Základné úlohy vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy vo OneNote pre Windows 10

V tomto článku sú uvedené základné úlohy a príkazy, ktoré vám pomôžu začať s OneNotom pre Windows 10. Ak hľadáte niečo, čo sa tu nenachádza, použite vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu tejto stránky.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie nového poznámkového bloku

OneNote pre Windows 10 je predinštalovaný vo Windowse 10. Pri jeho prvom spustení sa automaticky vytvorí predvolený poznámkový blok. Môžete použiť predvolený poznámkový blok a pridať doň vlastné strany alebo môžete kedykoľvek vytvoriť nový prázdny poznámkový blok.

 1. Na ľubovoľnej strane kliknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky .

 2. V dolnej časti tably, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku + Poznámkový blok.

 3. Zadajte názov nového poznámkového bloku a potom kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok.

  OneNote prepne do nového poznámkového bloku, ktorý obsahuje novú sekciu a novú prázdnu stranu.

Prepínanie medzi poznámkovými blokmi

Prepínanie medzi viacerými poznámkovými blokmi:

 1. Na ľubovoľnej strane kliknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky .

 2. Na zobrazenej table vyberte názov poznámkového bloku, na ktorý chcete prepnúť.

Poznámka: Ak sa požadovaný poznámkový blok nezobrazuje, vyberte položku Ďalšie poznámkové bloky.

Zadávanie alebo písanie poznámok

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete zadávať poznámky alebo písať poznámky rukou, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete zadať názov strany, kliknite alebo ťuknite na hlavičku strany v hornej časti strany (nad pečiatkou dátumu a času).

 • Kliknite alebo ťuknite na ľubovoľné miesto na aktuálnej strane a začnite zadávať text.

 • Ak chcete začať novú poznámku, kliknite alebo ťuknite na iné miesto na tej istej strane a môžete začať zadávať text.

 • Pomocou pera alebo dotykového pera dodaného so zariadením môžete poznámky písať rukou priamo na dotykovú obrazovku. Ak chcete kresliť alebo písať prstom, kliknite na kartu Kresliť a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu Kreslenie myšou alebo dotykom Ikona Kresliť v ponuke Kreslenie .

Uloženie poznámok

Vo OneNote pre Windows 10 sa nenachádza tlačidlo Uložiť. OneNote totiž ukladá a synchronizuje všetko automaticky bez ohľadu na veľkosť vykonaných zmien.

Ak si rozmyslíte niečo, čo ste nedávno pridali alebo zmenili, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Späť Tlačidlo Späť vo OneNote. v pravej hornej časti okna aplikácie.

Výber textu dotykom

Ak chcete na strane vybrať text, postupujte takto:

 1. Dvakrát ťuknite na text, ktorý chcete vybrať.

 2. Výber môžete upraviť presunutím dvoch rukovätí na výber na začiatok a koniec textu, ktorý chcete vybrať.

Keď je vybratý riadok alebo odsek textu, môžete ho vystrihnúť, kopírovať, formátovať, premiestniť alebo odstrániť.

Formátovanie textu

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Zmena vzhľadu textu:

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať (kliknutím a potiahnutím pri používaní myši a klávesnice; dvojitým ťuknutím na slovo a posunutím rukoväte na výber pri používaní dotykového zariadenia).

 2. Na karte Domov vyberte formátovanie, ktoré chcete použiť (písmo, veľkosť písma, tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, farba, zoznamy, zarážky atď).

Ak si niektoré z použitého formátovania rozmyslíte, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Späť Tlačidlo Späť vo OneNote. v pravej hornej časti okna aplikácie.

Zvýraznenie poznámok rukou

Zvýraznenie najdôležitejších informácií v poznámkach:

 1. Na karte Kresliť kliknite alebo ťuknite na ikonu Kreslenie myšou alebo dotykom Ikona Kresliť v ponuke Kreslenie .

 2. Vyberte ikonu zvýraznenia na ľavej strane a potom vyberte požadovanú farbu a hrúbku čiar.

 3. Použite pero alebo dotykové pero dodané spolu so zariadením alebo zvýraznite ľubovoľnú časť poznámok prstom alebo myšou.

Poznámka: Po dokončení znova kliknite alebo ťuknite na položku Kreslenie myšou alebo dotykom Ikona Kresliť v ponuke Kreslenie a vypnite režim kreslenia.

Ak chcete odstrániť kresbu alebo zvýraznenie, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Guma na karte Kresliť. Po výbere gumy ťuknite na ťahy zvýrazňovača, ktoré chcete vymazať.

Pridanie značiek

Značky vám umožnia vizuálne označiť a usporiadať dôležité poznámky podľa priority, takže na ne môžete neskôr ľahšie nadviazať.

 1. Ak chcete označiť poznámku, kliknite alebo ťuknite na ľubovoľný riadok textu, ktorý ste zadali alebo napísali.

 2. Na karte Domov vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete pridať pred riadok textu začiarkavacie políčko, kliknite alebo ťuknite na značku Úloha Začiarkavacie políčko Úloha . Toto je užitočné pre položky v zozname úloh, ktoré treba vykonať.

  • Kliknite alebo ťuknite na šípku nadol vedľa ikony Úloha a vyberte niektorú z ďalších značiek (Dôležité, Otázka, Veľmi dôležité, Kontakt, Adresa alebo Telefónne číslo).

Poznámka: Značka Úloha je interaktívna. Kliknutím alebo ťuknutím na značku môžete začiarknuť políčko (alebo jeho začiarknutie zrušiť) a aktualizovať tak zoznamy úloh.

Pridanie prepojení

Vo OneNote pre Windows 10 môžete text formátovať tak, že sa zmení na prepojenie.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať (kliknutím a potiahnutím pri používaní myši a klávesnice; dvojitým ťuknutím na slovo a posunutím rukoväte na výber pri používaní dotykového zariadenia).

 2. Kliknite alebo ťuknite na položky Vložiť > Prepojenie.

 3. Ak je to potrebné, zmeňte slová zobrazené v poli Text na zobrazenie.

 4. Do poľa Adresa zadajte URL adresu a potom kliknite alebo ťuknite na položku Vložiť.

Poznámka: Vždy, keď začnete do poznámok písať URL adresu (napríklad www.onenote.com), OneNote tento text automaticky zmení na prepojenie. Ťuknutím alebo kliknutím na formátované prepojenie sa jeho cieľ automaticky otvorí v prehliadači.

Vloženie obrázka

Obrázky môžete vložiť z kamery v počítači alebo zo súbora v počítači alebo zariadení.

Pri vkladaní obrázka z kamery postupujte takto:

 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Domov kliknite alebo ťuknite na položku Fotoaparát.

 3. Ak sa zobrazí výzva, umožnite programu OneNote použiť kameru v počítači.

 4. Keď sa v kamere zobrazí dynamický obraz, ťuknutím na obrazovku zachyťte snímku.

 5. Kliknite alebo ťuknite na položku Vložiť všetky a vložte nasnímaný obrázok (alebo obrázky).

Poznámka: Ak je zariadenie vybavené kamerou a položka Fotoaparát sa nezobrazuje ako dostupná možnosť, OneNote vyžaduje povolenie na používanie kamery. Stlačte kláves WINDOWS a potom prejdite na položky Nastavenie > Ochrana osobných údajov > Fotoaparát. Skontrolujte, či je možnosť Fotoaparát nastavená na možnosť Zapnuté, a v zozname aplikácií uvedenom nižšie skontrolujte, či je OneNote nastavený na možnosť Zapnuté.

Vloženie obrázka zo súboru:

 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. V ponuke Domov ťuknite na položku Obrázok.

 3. Prejdite do umiestnenia obrázka, ktorý chcete vložiť, ťuknutím obrázok vyberte, ťuknite na tlačidlo Otvoriť.

Poznámka: Ak chcete upraviť obrázok už v poznámkach, najprv ho ťuknutím vyberte. Keď máte obrázok vybratý, môžete zmeniť jeho veľkosť, premiestniť ho na strane alebo ho označiť. Stlačte a podržte obrázok, aby sa vám otvorila ponuka s ďalšími možnosťami, vrátane ponuky Obrázok. V ponuke Obrázok môžete obrázok otočiť.

Vloženie dokumentov a súborov do poznámok

Vloženie dokumentu alebo súboru do OneNotu:

 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť dokument alebo súbor.

 2. Na karte Vložiť kliknite alebo ťuknite na položku Obrázok.

 3. Prejdite do umiestnenia súboru, ktorý chcete vložiť, vyberte ho a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.

Vloženie tabuľky

Ak chcete do poznámok pridať novú tabuľku, postupujte nasledovne:

 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Ťuknite na ponuku Vložiť a potom na položku Tabuľka.

  OneNote vytvorí malú tabuľku s jedným riadkom a dvomi stĺpcami.

 3. Ťuknite na prvú bunku a začnite písať.

Ak chcete prejsť do ďalšieho stĺpca alebo vytvoriť nový stĺpec, stlačte kláves TAB na klávesnici. Ak chcete vytvoriť nový riadok buniek, umiestnite kurzor do poslednej bunky napravo a potom stlačte kláves Enter. Ak nemáte klávesnicu, kliknite na kartu Tabuľka a upravte alebo formátujte tabuľku.

Pridanie ďalších strán

Na stranu môžete pridať ľubovoľný počet poznámok, avšak pridanie ďalších strán do poznámkového bloku je prehľadnejšie.

Ak chcete pridať novú stranu, postupujte takto:

 1. V dolnej časti zoznamu strán na ľavej strane okna aplikácie kliknite alebo ťuknite na položku + Strana.

  Ak sa toto tlačidlo nezobrazuje, najprv kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky v ľavej hornej časti okna aplikácie OneNote.

 2. Keď sa zobrazí nová strana, nad pečiatkou dátumu a času zadajte názov strany.

Poznámka: Poradie strán môžete zmeniť presunutím ich názvov strán v zozname nahor alebo nadol.

Pridanie ďalších častí

Všetky strany môžete ponechať v jednej sekcii poznámkového bloku, avšak pridanie ďalších sekcií vám pomôže s organizáciou, keď sa obsah vášho poznámkového bloku začne časom rozrastať.

Ak chcete vytvoriť novú sekciu, postupujte takto:

 1. V dolnej časti zoznamu sekcií na ľavej strane okna aplikácie kliknite alebo ťuknite na položku + Sekcia.

  Ak sa toto tlačidlo nezobrazuje, najprv kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Zobraziť poznámkové bloky Tlačidlo Zobraziť Poznámkové bloky v ľavej hornej časti okna aplikácie OneNote.

 2. Keď sa zobrazí nová sekcia, zadajte nový názov, ktorý opisuje poznámky v tejto novej sekcii, a potom stlačte na kláves Enter.

Nová sekcia bude obsahovať jednu prázdnu stranu. Môžete začať písať poznámky na tejto strane a pridať ďalšie strany vždy, keď to budete potrebovať.

Poznámka: Poradie sekcií môžete zmeniť presunutím ich názvov sekcií v zozname nahor alebo nadol.

Tlač poznámok

Na OneNote je skvelé to, že si už nikdy nemusíte nič tlačiť. Všetky poznámky sa dajú jednoducho prehľadávať a zdieľať online.

Vždy, keď budete potrebovať papierovú kópiu ľubovoľnej strany v poznámkovom bloku, postupujte takto:

 1. Otvorte stranu, ktorú chcete vytlačiť.

 2. V pravom hornom rohu okna aplikácie kliknite alebo ťuknite na tlačidlo . . . a potom vyberte položku Tlačiť.

 3. V zobrazenom okne vyberte tlačiareň a všetky požadované možnosti a potom kliknite alebo ťuknite na položku Tlačiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×