Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte PowerPoint s klávesnicou pomocou čítačky obrazovky na pridanie, odstránenie a usporiadanie snímok v prezentácii. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako zmeniť veľkosť a orientáciu snímok.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky, alebo rozloženia novej šablóny.

Pridanie novej snímky na základe rozloženia aktuálnej snímky

V novej prezentácii sa úvodná snímka pridá automaticky. Novú snímku môžete pridať na základe rozloženia predchádzajúcej snímky.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M. Ozzve sa "Slide" (Snímka), za tým počet snímok a miesto novej snímky v zozname a "Selected" (Vybraté).

Pridanie novej snímky založenej na rozložení šablóny

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + H, I. Budete počuť názov rozloženia prvej snímky. V JAWS sa ozzve: "Leaving menu bar, Office theme" (Odchod z panela s ponukami, motív balíka Office) a potom číslo aktuálnej snímky.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov želané rozloženie snímky, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť číslo novej snímky. V JAWS sa ozzve: "Enter, no selection" (Enter, žiaden výber).

  Zameranie sa presunie na tablu snímky.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete. Budete počuť číslo aktuálnej snímky a jej miesto v zozname a potom "Selected" (Vybraté). V JAWS sa ozzve: "Enter, leaving menus, no selection" (Enter, opúšťate ponuky, žiaden výber).

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z pôvodného umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. Na table miniatúr stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete presunúť snímku nahor v zozname snímok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  • Ak chcete presunúť snímku nadol v zozname snímok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nadol. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  • Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+šípka nahor.

  • Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+šípka nadol.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jeho sekcii.

Sekcie sa zobrazujú a oznamujú na table miniatúr v normálnom zobrazení a v zobrazení Radenie snímok. Nie sú zobrazené ani oznamované v zobrazení Prezentácia.

 1. Na table miniatúr stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezačujete snímku, ktorá má byť prvou snímkou sekcie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, T1. Ozzve sa: "Add section" (Pridať sekciu).

 3. Ak chcete pridať sekciu bez názvu, stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Rename section" (Premenovať sekciu).

 4. Zadajte nový názov sekcie a stlačte kláves Enter.

 5. Podľa pokynov v časti Zmena usporiadania snímok premiestnite snímky v príslušných sekciách.

  Ak chcete počuť, ako Moderátor oznamuje názvy sekcií, na table miniatúr stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol. JAWS neoznamuje názvy sekcií.

Zmena orientácie všetkých snímok v prezentácii

Orientáciu celej množiny snímok môžete zmeniť z orientácie na šírku na orientáciu na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S, C. Otvorí sa okno Veľkosť snímky.

 2. V okne Veľkosť snímky stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Slides, Selected" (Snímky, Vybraté) a za tým aktuálna orientácia snímky, napríklad "Landscape" (Na šírku).

  V JAWS sa ozzve: "Orientation, slides, <currently selected option>, radio button checked" (Orientácia, snímky, aktuálne vybratá možnosť>, prepínač je začiarknuný).

  Tip: Ak chcete pomocou Moderátora počúvať a presúvať sa medzi možnosťami v okne Veľkosť snímky, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov SR + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Ozzve sa vybratá orientácia.

 4. Po zadaní výberu stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). Otvorí sa okno potvrdenia.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Maximize" (Maximalizovať). Ak máte na snímke veľa obsahu a používate túto možnosť, celý text sa možno na snímku nezmestí.

  • Ak chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho snímke, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Ensure Fit" (Zabezpečiť prispôsobenie). Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 6. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti formátu snímky zo širokouhlého na štandardný alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S. Budete počuť prvú položku v ponuke Veľkosť snímky. V JAWS sa ozzve: "Lower ribbon, customized group box" (Dolný pás s nástrojmi, prispôsobená skupina box).

 2. V ponuke Veľkosť snímky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať štandardnú veľkosť, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Standard" (Štandardná).

  • Ak chcete vybrať veľkosť širokouhlej obrazovky, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Widescreen" (Širokouhlá).

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Maximize" (Maximalizovať). Ak máte na snímke veľa obsahu a používate túto možnosť, celý text sa možno na snímku nezmestí.

  • Ak chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho snímke, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Ensure Fit" (Zabezpečiť prispôsobenie). Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 5. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Prispôsobenie veľkosti snímok

Môžete zmeniť veľkosť snímok a použiť vlastné rozmery pre rôzne obrazovky alebo formáty papiera.

 1. V normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + G, S, C. Otvorí sa okno Veľkosť snímky.

 2. Ak chcete zmeniť veľkosť snímok, v okne Veľkosť snímky vyberte cieľový formát prezentácie alebo nastavte výšku, šírku a orientáciu prezentácie:

  • Ak chcete vybrať cieľový formát prezentácie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Slides sized for" (Veľkosť snímok pre). Stlačte kláves so šípkou nadol a rozbaľovacia ponuka sa rozbalí. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

  • Nastavenie šírky a výšky:

   • Ak chcete zmeniť šírku snímky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Width" (Šírka). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve hodnota, ktorú chcete zadať, alebo ju zadajte.

   • Ak chcete zmeniť výšku snímky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Height" (Výška). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve hodnota, ktorú chcete zadať, alebo ju zadajte.

  Tip: Ak chcete pomocou Moderátora počúvať a presúvať sa medzi možnosťami v okne Veľkosť snímky, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov SR + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Po zadaní výberu stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Maximize" (Maximalizovať). Ak máte na snímke veľa obsahu a používate túto možnosť, celý text sa možno na snímku nezmestí.

  • Ak chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho novej snímke, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Ensure Fit" (Zabezpečiť prispôsobenie). Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 5. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

V PowerPoint môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre macOS pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentáciách. Môžete tiež zmeniť veľkosť a orientáciu snímok.

Nasledujúce úlohy sa vykonávajú v normálnom zobrazení v PowerPoint. Do normálneho zobrazenia prejdete stlačením kombinácie klávesov Command + 1.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky, alebo rozloženia novej šablóny.

Pridanie novej snímky založenej na aktuálnej snímke

 1. Ak chcete PowerPoint snímky na základe rozloženia predchádzajúcej snímky, v balíku snímok pridajte novú snímku, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + N. Funkcia VoiceOver oznámi "New slide" (Nová snímka) a snímka sa pridá.

  Tip: Ak chcete duplikovať aktuálnu snímku, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + D.

Pridanie novej snímky založenej na rozložení šablóny

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Dostanete sa na kartu, ktorá je práve vybratá. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi kartu Domov. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Na karte Domov stlačte raz kláves so šípkou nadol, čím sa presuniete na pás s nástrojmi.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Nová snímka, tlačidlo ponuky.“

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Nová snímka, okno. Nová snímka, galéria.“

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do galérie.

 7. Stlačením klávesov so šípkami prejdite na položky. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

 8. Rozloženie vyberiete stlačením klávesu Enter. Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

Odstránenie snímky

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 1 prejdite do normálneho zobrazenia.

 2. Stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Ak sa nachádzate na snímke, ktorú chcete odstrániť, stlačte kláves Delete. Snímka sa odstráni.

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 3. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 4. Keď sa nachádzate na snímke, ktorú chcete presunúť, stlačením kombinácie klávesov Command + X ju vystrihnite.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 6. Keď sa nachádzate na snímke, po ktorej chcete umiestniť vystrihnutú snímku, stlačením kombinácie klávesov Command + V ju prilepte.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jednej sekcii.

Sekcie sa zobrazujú a oznamujú na table miniatúr v normálnom zobrazení a v zobrazení Radenie snímok.

 1. V table miniatúr normálneho zobrazenia prejdite na prvú snímku sekcie.

 2. Stláčajte kláves F6, kým neprejdete na kartu. Ak nie ste na karte Domov, stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa na nej nepresunete. Funkcia VoiceOver oznámi: "Home, tab, 1 of 8" (Domov, karta, 1 z 8). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „Oblasť posúvania. Práve sa nachádzate v oblasti posúvania.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „V oblasti posúvania, <počet položiek>, <názov tlačidla so zameraním>.“

 5. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver oznámi: "Section, menu button" (Sekcia, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 6. Stlačením kombinácie kláves Control + Option + medzerník vyberte možnosť Pridať sekciu.

 7. Zadajte názov sekcie a stlačte kláves Enter. Sekcia sa teraz zobrazuje na table miniatúr a funkcia VoiceOver prečíta názov sekcie, keď na ňu prejdete v table miniatúr.

Zmena orientácie snímok v prezentácii

PowerPoint snímky sú automaticky nastavené v orientácii na šírku, ale orientáciu snímky môžete zmeniť na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa k nej nepresunete. Funkcia VoiceOver oznámi: "Design, tab, 3 of 8" (Návrh, karta, 3 z 8). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Na karte Návrh opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Slide Size, menu button" (Veľkosť snímky, tlačidlo ponuky).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznámi: "Page Setup" (Nastavenie strany).

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nedostanete na možnosť požadovanej orientácie, napríklad „Orientácia snímok na šírku“ alebo „Orientácia snímok na dĺžku“, a potom vyberte požadovanú možnosť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznámi: "OK, default, button" (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a stlačte toto tlačidlo.

 9. Ak sa aktuálny obsah nezmestí na vybratú orientáciu, otvorí sa dialógové okno s otázkou o výbere škálovania obsahu, aby bol vhodný pre vybratú orientáciu:

  • Ak chcete upraviť mierku obsahu nadol, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Scale Down, button" (Mierka nadol, tlačidlo). Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a možno použije menšiu veľkosť písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Scale Up, button" (Zväčšiť mierku, tlačidlo). Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti zo širokouhlej na štandardnú alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa k nej nepresunete. Funkcia VoiceOver oznámi: "Design, tab, 3 of 8" (Návrh, karta, 3 z 8). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznámi: "Slide Size, menu button" (Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Medzi možnosťami sa presúvajte stlačením klávesov so šípkami nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje možnosti.

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte veľkosť.

 7. Ak prechádzate na menšiu veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu tak, aby sa zmastil na vybratú veľkosť:

  • Ak chcete upraviť mierku obsahu nadol, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Scale, default, button" (Mierka, predvolená hodnota, tlačidlo). Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a možno použije menšiu veľkosť písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoverí: "Don't scale, button" (Ne mierka, tlačidlo). Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie veľkosti snímok

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa k nej nepresunete. Funkcia VoiceOver oznámi: "Design, tab, 3 of 8" (Návrh, karta, 3 z 8). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznámi: "Slide Size, menu button" (Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznámi: "Page Setup" (Nastavenie strany).

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Dvakrát stlačte kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver oznámi aktuálne vybratú veľkosť, napríklad „Širokouhlé“ alebo „Zobrazenie na obrazovku (4:3).“

 8. Možnosti zobrazíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Možnosti prehľadávate stlačením klávesov so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver ich pri presúvaní oznamuje. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

 10. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver oznámi: "OK, default, button" (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Tlačidlo vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control+Option+medzerník.

 11. Ak meníte veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho na vybratú veľkosť:

  • Ak chcete upraviť mierku obsahu nadol, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Scale down, button" (Mierka nadol, tlačidlo). Táto možnosť zmení veľkosť obsahu a možno použije menšiu veľkosť písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Scale up, button" (Zväčšiť mierku, tlačidlo). Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

V PowerPoint môžete pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentáciách pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových možnostiach v PowerPoint nájdete v návode na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré viac nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať novú snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky> of <celkový počet snímok>“ (Snímka <číslo snímky> z <celkový počet snímok>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 4. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Layout button" (Tlačidlo Rozloženie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, potiahnite prstom doprava. Pri presúvanie funkcia VoiceOver oznamuje šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozzve "Selected" (Vybraté) a názov rozloženia. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky). V novom okne sa otvorí kontextová ponuka.

 4. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Cut, menu item“ (Vystrihnúť, položka ponuky). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, pred ktorú chcete premiestniť vystrihnúť snímku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Select all, menu item“ (Vybrať všetky, položka ponuky).

 7. Ak chcete prilepiť snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Paste, menu item" (Prilepiť, položka ponuky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa premiestni do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky).

 5. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint pre Android umožňuje pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentáciách pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky>“ (Snímka <číslo snímky>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Snímka je vybratá a otvorí sa v zobrazení na úpravy.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Back switch not checked“ (Prepínač naspäť nie je zapnutý), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 5. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, v zobrazení na úpravy snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Layout menu" (Ponuka Rozloženie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, v ponuke Rozloženie potiahnite prstom doprava. Pri pohybe vám TalkBack oznamuje šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení začujete názov rozloženia a "Selected" (Vybraté). Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí kontextová ponuka a ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, za ktorú chcete premiestniť vystrihnúť snímku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 5. Ak chcete prilepiť snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paste button" (Tlačidlo Prilepiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa premiestni do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používajte PowerPoint pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridanie, odstránenie a usporiadanie snímok v prezentáciách. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Nové snímky môžete do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky, alebo na základe iného rozloženia.

 1. V zobrazení úprav stlačtekombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, N, S, I. Otvorí sa ponuka Nová snímka.

 2. V ponuke je vybraté rozloženie snímky založené na aktuálnej snímke. Ak chcete prejsť na iné rozloženie, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve názov rozloženia, ktoré chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter. Nová snímka sa pridá do prezentácie.

Zmena usporiadania snímok

Snímky môžete presúvať a zmeniť tak ich poradie v prezentácii.

 1. V zobrazení na úpravy stláčajtekombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo aktuálnej snímky. JAWS oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor. Snímka sa presunie o jednu snímku nahor.

  • Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nadol. Snímka sa presunie o jednu snímku nadol.

  • Ak chcete umiestniť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nahor.

  • Ak chcete umiestniť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol.

Odstránenie snímok

 1. V zobrazení na úpravy stláčajtekombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo aktuálnej snímky. JAWS oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves Delete.

  Tip: Ak chcete odstránenie vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×