Prezentovanie údajov v grafe XY (závislosť) alebo v čiarovom grafe

Bodové grafy a čiarové grafy vyzerajú veľmi podobne, najmä ak je bodový graf zobrazený so spojnicami. Spôsob, akým každý z týchto typov grafov znázorňuje údaje pozdĺž vodorovnej osi (známe aj ako OS x) a zvislá os (známe aj ako os y), sa však veľmi líši.

alternatívny text alternatívny text

Poznámka: Informácie o rôznych typoch bodových a čiarových grafov nájdete v téme dostupné typy grafov v balíku Office.

Pred výberom niektorého z týchto typov grafov možno budete chcieť získať ďalšie informácie o rozdieloch a zistiť, kedy je lepšie použiť Bodový graf namiesto riadkového grafu alebo naopak.

Hlavným rozdielom medzi bodovými a čiarovým grafom je spôsob zobrazovania údajov na vodorovnej osi. Ak napríklad použijete údaje z nasledovného hárka na vytvorenie bodového grafu a čiarového grafu, môžete si všimnúť rozdielne rozmiestnenie údajov.

alternatívny text

V bodovom grafe sú hodnoty denných zrážok zo stĺpca A zobrazené ako hodnoty x na vodorovnej osi (osi x) a hodnoty častíc zo stĺpca B sú zobrazené ako hodnoty na zvislej osi (osi y). Bodový graf sa často nazýva aj graf xy a na vodorovnej osi nikdy nezobrazuje kategórie.

alternatívny text

Bodový graf vždy obsahuje dve osi na zobrazenie jednej množiny číselných údajov pozdĺž vodorovnej osi a druhej množiny číselných údajov pozdĺž zvislej osi. V grafe sa zobrazujú v prienikoch číselných hodnôt x a y body, ktoré sú kombináciou týchto hodnôt a vytvárajú jednotlivé údajové body. Tieto údajové body môžu byť na vodorovnej osi rozmiestnené pravidelne alebo nepravidelne v závislosti od údajov.

Prvý údajový bod zobrazený v bodovom grafe predstavuje hodnotu 137 na osi y (častice) a hodnotu 1,9 na osi x (denné zrážky). Tieto čísla predstavujú hodnoty z buniek A9 a B9 v hárku.

V čiarovom grafe sú hodnoty denných zrážok a častíc zobrazené ako dva samostatné údajové body, ktoré sú pravidelne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi. Je to preto lebo čiarový graf má iba jednu hodnotovú os (zvislú os). Vodorovná os v čiarovom grafe zobrazuje iba pravidelne rozmiestnené zoskupenia (kategórie) údajov. Keďže kategórie neboli poskytnuté ako údaje, boli automaticky vytvorené, napríklad 1, 2, 3 atď.

Toto je príklad toho, kedy nie je vhodné používať čiarový graf.

alternatívny text

V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi (osi kategórií) a všetky údaje číselných hodnôt sú rozmiestnené pozdĺž zvislej osi (osi hodnôt).

Hodnota tuhých znečisťujúcich látok v 137 (bunka B9) a Denná hodnota zrážok x hodnoty 1,9 (bunka A9) sa zobrazujú ako samostatné údajové body v riadkovom grafe. Ani jeden z týchto údajových bodov je prvý údajový bod zobrazený v grafe – namiesto toho prvý údajový bod pre jednotlivé rad údajov odkazuje na hodnoty v prvom riadku údajov v hárku (bunka A2 a B2).

Typ osi a rozdiely v mierke

Keďže vodorovná os bodového grafu je vždy hodnotovou osou, môže zobrazovať číselné údaje alebo dátumy (napríklad dni alebo hodiny), ktoré sú vyjadrené číselnými hodnotami. Ak chcete flexibilnejšie zobraziť číselné hodnoty pozdĺž vodorovnej osi, môžete zmeniť možnosti mierky tejto osi, podobne ako môžete meniť aj možnosti mierky zvislej osi.

Keďže vodorovná os čiarového grafu je osou kategórií, môže byť iba textovou alebo dátumovou osou. Textová os zobrazuje iba text (nečíselné údaje alebo číselné kategórie, ktoré nie sú hodnotami) v pravidelne rozmiestnených intervaloch. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v presných intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy v hárku nie sú zoradené alebo v rovnakých základných jednotkách.

Možnosti mierky osi kategórií sú obmedzené v porovnaní s možnosťami mierky osi hodnôt. Možnosti mierky, ktoré sú k dispozícii, závisia aj od typu osi, ktorý používate.

Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje. Tieto grafy sú vhodné na zobrazenie vzťahov medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov, ako aj na zobrazenie dvoch skupín čísel ako jeden rad súradníc XY.

Čiarové grafy môžu v priebehu času zobrazovať priebežné údaje, ktoré sú nastavené na bežnú mierku, a preto sú ideálne na zobrazenie trendov v údajoch v rovnakých intervaloch alebo v priebehu času. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne distribuované pozdĺž vodorovnej osi a všetky údaje hodnôt sú rovnomerne distribuované pozdĺž zvislej osi. Ako všeobecné pravidlo použite čiarový graf, ak majú údaje iné ako číselné hodnoty x – pre číselné hodnoty x, zvyčajne je lepšie použiť Bodový graf.

Použitie bodového grafu namiesto čiarového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Zmeniť mierku vodorovnej osi    Keďže v bodovom grafe je vodorovná os osou hodnôt, sú k dispozícii ďalšie možnosti mierky.

 • Použiť logaritmickú mierku na vodorovnej osi    Vodorovnú os je možné zmeniť na logaritmickú mierku.

 • Zobraziť údaje hárka,ktoré zahŕňajú páry alebo zoskupené množiny hodnôt    V bodovom grafe môžete upraviť nezávislé stupnice osí tak, aby zobrazovali viac informácií o zoskupených hodnotách.

 • Zobraziť vzory vo veľkých množinách údajov    Bodové grafy sú vhodné na znázornenie vzorov v údajoch, napríklad lineárnych alebo nelineárnych trendov, klastrov a extrémnych hodnôt.

 • Porovnávať množstvo údajových bodov bez ohľadu na čas    Čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Použitie čiarového grafu namiesto bodového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Použiť textové označenia na vodorovnej osi    Tieto textové označenia môžu predstavovať rovnomerne rozložené hodnoty, ako sú napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

 • Použiť malý počet číselných označení na vodorovnej osi    Ak použijete niekoľko rovnomerne rozložených číselných označení, ktoré predstavujú časové intervaly, ako sú napríklad roky, môžete použiť čiarový graf.

 • Použiť časovú mierku na vodorovnej osi    Ak chcete dátumy zobraziť chronologicky v určitých intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, použite čiarový graf, aj keď tieto dátumy nie sú v hárku zoradené alebo nie sú uvedené v rovnakých základných jednotkách.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje na Office 2013 a novšie verzie. Kroky balíka Office 2010?

Vytvorenie bodového grafu

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe XY (závislosť).

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denné zrážky

  Častice

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe XY (závislosť).

 3. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť bodový (X, Y) alebo bublinový graf.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku bodový.

  Tip: Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 5. Kliknutím na chart area grafu zobrazíte karty návrh a Formát .

 6. Kliknite na kartu návrh a potom kliknite na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

 7. Kliknite na názov grafu a zadajte požadovaný text.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť písma názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov, kliknite na položku písmoa potom do poľa veľkosť zadajte požadovanú veľkosť. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na oblasť grafu.

 10. Na karte návrh kliknite na položku pridať prvok grafu > názvy osía potom postupujte takto:

  alternatívny text

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku primárna vodorovná.

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku primárna zvislá.

  3. Kliknite na jednotlivé nadpisy, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

  4. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti formátovania nadpisu, na karte Formát v poli prvky grafu vyberte názov v zozname a potom kliknite na položku Formátovať výber. Zobrazí sa tabla Formátovať názov. Kliknite na položku veľkosť & vlastnostialternatívny texta potom môžete vybrať možnosť Zvislé zarovnanie, smer textualebo vlastný uhol.

 11. Kliknite na zobrazovaná oblasť grafu alebo na karte Formát v poli prvky grafu vyberte položku Zobraziť oblasť v zozname prvkov grafu.

  alternatívny text

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

 13. Kliknite na oblasť grafu grafu alebo na karte Formát v poli prvky grafu vyberte v zozname prvkov grafu položku oblasť grafu .

 14. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

 15. Ak chcete použiť farby motívu, ktoré sa líšia od predvoleného motívu použitého v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   alternatívny text

  2. V časti Officekliknite na motív, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie čiarového grafu

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Denné zrážky

  Častice

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 3. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadkový alebo plošný graf.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 5. Kliknutím na chart area grafu zobrazíte karty návrh a Formát .

 6. Kliknite na kartu návrh a potom kliknite na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

 7. Kliknite na názov grafu a zadajte požadovaný text.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť písma názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov, kliknite na položku písmoa potom do poľa veľkosť zadajte požadovanú veľkosť. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na oblasť grafu.

 10. V grafe kliknite na legendu alebo ju pridajte zo zoznamu prvkov grafu (na karte návrh kliknite na položku pridať prvok grafu > legendua potom vyberte umiestnenie legendy).

  alternatívny text

 11. Ak chcete zobraziť jeden z radov údajov na vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (na karte Formát v skupine aktuálny výber kliknite na položku prvky grafu).

  alternatívny text

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu. Zobrazí sa pracovná tabla Formátovať rad údajov.

 13. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 14. Na karte návrh v skupine rozloženia grafov kliknite na položku pridať prvok grafua potom postupujte takto:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku názov osi >primárna zvislá. a potom na table Formátovať názov osi kliknite na položku veľkosť & vlastnostialternatívny text a nakonfigurujte požadovaný typ názvu zvislej osi.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku názov osi > Vedľajšia zvisláa potom na table Formátovať názov osi kliknite na položku veľkosť & vlastnostialternatívny text a nakonfigurujte požadovaný typ názvu zvislej osi.

  3. Kliknite na jednotlivé nadpisy, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

 15. Kliknite na zobrazovaná oblasť grafu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (kartaFormát , skupina aktuálny výber , pole prvky grafu ).

 16. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

 17. Kliknite na oblasť grafu.

 18. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

 19. Ak chcete použiť farby motívu, ktoré sa líšia od predvoleného motívu použitého v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   alternatívny text

  2. V časti Officekliknite na motív, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie bodového alebo riadkového grafu v Office 2010

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denné zrážky

  Častice

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Bodový.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Bodový graf iba so značkami.

  Tip: Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 5. Kliknite na chart area daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

  Pre tento bodový graf sme použili možnosť Štýl 26.

 7. Na karte rozloženie kliknite na položku názov grafu a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte umiestnenie názvu.

  Vybrali sme nad grafom.

 8. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento bodový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 9. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť písma v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento bodový graf sme použili veľkosť 14.

 10. Kliknite na oblasť grafu.

 11. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na položku Názov pod os.

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento bodový graf sme použili možnosť Otočený názov.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  3. Kliknite na jednotlivé nadpisy, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento bodový graf sme zadali názov Denné zrážky ako názov vodorovnej osi a názov Úroveň častíc ako názov zvislej osi.

 12. Kliknite na zobrazovaná oblasť grafu alebo vyberte položku Zobraziť oblasť v zozname prvkov grafu (kartarozloženie , skupina aktuálny výber , pole prvky grafu ).

 13. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

  alternatívny text

 14. Kliknite na oblasť grafu.

 15. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 1.

 16. Ak chcete použiť farby motívu, ktoré sa líšia od predvoleného motívu použitého v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

alternatívny text

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Denné zrážky

  Častice

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Čiarový.

  alternatívny text

 4. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 5. Kliknite na chart area daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  alternatívny text

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Štýl 2.

 7. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Názov grafu a potom na položku Nad graf.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 8. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento čiarový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 9. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento čiarový graf sme použili veľkosť 14.

 10. Kliknite v grafe na legendu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 11. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Legenda a potom kliknite na požadované umiestnenie.

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Zobraziť legendu hore.

 12. Ak chcete zobraziť jeden z radu údajov pozdĺž vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov pre zrážky alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 13. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  alternatívny text

 14. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 15. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento čiarový graf sme zadali Úroveň častíc ako názov hlavnej zvislej osi a Denné zrážky ako názov vedľajšej zvislej osi.

 16. Kliknite na zobrazovaná oblasť grafu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (kartarozloženie , skupina aktuálny výber , pole prvky grafu ).

 17. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – tmavé 1.

  alternatívny text

 18. Kliknite na oblasť grafu.

 19. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo ĎalšieTlačidlo Viaca potom kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

 20. Ak chcete použiť farby motívu, ktoré sa líšia od predvoleného motívu použitého v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

Vytvorenie bodového grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku X Y bodovýa v časti bodovývyberte graf.

 3. Po výbere grafu kliknite na kartu návrh grafu a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku pridať prvok grafu upravte Podrobnosti, ako je napríklad názov, menovky a legenda.

  • Ak chcete vybrať z preddefinovaných množín prvkov grafu, kliknite na položku Rýchle rozloženie .

  • Na zmenu rozloženia alebo štýlu kliknite na niektorú z ukážok v galérii štýlov.

  • Ak chcete zmeniť zobrazenie údajov, kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec alebo Vyberte položku údaje .

 4. Kliknutím na kartu návrh s vybratou položkou graf môžete voliteľne zmeniť výplň tvaru, obrys alebo efekty prvkov grafu.

Vytvorenie čiarového grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na kartu Vložiť a potom na položku riadkovaniea vyberte niektorú z možností z dostupných štýlov riadkových grafov.

 3. Po výbere grafu kliknite na kartu návrh grafu a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknutím na položku pridať prvok grafu upravte Podrobnosti, ako je napríklad názov, menovky a legenda.

  • Ak chcete vybrať z preddefinovaných množín prvkov grafu, kliknite na položku Rýchle rozloženie .

  • Na zmenu rozloženia alebo štýlu kliknite na niektorú z ukážok v galérii štýlov.

  • Ak chcete zmeniť zobrazenie údajov, kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec alebo Vyberte položku údaje .

 4. Kliknutím na kartu návrh s vybratou položkou graf môžete voliteľne zmeniť výplň tvaru, obrys alebo efekty prvkov grafu.

Pozrite tiež

Uloženie vlastného grafu ako šablóny

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×