Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Word automaticky kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby počas písania. Na prechádzanie chybami a ich opravu môžete používať klávesnicu a čítačku obrazovky. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na kontrolu pravopisu a gramatiky v programe Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola a oprava pravopisu a gramatiky.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné alebo gramatické chyby, a potom stlačte kláves F7.

  Kontrolu môžete spustiť aj z pása s nástrojmi. Stlačením klávesovej skratky Alt + Ú otvorte kartu Revízia a potom stlačením klávesov C, 1 vyberte možnosť Skontrolovať dokument.

  Otvorí sa tabla Editor. Ozve sa „Editor overview“ (Prehľad Editora) a počet nájdených chýb.

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku iba vo vete alebo v odseku v dokumente, vyberte text, ktorý chcete skontrolovať, a potom stlačte kláves F7.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete skontrolovať pravopisné aj gramatické chyby, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete skontrolovať iba pravopisné chyby, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Corrections card“ (Karta Opravy). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Spelling“ (Pravopis), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete skontrolovať iba gramatické chyby, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Corrections card“ (Karta Opravy). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Grammar“ (Gramatika), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ozve sa pôvodná veta s pravopisnou alebo gramatickou chybou. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve prvý návrh na opravu chyby.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve návrh, ktorý chcete použiť, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť navrhovanú opravu iba pre aktuálnu chybu, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť navrhovanú opravu vo všetkých výskytoch chyby v aktuálnom dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol a potom stlačte kláves A.

  Chyba sa opraví a Word prejde na ďalšiu chybu. Zopakujte tento krok pre každú chybu.

  Tip: Ak si chcete vypočuť pôvodnú vetu pre ďalšiu chybu, stláčajte kláves Tab, kým neprejdete na tlačidlo Čítať pôvodnú vetu, potom stlačte kláves Enter.

 5. Keď Word dokončí kontrolu dokumentu, ozve sa: „Microsoft Word dialog, OK button“ (Dialógové okno Microsoft Word, tlačidlo OK). Stlačením klávesu Enter sa vrátite do dokumentu.

Ignorovanie nájdenej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Ak si myslíte, že nájdená chyba nie je chybou, môžete ju ignorovať raz alebo v rámci celého dokumentu. Nájdená chyba sa neopraví a Word prejde na ďalšiu chybu v zozname.

 1. Po vypočutí pôvodnej vety s nájdenom chybou vykonajte na table Editor niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete ignorovať nájdenú chybu raz, stlačte kláves I.

  • Ak chcete ignorovať nájdenú chybu v celom dokumente, stlačte kláves G.

Klávesové skratky pre tablu Editor

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek pre tablu Editor.

Úloha

Klávesy

Ignorovanie zisteného slova raz, ale opätovné kontrolovanie

I

Ignorovanie zisteného slova v celom dokumente

G

Pridanie zisteného slova do slovníka programu

A

Vrátenie slova späť. Zopakovanie predchádzajúcich opráv

Ctrl + Z

Otvorenie tably Korektúra v okne Word – možnosti, kde môžete vybrať a zmeniť spôsob, akým program opravuje pravopis a gramatiku vo všetkých dokumentoch.

S

Opätovná kontrola slov a gramatiky, ktoré ste predtým ignorovali

 1. V dokumente programu Word, ktorý chcete znova skontrolovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, M. Otvorí sa okno Word – možnosti.

 2. Stlačte kláves K a potom raz stlačte kláves Tab. Otvorí sa tabla Korektúra so zameraním na tlačidle Možnosti automatických opráv.

 3. Stlačením klávesu K dvakrát prejdete na tlačidlo Znova skontrolovať dokument a aktivujete ho. Po zobrazení výzvy na potvrdenie akcie stlačte kláves Enter, čím sa dokument znova skontroluje. Ak nechcete znova skontrolovať dokument, stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na tlačidlo Nie a stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky súvisiace s kontrolou gramatiky a pravopisu

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek, ktoré pomáhajú pri kontrole gramatiky a pravopisu v dokumentoch programu Word.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Word – možnosti.

Alt + S, M

Otvorenie tably Korektúra v okne Word – možnosti.

K, potom stlačte kláves Tab

Otvorenie dialógového okna Automatické opravy na table Korektúra.

M

Otvorenie okna Výnimky automatických opráv v okne Automatické opravy.

Ý

Opätovná kontrola pravopisu a gramatiky na table Korektúra.

K

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Kontrolovať pravopis počas písania na table Korektúra.

P

Premiestnenie na začiarkavacie políčko S pravopisom kontrolovať aj gramatiku na table Korektúra.

G

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Skryť pravopisné chyby len v tomto dokumente na karte Korektúra.

U

Výber alebo zrušenie výberu začiarkavacieho políčka Skryť gramatické chyby len v tomto dokumente na table Korektúra.

Y

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky môžete vypnúť a potom skontrolovať dokument po jeho dokončení. Komplexná kontrola pravopisu a gramatiky v dokumente naraz je užitočná vtedy, ak chcete vykonať rýchlu korektúru textu.

 1. V dokumente programu Word stlačte kombináciu klávesov Alt+S, M. Otvorí sa okno Word – možnosti.

 2. Stlačením klávesu K a potom klávesu Tab otvorte tablu Korektúra. Otvorí sa tabla Korektúra so zameraním na tlačidle Možnosti automatických opráv.

 3. Stlačením klávesu P začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Kontrolovať pravopis počas písania.

 4. Ak sa chcete presunúť na začiarkavacie políčko Označovať gramatické chyby pri písaní, stlačte kláves Ť. Zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete použiť všetky zmeny a zavrieť okno the Word – možnosti, stláčajte kláves Tab, kým neprejdete na tlačidlo OK, a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti do dokumentu.

Poznámka: Ak chcete určiť spôsob, akým má Word vykonávať automatické opravy počas písania, prejdite na kartu Korektúra a stlačte kláves M. V dialógovom okne Automatické opravy vyberte požadované možnosti.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Word pre Mac automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby a pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme Mac, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na kontrolu pravopisu a gramatiky v programe Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu a gramatiky dokumentu

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné alebo gramatické chyby, a potom stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a gramatiku iba vo vete alebo v odseku v dokumente, vyberte text, ktorý chcete skontrolovať, a potom stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L. Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a stlačením klávesov so šípkami presuňte kurzor.

 2. Otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika. Ozve sa: „Spelling and grammar“ (Pravopis a gramatika) a jazyk korektúry. Zameranie sa nachádza na textovom poli, kde môžete upravovať nesprávne napísané slovo alebo gramatické chyby. Dialógové okno zobrazuje aj navrhovaný pravopis alebo navrhované gramatické revízie. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Suggestions, table“ (Návrhy, tabuľka). Ich vypočutie vám pomôže rozhodnúť sa, ako reagovať na možnú chybu.

 3. Ak chcete reagovať na problém, ktorý Word identifikuje, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve príkaz, ktorý chcete vybrať, a potom stlačte medzerník:

  • Vyberte možnosť Ignorovať, ak chcete vynechať aktuálne vybratý text a prejsť na nasledujúcu položku.

  • Vyberte možnosť Ignorovať všetko, ak chcete vynechať každý výskyt aktuálne vybratého textu a prejsť na nasledujúcu položku.

  • Ak chcete aktuálne vybraté slovo pridať do slovníka, aby Word v budúcnosti nerozpoznal toto slovo ako chybu, vyberte možnosť Pridať. Táto možnosť je k dispozícii iba pri slovách s pravopisnou chybou. Do slovníka nie je možné pridať vlastnú gramatiku.

  • Ak chcete preskočiť výskyt gramatickej chyby a presunúť sa na ďalšiu, vyberte možnosť Ďalšia veta.

  • Ak chcete zmeny použiť, vyberte niektorý z návrhov pravopisu v tabuľke Návrhy slov. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol môžete prehľadávať návrhy pravopisu. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje jednotlivé návrhy. Keď sa nachádzate na vyhovujúcom návrhu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Change“ (Zmeniť) alebo „Change all“ (Zmeniť všetky) (ak chcete použiť zmenu pri každom výskyte daného textu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Po opravení alebo vynechaní chyby Word prejde na ďalšiu chybu. Zopakujte revíziu pre každú chybu.

 5. Po dokončení kontroly pravopisu sa ozve: „The spelling and grammar check is complete“ (Kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená). Ak ste kontrolovali len vybratý text, ozve sa: „Word finished checking the selection“ (Word dokončil kontrolu výberu).

 6. Kliknutím na medzerník sa vrátite do dokumentu.

  Poznámka: Keď funkcia VoiceOver číta text a Word zistí možnú pravopisnú chybu, pred slovom budete počuť výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

Opätovná kontrola slov a gramatiky, ktoré ste predtým ignorovali

Zoznam ignorovaných slov a gramatiky môžete vymazať alebo resetovať, aby Word kontroloval aj pravopisné a gramatické chyby, ktoré sa v minulosti vynechali.

Poznámka: Keď resetujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený dokument. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré ste preskočili v ostatných dokumentoch aplikácie Word, nebudú ovplyvnené.

 1. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, v dokumente programu Word, ktorý chcete znova skontrolovať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť „Tools“ (Nástroje), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Spelling and grammar, submenu“ (Pravopis a gramatika, vedľajšia ponuka). Ak chcete rozbaliť vedľajšiu ponuku Pravopis a gramatika, stlačte klávesy Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Reset Ignored Words and Grammar“ (Obnoviť ignorované slová a gramatiku), a potom stlačte medzerník.

 4. Otvorí sa okno s upozornením. Ak chcete obnovenie potvrdiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Yes, default button“ (Áno, predvolené tlačidlo), a potom uskutočnite výber stlačením klávesu medzerník.

 5. Ak chcete znova skontrolovať pravopis a gramatiku, stlačte kombináciu klávesov Option + Command + L.

Klávesové skratky súvisiace s kontrolou gramatiky a pravopisu

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn klávesových skratiek, ktoré pomáhajú pri kontrole gramatiky a pravopisu v dokumentoch aplikácie Word.

Poznámka:  Word pre Mac používa funkčné klávesy na vykonávanie bežných príkazov. Predvolene pri použití funkčného klávesu v príkaze funkcie VoiceOver musíte tiež stlačiť kláves Fn. Ďalšie informácie o používaní funkčných klávesov v programe Word pre Mac nájdete v téme Použitie klávesových skratiek funkčných klávesov v časti Klávesové skratky vo Worde.

Úloha

Stlačte klávesy

Otvorenie okna Predvoľby Wordu

Command + čiarka (,)

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

Option + Command + L

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Fn + Option + F7

Vyhľadanie vybratého slova na pracovnej table Synonymický slovník

Fn + Shift + F7

Vyhľadanie vybratého textu na internete

Command + Shift + L

Zapnutie a vypnutie automatickej kontroly pravopisu a gramatiky

Automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky v dokumentoch programu Word môžete vypnúť a neskôr ju znova zapnúť.

 1. Ak chcete otvoriť položku Predvoľby, stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Ozve sa: „Word preference“ (Predvoľby Wordu).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: Spelling and grammar, button“ (Pravopis a gramatika, tlačidlo), a potom výber uskutočnite stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika.

 3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu pravopisu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Check spelling as you type, checkbox“ (Kontrolovať pravopis počas písania, začiarkavacie políčko). Budete počuť, či je políčko „checked“ (začiarknuté) alebo „unchecked“ (nezačiarknuté). Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Kontrolovať pravopis počas písania, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check grammar as you type, checkbox“ (Automatická kontrola gramatiky, začiarkavacie políčko). Budete počuť, či je políčko „checked“ (začiarknuté) alebo „unchecked“ (nezačiarknuté). Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Kontrola gramatiky počas písania, stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Word pre iOS automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v operačnom systéme iOS, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

Skontrolujte pravopisné chyby v dokumente a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page one content, <obsah strany>, text field“ (Obsah strany jeden, <obsah strany>, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Page one, text field, is editing“ (Strana jeden, textové pole, režim úpravy).

 3. Zapnite rotor na možnosť „Words“ (Slová).

 4. Potiahnite prstom nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi nesprávne napísané slovo. Zameranie sa nachádza na slove.

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Select“ (Vybrať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom. Nesprávne napísané slovo je teraz vybraté.

 7. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Menu item“ (Položka ponuky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa zoznam návrhov opráv.

 9. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve návrh, ktorý chcete prijať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zapnutie alebo vypnutie automatickej kontroly pravopisu

Pri práci na dokumente môžete automatickú kontrolu pravopisu vypnúť. Po dokončení môžete automatickú kontrolu zapnúť späť a skontrolovať pravopis v celom dokumente.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Show ribbon button“ (Tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected (Vybraté), <názov aktuálnej karty>“.

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing tools button“ (Tlačidlo Nástroje korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling, On“ (Pravopis, Zapnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Automatická kontrola pravopisu je teraz vypnutá.

 6. Ak chcete automatickú kontrolu pravopisu opäť zapnúť, prejdite podľa uvedených pokynov na tlačidlo Nástroje korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling, Off“ (Pravopis, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Word pre Android automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky v Androide, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

Skontrolujte pravopisné chyby v dokumente a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand switch“ (Nezačiarknuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected (Vybraté), <názov aktuálnej karty>“.

 4. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling button“ (Tlačidlo Pravopis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kontrola pravopisu je teraz aktivovaná. Funkcia TalkBack oznámi prvú nájdenú pravopisnú chybu, napríklad: „<Nesprávne napísané slovo>, selected“ (<Nesprávne napísané slovo>, vybraté).

 6. Ak chcete skontrolovať, či sú pre dané nesprávne napísané slovo k dispozícii návrhy opráv, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť návrhy. Ak chcete jeden z návrhov vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete návrhy pre túto chybu ignorovať a prejsť na ďalšiu pravopisnú chybu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next error button“ (Tlačidlo Ďalšia chyba), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete ignorovať všetky návrhy a ukončiť kontrolu pravopisu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ignore all button“ (Tlačidlo Ignorovať všetko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Spelling check complete. You're good to go“ (Kontrola pravopisu je dokončená. Môžete začať pracovať).

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, takže funkcia TalkBack nebude oznamovať pravopisné chyby pri práci na dokumente. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou funkcie TalkBack skontrolovať pravopis.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand switch“ (Nezačiarknuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected (Vybraté), <názov aktuálnej karty>“.

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing and language menu“ (Ponuka Korektúra a jazyk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete skryť značky korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Hide all proofing marks“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v dokumente a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Not checked, hide proofing marks in selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť značky korektúry vo vybratom texte), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete značky odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Word Mobile automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby a pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete chybami prechádzať a opraviť ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

Skontrolujte pravopisné chyby v dokumente a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu (Ponuka), <názov aktuálnej karty>, selected (vybraté)“.

 4. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review“ (Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Spelling“ (Pravopis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kontrola pravopisu je teraz aktivovaná. Moderátor oznámi prvú nájdenú pravopisnú chybu a slovo v dokumente sa vyberie.

 6. Ak chcete skontrolovať, či sú pre dané nesprávne napísané slovo k dispozícii návrhy opráv, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť návrhy. Ak chcete jeden z návrhov vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete návrhy ignorovať, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ignore all, button collapsed“ (Ignorovať všetko, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, aby Moderátor neoznamoval pravopisné chyby pri práci na dokumente. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou Moderátora skontrolovať pravopis.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi a zameranie je na názve aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Menu (Ponuka), <názov aktuálnej karty>, selected (vybraté)“.

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Review“ (Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Proofing and language button collapsed“ (Zbalené tlačidlo ponuky Korektúra a jazyk), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete skryť značky korektúry, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks,“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v dokumente a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Unchecked, hide proofing marks in selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť značky korektúry vo vybratom texte), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete značky odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete skontrolovať pravopis v dokumente programu Word pre web. Word pre web automaticky počas písania kontroluje možné pravopisné chyby. Pravopisné chyby sú označené červenou vlnovkou.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na kontrolu pravopisu a gramatiky v programe Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže Word pre web sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v dokumente

 1. Ak chcete v dokumente, v ktorom chcete vykonať kontrolu pravopisu, prejsť na páse s nástrojmi na príkaz Pravopis, stlačte kombináciu klávesov Alt + Kláves s logom systému Windows a potom kláves R a S. Ozve sa: „Spelling menu item“ (Položka ponuky Pravopis).

 2. Ak chcete vykonať kontrolu pravopisu, stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na prvé nesprávne napísané slovo v dokumente a otvorí sa kontextová ponuka. Ak je k dispozícii navrhovaný pravopis, ozve sa návrh.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak existuje viacero navrhovaných možností pravopisu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve pravopis, ktorý chcete použiť. Ak chcete pri danom návrhu zmeniť slovo, stlačte medzerník.

  • Ak chcete pravopisnú chybu, ktorú Word identifikoval, ignorovať, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Ignore all“ (Ignorovať všetko), a potom stlačte medzerník.

 4. Ak chcete po opravení alebo ignorovaní chyby prejsť na ďalšiu chybu, stlačte medzerník. Zopakujte revíziu pre každú chybu.

 5. Po skontrolovaní všetkých chýb sa ozve „Dialog focus on OK button“ (Zameranie dialógového okna na tlačidle OK). Stlačením medzerníka sa vrátite do dokumentu.

Poznámka:  Word pre web nevykonáva kontrolu gramatiky, ak však máte počítačovú aplikáciu, môžete v nej dokument rýchlo otvoriť a gramatiku skontrolovať na tomto mieste. Ak chcete v programe Word pre web otvoriť dokument v počítačovej aplikácii, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom systému Windows a potom kláves O. Ďalšie informácie o kontrole gramatiky v počítačovej aplikácii nájdete v téme Kontrola pravopisu v dokumente vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, aby Moderátor neoznamoval pravopisné chyby pri práci na dokumente. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou Moderátora skontrolovať pravopis.

 1. Umiestnite kurzor na slovo, ktoré obsahuje značky korektúry.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Set proofing language menu item“ (Položka ponuky Nastaviť jazyk korektúry). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Jazyk.

 3. Ak chcete skryť značky korektúry, v dialógovom okne Jazyk stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, don't check spelling checkbox“ (Nezačiarknuté, začiarkavacie políčko pre pravopis nezačiarknuť), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

 4. Ak chcete v pravopisnej chybe odkryť značky korektúry, v dialógovom okne Jazyk stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Checked, don't check spelling checkbox“ (Začiarknuté, začiarkavacie políčko pre pravopis nezačiarknuť), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Unchecked“ (Nezačiarknuté).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno a vrátiť sa do dokumentu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×