Zvýšenie produktivity pri práci: Plánovanie a pripojenie k schôdzi online

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Schôdzu pomocou programu Microsoft Lync Online môžete plánovať prostredníctvom doplnku schôdzí online pre Microsoft® Lync™ 2010 v programe Microsoft® Outlook®. Lync Online môžete tiež použiť v prípade spustenia neplánovanej schôdze na prediskutovanie niečoho, čo vyžaduje okamžitú pozornosť.

Čo chcete urobiť?

Plánovanie online schôdze

Nastavenie prístupu na schôdzu a možností prezentujúcich

Začatie neplánovanej schôdze pomocou príkazu Stretnúť sa teraz

Pripojenie k plánovanej schôdzi online

Pripojenie k neplánovanej schôdzi

Pripojenie k zvukovej schôdzi

Výber možnosti zvukového pripojenia pri prvom použití Lyncu Online

Výber predvolených možností zvuku

Pozvanie používateľov, ktorí nemajú nainštalovaný Lync

Plánovanie online schôdze

Ak chcete vytvoriť pozvanie na schôdzu online, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V položke Kalendár programu Microsoft® Outlook® kliknite na karte Domov v skupine Nový na položku Nová schôdza online (v programe Microsoft® Outlook® 2010) alebo na položku Schôdza online (v programe Microsoft® Office Outlook® 2007).

Tlačidlo Nová schôdza online v kalendári programu Outlook

 1. V žiadosti o schôdzu zadajte do poľa Komu e-mailové adresy osôb, ktoré chcete pozvať na schôdzu, oddelené bodkočiarkami.

 2. V žiadosti o schôdzu zadajte do poľa Predmet predmet schôdze.

 3. (Voliteľné) V texte žiadosti o schôdzu zadajte nad prepojením Pripojiť sa k schôdzi online ďalšie podrobnosti o schôdzi.
  Poznámka
  V žiadosti o schôdzu neupravujte žiadny existujúci text. Mohlo by to zabrániť účastníkom pripojiť sa k schôdzi.

 4. (Voliteľné) V žiadosti o schôdzu kliknite na karte Schôdza v skupine Zobraziť na položku Asistent plánovania. Pomocou položky Asistent plánovania môžete zabezpečiť, aby bol vo vybratom čase každý k dispozícii.

 5. V žiadosti o schôdzu kliknite v skupine Schôdza online na položku Možnosti schôdze a potom podľa potreby prijmite alebo zmeňte predvolené možnosti.

Na začiatok stránky

Nastavenie prístupu na schôdzu a možností prezentujúcich

Predvolené možnosti schôdzí online sú najvhodnejšie pre malé schôdze alebo pre relácie zdieľania a spolupráce s osobami vo vašej organizácii. Ak plánujete schôdzu online s osobami mimo organizácie alebo má mať schôdza neobvykle veľa účastníkov, použite dialógové okno Možnosti schôdze online, v ktorom môžete nastaviť tieto možnosti:

 • Kto by mal čakať v čakáreň, kým bude prijatý na schôdzu? (Táto možnosť je k dispozícii len pri schôdzach prostredníctvom zvukového protokolu VoIP.)

 • Kto by mal mať počas schôdze práva prezentujúci?

Ak chcete nastaviť možnosti prístupu a prezentujúcich, postupujte takto:

 1. V žiadosti o schôdzu, ktorú ste vytvorili, kliknite na karte Schôdza v skupine Schôdza online na položku Možnosti schôdze.

Tlačidlo Možnosti schôdze v pozvaní na schôdzu

 1. V dialógovom okne Možnosti schôdze začiarknite políčko Prispôsobiť prístup a prezentujúcich pre túto schôdzu.

 2. V častiach Prístup a Prezentujúci vyberte možnosti zodpovedajúce veľkosti a typu schôdze, ktorú plánujete. Sprievodné informácie sa nachádzajú v snímkach obrazovky a v tabuľkách na konci tohto postupu.

 3. Ak chcete zobraziť informácie o schôdzi prostredníctvom zvukovej konferencie, kliknite na položku Zvuk a telefón. Ak sa vám možnosť Zvuk a telefón nezobrazuje, znamená to, že vaše schôdze sa budú konať len prostredníctvom zvukového protokolu VoIP a zvuková konferencia prostredníctvom verejnej telefónnej siete (PSTN) nie je pre vašu organizáciu povolená. Ďalšie informácie získate od svojho správcu IT.

Možnosti prístupu určujú, ktorí účastníci musia čakať v čakáreň, kým ich prijme prezentujúci.

Možnosti prístupu na schôdzu v Lyncu

Táto tabuľka podrobne popisuje každú možnosť.

Možnosť prístupu

Kto musí čakať v čakárni

Kedy vybrať túto možnosť

Iba organizátor (uzamknuté)

Všetci

Keď nechcete, aby si mohli ostatní používatelia pred schôdzou zobraziť vaše podklady alebo snímky programu Microsoft® PowerPoint®.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré nemajú konto vo vašej sieti, a nepozvané osoby

Budete diskutovať o citlivej alebo dôvernej téme.

Osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré nemajú konto vo vašej sieti

Keď všetci účastníci majú konto v sieti vašej organizácie.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Nikto (predvolená podmienka)

Keď chcete pozvať účastníkov mimo svojej spoločnosti.

Osoby s telefonickým pripojením obchádzajú čakáreň

Nie je k dispozícii

Toto začiarkavacie políčko je nezačiarknuté a neaktívne, keď je schôdza „uzamknutá“ (možnosť 1). Pri možnostiach 2 a 3 je nezačiarknuté, ale je možné ho začiarknuť. Podľa predvoleného nastavenia, ak neexistujú žiadne obmedzenia prístupu (možnosť 4 uvedená tu), je políčko začiarknuté.

Možnosti prezentujúcich určujú, ktorým účastníkom sa pri naplánovaní schôdze automaticky pridelia práva prezentujúci.

Nastavenie možností prezentujúceho

Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje každú možnosť.

Možnosť prezentujúcich

Kto je prezentujúci

Kedy vybrať túto možnosť

Iba organizátor

Iba osoba, ktorá schôdzu naplánovala

V prípadoch, keď účastníci nemusia zasahovať do obsahu prezentovaného na schôdzi. (Počas schôdze môžete určiť ďalších prezentujúcich.)

Osoby z mojej spoločnosti

Každý pozvaný účastník, ktorý má konto vo vašej sieti

Pre relácie skupinovej práce, kde účastníci pracujú vo vašej organizácii a môžu obsah prezentovaný na schôdzi zdieľať a upravovať.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Každý pozvaný účastník

Pre relácie skupinovej práce s účasťou osôb, ktoré nemajú konto vo vašej sieti.

Vybraté osoby

Vy a účastníci, ktorých vyberiete

Pre prezentácie s viacerými prezentujúcimi.

Na začiatok stránky

Začatie neplánovanej schôdze pomocou príkazu Stretnúť sa teraz

 Ak chcete začať neplánovanú schôdzu pomocou príkazu Stretnúť sa teraz, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na šípku Zobraziť ponuku Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Stretnúť sa teraz.

Spustenie schôdze online alebo konferenčného hovoru pomocou príkazu Zahájiť schôdzu

 1. V okne skupinovej konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby Tlačidlo Možnosti pre osoby v programe Lync a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pozvať osoby zo zoznamu kontaktov, kliknite na položku Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla, vyberte kontakty a stlačte tlačidlo OK.

  • Ak chcete pozvať osoby prostredníctvom odoslania e-mailovej správy, kliknite na položku Pozvať e-mailom, skopírujte informácie o schôdzi a vyplňte žiadosť o schôdzu.

Na začiatok stránky

Pripojenie k plánovanej schôdzi online

Ak sa chcete pripojiť k plánovanej schôdzi, postupujte takto:

 1. V kalendári Outlooku otvorte schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

 2. V žiadosti o schôdzu kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi online.

Obrázok pozvánky na schôdzu

Na začiatok stránky

Pripojenie k neplánovanej schôdzi

Môže sa stať, že budete pozvaní na neplánovanú schôdzu alebo schôdzu Stretnúť sa teraz, prípadne na schôdzu, ktorá už prebieha:

 • V oznámení, ktoré sa zobrazí v oblasti oznámení v pravej časti panela úloh, kliknite na položku Pripojiť.

Na začiatok stránky

Pripojenie k zvukovej schôdzi

Lync je možné nakonfigurovať tak, aby sa k zvukovému prenosu zo schôdze pripájal vždy rovnako alebo aby sa zobrazila možnosť výberu.

Výber možnosti zvukového pripojenia pri prvom použití Lyncu Online

Pri prvom pripojení k schôdzi alebo ku konferenčnému hovoru prostredníctvom Lyncu sa zobrazí dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze.

Podľa konfigurácie Lyncu v organizácii sa môžu zobrazovať rozličné možnosti.

Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze

Ak sa chcete pripojiť k zvukovému prenosu zo schôdze, postupujte takto:

 1. V dialógovom okne Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze vyberte požadovanú možnosť. Podrobné informácie sa nachádzajú v tabuľke na konci tohto postupu.

 2. (Voliteľné) Ak chcete používať možnosť zvukového pripojenia pri každej schôdzi, vyberte možnosť Nabudúce nezobrazovať.

 3. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stlačte tlačidlo OK.

Možnosť Pripojiť sa k zvukovému prenosu zo schôdze

Kedy vybrať túto možnosť

Nepripájať sa k zvukovej časti

Keď uskutočníte hovor do schôdze pomocou telefónneho čísla dodaného poskytovateľom služby zvukovej konferencie.

Použiť Lync (integrovaný zvuk a video)

Keď použijete zvukové a obrazové integrácie počítača, ktoré sú zabudované do Lyncu.

Zavolať mi na:

Chcete, aby vám zavolal komunikačný softvér Microsoft® Lync™ Server 2010 . Do textového poľa môžete zadať nové telefónne číslo alebo použiť niektoré zobrazené číslo. Tieto čísla ste zadali do možností Telefóny v dialógovom okne Lync – možnosti.

Výber predvolených možností zvuku

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo Možnosti v Lyncu .

 2. V dialógovom okne Lync – možnosti kliknite na položku Telefóny a v časti Pripojenie ku konferenčným hovorom v poli Na pripájanie k zvukovému prenosu zo schôdze používať vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete počas schôdzí používať integrovaný zvuk cez počítač, kliknite na položku Lync.

  • Ak chcete, aby poskytovateľ služby zvukovej konferencie zavolal vám, vyberte zo zoznamu telefónne číslo.

   Poznámka: Táto možnosť nie je dostupná v aktuálnom vydaní Lyncu Online.

  • Ak chcete na pripojenie ku schôdzi používať telefón, vyberte možnosť Nepripájať sa k zvukovej časti.

   Karta Telefón v dialógovom okne Možnosti – Pripojenie ku konferenčným hovorom

 3. (Voliteľné) V časti Pripojenie ku konferenčným hovorom začiarknite políčko Pred pripojením zobrazovať výzvu na potvrdenie zdroja zvuku alebo výber iného zdroja. Túto možnosť vyberte, ak sa vaše preferencie na zvuk často menia.

Na začiatok stránky

Pozvanie používateľov, ktorí nemajú nainštalovaný Lync

Používatelia z organizácie alebo mimo nej sa môžu pripojiť k schôdzi prostredníctvom Lyncu aj z počítača, v ktorom Lync nie je nainštalovaný.

Keď osoba, ktorú ste pozvali, otvorí žiadosť o schôdzu a potom klikne na prepojenie Pripojiť sa k schôdzi online, podľa konfigurácie vašej organizácie alebo konfigurácie organizácie pozvanej osoby sa zobrazia niektoré z týchto možností:

Možnosť pripojenia

Alternatívny klient umožňujúci pripojenie k schôdzi

Pripojenie k schôdzi pomocou webového prehľadávača

Microsoft® Lync™ Web App

Dôležité:  V aplikácii Lync Web App sa požaduje najnovšia verzia doplnku prehľadávača Microsoft Silverlight. Ak Silverlight ešte nie je nainštalovaný, na jeho inštaláciu potrebujete oprávnenia správcu.

Stiahnutie a inštalácia Lyncu Attendee

Lync 2010 Attendee

Pomocou programu Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 alebo Microsoft® Office Communicator 2007

Podrobnosti sa nachádzajú v téme Pripojenie z počítača bez nainštalovaného Lyncu Online v Pomocníkovi pre Lync Online na lokalite Office.com.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×