá

Popis

Jedinečný identifikátor pre každú tabuľku

Každá tabuľka musí mať jeden stĺpec, ktorý jedinečne identifikuje každý riadok v tejto tabuľke. Tento stĺpec sa často označuje ako primárny kľúč.

Jedinečné stĺpce vyhľadávania

Údajové hodnoty v stĺpci vyhľadávania musia byť jedinečné. Inými slovami, stĺpec nemôže obsahovať duplicitné hodnoty. Hodnota null a prázdne reťazce sú v dátovom modeli ekvivalentné prázdnej hodnote, čo predstavuje jednoznačnú hodnotu údajov. To znamená, že v stĺpci vyhľadávania sa nemôže nachádzať viacero hodnôt null.

Kompatibilné typy údajov

Typy údajov v zdrojovom stĺpci a v stĺpci vyhľadávania musia byť kompatibilné. Ďalšie informácie o typoch údajov nájdete v téme typy údajov podporované v modelOch údajov.

V modeli údajov nemôžete vytvoriť vzťah tabuľky, ak je kľúčom zložený kľúč. Tiež nemožno vytvoriť vzťahy typu „one-to-one“ a „one-to-many“. Iné typy vzťahov sa nepodporujú.

Zložené kľúče a stĺpce vyhľadávania

Zložený kľúč sa skladá z viac než jedného stĺpca. Dátové modely nemôžu používať zložené kľúče: tabuľka musí mať vždy presne jeden stĺpec, ktorý jednoznačne identifikuje každý riadok v tabuľke. Ak importujete tabuľky, ktoré majú existujúci vzťah založený na zloženom kľúči, Sprievodca importom tabuľky v doplnku Power Pivot bude ignorovať tento vzťah, pretože ho nie je možné vytvoriť v modeli.

Ak chcete vytvoriť vzťah medzi dvoma tabuľkami s viacerými stĺpcami, ktoré definujú primárny a cudzí kľúč, najprv skombinujte tieto hodnoty a vytvorte jeden stĺpec kľúča a až potom vytvorte vzťah. Môžete to urobiť pred importovaním údajov alebo vytvorením vypočítaného stĺpca v dátovom modeli pomocou doplnku Power Pivot.

Vzťahy „many-to-many“

Model údajov nemôže mať vzťahy „many-to-many“. Do modelu jednoducho nie je možné pridať tabuľky spojení . Ak však chcete modelovať vzťahy „many-to-many“, môžete na to použiť funkcie DAX.

Vlastné spojenia a slučky

Vlastné spojenia nie sú v modeli údajov povolené. Vlastné spojenie je rekurzívny vzťah medzi tabuľkou a tou istou tabuľkou. Vlastné spojenia sa často používajú na definovanie hierarchií nadradených a podriadených položiek. Môžete napríklad vytvoriť spojenie tabuľky Employees so sebou samou a vytvoriť hierarchiu, ktorá vyjadruje reťazec riadenia v podniku.

Program Excel nepovoľuje vytváranie slučiek medzi vzťahmi v zošite. Inými slovami, nasledujúca množina vzťahov je zakázaná.

Tabuľka 1, stĺpec a,   s   tabuľkou 2, stĺpcom f

Tabuľka 2, stĺpec f,   s   tabuľkou 3, stĺpcom n

Tabuľka 3, stĺpec n,   s   tabuľkou 1, stĺpcom a

Ak sa pokúsite vytvoriť vzťah smerujúci k vytvoreniu slučky, generuje sa chyba.

Jednou z výhod importovania údajov pomocou doplnku Power Pivot je, že Power Pivot dokáže niekedy zistiť vzťahy a vytvoriť nové vzťahy v údajovom modeli, ktorý vytvorí v Exceli.

Pri importe viacerých tabuliek Power Pivot automaticky zisťuje všetky existujúce vzťahy medzi tabuľkami. Aj pri vytváraní kontingenčnej tabuľky Power Pivot analyzuje údaje v tabuľkách. Zisťuje prípadné vzťahy, ktoré neboli definované, a navrhuje zodpovedajúce stĺpce na zahrnutie do týchto vzťahov.

Algoritmus zisťovania používa štatistické údaje o hodnotách a metaúdajoch stĺpcov, aby určil pravdepodobnosť vzťahov.

  • Typy údajov vo všetkých súvisiacich stĺpcoch by mali byť kompatibilné. Pri automatickom zisťovaní sú podporované iba celočíselné a textové typy údajov. Ďalšie informácie o typoch údajov nájdete v článku Typy údajov podporované v modeloch údajov.

  • Na úspešné zistenie vzťahu je nutné, aby počet jedinečných kľúčov v stĺpci vyhľadávania bol vyšší než hodnoty v tabuľke na strane „many“. Inými slovami, stĺpec kľúča na strane „many“ vzťahu nesmie obsahovať žiadne hodnoty, ktoré sa nenachádzajú v stĺpci kľúča tabuľky vyhľadávania. Predpokladajme napríklad, že máte tabuľku obsahujúcu produkty aj s ich identifikáciami (tabuľku vyhľadávania) a tabuľku predaja obsahujúcu údaje o predaji jednotlivých produktov (strana „many“ vzťahu). Ak záznamy o predaji obsahujú identifikáciu produktu, ktorý nemá zodpovedajúcu identifikáciu v tabuľke Products, vzťah sa nedá vytvoriť automaticky, ale môžete ho vytvoriť manuálne. Ak chcete, aby program Excel zistil vzťah, je najprv potrebné aktualizovať tabuľku vyhľadávania Products o identifikácie chýbajúcich produktov.

  • Zabezpečte, aby názov stĺpca kľúča na strane „many“ bol podobný názvu stĺpcu kľúča v tabuľke vyhľadávania. Názvy nemusia byť úplne rovnaké. Napríklad v podnikovom prostredí často máte variácie na názvy stĺpcov, ktoré obsahujú v podstate rovnaké údaje: Identifikácia EMP, identifikácia zamestnanca, identifikácia zamestnanca, EMP_IDatď. Algoritmus zisťuje podobné názvy a priradí vyššiu pravdepodobnosť k stĺpcom, ktoré majú podobné alebo presne rovnaké názvy. Ak teda chcete zvýšiť pravdepodobnosť vytvorenia vzťahu, môžete skúsiť premenovať stĺpce v importovaných údajoch na názvy podobné názvom stĺpcov v existujúcich tabuľkách. Ak program Excel nájde viacero možných vzťahov, nevytvorí vzťah.

Tieto informácie vám môžu pomôcť pochopiť, prečo sa nezistia všetky vzťahy, alebo ako zmeny v metaúdajoch (ako napríklad názov poľa a typy údajov) môžu zlepšiť výsledky automatického zisťovania vzťahov. Ďalšie informácie nájdete v článku Riešenie problémov so vzťahmi.

Automatické zisťovanie pomenovaných množín

Vzťahy medzi pomenovanými množinami a súvisiacimi poľami v kontingenčnej tabuľke sa nezisťujú automaticky. Tieto vzťahy je možné vytvoriť manuálne. Ak chcete použiť automatické zisťovanie vzťahov, odstráňte všetky pomenované množiny a pridajte jednotlivé polia z pomenovanej množiny priamo do kontingenčnej tabuľky.

Určovanie vzťahov

V niektorých prípadoch sa vzťahy medzi tabuľkami automaticky zreťazia. Ak napríklad vytvoríte vzťah medzi prvými dvoma množinami tabuliek uvedenými nižšie, určí sa existencia vzťahu medzi zvyšnými dvoma tabuľkami a automaticky sa vytvorí určitý vzťah.

Products a Category (vytvorené manuálne)

Category a SubCategory (vytvorené manuálne)

Products a SubCategory (určí sa vzťah)

Na automatické zreťazenie vzťahov je nutné, aby vzťahy mali jeden smer, ako je uvedené vyššie. Ak počiatočné vzťahy boli napríklad medzi tabuľkami Sales a Products alebo Sales a Customers, vzťah sa neurčí. Je to tak preto, že vzťah medzi tabuľkami Products a Customers je vzťah „many-to-many“.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×