Prezentovanie údajov v grafe XY (závislosť) alebo v čiarovom grafe

Bodové grafy a čiarové grafy vyzerajú veľmi podobne, najmä ak je bodový graf zobrazený so spojnicami. Spôsob, akým každý z týchto typov grafov zobrazuje údaje pozdĺž vodorovnej osi (označuje sa aj ako os x) a zvislá os (známa aj ako os y), je však veľmi odlišný.

alternatívny text alternatívny text

Poznámka: Informácie o rôznych typoch bodových a čiarových grafov nájdete v téme Typy dostupných grafov v Office.

Pred výberom niektorého z týchto typov grafov sa možno budete chcieť dozvedieť viac o rozdieloch a zistiť, kedy je lepšie použiť bodový graf namiesto čiarového grafu alebo naopak.

Hlavný rozdiel medzi bodových a čiarových grafov je v spôsobe zobrazenia údajov na vodorovnej osi. Ak napríklad použijete údaje z nasledovného hárka na vytvorenie bodového grafu a čiarového grafu, môžete si všimnúť rozdielne rozmiestnenie údajov.

alternatívny text

V bodovom grafe sú hodnoty denných zrážok zo stĺpca A zobrazené ako hodnoty x na vodorovnej osi (osi x) a hodnoty častíc zo stĺpca B sú zobrazené ako hodnoty na zvislej osi (osi y). Bodový graf sa často nazýva aj graf xy a na vodorovnej osi nikdy nezobrazuje kategórie.

alternatívny text

Bodový graf vždy obsahuje dve osi na zobrazenie jednej množiny číselných údajov pozdĺž vodorovnej osi a druhej množiny číselných údajov pozdĺž zvislej osi. V grafe sa zobrazujú v prienikoch číselných hodnôt x a y body, ktoré sú kombináciou týchto hodnôt a vytvárajú jednotlivé údajové body. Tieto údajové body môžu byť na vodorovnej osi rozmiestnené pravidelne alebo nepravidelne v závislosti od údajov.

Prvý údajový bod zobrazený v bodovom grafe predstavuje hodnotu 137 na osi y (častice) a hodnotu 1,9 na osi x (denné zrážky). Tieto čísla predstavujú hodnoty z buniek A9 a B9 v hárku.

V čiarovom grafe sú hodnoty denných zrážok a častíc zobrazené ako dva samostatné údajové body, ktoré sú pravidelne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi. Je to preto lebo čiarový graf má iba jednu hodnotovú os (zvislú os). Vodorovná os v čiarovom grafe zobrazuje iba pravidelne rozmiestnené zoskupenia (kategórie) údajov. Keďže kategórie neboli poskytnuté ako údaje, boli automaticky vytvorené, napríklad 1, 2, 3 atď.

Toto je príklad toho, kedy nie je vhodné používať čiarový graf.

alternatívny text

V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi (osi kategórií) a všetky údaje číselných hodnôt sú rozmiestnené pozdĺž zvislej osi (osi hodnôt).

Častice s hodnotou 137 na osi y (bunka B9) a denné zrážky s hodnotou 1,9 na osi x (bunka A9) sú v čiarových grafoch zobrazené ako samostatné údajové body. Žiadny z týchto údajových bodov nie je prvý údajový bod zobrazený v grafe, a nie prvý údajový bod rad údajov odkazuje na hodnoty v prvom riadku údajov v hárku (bunka A2 a B2).

Typ osi a rozdiely v mierke

Keďže vodorovná os bodového grafu je vždy hodnotovou osou, môže zobrazovať číselné údaje alebo dátumy (napríklad dni alebo hodiny), ktoré sú vyjadrené číselnými hodnotami. Ak chcete flexibilnejšie zobraziť číselné hodnoty pozdĺž vodorovnej osi, môžete zmeniť možnosti mierky tejto osi, podobne ako môžete meniť aj možnosti mierky zvislej osi.

Keďže vodorovná os čiarového grafu je osou kategórií, môže byť iba textovou alebo dátumovou osou. Textová os zobrazuje iba text (nečíselné údaje alebo číselné kategórie, ktoré nie sú hodnotami) v pravidelne rozmiestnených intervaloch. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v presných intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy v hárku nie sú zoradené alebo v rovnakých základných jednotkách.

Možnosti mierky osi kategórií sú obmedzené v porovnaní s možnosťami mierky osi hodnôt. Možnosti mierky, ktoré sú k dispozícii, závisia aj od typu osi, ktorý používate.

Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje. Tieto grafy sú vhodné na zobrazenie vzťahov medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov, ako aj na zobrazenie dvoch skupín čísel ako jeden rad súradníc XY.

Čiarové grafy môžu zobrazovať kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky, a preto sú ideálne na zobrazenie trendov vývoja údajov v rovnakých intervaloch alebo v priebehu času. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi. Všeobecným pravidlom je, že ak údaje majú nečíselné hodnoty x, použite čiarový graf– pre číselné hodnoty x je zvyčajne lepšie použiť bodový graf.

Použitie bodového grafu namiesto čiarového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Zmeniť mierku vodorovnej osi    Keďže v bodovom grafe je vodorovná os osou hodnôt, sú k dispozícii ďalšie možnosti mierky.

 • Použiť logaritmickú mierku na vodorovnej osi    Vodorovnú os je možné zmeniť na logaritmickú mierku.

 • Zobraziť údaje hárka,ktoré zahŕňajú páry alebo zoskupené množiny hodnôt    V bodovom grafe môžete upraviť nezávislé stupnice osí tak, aby zobrazovali viac informácií o zoskupených hodnotách.

 • Zobraziť vzory vo veľkých množinách údajov    Bodové grafy sú vhodné na znázornenie vzorov v údajoch, napríklad lineárnych alebo nelineárnych trendov, klastrov a extrémnych hodnôt.

 • Porovnávať množstvo údajových bodov bez ohľadu na čas    Čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Použitie čiarového grafu namiesto bodového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Použiť textové označenia na vodorovnej osi    Tieto textové označenia môžu predstavovať rovnomerne rozložené hodnoty, ako sú napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

 • Použiť malý počet číselných označení na vodorovnej osi    Ak použijete niekoľko rovnomerne rozložených číselných označení, ktoré predstavujú časové intervaly, ako sú napríklad roky, môžete použiť čiarový graf.

 • Použiť časovú mierku na vodorovnej osi    Ak chcete dátumy zobraziť chronologicky v určitých intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, použite čiarový graf, aj keď tieto dátumy nie sú v hárku zoradené alebo nie sú uvedené v rovnakých základných jednotkách.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje na Office 2013 a novšie verzie. Postup pre Office 2010?

Vytvorenie bodového grafu

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denné zrážky

  Častice

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

 3. Kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Vložiť bodový (X, Y) alebo Bublinový graf.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Bodový.

  Tip: Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 5. Kliknutím na chart area grafu sa zobrazia karty Návrha Formát.

 6. Kliknite na kartu Návrh a potom kliknite na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

 7. Kliknite na názov grafu a zadajte text, ktorý chcete použiť.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť písma názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov, kliknite na položku Písmo a potom do poľa Veľkosť zadajte požadovanú veľkosť. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na oblasť grafu.

 10. Na karte Návrh kliknite na položku Pridať prvok > názvy osí apotom vykonajte nasledovné:

  alternatívny text

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku Hlavná vodorovná .

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku Hlavná zvislá .

  3. Kliknite na každý názov, zadajte text, ktorý chcete, a potom stlačte kláves Enter.

  4. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti formátovania nadpisov, na karte Formát v poli Prvky grafu vyberte názov v zozname a potom kliknite na položku Formátovať výber. Zobrazí sa tabla Formátovať názov. Kliknite na položku & vlastnosti alternatívny texta potom môžete vybrať položku Zvislézarovnanie , Smer textualebo Vlastný uhol.

 11. Kliknite zobrazovaná oblasť oblasti grafu alebo na karte Formát v poli Prvky grafu vyberte v zozname prvkov grafu položku Zobrazovaná oblasť.

  alternatívny text

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

 13. Kliknite na oblasť grafu alebo na karte Formát v poli Prvky grafu vyberte v zozname prvkov grafu položku Oblasť grafu.

 14. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

 15. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, použite nasledujúci postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   alternatívny text

  2. V časti Officekliknite na motív, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie čiarového grafu

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Denné zrážky

  Častice

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 3. Kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Vložiť čiarový alebo priestorový graf.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 5. Kliknutím na chart area grafu sa zobrazia karty Návrha Formát.

 6. Kliknite na kartu Návrh a potom kliknite na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

 7. Kliknite na názov grafu a zadajte text, ktorý chcete použiť.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť písma názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov, kliknite na položku Písmo a potom do poľa Veľkosť zadajte požadovanú veľkosť. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na oblasť grafu.

 10. V grafe kliknite na legendu alebo ju pridajte zo zoznamu prvkov grafu (na karte Návrh kliknite na položku Pridať prvok grafu >Legendaa potom vyberte umiestnenie legendy).

  alternatívny text

 11. Ak chcete zobraziť jeden z radov údajov pozdĺž vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Prvky grafu).

  alternatívny text

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu. Zobrazí sa pracovná tabla Formátovať rad údajov.

 13. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 14. Na karte Návrh v skupine Rozloženia grafov kliknite na položku Pridať prvokgrafu a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku Názov osi >Hlavná zvislá . Potom na table Formátovať názov osi kliknite na položku Veľkosť & vlastnosti alternatívny text a nakonfigurujte požadovaný typ názvu zvislej osi.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku Názov osi > Vedľajšia zvislá os a potom na table Formátovať názov osi kliknite na položku Veľkosť & Vlastnosti alternatívny text a nakonfigurujte požadovaný typ názvu zvislej osi.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte text, ktorý chcete, a potom stlačte kláves Enter.

 15. Kliknite na zobrazovaná oblasť grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu(karta Formát, skupina Aktuálny výber,pole Prvky grafu).

 16. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

  alternatívny text

 17. Kliknite na oblasť grafu.

 18. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

 19. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, použite nasledujúci postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   alternatívny text

  2. V časti Officekliknite na motív, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie bodového alebo čiarového grafu v balíku Office 2010

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denné zrážky

  Častice

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Bodový.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Bodový graf iba so značkami.

  Tip: Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 5. Kliknite na chart area daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

  Pre tento bodový graf sme použili možnosť Štýl 26.

 7. Na karte Rozloženie kliknite na položku Názov grafu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte umiestnenie názvu.

  Vybrali sme možnosť Nad grafom.

 8. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento bodový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 9. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť písma v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento bodový graf sme použili veľkosť 14.

 10. Kliknite na oblasť grafu.

 11. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na položku Názov pod os.

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento bodový graf sme použili možnosť Otočený názov.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  3. Kliknite na každý názov, zadajte text, ktorý chcete, a potom stlačte kláves Enter.

   Pre tento bodový graf sme zadali názov Denné zrážky ako názov vodorovnej osi a názov Úroveň častíc ako názov zvislej osi.

 12. Kliknite na zobrazovaná oblasť alebo vyberte položku Zobrazovaná oblasť zo zoznamu prvkov grafu(kartaRozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 13. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

  alternatívny text

 14. Kliknite na oblasť grafu.

 15. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 1.

 16. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, použite nasledujúci postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Denné zrážky

  Častice

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Čiarový.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 5. Kliknite na chart area daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Štýl 2.

 7. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Názov grafu a potom na položku Nad graf.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 8. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento čiarový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 9. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento čiarový graf sme použili veľkosť 14.

 10. Kliknite v grafe na legendu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 11. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Legenda a potom kliknite na požadované umiestnenie.

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Zobraziť legendu hore.

 12. Ak chcete zobraziť jeden z radu údajov pozdĺž vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov pre zrážky alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 13. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  alternatívny text

 14. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 15. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento čiarový graf sme zadali Úroveň častíc ako názov hlavnej zvislej osi a Denné zrážky ako názov vedľajšej zvislej osi.

 16. Kliknite na zobrazovaná oblasť grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu(kartaRozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 17. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – tmavé 1.

  alternatívny text

 18. Kliknite na oblasť grafu.

 19. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Tlačidlo Viaca potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

 20. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, použite nasledujúci postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

Vytvorenie bodového grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na kartu Vložiť, potom na položku Bodový bod XYa v časti Bodovývyberte graf.

 3. Keď máte vybratý graf, kliknite na kartu Návrh grafu a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku Pridať prvok grafu môžete upraviť podrobnosti, ako sú názov, označenia a legenda.

  • Kliknite na položku Rýchle rozloženie a vyberte si z preddefinovaných množín prvkov grafu.

  • Na zmenu rozloženia alebo štýlu kliknite na niektorú z ukážok v galérii štýlov.

  • Kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec alebo Vybrať údaje a zmeňte zobrazenie údajov.

 4. Vyberte graf a kliknutím na kartu Návrh môžete voliteľne zmeniť výplň, obrys alebo efekty prvkov grafu.

Vytvorenie čiarového grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na kartu Vložiť, potom na položku Čiaraa vyberte možnosť z dostupných štýlov čiarového grafu.

 3. Keď máte vybratý graf, kliknite na kartu Návrh grafu a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku Pridať prvok grafu môžete upraviť podrobnosti, ako sú názov, označenia a legenda.

  • Kliknite na položku Rýchle rozloženie a vyberte si z preddefinovaných množín prvkov grafu.

  • Na zmenu rozloženia alebo štýlu kliknite na niektorú z ukážok v galérii štýlov.

  • Kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec alebo Vybrať údaje a zmeňte zobrazenie údajov.

 4. Vyberte graf a kliknutím na kartu Návrh môžete voliteľne zmeniť výplň, obrys alebo efekty prvkov grafu.

Pozrite tiež

Uloženie vlastného grafu ako šablóny

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×