Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Použite PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na prezentovanie prezentácie publiku pomocou zobrazenia pre prezentujúceho alebo prezentácie . Na najlepšie využitie všetkých možností prezentácie odporúčame použiť zobrazenie pre prezentujúceho. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

V zobrazení prezentácie sa zobrazenie pre prezentujúceho automaticky spustí po pripojení druhej obrazovky. V zobrazení pre prezentujúceho môžete počas prezentácie pracovať aj so svojimi poznámkami, pričom publikum vidí iba vaše snímky.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na zobrazenie prezentácie PowerPoint publiku, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému prezentovanie prezentácií.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

  Po pripojení druhej obrazovky sa zobrazenie pre prezentujúceho spustí automaticky. Ak pracujete iba s jedným monitorom, zobrazenie pre prezentujúceho spustíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, R v prezentácii.

 3. Prechádzanie snímkami:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalšiu snímku, stlačte kláves Page Down.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves Page Up.

  • Ak chcete prejsť na určitú snímku, zadajte číslo snímky a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Položkami v ponuke môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Prezentovanie pomocou zobrazenia pre prezentujúceho

V zobrazení pre prezentujúcehomôžete používať klávesové skratky, ktoré vám pomôžu doručiť svoju prezentáciu PowerPoint:

Požadovaná akcia

Klávesy

Prečítajte si ďalší riadk poznámok.

Alt + A

Prečítanie predchádzajúceho riadkovania poznámok.

Alt + Z

Prečítajte si uplynulý čas (časovač sa spustí hneď po spustení zobrazenia pre prezentujúceho).

ALT + O

Prečítajte si ďalší krok (napríklad nasledujúcu snímku, ďalšiu animáciu alebo koniec prezentácie).

Alt + Q

Ak chcete zatvorenie zobrazenia pre prezentujúceho, stlačte kláves ESC.

Zobrazenie čiernej obrazovky

Stlačením klávesu B môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a znova zobraziť snímky, stlačte kláves Esc.

Tip: Ak chcete namiesto toho zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak sa chcete vrátiť, stlačte znova kláves W.

Pozrite tiež

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Použite PowerPoint s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na prezentovanie prezentácie publiku pomocou zobrazenia prezentácie alebo zobrazenia pre prezentujúceho. V zobrazení Prezentácia sa prezentácia zobrazí na obrazovke počítača rovnakým spôsobom, ako ju uvidí publikum. V Zobrazení pre prezentujúceho môžete mať prezentáciu s poznámkami lektora na jednej obrazovke, pričom publikum uvidí snímky bez poznámok na inej obrazovke.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na zobrazenie prezentácie PowerPoint publiku, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému prezentovanie v prezentácii.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + Return.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník. Na predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu Delete.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Prezentovanie pomocou zobrazenia pre prezentujúceho

Ak použijete dve obrazovky, môžete spustiť iné programy a mať prístup k poznámkam lektora na svojej obrazovke, zatiaľ čo publikum uvidí snímky na inej obrazovke.

Nastavenie zobrazenia pre prezentujúceho

Ak chcete používať zobrazenie pre prezentujúceho, uistite sa, že váš počítač podporuje viacero monitorov a druhý monitor alebo počítač je pripojený k vášmu počítaču.

Zobrazenie prezentácie na dvoch obrazovkách

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Ak už nezdieľate obrazovku, stlačte kombináciu klávesov Command + F2 v počítači, v ktorom chcete zobraziť prezentáciu.

 3. V počítači stlačte kombináciu klávesov Option + Return, čím spustíte prezentáciu v zobrazení pre prezentujúceho.

  Vaše poznámky lektora a snímky sú k dispozícii na vašej obrazovke, zatiaľ čo iná obrazovka zobrazuje iba prezentáciu.

  Tip: Ak sa poznámky lektora zobrazia na nesprávnej obrazovke, môžete zobrazenia vymeniť. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + I, čím otvoríte možnosť Výber položky, a zadajte tlačidlo Vymeniť zobrazenia. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník toto tlačidlo vyberiete a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zobrazenia vymeníte. Zameranie zostane na tlačidle. Ak chcete prejsť z tlačidla, stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 5. Ak sa chcete premiestniť do časti poznámky prezentujúceho, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, funkcia VoiceOver nevysloví: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte a funkcia VoiceOver prečíta poznámky. Poznámky prezentujúceho ukončíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nahor.

 6. Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte kláves Esc.

Zobrazenie čiernej obrazovky

Pozastavenie prezentácie a zobrazenie prázdnej čiernej obrazovky počas prezentovania dosiahnete stlačením klávesu B. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a zobraziť snímky, stlačte znovu kláves B.

Tip: Ak chcete namiesto toho zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak sa chcete vrátiť, stlačte znova kláves W.

Pozrite tiež

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Pomocou funkcie PowerPoint s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, môžete prechádzať snímkami prezentácie. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Start slide show from this slide, button“ (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Prechádzanie snímkami

 1. Ak chcete v prezentácii prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 2. Keď sa presuniete na snímku, funkcia VoiceOver prečíta nadpis snímky. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúce textové pole a funkcia VoiceOver prečíta jeho obsah.

  Tip: Keď zaznie zvuk klopania, nachádzate sa na konci snímky a nie je možné čítať žiadny ďalší obsah.

 3. Pokračujte v ťahaní tromi prstami doľava a keď dosiahnete koniec prezentácie, zobrazenie prezentácie sa zavrie.

  Ak chcete prezentáciu skončiť okamžite, potiahnutím tromi prstami nadol zobrazte panel s nástrojmi. Potom pomaly ťahajte jedným prstom do ľavého horného rohu obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „End slide show, button“ (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím vyberte tlačidlo a ukončite prezentáciu.

Skrytie prezentácie

 1. V prezentácii potiahnite troma prstami nadol, čím zobrazíte panel s nástrojmi.

 2. Pomaly ťahajte jedným prstom do pravého horného rohu obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Slide show black, button“ (Čierna prezentácia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím vyberte tlačidlo a skryte prezentáciu.

 3. Zameranie zostane na tlačidle. Funkcia VoiceOver oznámi: „Slide show normal, button“ (Normálna prezentácia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Snímkami prezentácie v programe PowerPoint pre Android môžete prechádzať pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Ozve sa: „Selected, slide 1“ (Vybraté, snímka 1).

Prechádzanie snímkami

 1. Počas prezentovania prezentácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Next slide button“ (Tlačidlo Ďalšia snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Previous slide button“ (Tlačidlo Predchádzajúca snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Keď sa presuniete na snímku, funkcia TalkBack prečíta číslo snímky. Ak chcete prečítať nadpis snímky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Title text box“ (Textové pole nadpisu) <nadpis>. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na ďalší prvok a funckia Talkback prečíta jeho obsah. TalkBack oznamuje textový prvok takto: „Content placeholder“ (Zástupný objekt obsahu) <text>.

  Tip: Keď nezaznie číslo ďalšej snímky, nachádzate sa na konci prezentácie a nie je možné čítať žiaden ďalší obsah.

 3. Ak chcete ukončiť prezentáciu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „End show button“ (Tlačidlo Skončiť prezentáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie prezentácie

Môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku.

 1. Počas prezentovania ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Not checked, blank screen, switch“ (Nezačiarknuté, prázdna obrazovka, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky. Ozve sa: „Off“ (Vypnuté).

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

PowerPoint pre web môžete použiť s klávesnicou a obrazovkou na prezentovanie prezentácie publiku. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako začať, navigovať a ukončiť prezentáciu.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na zobrazenie prezentácie PowerPoint publiku, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Prezentovanie prezentácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Spustenie prezentácie

 1. Na kartu Zobraziť môžete prejsť stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom O. Ozve sa: „Selected, View tab item“ (Vybraté, položka karty Zobraziť).

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od prvej snímky, stlačte kláves B.

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 3. Prezentácia sa spustí. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×