Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na tlač snímok, podkladov a strán s poznámkami v prezentácii. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Ak chcete tlačiť snímky, podklady alebo strany s poznámkami vašej prezentácie, ste na správnom mieste. Pomocou nasledujúcich krokov nastavíte tlačovú úlohu podľa svojich potrieb:

 1. Ak chcete prejsť na rám Tlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. PowerPoint umiestni výber na tlačidlo Tlačiť a ozzve sa "Print button" (Tlačidlo Tlačiť).

 2. Ak chcete určiť počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa číselnej hodnoty Kópie alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, N. Ozzve sa "Copies, edit spin box" (Kópie, upraviť pole s otočeniami). V Moderátorovi sa ozzve "Copies, editing" (Kópie, úpravy). Do číselnej kontroly Kópie zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 3. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačením klávesu Tab sa presuňte na ovládací prvok Tlačiareň alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, I. Ozzve sa názov vybratej tlačiarne. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa posúvajte v zozname tlačiarní. V Moderátorovi sa ozzve "Which printer" (Ktorá tlačiareň) je počet vybratých tlačiarní a celkový počet dostupných tlačiarní.

 4. Ak sa neozve názov požadovanej tlačiarne, stláčaním šípky nadol sa posúvajte v rámci všetkých uvedených možností výberu tlačiarne. Keď prejdete zoznam možností tlačiarne, dostanete sa k prepojeniu Pridať tlačiareň a k možnosti Tlačiť do súboru.

  • Stlačením klávesu Enter otvoríte dialógové okno Hľadanie: Tlačiarne a pomocou klávesu Tab ním prechádzate.

  • Stlačením medzerníka začiarknite položku Tlačiť do súboru. Po výbere tlačidla Tlačiť sa otvorí dialógové okno Prieskumníka, v ktorom môžete zadať názov súboru.

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do skupiny Nastavenia. Vyberte požadované nastavenia. Nasledujúci zoznam obsahuje prepojenia na ďalšie podrobnosti týkajúce sa jednotlivých možností ďalej v tejto téme:

  Na základe predvolených nastavení tlačiarne sa v PowerPointe všetky snímky v prezentácii vytlačia ako snímky na celú stranu (jedna snímka na stranu). Ak chcete tlačiť s aktuálnym nastavením, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, T.

Nastavenia tlače

V skupine Nastavenia môžete špecifikovať nastavenia viacerých možností tlače:

Výber snímok na tlač

Ak chcete tlačiť aktuálnu snímku alebo konkrétnu skupinu snímok, stlačením kombinácie klávesov Alt + T, I vyberte možnosť Tlačiť všetky snímky. Ozzve sa: "Print all slides" (Tlačiť všetky snímky). Ak chcete vybrať inú možnosť, pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Tlačiť výber. Ozzve sa "Print selection" (Tlačiť výber). Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, ak ste už vybrali množinu snímok.

 • Tlačiť aktuálnu snímku. Ozzve sa "Print current slide" (Tlačiť aktuálnu snímku). Táto možnosť vytlačí len aktuálnu snímku.

 • Vlastný rozsah. PowerPoint umiestni výber do textového poľa Snímky. Ozzve sa "Custom range" (Vlastný rozsah). Zadajte rozsah snímok, ktoré chcete vytlačiť, napríklad 10-12 alebo 1,2,5.

Tip: Ak máte skryté snímky, ktoré chcete vytlačiť, možnosť Tlačiť skryté snímky bude vybratá, aby ste v prípade potreby mohli vytlačiť aj skryté snímky. Ozzve sa "Print Hidden Slides" (Tlačiť skryté snímky).

Po dokončení výberu požadovaných možností zavrite rozbaľovacie pole a stlačte kláves Enter.

Tlač viacerých snímok na stranu

Ak chcete vytlačiť viacero snímok na stranu, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, H. Ozzve sa "Full Page Slides" (Snímky na celú stranu).

V poli Snímky na celú stranu stačte kláves Enter, aby ste otvorili galériu. V hornej časti sa nachádza časť Rozloženie pri tlači, po ktorej nasleduje sekcia Podklady. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava vyberte jednu z nasledujúcich možností rozloženia pri tlači:

 • Snímky na celú stranu. Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť každú snímku na svoju vlastnú stranu.

 • Strany s poznámkami. Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť poznámky k snímkam, či už pre lektora alebo ako podklady pre publikum. Ozzve sa: "Notes pages" (Strany s poznámkami). Táto možnosť vytlačí jednu snímku na stranu s poznámkami lektora vytlačenou pod ním.

  Všetky možnosti v časti Rozloženie pri tlači a všetky možnosti v časti Podklady umožňujú len tlač snímok a obsahu snímok bez poznámok lektora.

 • Prehľad. Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť vo formáte prehľadu, ktorý vytlačí iba text snímok bez obrázkov.

Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuniete do sekcie Podklady a stláčaním klávesu Tab môžete vybrať rozloženie. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa presuniete do ďalších možností zobrazenia rozloženia pri tlači. Po dokončení výberu požadovaných možností stlačte kláves Enter.

Nastavenie jednostrannej alebo obojstrannej tlače

Ak chcete nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, D. Ozzve sa "Print one sided" (Jednostranná tlač). V zozname Jednostranná tlač vyberte požadované možnosti. (Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač. Pri výbere obojstrannej tlače sa ozve „Print on both sides“ (Obojstranná tlač).

Nastavenie zoradenia a zošívania

Možnosť zoradovania sa zobrazí len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zoradenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, C. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor vyberte zo zoznamu zoradenia (ozzve sa "Collated" (Zoradené). alebo Uncollated (ozzve sa "Uncollated" (Nevybraté) a potom stlačte kláves Enter. Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje zoradenie.

Možnosť zošípania sa zobrazí len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zošípanie, stlačením klávesu Tab sa presuňte do rozbaľovacieho poľa Zošípanie a stlačením klávesov so šípkou nadol a nahor vyberte z možností Bez zošípania ,Jednozošitie alebo Dve zošitia.

Zmena orientácie strany

 1. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, V, čím otvoríte dialógové okno Tlačiareň – vlastnosti.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým sa nepresuniete na kartu Rozloženie alebo na kartu Papier a kvalita, a ak je to potrebné, pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava sa presuňte na kartu Rozloženie.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na pole Orientácia a vyberte možnosť Na výšku alebo Na šírku.

 4. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Čiernobiela tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

PowerPoint obsah predvolene tlačí a zobrazuje farebne, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia čiernobielo alebo v odtieňoch sivej. Celá prezentácia, teda snímky, prehľad, strany s poznámkami a podklady pre publikum, sa dá vytlačiť farebne, v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo.

Ak chcete tlačiť v odtieňoch sivej alebo čiernobielo, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, O, čím sa otvorí rozbaľovacie pole Farebne. Stláčaním klávesov so šípkami nadol a nahor vyberte požadovanú možnosť podľa popisu nižšie:

 • Farba. Ak vyberiete možnosť Farebne, ale nemáte farebnú tlačiareň, výtlačok bude podobný výtlačku v odtieňoch sivej, ale bude mať rovnakú kvalitu ako výtlačok.

 • V odtieňoch sivej. Ak nemáte farebnú tlačiareň alebo nežadujete farebný výtlačok, výberom položky V odtieňoch sivej sa všetky objekty na strane vytlačia v odtieňoch sivej. V odtieňoch sivej budú objekty, ako sú grafy a tabuľky, čistejšie a jasnejšie, ako keby ste vybrali možnosť Farebne na nefarbivej tlačiarni.

 • Len čiernobielo. Táto možnosť vytlačí snímky v čiernej a bielej farbe. Nie sú tu prítomné žiadne odtiene sivej. Výsledkom je, že niektoré objekty v návrhu motívu snímky, ako je napríklad reliéfne a tieňovanie, sa nevytlačia. Text sa vytlačí v čiernej farbe aj vtedy, ak vyberiete sivú farbu pôvodného textu.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

V PowerPoint pre macOS klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme macOS, môžete tlačiť snímky, podklady a strany s poznámkami v prezentácii.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Bez ohľadu na to, či do svojej prezentácie tlačíte snímky, podklady alebo poznámky, môžete ich buď rýchlo vytlačiť s predvolenými nastaveniami, alebo môžete využiť množstvo spôsobov, PowerPoint pre macOS ponúkne optimalizáciu tlače a výtlačkov.

 1. V prezentácii stlačte kombináciu klávesov Command + P. Ozzve sa: "Print period, in dialog, window, <name of the presentation>, <selected printer>". Zameranie sa nachádza na vybratej tlačiarni.

 2. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

 3. Po stlačení klávesu Tab môžete určiť požadovaný počet kópií na vytlačenie. Zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 4. PowerPoint predvolene vytlačí všetky snímky v prezentácii ako snímky na celú stranu (jedna snímka na jednu stranu), pričom použije predvolené nastavenia tlačiarne. Ak chcete tlačiť s aktuálnymi nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník.

Optimalizácia tlače

V dialógovom okne Tlač sa predvolene zobrazujú len základné možnosti tlače. Prístup k skrytým možnostiam tlače a možnostiam optimalizácie tlače získate jednoducho.

V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show details button“ (Tlačidlo Zobraziť podrobnosti), a potom stlačte medzerník. Teraz máte prístup k ďalším možnostiam tlače.

Výber jednej snímky na tlač

Šetrite papierom a vytlačte len tie snímky, ktoré potrebujete.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Print all slides.“ (Vytlačiť všetky snímky.)

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve „Custom shows, radio button“ (Vlastné prezentácie, prepínač), a potom stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Edit text, blank.“ (Úprava textu, medzera.)

 3. Zadajte číslo snímky, ktorú chcete vytlačiť.

  Tip: Na vytlačenie aktuálne vybratej snímky stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve „Print selected slides (Tlač vybratých snímok), a potom stlačte medzerník.

Výber rozsahu snímok na tlač

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve: „Print slides ranges.“ (Tlač rozsahu snímok.)

 2. Stlačte kláves Tab a zadajte číslo prvej snímke v rozsahu.

 3. Znovu stlačte kláves Tab a zadajte číslo poslednej snímke v rozsahu.

Tlač viacerých snímok na stranu

Viac snímok na jednu stranu môžete vytlačiť buď ako celé snímky, alebo ako podklady.

Tlač viacerých celých snímok na stranu

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Pages per sheet“ (Počet strán na hárok), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

Tlač podkladov

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Layout to print“ (Rozloženie na tlač), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, napríklad, „Handouts, four slides per page“ (Podklady, štyri snímky na stranu), a stlačte medzerník.

Nastavenie obojstrannej tlače

Môžete tlačiť na obe strany papiera, aj keď ste na tlač vybrali viacero snímok na jednu stranu.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je podporovaná vašou tlačiarňou a zapnutá v nastaveniach tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v príručke vašej tlačiarne alebo vám pomoc poskytne IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Two-sided, unchecked checkbox“ (Obojstranná tlač, nezačiarknuté začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník. Predvolene je zapnutá väzba na dlhom okraji.

 2. Ak chcete zmeniť typ väzby pri obojstrannej tlači, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Off, two-sided" (Vypnuté, obojstranná tlač), a potom stlačte medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

Nastavenie zoradenia

Ak potrebujete vytlačiť viacero kópií snímok, máte možnosť najprv vytlačiť snímky v jednej kópii pred tlačou ostatných.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je podporovaná vašou tlačiarňou a zapnutá v nastaveniach tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v príručke vašej tlačiarne alebo vám pomoc poskytne IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Paper handling“ (Spracovanie papiera), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Off, collate pages“ (Vypnuté, zoradiť strany), a potom stlačte medzerník.

Zmena orientácie strany

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Current orientation>, Orientation.“ (<Aktuálna orientácia>, Orientácia.)

 2. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava vyberte inú možnosť, a potom stlačte medzerník.

Čiernobiela tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

Môžete vytlačiť celú prezentáciu, snímky, strany s poznámkami a podklady pre publikum v odtieňoch sivej alebo čiernobielo.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Color, output color format“ (Farba, formát farieb pre výstup), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve buď „Odtiene sivej“, alebo „Čierna a biela“, a potom stlačte medzerník.

Tlač snímok s poznámkami lektora

Snímky sa predvolene vytlačia bez poznámok lektora. Nastavenia však môžete rýchlo zmeniť a poskytnúť publiku aj poznámky.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Slides, layout“ (Snímky, rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Notes“ (Poznámky), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS môžete v programe PowerPoint rýchlo vytlačiť snímky z iPhonu v najbližšej tlačiarni. Môžete tiež zmeniť predvolené nastavenia tlače v programe PowerPoint, napríklad ak chcete vybrať snímky na tlač.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových možnostiach v PowerPoint nájdete v návode na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Tlačte snímky priamo z iPhonu v tlačiarni s podporou technológie AirPrint. Ďalšie informácie o technológii AirPrint a podporovaných tlačiarňach nájdete v téme Použitie technológie AirPrint na tlač z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

 1. Uistite sa, že iPhone a tlačiareň sú pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 2. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "File button" (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava a ozzve sa: "AirPrint". Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Printer options, Cancel button" (Možnosti tlačiarne, tlačidlo Zrušiť).

 5. Ťahajte prstom, kým sa neozve: "Printer. Select printer button" (Tlačidlo Vybrať tlačiareň). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam dostupných tlačiarní s tlačou AirPrint.

 6. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve meno tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete tlačiť s použitím predvolených nastavení, potiahnite v ponuke Možnosti tlačiarne prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Výber snímok na tlač

 1. V ponuke Možnosti tlačiarne potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Range, all pages button“ (Rozsah, tlačidlo Všetky strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Pages (Strany) <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok> – <číslo poslednej snímky>“ a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „From page <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, picker item, adjustable“ (Od strany <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, položka výberu, upraviteľné).

 4. Ak chcete vybrať prvú snímku na tlač, potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované číslo snímky.

 5. Ak chcete vybrať poslednú snímku na tlač, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „To page <číslo poslednej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, picker item, adjustable“ (Po stranu <číslo poslednej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, položka výberu, upraviteľné). Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované číslo snímky.

 6. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Možnosti tlačiarne, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Printer options, back button“ (Možnosti tlačiarne, tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Printer options, Range, Pages <nový rozsah strán>, button“ (Možnosti tlačiarne , rozsah, strany <nový rozsah strán>, tlačidlo).

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používajte PowerPoint pre Android talkback, vstavanou čítačkou obrazovky v Androide, na rýchlu tlač snímok z telefónu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Tlač prezentácie

Vytlačte snímky priamo zo svojho telefónu s Androidom v kompatibilnej tlačiarni. Skontrolujte, či sú telefón a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi siete.

Poznámky: 

 • Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne, ktoré podporuje systém Android a Google Cloud Print. Ak chcete skontrolovať, či je tlačiareň podporovaná, prejdite na cloudové tlačiarne.

 • Tlač cez USB, Bluetooth a Windows v sieti nie je v Androide podporovaná. Google odporúča nastaviť cloudovú tlač v POČÍTAČI pripojenom k takejto tlačiarni. Ak chcete tlačiť na takejto tlačiarni priamo, budete musieť použiť aplikáciu tretej strany.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, Back switch" (Nezapnuté, prepínač Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie miniatúr.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "File, button" (Súbor, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "File menu" (Ponuka Súbor).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno tlače.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Drop-down list" (Rozbaľovací zoznam) a aktuálne vybratá tlačiareň alebo "Save as PDF" (Uložiť ako PDF). Dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorí sa zoznam možností tlače. Ak sa chcete presúvať v zozname, potiahnite prstom doprava. Keď sa presuniete na tlačiareň, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Pre ďalšie možnosti, ako je napríklad výber požadovaného počtu kópií a orientácia tlače, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť jednotlivé možnosti. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností, ťahaním prstom doprava môžete prechádzať medzi nimi, a dvojitým ťuknutím na obrazovku jednu možnosť vyberte.

 6. Keď skončíte, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite tlač.

  Keď sa ozzve "PowerPoint window" (Okno PowerPointu), prezentácia sa vytlačí a zameranie sa vráti na prezentáciu v zobrazení miniatúr.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Snímky PowerPoint pre web prezentácii môžete vytlačiť pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie zo zobrazenia na úpravy alebo ukážky

 1. V prezentácii stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, F, P. Otvorí sa ponuka Tlačiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve možnosť tlače, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Dialog, Microsoft PowerPoint pre web " (Dialógové okno, Microsoft PowerPoint pre web ). Zameranie sa nachádza na prepojení na tlačiteľný PDF súbor.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Pdf súbor – Tlač.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť ponuky možností, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol a výber vykonajte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete tlačiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Tlač prezentácie zo zobrazenia na čítanie

 1. V prezentácii stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Edit presentation" (Upraviť prezentáciu).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print to PDF" (Tlačiť do PDF), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Dialog, Microsoft PowerPoint pre web " (Dialógové okno, Microsoft PowerPoint pre web ). Zameranie sa nachádza na prepojení na tlačiteľný PDF súbor.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Pdf súbor – Tlač.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť ponuky možností, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol a výber vykonajte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete tlačiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×