Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku pre ľudí s postihnutím

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku pre ľudí s postihnutím

Táto téma vám poskytne podrobný návod, ako vytvoriť e-maily so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Obrázok e-mailu o výskumnom tíme mimo pracoviska 9. júna. E-mail obsahuje udalosť, ktorá obsahuje fotografiu a adresu miesta konania konferencie.

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim e-mailom jednoduchšie, ak ich vytvoríte so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V poli alternatívny text Stručne opíšte obrázok a uveďte existenciu textu a jeho zámeru.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v programe Microsoft 365

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2019

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané outlookové nástroje na formátovanie, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačke obrazovky čítanie e-mailu.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v e-maile usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie štýlov zoznamu s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoje umiestnenie v tabuľke spočítaním buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo ak je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky stratí počet a neposkytuje užitočné informácie o tabuľke po tomto bode. Prázdne bunky v tabuľke môžu tiež zavádzať osoby, ktoré používajú čítačku obrazovky, aby si mysleli, že v tabuľke nie je nič viac.

Ak chcete zabezpečiť, aby tabuľky neobsahovali rozdelené bunky, zlúčené bunky alebo vnorené tabuľky, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v programe Microsoft 365

Nasledujúce postupy popisujú, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailovej Outlook v Microsoft 365:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, snímkam obrazovky, ikonám, videám a 3D modelom, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre vybratý obrázok
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre tvar
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla Alternatívny text pre tvar

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre graf
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Tabla Alternatívny text pre graf

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2019

Nasledujúce postupy popisujú, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailovej Outlook v Office 2019:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, snímkam obrazovky, ikonám, videám a 3D modelom, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre vybratý obrázok
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre tvar
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla Alternatívny text pre tvar

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

  Kontextová ponuka pre graf
 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať graf a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento graf nevidia.

  Tabla Alternatívny text pre graf

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailoch programu Outlook:

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položky Formátovať objekt > Možnosti tvaru > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej tabuľky

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako v e-mailoch programu Outlook vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a potom naň kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte možnosť Prepojenie. Text, ktorý ste vybrali, sa zobrazí v poli zobrazovaný text . Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 4. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Skupina písiem v programe Outlook pre Windows Format text

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte položku správa > farbu písma.

 3. Vyberte položku Automaticky.

Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma

Používanie štýlov zoznamu s odrážkami

Zoznamy s odrážkami môžete vytvoriť pomocou tlačidla Odrážky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky možností štýlu odrážok

Používanie zoradených zoznamov

Tlačidlom Číslovanie vytvorte sekvenčné kroky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky možností štýlu číslovania

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Formátovať text.

 3. V skupine odsek v pravom dolnom rohu skupiny vyberte tlačidlo spúšťač dialógového okna. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zobrazenou kartou Zarážky a medzery.

 4. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

Snímka obrazovky dialógového okna Odsek

Používanie hlavičiek tabuľky

Stanovte riadok hlavičky v tabuľke.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte návrh tabuľky začiarknite v skupine štýly tabuliek políčko riadok hlavičky .

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Skupina štýly tabuľky návrhu tabuľky v Outlooku pre Windows

Žiadosť o odosielanie e-mailov so zjednodušeným ovládaním

Dajte odosielateľom vedieť, že chcete dostávať obsah so zjednodušeným ovládaním.

 1. Ak chcete prejsť na svoje konto na webe, v programe Outlook prejdite na položky Súbor > Informácie a potom v časti Nastavenie konta kliknite na prepojenie pod bodom Prístup k tomuto kontu na webe.

 2. V aplikácii Outlook na webe prejdite na nastavenia zjednodušenia ovládania výberom položiek Ikona Nastavenia > Pošta > Všeobecné > Nastavenia zjednodušenia ovládania.

 3. Začiarknutím políčka Požiadať odosielateľov o odosielanie obsahu so zjednodušeným ovládaním požiadate odosielateľov o odosielanie obsahu so zjednodušeným ovládaním.

Pozrite tiež

Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie excelových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívny text Stručne opíšte obrázok a Spomeňte si na existenciu textu a jeho zámeru.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v programe Microsoft 365 pre Mac

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016 pre Mac

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Farboslepým ľuďom môžu napríklad čiernobiele schémy pomôcť pri rozlišovaní medzi farbami.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Používajte nadpisy a vstavané štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie programu Outlook, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

Informácie v e-maile usporiadajte napríklad do malých blokov a pridajte im nadpisy. V ideálnom prípade by každá sekcia mala obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie štýlov zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoje umiestnenie v tabuľke spočítaním buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo ak je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky stratí počet a neposkytuje užitočné informácie o tabuľke po tomto bode. Prázdne bunky v tabuľke môžu tiež zavádzať osoby, ktoré používajú čítačku obrazovky, aby si mysleli, že v tabuľke nie je nič viac.

Ak chcete zabezpečiť, aby tabuľky neobsahovali rozdelené bunky, zlúčené bunky alebo vnorené tabuľky, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v programe Microsoft 365 pre Mac

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v e-mailovej Outlook v Microsoft 365 pre Mac.

Poznámky: 

 • K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 • Ak chcete túto možnosť zapnúť, kliknite v Macu pravým tlačidlom myši, čím skontrolujete, či je vybratá možnosť Sekundárne kliknutie v časti Systémové nastavenia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok v e-maile.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text....

  Kontextová ponuka Upraviť alternatívny text v Outlooku pre Mac

  Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

 3. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah.

  Tabla Alternatívny text na pridanie alternatívneho textu k obrázku v Outlooku

Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016 pre Mac

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Rozloženie a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúci postup popisuje, ako v outlookových e-mailoch vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na text a potom vyberte položku hypertextové prepojenie. Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 2. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 3. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 4. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Správa.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Snímka obrazovky karty Formátovať text

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite automatické nastavenie farby písma.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte položku správa > farbu písma.

 3. Vyberte položku Automaticky.

Snímka obrazovky nastavenia automatickej farby písma

Používanie štýlov zoznamov s odrážkami

Zoznamy s odrážkami môžete vytvoriť pomocou tlačidla Odrážky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Správa.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky s dostupnými možnosťami štýlu odrážok

Používanie zoradených zoznamov

Tlačidlom Číslovanie vytvorte sekvenčné kroky.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Vyberte kartu Správa.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte každý sekvenčný krok v zoradenom zozname.

Snímka obrazovky dostupných možností štýlu číslovania

Upravovanie priestoru medzi vetami a odsekmi

Medzi vetami a odsekmi zväčšite alebo zmenšite prázdny priestor.

 1. Vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Odsek.

  Otvorí sa dialógové okno Odsek so zobrazenou kartou Zarážky a medzery.

 2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti riadkovania.

Snímka obrazovky dialógového okna Odsek

Používanie hlavičiek tabuľky

Stanovte riadok hlavičky v tabuľke.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Návrh tabuľky začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky začiarkavacieho políčka Riadok hlavičky

Pozrite tiež

Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie excelových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Aplikácia pre iOS: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook pre iOS so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k obrázkom alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte Stručne opíšte obrázok a uveďte existenciu textu a jeho zámeru.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, dvojitým ťuknutím na obrázok otvorte kontextovú ponuku.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na tlačidlo alternatívny text .

 3. Zadajte popis.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 4. Ťuknutím na tlačidlo OK pridáte text a zavriete dialógové okno.

Alternatívny text pre ponuku obrázka v Outlooku pre iOS

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a pomôžte používateľom čítačiek obrazovky jednoducho vyhľadať prepojenia vo vašom e-maile.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na vybratý text.

 3. Ak je to potrebné, na konci ponuky ťuknite na Tlačidlo Viac dovtedy, kým sa nezobrazí tlačidlo Pridať prepojenie. Ťuknite na tlačidlo Pridať prepojenie.

 4. V prípade potreby zmeňte text hypertextového prepojenia v poli Text.

 5. Do poľa Prepojenie zadajte cieľovú URL adresu.

 6. Ťuknutím na Tlačidlo Hotovo vložte hypertextové prepojenie.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Pridanie obrázka ponuky prepojenia

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie excelových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Aplikácia pre Android: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v aplikácii Outlook pre Android so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k obrázkom alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí nevidia obrazovku, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte Stručne opíšte obrázok a uveďte existenciu textu a jeho zámeru.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, dvojitým ťuknutím na obrázok otvorte kontextovú ponuku.

 2. V kontextovej ponuke ťuknite na tlačidlo alternatívny text .

 3. Zadajte popis.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

 4. Ak chcete pridať text a zavrieť dialógové okno, ťuknite na položku Uložiť.

Dialógové okno alternatívny text v Outlooku pre Android

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a pomôžte používateľom čítačiek obrazovky jednoducho vyhľadať prepojenia vo vašom e-maile.

 1. V e-maile, ktorý vytvárate, vyberte text, ku ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ PREPOJENIE.

 3. V prípade potreby zmeňte text hypertextového prepojenia v poli Zobrazovaný text.

 4. Do poľa Prepojenie zadajte cieľovú URL adresu.

 5. Ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ vložte hypertextové prepojenie.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Dialógové okno text hypertextového prepojenia v Outlooku pre Android

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie excelových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Web: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní e-mailov v programe Outlook so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Poznámka: Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, Prepnutím prepínača v pravom hornom rohu Vyskúšajte nový Outlook.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V poli alternatívny text Stručne opíšte obrázok a uveďte existenciu textu a jeho zámeru.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v e-mailoch by sa mal dať čítať v režime Vysoký kontrast, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 11 bodov), písma Sans Serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používajte vstavané nadpisy a štýly.

Použite logické poradie nadpisov a vstavané nástroje na formátovanie programu Outlook, aby ste zachovali poradie kariet a uľahčili čítačkám obrazovky čítanie e-mailu.

Nadpisy môžete napríklad usporiadať v predpísanom logickom poradí. Použite poradie Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, a nie Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informácie v e-maile usporiadajte do malých blokov. V ideálnom prípade by mal každý nadpis obsahovať len niekoľko odsekov.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Používanie zoznamov s odrážkami

Používanie zoradených zoznamov

Používajte jednoduchú štruktúru tabuľky.

Čítačky obrazovky sledujú svoje umiestnenie v tabuľke spočítaním buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo ak je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky stratí počet a neposkytuje užitočné informácie o tabuľke po tomto bode. Prázdne bunky v tabuľke môžu tiež zavádzať osoby, ktoré používajú čítačku obrazovky, aby si mysleli, že v tabuľke nie je nič viac.

Ak chcete zabezpečiť, aby tabuľky neobsahovali rozdelené bunky, zlúčené bunky alebo vnorené tabuľky, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Vloženie jednoduchej tabuľky

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte obrázok v tele správy.

 2. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v prípade potreby vyberte položku Tlačidlo Zobraziť možnosti formátovania v Outlooku na webe. (Zobraziť možnosti formátovania).

 3. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Tlačidlo pridať alternatívny text na paneli s nástrojmi Formátovanie v Outlooku na webe. (pridať alternatívny text k obrázku).

 4. Zadajte popis obrázka.

Dialógové okno alternatívny text v Outlooku na webe.

Vytvorenie hypertextových prepojení a textu so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúci postup popisuje, ako v e-mailoch programu Outlook vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Použitie zmysluplného textu hypertextového prepojenia

Ako text prepojenia použite namiesto URL adresy zmysluplný text.

 1. Pri vytváraní e-mailu zadajte zmysluplný text prepojenia do tela správy.

 2. Vyberte text prepojenia a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + K. Otvorí sa dialógové okno vložiť prepojenie .

 3. Do textového poľa Webová adresa (URL) zadajte CIEĽOVÚ URL adresu a kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Hypertextové prepojenie v Outlooku na webe.

Použitie ukážky prepojenia

Po pridaní URL adresy do e-mailu v Outlook.com alebo Outlook na webe alebo po prijatí e-mailu s URL adresou v tele sa zobrazí bohatá Ukážka obsahujúca názov prepojenia, obrázok miniatúry a popis prepojenia. Táto možnosť sa nazýva Ukážka prepojenia a je predvolene zapnutá.

Vypnutie ukážky prepojenia:

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nastavenia Nastavenie > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Na table Nastavenia vyberte položku Pošta > Vytvoriť a odpovedať.

 3. V časti Ukážka prepojeniazrušte začiarknutie políčka Ukážka prepojení v e-mailoch a vypnite možnosť Ukážka prepojenia.

Používanie formátu písma so zjednodušeným ovládaním

Použite známy typ a dostatočnú veľkosť písma, aby mohli dyslektici a slabozrakí jednoduchšie čítať váš e-mail.

 1. Vyberte text.

 2. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v prípade potreby vyberte položku Tlačidlo Zobraziť možnosti formátovania v Outlooku na webe. (Zobraziť možnosti formátovania).

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, vyberte položku Tlačidlo Písmo v Outlooku na webe. (písmo).

 4. V ponuke Písmo vyberte požadovaný typ písma.

  Ponuka písma je otvorená v Outlooku na webe.
 5. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte položku Tlačidlo veľkosť písma v Outlooku na webe. (veľkosť písma).

 6. V ponuke veľkosť písma vyberte požadovanú veľkosť.

  Ponuka veľkosť písma je otvorená v Outlooku na webe.

Používanie farby písma so zjednodušeným ovládaním

Ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne aj v režime vysokého kontrastu, použite čiernu farbu písma.

 1. Vyberte text.

 2. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v prípade potreby vyberte položku Tlačidlo Zobraziť možnosti formátovania v Outlooku na webe. (Zobraziť možnosti formátovania).

 3. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Tlačidlo Farba písma v Outlooku na webe. (farba písma).

 4. V ponuke Farba písma vyberte požadovanú farbu.

  Ponuka farba písma je otvorená v Outlooku na webe.

Používanie zoznamov s odrážkami

Vytvárajte zoznamy s odrážkami a vytvorte štruktúrovaný text.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v prípade potreby vyberte položku Tlačidlo Zobraziť možnosti formátovania v Outlooku na webe. (Zobraziť možnosti formátovania).

 3. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Tlačidlo Zoznam s odrážkami na paneli s nástrojmi Formátovanie v Outlooku na webe. (odrážky).

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Používanie zoradených zoznamov

Vytvorte zoradené zoznamy a usporiadajte text do sekvenčných krokov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v prípade potreby vyberte položku Tlačidlo Zobraziť možnosti formátovania v Outlooku na webe. (Zobraziť možnosti formátovania).

 3. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Tlačidlo zoradený zoznam v Outlooku na webe. (číslovanie).

 4. Zadajte jednotlivé číslované položky zoznamu.

Vloženie jednoduchej tabuľky

Ak vnoríte tabuľky do tabuliek alebo necháte niektoré bunky prázdne, čítačka obrazovky môže mať s prečítaním vášho e-mailu problémy. Zvážte použitie jednoduchých tabuliek, ktoré čítačke obrazovky uľahčia identifikáciu tabuliek , riadkov a stĺpcov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v e-maile.

 2. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v prípade potreby vyberte položku Tlačidlo Zobraziť možnosti formátovania v Outlooku na webe. (Zobraziť možnosti formátovania).

 3. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Tlačidlo pridať tabuľku v Outlooku na webe. (vložiť tabuľku).

 4. V mriežke vložiť tabuľku vyberte oblasť riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú pridať.

Mriežka tabuľky v Outlooku na webe.

Pozrite tiež

Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Vytvorenie wordových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie excelových dokumentov so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×