Súhrn

SQL Server 7,0 a novšie verzie SQL servera umožňujú pridávanie externých zdrojov údajov ako prepojené servery. Táto funkcia poskytuje prístup k distribuovaným, heterogénnym dotazom proti zdrojom údajov OLE DB. Pri pripájaní k serveru SQL Server sa kurzor môže vrátiť k dostupným tabuľkám s príkazom SQLTables (file_handle). Príkaz SQLTables () však nevráti informácie o tabuľkách, ktoré sú k dispozícii v prepojených serveroch. Informácie týkajúce sa prepojených serverov sa vrátia tromi rôznymi uloženými procedúrami SQL servera. Tento článok popisuje, ako používať tieto uložené procedúry na vrátenie informácií o tabuľkách dostupných z prepojených serverov.

Ďalšie informácie

Prepojené servery SQL Server sú definované ako priradenia k určitému prepojenému serveru. Prepojený server preto nemusí byť nevyhnutne súčasťou databázy servera SQL Server. Prepojené servery SQL Server sú definované pomocou sp_addlinkedserver systému uloženej procedúry. Definícia prepojeného servera obsahuje všetky informácie potrebné na vyhľadanie zdroja údajov OLE DB. Vzdialené tabuľky z názvu prepojeného servera sa potom dajú odkazovať dvomi spôsobmi:

 • Názov prepojeného servera sa môže použiť ako názov servera v názve so štyrmi časťami, ktorý sa používa ako odkaz na tabuľku alebo zobrazenie v príkaze Transact-SQL. Ostatné tri časti názvu odkazujú na objekt na prepojenom serveri, ktorý je vystavený ako množina riadkov.

 • Názov prepojeného servera možno použiť ako vstupný parameter na funkciu OTVORIŤDOTAZ. OTVORIŤDOTAZ odošle poskytovateľovi OLE DB príkaz na vykonanie. Vrátená množina riadkov sa potom môže použiť ako odkaz na tabuľku alebo zobrazenie v príkaze Transact-SQL.

SQL Server uložené procedúry používané na vrátenie informácií o prepojených serveroch sú:

 • sp_linkedservers

 • sp_tables_ex

 • sp_columns_ex

Každý z uložených procedúr SQL servera vráti inú úroveň podrobností súvisiacu s prepojenými servermi. sp_linkedservers vráti nasledovné stĺpce: SRV_NAME Name of the linked server. SRV_PROVIDERNAME Friendly name of the OLE DB provider managing access to the specified linked server. SRV_PRODUCT Product name of the linked server. SRV_DATASOURCE OLE DB datasource property corresponding to the specified linked server. SRV_PROVIDERSTRING OLE DB provider string property corresponding to the specified linked server. SRV_LOCATION OLE DB location property corresponding to the specified linked server. SRV_CAT OLE DB catalog property corresponding to the specified linked server. sp_tables_ex vráti informácie o tabuľkách zo zadaného prepojeného servera. Táto uložená procedúra akceptuje nasledovné argumenty: TABLE_SERVER Name of the linked server for which to return table information, with no default. TABLE_NAME Name of the table for which to return data type information, with a default of NULL. TABLE_SCHEMA Is the table schema, with a default of NULL. TABLE_CATALOG Catalog Name of the database in which the specified table resides, with a default of NULL. TABLE_TYPE Type of the table to return, with a default of NULL. sp_tables_ex vráti nasledovné stĺpce: TABLE_CAT Table qualifier name. (May be null) TABLE_SCHEM Table or view owner name. TABLE_NAME Table name. TABLE_TYPE Table, system table, or view. REMARKS SQL Server does not return a value for this column. sp_columns_ex vráti informácie o stĺpcoch, jeden riadok na stĺpec, pre dané tabuľky s prepojenými servermi. sp_columns_ex vráti informácie o stĺpci iba pre daný stĺpec, ak je zadaný stĺpec. Táto uložená procedúra akceptuje nasledovné argumenty: TABLE_SERVER Name of the linked server for which to return column information, with no default. TABLE_NAME Name of the table for which to return column information, with a default of NULL. TABLE_SCHEMA Name of the table for which to return column information, with a default of NULL. TABLE_CATALOG Catalog name of the table for which to return column information, with a default of NULL. COLUMN Name of the database column for which to provide information, with a default of NULL. ODBCVer The version of ODBC being used. ODBCVer is an integer, with a default value of 2, indicating ODBC Version 2. Valid values are 2 or 3. sp_columns_ex vráti nasledovné stĺpce: TABLE_CAT Table or view qualifier name. (May be null) TABLE_SCHEM Table or view owner name. TABLE_NAME Table or view name. COLUMN_NAME Column name, for each column of the specified table. DATA_TYPE Integer value corresponding to ODBC type indicators. TYPE_NAME String representing a data type. COLUMN_SIZE Number of significant digits. BUFFER_LENGTH Transfer size of the data. DECIMAL_DIGITS Number of digits to the right of the decimal point. NUM_PREC_RADIX Is the base for numeric data types. NULLABLE Specifies nullability. REMARKS This field always returns NULL. COLUMN_DEF Default value of the column. SQL_DATA_TYPE Value of the SQL data type as it appears in the TYPE field of the descriptor. SQL_DATETIME_SUB Subtype code for datetime and SQL-92 interval data types. For other data types, this column returns NULL. CHAR_OCTET_LENGTH Maximum length in bytes of a character or integer data type column. For all other data types, this column returns NULL. ORDINAL_POSITION Ordinal position of the column in the table. IS_NULLABLE Nullability of the column in the table. This column returns a zero-length string if nullability is unknown. The value returned for this column is different from the value returned for the NULLABLE column. SS_DATA_TYPE SQL Server data type, used by Open Data Services extended stored procedures.

 1. Otvorte správcu ODBC a vytvorte zdroj údajov ODBC s názvom "LINKSRV". Poznámka: Keďže prepojené servery sú uvedené pod kartou zabezpečenie servera SQL Server, pri vytváraní služby DS nie je potrebné nastaviť predvolenú databázu.

 2. Pomocou nasledujúceho kódu Vytvorte súbor programu s názvom "SP_tables. PRG":

    * NOTE: This code is based on the following assumptions:  * A DSN named LINKSRV pointing to a SQL Server data source exists.  * A Linked Server has been defined in SQL Server.  Connect_String="'LINKSRV','SA',''"  * Connect to SQL Server  gnConnHandle=SQLCONNECT(&Connect_String)  IF gnConnHandle>0   * Create a command string to pass to SQL Server via SQLExec.   CREATE CURSOR SQLSRVDAT (Server c(128),Table_Name c(128), ;     Column_name c(128))   * Create a command string to pass to SQL Server via SQLExec.   SQLCommand="sp_linkedservers"   * Return a cursor with the names of available linked servers.   QRYVal=SQLExec(gnConnHandle,SQLCommand,'SQLSvr')   IF QRYVal>0     SELECT SQLSvr     DO WHILE !EOF()      * Build a command to pass to SQL Server to return a cursor      * of tables available from the linked server.      SQLCommand="sp_tables_ex '"+ALLTRIM(SQLSvr.SRV_NAME)+"'"      * Return a cursor with the names of tables available from      * the specified linked server.      tables_val=SQLExec(gnConnHandle,SQLCommand,'SQLTabs')      IF tables_val>0        SELECT sqltabs        LOCA        DO WHILE !EOF()         * Build a command to pass to SQL Server to return a         * cursor with the fields from the specified         * table of the defined linked server.         SQLCommand="sp_columns_ex '"+ALLTRIM(SQLSvr.SRV_NAME) + ;           "','"+ALLTRIM(sqltabs.Table_Name)+"'"         * Return a cursor with the names of the columns         * in the specified table of the linked server.         ColVal=SQLExec(gnConnHandle,SQLCommand,'sqlcols')         IF ColVal>0           SELECT sqlcols           DO WHILE !EOF()            INSERT INTO SQLSRVDAT VALUES ;              (SQLSvr.SRV_NAME,sqltabs.Table_Name, ;              sqlcols.Column_name)            SELECT sqlcols            SKIP           ENDDO         ENDIF         SELECT sqltabs         SKIP        ENDDO      ENDIF      SELECT SQLSvr      SKIP     ENDDO   ELSE     =AERROR(L_Server)     =MESSAGEBOX(L_Server[1,2]+CHR(13)+L_Server[1,3],32,'Query Failed')   ENDIF   =SQLDISCONN(gnConnHandle)   SELECT SQLSRVDAT   IF RECCOUNT()=0     =MESSAGEBOX('No Linked Servers Detected',64,'Linked Servers')   ELSE     CALCULATE MAX(LEN(ALLTRIM(SQLSRVDAT.column_Name))) TO max_wide     BROW TITLE "Linked Server Information" WIDTH max_wide   ENDIF  ELSE   =AERROR(s_failed)   * The linked server doesn't exist, so display a message.   =MESSAGEBOX(s_failed[1,2]+CHR(13)+ ;     IIF(!ISNULL(s_failed[1,3]),s_failed[1,3],"null"),32,'Failed')  ENDIF  RETURN  * End Code.
 3. V okne príkaz zadajte nasledovné: DO SP_TABLES

Odkazy

Pomocník pre odkaz Transact-SQL; Hľadať na: "sp_addlinkedserver"; "sp_tables_ex"; "sp_linkedservers"; "sp_columns_ex"

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×