Riešenie problémov s poškodeným uverejnením v programe Publisher

Pre Microsoft Publisher 98 verziu tohto článku nájdete v téme 191131.

Súhrn

Ak sa pri používaní publikácie v programe Microsoft Publisher vyskytnú neočakávané správanie, publikácia môže byť poškodená. Príznaky poškodeného publikovania zahŕňajú nasledovné:

 • Zobrazí sa chyba neplatnej stránky, všeobecná chyba ochrany alebo chybové hlásenie nezákonné inštrukcie.

 • Pri pokuse o otvorenie publikácie sa zobrazí jedno z nasledujúcich chybových hlásení:

  -Toto nie je publikácia Publisher.

  -Publisher nemôže otvoriť typ súboru reprezentovaný <názvom súboru>.

  -Časť súboru chýba.

 • Zobrazí sa chybové hlásenie out of Memory alebo chybové hlásenie o nedostatku systémových zdrojov.

Poznámka: Niektoré z týchto chybových hlásení sa môžu zobraziť z iných dôvodov ako z poškodených publikácií. Ak sa však toto správanie vyskytuje iba v prípade, že používate konkrétnu publikáciu, Táto publikácia je pravdepodobne poškodená.

Ďalšie informácie

Ak chcete vyriešiť tento problém, reštartujte počítač v núdzovom režime. Potom použite vhodné metódy riešenia problémov pre váš problém.Poznámka: Keďže existuje niekoľko verzií systému Microsoft Windows, nasledujúce kroky sa môžu líšiť v počítači. Ak sú, prečítajte si dokumentáciu k produktu a dokončite tieto kroky.

Reštartovanie počítača v núdzovom režime

Ak chcete reštartovať počítač v núdzovom režime, použite vhodnú metódu pre svoju verziu operačného systému Microsoft Windows.

 1. Vypnite a reštartujte počítač.

 2. Keď sa zobrazí hlásenie vyberte operačný systém, ktorý sa má spustiť, stlačte kláves F8.

 3. V ponuke Rozšírené možnosti systému Windows vyberte pomocou klávesov so šípkami položku Núdzový režima potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak máte počítač s dvomi systémami alebo počítač s viacerými operačnými systémami, vyberte zo zoznamu príslušný operačný systém a potom stlačte kláves ENTER.

Ďalšie informácie o núdzovom režime nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce čísla:

315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP

202485 Popis núdzového režimu spúšťania v systéme Windows 2000

180902 Spustenie počítača s Windowsom 98 v núdzovom režime

Skúste otvoriť publikáciu

Po spustení počítača v núdzovom režime sa pokúste otvoriť publikáciu. Ak sa nezobrazí chybové hlásenie, program alebo zariadenie, ktoré je načítané, keď je počítač v normálnom režime, môže zasahovať do publikácie.

Ak publikáciu nie je možné otvoriť

Ak publikáciu nie je možné otvoriť po spustení počítača v núdzovom režime, použite tieto postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Prilepenie publikácie do súboru programu Publisher

Publikáciu možno budete môcť otvoriť tak, že ju prilepíte do súboru programu Publisher. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Spustite program Windows Prieskumník.

 2. Vyhľadajte súbor publikácie.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor publikácie a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Ukončite Windows Prieskumník.

 5. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte jeden z nasledujúcich riadkov a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Pre Publisher 2003c:\Program Files\Microsoft Office\Office11for Publisher 2002c:\Program Files\Microsoft Office\Office10for Publisher 2000c:\Program Files\Microsoft Office\Office

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na programový súbor MSPUB. exe a potom kliknite na položku Prilepiť.

Ak publikáciu nie je možné otvoriť, prejdite na ďalší postup.

Dvakrát kliknite na súbor publikácie v programe Windows Prieskumník

Ak chcete dvakrát kliknúť na súbor publikácie v programe Windows Prieskumník, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku programya potom kliknite na položku Windows Prieskumník.

 2. Vyhľadajte súbor publikácie.

 3. Dvakrát kliknite na súbor publikácie.

Ak publikáciu nie je možné otvoriť, prejdite na ďalší postup.

Konfigurácia programu Publisher na skrytie obrázkov

Ak chcete nakonfigurovať program Publisher na skrytie obrázkov, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Spustite program Publisher a potom otvorte novú prázdnu publikáciu.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku zobrazenie obrázka v programe Publisher 2000 alebo kliknite na položku obrázky v programe publisher 2003 alebo Publisher 2002.

 3. Kliknite na položku Skryť obrázkya potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť.

 5. Vyhľadajte súbor publikácie.

 6. Kliknutím vyberte publikáciu a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Ak chcete publikáciu otvoriť, publikácia môže obsahovať poškodený objekt alebo zástupný objekt objektu. Ak chcete odstrániť alebo nahradiť poškodený objekt alebo zástupný objekt, prejdite na ďalší postup. Ak publikáciu nie je možné otvoriť, prejdite na metódu kopírovanie publikácie do druhého počítača.

Vyhľadanie a odstránenie poškodeného objektu alebo zástupného objektu

Ak chcete vyhľadať a odstrániť poškodený objekt alebo zástupný objekt, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V publikácii kliknite pravým tlačidlom myši na zástupný objekt objektu a potom kliknite na položku odstrániť objekt.

 2. V ponuke súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa názov zadajte nový názov publikácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V ponuke Zobraziť kliknite na položku zobrazenie obrázka v programe Publisher 2000 alebo kliknite na položku obrázky v programe publisher 2003 alebo Publisher 2002.

 5. Kliknite na položku Podrobná obrazovkaa potom kliknite na tlačidlo OK.Poznámka: Ak sa zobrazí chybové hlásenie, prejdite na krok 8.

 6. V ponuke súbor kliknite na položku zatvorenie.

 7. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriťa potom kliknite na publikáciu, ktorú ste uložili v kroku 3. Ak môžete publikáciu otvoriť, objekt alebo zástupný objekt objektu, ktorý ste odstránili v kroku 1, je poškodený. Upravte rozloženie na chýbajúci zástupný objekt alebo objekt. Prípadne nakreslite zástupný objekt nový objekt a nahraďte odstránený objekt jedným, ktorý nie je poškodený. Na tento účel použite metódu, ktorá je vhodná pre zdroj objektu.Z galérie ClipArt

  1. V ponuke Vložiť ukážte na položku obrázoka potom kliknite na položku ClipArt.

  2. V niektorej z dostupných kategórií kliknite na položku a vložte požadovaný obrázok, zvuk alebo požadovaný klip.

  3. Uložte a potom zatvorte publikáciu. Potom skúste publikáciu znova otvoriť.

  Z iného umiestnenia, ako je Galéria ClipArt

  1. Pomocou nástroja rám obrázka nakreslite zástupný objekt nového objektu.

  2. Kliknutím vyberte zástupný objekt, v ponuke Vložiť ukážte na položku obrázok a potom kliknite na položku zo súboru.

  3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom ho kliknutím vyberte.

  4. Kliknite na položku Vložiť.

  5. Uložte a potom zatvorte publikáciu. Potom skúste publikáciu znova otvoriť.

  Ak publikáciu nie je možné otvoriť, postupujte podľa metódy konfigurovať Publisher na skrytie obrázkov. Potom prejdite na krok 8.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, až kým nebudete môcť otvoriť publikáciu s povolenou možnosťou podrobnej zobrazenia .

 9. Ak chcete publikáciu otvoriť, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Nahraďte zástupný symbol odstránený objekt alebo objekt jedným, ktorý nie je poškodený.

  • Upravte rozloženie na chýbajúci zástupný objekt alebo objekt.

 10. V ponuke súbor kliknite na položku Uložiť.

Ak sa publikácia stále nedá otvoriť, prejdite na ďalší postup.

Premiestnenie súboru publikácie na iný disk

Ak je súbor publikácie umiestnený na vymeniteľnom disku, napríklad na diskete alebo na zip disku, Windows nemusí súbor prečítať. V tomto scenári skopírujte súbor na pevný disk. Ak sa súbor nedá skopírovať z vymeniteľného disku, súbor môže byť prepojený s inými súbormi alebo priečinkami. Súbor môže byť tiež umiestnený v poškodenom sektore disku. V oboch prípadoch prejdite na metódu spustiť kontrolu chýb na disku.

Kopírovanie publikácie do druhého počítača

V niektorých scenároch môžete po skopírovaní publikácie do druhého počítača, v ktorom je nainštalovaný program Publisher, otvoriť poškodenú publikáciu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Spustite program Windows Prieskumník.

 2. Vyhľadajte súbor publikácie.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor publikácie a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Ak chcete publikáciu skopírovať do druhého počítača, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Skopírujte súbor publikácie na vymeniteľný disk, napríklad disketu alebo zip disk. Potom skopírujte publikáciu z vymeniteľného disku do druhého počítača.

  • Skopírujte súbor publikácie do druhého počítača cez sieť.

 5. V druhom počítači spustite Windows Prieskumník.

 6. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor publikácie.

Ak chcete publikáciu otvoriť, Preskúmajte každú stranu a zistite, či sú prítomné zástupné objekty prázdneho objektu. V prípade každého prázdneho zástupného objektu, ktorý nájdete, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku odstrániť. Uložte publikáciu a skopírujte súbor publikácie späť do prvého počítača. Ak publikáciu nie je možné otvoriť, prejdite na ďalší postup.

Spustenie kontroly chýb na disku

Spustite kontrolu chýb a opravte všetky chyby na disku. Poučte kontrolu chýb na opravu všetkých prepojených súborov a na konvertovanie stratených fragmentov na súbory.Poznámka: Hoci kontrola chýb môže určiť, že súbor publikácie je krížovým prepojením a potom opraviť súbor, táto metóda nezaručuje, že program Publisher môže prečítať súbor po dokončení kontroly chýb pri kontrole a oprave chýb. Ak chcete spustiť kontrolu chýb, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ukončite všetky spustené programy.

 2. Dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač na pracovnej ploche.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na lokálny disk, ktorý chcete skontrolovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Na karte Nástroje kliknite na položku Skontrolovať teraz v časti Kontrola chýb.

 5. V časti Kontrola možností diskukliknutím začiarknite políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory . Potom kliknite na tlačidlo Štart.

 6. Po dokončení kontroly chýb pri kontrole a oprave chýb kliknite na tlačidlo zatvorenie.

 7. Spustite program Publisher a potom sa pokúste otvoriť publikáciu.

Ak publikáciu nie je možné otvoriť, prejdite na ďalší postup.

Skúste obnoviť text v publikácii

Táto metóda popisuje, ako obnoviť text z poškodených publikácií a ako vložiť obnovený text do novej prázdnej publikácie. Rozloženie musíte potom znova vytvoriť a znova vložiť všetky objekty z poškodeného publikovania do novej publikácie. Ak chcete obnoviť text z poškodeného publikovania a potom vložiť text do novej publikácie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Spustite program Publisher a potom vytvorte novú, prázdnu publikáciu na celú stranu.

 2. Pomocou nástroja rám textu v programe Publisher 2000 alebo v nástroji textové pole v programe Publisher 2003 alebo v programe Publisher 2002 nakreslite rám textu na prázdnej strane.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku textový súbor.

 4. V poli súbory typu kliknite na položkusúbory programu Publisher (*. pub).

 5. Kliknite na publikáciu a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak sa zobrazí hlásenie s informáciou o tom, ako sa text, ktorý chcete vložiť, zmestí na stranu, kliknite na tlačidlo Áno.

Ak je možné otvoriť poškodenú publikáciu

Ak môžete publikáciu otvoriť v núdzovom režime, použite jeden z nasledujúcich postupov na opätovné vytvorenie publikácie.

Kopírovanie strán z poškodeného publikovania do novej publikácie

Ak chcete kopírovať strany z poškodeného publikovania do novej publikácie, postupujte takto:

 1. Spustite program Publisher a potom otvorte poškodenú publikáciu.

 2. Spustite ďalšiu inštanciu programu Publisher.

 3. Vytvorenie novej prázdnej publikácie, ktorá je nakonfigurovaná rovnako ako poškodená publikácia.

 4. V poškodenej publikácii vyberte všetky objekty na konkrétnej strane.

 5. V ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 6. Stlačením kombinácie klávesov ALT + TAB sa prepnete na novú publikáciu.

 7. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

 8. Zopakujte kroky 4 až 7, až kým sa všetky strany prilepia do novej publikácie.

Poznámka: Ak po skopírovaní strany do novej publikácie spozorujete podivné správanie v novej publikácii, táto skopírovaná stránka pravdepodobne obsahuje poškodený objekt. V tomto scenári použite jeden z nasledujúcich postupov, ak chcete obísť tento problém:

 • Ak chcete zistiť, ktorý objekt je poškodený, skopírujte jeden objekt naraz zo stránky problém na novú publikáciu. Potom skontrolujte, či nechcete zahrnúť poškodený objekt do novej publikácie.

 • Obnovenie stránky problému v novej publikácii.

Ak je každá strana v publikácii poškodená, prejdite na ďalší postup.

Uloženie publikácie vo formáte RTF (formát RTF)

Ak sa poškodenie publikácie javí ako rozšírené, uložte publikáciu vo formáte RTF a obnovte text publikácie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte publikáciu.

 2. Kliknite na textový rám.

 3. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položkuFormát RTF (*. rtf).

 4. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru, ktorý chcete.

 5. V poli Uložiť do kliknite na priečinok, do ktorého chcete uložiť text publikácie.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiťa potom na tlačidlo OK.

 7. Zatvorenie publikácie.

 8. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť.

 9. V poli súbory typu kliknite na položkuFormát RTF (*. rtf).

 10. V zozname súborov kliknite na textový súbor, ktorý ste uložili v kroku 6.

 11. Kliknite na položku Otvoriť.

 12. Rozloženie a formátovanie textu spôsobom, ktorý kopíruje, ako je text rozložený a formátovaný v poškodenej publikácii.

Odkazy

Ďalšie informácie o riešení problémov s poškodenými publikáciami programu Publisher nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce čísla:

315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP

164519 Riešenie problémov s chybami balíka Office Kernel32. dll v systéme Windows 95

179095 Chybové hlásenie o prepojení súboru pri otváraní programu Publisher

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×