Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte e-mail Outlook klávesnicou a čítačkou obrazovky na vykonávanie základných úloh. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Môžete vytvoriť a odoslať nové e-maily, prečítať si prijaté e-maily a odpovedať na ne, vyhľadávať, filtrovať a tlačiť e-maily, pracovať s prílohami a vykonávať ďalšie činnosti.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prečítanie a odpovedanie na e-mail alebo preposlanie e-mailu

Čítačku obrazovky a klávesové skratky môžete použiť aj na čítanie e-mailov a na ich odpovedanie. Pri prijatí nového e-mailu budete počuť zvuk.

Otvorenie a prečítanie e-mailu

 1. V priečinku Doručená pošta stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým nebudete počuť prvú poštu v zozname správ. Čítačka obrazovky oznámi odosielateľa, predmet, dátum a čas prijatia a označí, ak je e-mail neprečítaný.

  • Ak chcete v zozname správ vyhľadávať, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • E-mail otvoríte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete čítať e-maily zhora nadol, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + R.

  • Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl.

  • Ak chcete prejsť na ďalší e-mail, stlačte kombináciu klávesov Alt + 5.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúci e-mail, stlačte kombináciu klávesov Alt + 4.

 2. Po dokončení čítania e-mailu sa stlačením klávesu Esc vrátite do priečinka Doručená pošta.

Odpovedanie na e-mail

 1. V e-maile alebo v e-maile v priečinku Doručená pošta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odpovedať iba pôvodnému odosielateľovi, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R. Ozzve sa: "Re" (Re) a potom predmet správy.

  • Ak má správa viacero príjemcov a chcete odpovedať všetkým, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + R.

 2. Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom a nastaví sa na odpovedanie buď iba odosielateľovi, alebo všetkým zahrnutým do pôvodného e-mailu. Zameranie je na tele správy. Napíšte správu.

 3. Po dokončení zostavovania správy stlačením kombinácie klávesov Alt + S e-mail odošlite.

Preposlanie e-mailu

 1. V e-maile alebo na e-maile v priečinku Doručenápošta stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozzve sa: "Fw" (Fw) a potom predmet správy.

 2. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Zadajte mená príjemcov.

 3. Ak chcete zahrnúť správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Fw" (Fw), za tým predmet správy a "Message editing" (Úprava správy), a potom zadajte správu.

 4. Po dokončení zostavovania správy stlačením kombinácie klávesov Alt + S e-mail odošlite.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

 1. V priečinku Doručenápošta stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Ozzve sa: "Untitled, message" (Bez názvu, správa), za tým formát správy a "Window, To, editing" (Okno, Do, úpravy).

 2. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Zadajte mená príjemcov.

 3. Ak chcete odoslať kópiu, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Cc, editing“ (Kópia, úpravy). Zadajte mená kontaktov, ktoré od vás dostanú kópiu.

 4. Ak chcete odoslať skrytú kópiu, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Bcc, editing“ (Skrytá, úpravy). Zadajte mená kontaktov, ktoré od vás dostanú kópiu.

  Ak nepočujete „Bcc, editing“ (Skrytá, úpravy), pole Skrytá je skryté. Ak ho chcete odkryť, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, B.

 5. Ak chcete pridať predmet e-mailu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Subject, editing“ (Predmet, úpravy), a potom napíšte svoju správu.

 6. Ak chcete pridať správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve predmet e-mailu a za ním "Message, editing" (Správa, úpravy), a potom napíšte správu.

 7. Po dokončení zostavovania správy stlačením kombinácie klávesov Alt + S e-mail odošlite.

Práca s prioritnou doručenou poštou

Zamerajte sa na e-maily, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Outlook predvolene vytvorí priečinok Prioritná pošta a priečinok Iné. Najdôležitejšie e-maily sú v priečinku Prioritná pošta, zatiaľ čo ostatné ostávajú jednoducho prístupné, ale nezavadzajú, v priečinku Iná.

Prepínanie medzi priečinkami Prioritná doručená pošta a Iná doručená pošta

Outlook predvolene otvorí priečinok Prioritná doručená pošta.

 1. Stláčajte kláves F6, až kým sa neozve „Table, table view“ (Tabuľka, zobrazenie tabuľky) a za tým počet riadkov vo vašej doručenej pošte.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Other button“ (Iná, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete vrátiť do priečinka Prioritná doručená pošta, stláčajte kláves F6, až kým sa neozve „Table, table view“ (Tabuľka, zobrazenie tabuľky), a potom kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Focused button“ (Prioritná, tlačidlo). Stlačením klávesu Enter uskutočnite výber.

Premiestnenie e-mailu z priečinka Iná doručená pošta do priečinka Prioritná doručená pošta

 1. V priečinku Iná doručená pošta prejdite na e-mail, ktorý chcete presunúť do priečinka Prioritná doručená pošta.

 2. Ak chcete e-mail presunúť, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, V.

Skrytie priečinka Prioritná doručená pošta

Priečinok Prioritná doručená pošta môžete skryť a pracovať iba s jedným zoznamom správ.

 1. Ak chcete skontrolovať, či je priečinok Prioritná doručená pošta zobrazený alebo skrytý, stláčajte kláves F6, až kým sa neozve „Table, table view“ (Tabuľka, zobrazenie tabuľky) a za tým počet riadkov vo vašej doručenej pošte. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak je tabla na čítanie vypnutá, jedenkrát stlačte kláves Tab. Ak sa ozve „Focused button“ (Prioritná, tlačidlo), zobrazuje sa priečinok Prioritná doručená pošta.

  • Ak je tabla na čítanie zapnutá, dvakrát stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Ak sa ozve „Other button“ (Iná, tlačidlo), zobrazuje sa priečinok Prioritná doručená pošta.

 2. Ak chcete skryť priečinok Prioritná doručená pošta, stlačte kombináciu klávesov Alt + V, W.

Vyhľadanie e-mailov pomocou vyhľadávania a filtrovania

Nestrácajte drahocenný čas vyhľadávaním pravého dôležitého e-mailu v dlhých zoznamoch alebo archívoch. Ak chcete niečo rýchlo nájsť, použite vyhľadávanie a filtrovanie.

Vyhľadanie e-mailu

 1. V priečinku Doručenápošta stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E. Zameranie sa presunie na textové pole Hľadať. Ozzve sa: "Search query, editing, search current mailbox" (Vyhľadávací dotaz, úprava, vyhľadávanie aktuálnej poštovej schránky).

 2. Ak chcete zmeniť priečinok, ktorý chcete vyhľadať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Current mailbox“ (Aktuálna poštová schránka), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte vyhľadávané výrazy.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať návrhy. Návrh vyberiete stlačením klávesu Enter. Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú v zozname správ.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvú správu. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať zoznam. E-mail otvoríte stlačením klávesu Enter.

 6. Ak chcete vymazať výsledky vyhľadávania, stlačte kláves Esc.

  Ak sa chcete sa vrátiť do priečinka Doručená pošta z otvoreného e-mailu a vymazať zoznam výsledkov vyhľadávania, stlačte kláves Esc dvakrát.

Vyhľadanie e-mailov pomocou filtrovania

 1. V priečinku Doručená pošta stlačte kombináciu klávesov Alt + H, L. Zameranie sa presunie na prvú položku v zozname možností filtra.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Table view has finished loading“ (Zobrazenie tabuľky dokončilo načítanie).

 3. Ak sa chcete premiestniť do zoznamu e-mailov zodpovedajúceho filtra, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvú správu. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať zoznam. E-mail otvoríte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete vymazať zoznam výsledkov a filter, stlačte kláves Esc.

  Ak sa chcete sa vrátiť do priečinka Doručená pošta z otvoreného e-mailu a vymazať zoznam výsledkov vyhľadávania, stlačte kláves Esc dvakrát.

Otvorenie alebo pridanie príloh

V programe Outlook môžete vo vašich e-mailoch otvoriť a pridať prílohy.

Otvorenie príloh

Keď dostanete e-mail, čítačka obrazovky oznámi, či e-mail obsahuje prílohy, a počet priložených súborov.

 1. Otvorte e-mail s prílohou. Zameranie je na tele správy.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým nebudete počuť podrobnosti prílohy, vrátane názvu a typu súboru.

 3. Prílohu otvoríte stlačte kláves Enter. Súbor sa otvorí v kompatibilnej aplikácii.

Pridanie príloh

Môžete odosielať súbory, ako sú napríklad životopisy, bulletiny alebo obrázky v podobe kópií alebo súborov služby OneDrive.

 1. V e-maili stlačte kombináciu klávesov Alt + N, A, F. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete priložiť posledný súbor, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov súboru, a následne stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete priložiť súbor z webového umiestnenia, stlačte kláves W. Budete počuť prvé online umiestnenie, napríklad „OneDrive“. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor. Stláčajte kombináciu klávesov Tab a klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný súbor, a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete priložiť súbor z lokálneho ukladacieho priestoru, napríklad na váš pevný disk, stlačte kláves B. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor. Stláčajte kombináciu klávesov Tab a klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný súbor, a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Tlač e-mailu

E-mail môžete vytlačiť na papier alebo do súboru.

 1. V e-maile alebo na e-maile v priečinku Doručenápošta stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlač.

 2. Ak chcete tlačiť s predvolenými nastaveniami, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, P, P.

Vypnutie a zapnutie vizuálnych alebo zvukových oznámení

Keď príde nová e-mailová správa, zvuk alebo vizuálne efekty vás môžu na ňu upozorniť. Ak potrebujete pracovať bez prerušenia, môžete upozornenia vypnúť.

 1. V priečinku Doručenápošta stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T. Otvorí sa okno Outlook – možnosti so zameraním na karte Všeobecné.

 2. Stlačte kláves M. Otvorí sa karta Pošta.

 3. Stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves P. Počujete buď: „Checked“ (Začiarknuté) alebo „Unchecked“ (Zrušené) a potom „Play a sound, checkbox“ (Prehrať zvuk, začiarkavacie políčko). Na začiarknutie alebo zrušenie výberu tejto možnosti stlačte medzerník.

 4. Ak chcete prejsť iné možnosti oznámení, stlačte kláves Tab. Na začiarknutie alebo zrušenie výberu možnosti stlačte medzerník. Ak počujete „Browse, button“ (Prehľadávať, tlačidlo), neexistujú na výber žiadne ďalšie možnosti oznámení.

 5. Na potvrdenie výberu a opustenie okna Možnosti programu Outlook stláčajte kláves tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Používajte e-mail Outlook pre Mac s voiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, ktorá vám môže vykonávať základné úlohy. Môžete vytvoriť a odoslať nové e-maily, prečítať si prijaté e-maily a odpovedať na ne, vyhľadávať, filtrovať a tlačiť e-maily, pracovať s prílohami a vykonávať ďalšie činnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Prečítanie a preposlanie e-mailu alebo odpovedanie na e-mail

Prečítanie e-mailu

Aplikácia Outlook predvolene zobrazuje najnovšie e-maily na začiatku zoznamu.

 1. V programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Command + 1 a otvorte hlavné zobrazenie Pošta. V zobrazení Pošta prejdite do zoznamu správ stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť: „Message List Outline View table“ (Tabuľka zobrazenia prehľadu zoznamu správ).

 2. Ak chcete prehľadávať zoznam správ, stlačte kombináciu klávesov Control + ] (pravá hranatá zátvorka) a prejdite na ďalšiu správu, alebo stlačte kombináciu klávesov Control + [ (ľavá hranatá zátvorka), pokiaľ chcete prejsť na predchádzajúcu správu.

 3. Funkcia VoiceOver pri presúvaní prečíta informácie o e-mailoch vo vašom priečinku Doručená pošta. Budete počuť napríklad toto:

  • meno odosielateľa,

  • predmet e-mailu,

  • dátum odoslania,

  • či má e-mail prílohy.

 4. Ak chcete otvoriť jeden e-mail alebo e-mailovú konverzáciu s viacerými správami, stlačte kombináciu klávesov Command + O. Otvorí sa okno správy a ozzve sa: "Open message. Teraz sa <predmet správy>."

  Ak chcete rýchlo prejsť na ďalší e-mail, stlačte kombináciu klávesov Control + ľavá hranatá zátvorka ([). Ak chcete prejsť na predchádzajúci e-mail, stlačte kombináciu klávesov Control + pravá hranatá zátvorka (]).

 5. Ak chcete prečítať e-mail alebo správy v konverzácii, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. Počas presúvania bude funkcia VoiceOver čítať správu.

 6. Po dokončení zavrite okno správy stlačením kombinácie klávesov Command + W. Okno správy sa zavrie a zameranie sa presunie na zoznam správ v priečinku Doručená pošta.

Prečítanie e-mailu z Centra oznámení

Prejdite do Centra oznámení vo svojom Macu a prečítajte si najnovšie e-maily v programe Outlook.

 1. Ak chcete prejsť do ponuky Doplnky na paneli s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + MM. Ozve sa: „Menu Extras“ (Ponuka Doplnky).

 2. Ak chcete prejsť do Centra oznámení, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Notification center, menu extra“ (Centrum oznámení, ponuka Doplnky), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Ak chcete prejsť na položku OznámeniaCentre upozornení, stláčajte kombináciu kláves Control + Option + pravá alebo ľavá šípka, kým sa neozve „Notifications, radio button“ (Upozornenia, prepínač), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 4. Ak chcete prehľadávať zoznam oznámení, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. Keď sa zobrazí oznámenie Outlook, funkcia VoiceOver prečíta oznámenie ako "Microsoft Outlook" a za ním čas, predmet, odosielateľa a telo správy. E-mail otvoríte stlačením klávesu Return.

Odpovedanie na e-mail

 1. V e-mailovej správe vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, stlačte kombináciu klávesov Command + R.

  • Ak chcete odpovedať všetkým, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + R.

 2. Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom a nastaví sa na odpovedanie buď iba odosielateľovi, alebo všetkým zahrnutým do pôvodného e-mailu. Zameranie je na tele správy. Napíšte správu.

 3. Po dokončení správy e-mail odošlite stlačením kombinácie klávesov Command + Return.

Preposlanie e-mailu

 1. V e-mailovej správe stlačte kombináciu klávesov Command + J.

 2. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Ozve sa: „To, edit text“ (Komu, úprava textu). Zadajte meno každého príjemcu.

 3. Ak chcete správu zahrnúť, stlačte tlačidlo Tab, kým sa neozve „Document text“ (Text dokumentu), a potom napíšte svoju správu.

 4. Po dokončení správy stlačením kombinácie klávesov Command + Return e-mail odošlite.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

 1. V programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Command + 1 a otvorte hlavné zobrazenie Pošta.

 2. Ak chcete vytvoriť nový e-mail, stlačte kombináciu klávesov Command + N. Otvorí sa okno novej správy so zameraním v poli Do. Ozzve sa: "Untitled (...) (Bez názvu (...) , Ak chcete upraviť text."

 3. V poli Komu zadajte meno každého príjemcu.

 4. Ak chcete odoslať kópiu, stlačením klávesu Tab prejdite do poľa Kópia. Ozve sa: „CC, edit text“ (Kópia, upraviť text). Zadajte mená kontaktov, ktoré od vás majú dostať kópiu.

  Ak chcete odoslať skrytú kópiu, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Messages, selected tab“ (Správy, vybratá karta), potom stlačte kláves šípka doprava a ozve sa „Options tab“ (Karta Možnosti). Stlačte kombináciu klávesov Command + Option + medzerník, čím otvoríte kartu Možnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „BCC unchecked checkbox“ (Zrušené začiarknutie políčka Skrytá), a potom stlačte medzerník. Pole Skrytá sa pridá do správy. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „BCC, edit text“ (Skrytá, upraviť text), a potom zadajte mená kontaktov.

 5. Ak chcete zadať predmet e-mailu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Subject, edit text“ (Predmet, upraviť text), a potom napíšte požadovaný predmet.

 6. Ak chcete správu napísať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Document text“ (Text dokumentu), a potom napíšte požadovanú správu.

 7. Po dokončení správy stlačením kombinácie klávesov Command + Return e-mail odošlite.

Vyhľadanie e-mailov pomocou vyhľadávania a filtrovania

Nestrácajte drahocenný čas vyhľadávaním pravého dôležitého e-mailu v dlhých zoznamoch alebo archívoch. Ak chcete niečo rýchlo nájsť, použite vyhľadávanie a možnosti filtrovania.

Vyhľadanie e-mailu

 1. V zobrazení Pošta stlačte kombináciu klávesov Option + Command + F a vyhľadajte aktuálny priečinok. Ozzve sa: "Search, search text field" (Hľadať, vyhľadávacie textové pole). Zadajte hľadané slová a potom stlačte kláves Return.

 2. Prejdite do zoznamu výsledkov vyhľadávania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „Message List Outline View table“ (Tabuľka zobrazenia prehľadu zoznamu správ).

 3. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol môžete prehľadávať výsledky hľadania. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje správy podľa predmetu, odosielateľa a dátumu správy.

 4. E-mail otvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + O. Ak chcete zatvoriť okno e-mailu a vrátiť sa do zobrazenia Pošta, stlačte kombináciu klávesov Command + W.

 5. Keď skončíte, v zobrazení Pošta ukončite vyhľadávanie stláčaním kombinácie klávesov Shift + Tab, kým nezaznie „Search, search text field“ (Hľadať, vyhľadávacie textové pole), a potom stlačte kláves Esc.

Vyhľadanie e-mailov pomocou filtrovania

 1. V zobrazení Pošta stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Filter email, menu button“ (Filtrovať e-maily, tlačidlo ponuky).

 2. Zoznam možností filtrovania otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovanú možnosť filtrovania, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zameranie sa presunie na zoznam správ obsahujúci e-maily zodpovedajúce filtru.

 3. Ak chcete prehľadávať e-maily zodpovedajúce filtru, stlačte kombináciu klávesov Control + ] (pravá hranatá zátvorka) a prejdite na ďalšiu správu, alebo stlačte kombináciu klávesov Control + [ (ľavá hranatá zátvorka), pokiaľ chcete prejsť na predchádzajúcu správu. Pri posúvaní v zozname funkcia VoiceOver prečíta podrobnosti správy.

 4. E-mail otvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + O.

 5. Ak chcete odstrániť možnosť filtrovania, v zobrazení Pošta stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Filter email, menu button" (Filtrovať e-maily, tlačidlo ponuky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Clear all filters" (Vymazať všetky filtre), a potom stlačte medzerník.

Otvorenie alebo pridanie príloh

Vo Windowse môžete vo svojom e-maile otvoriť a Outlook pre Mac.

Otvorenie prílohy

Funkcia VoiceOver oznámi, či má prijatý e-mail prílohy.

 1. Otvorte e-mail s jednou prílohou alebo viacerými prílohami.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Attachment" (Príloha), potom nasleduje názov a veľkosť súboru a stlačte medzerník. Príloha sa otvorí v podporovanej aplikácii.

Pridanie prílohy

Ako prílohy môžete odosielať súbory, ako sú napríklad životopisy, pozvánky na schôdzu alebo fotografie.

Priloženie súboru

 1. Pri vytváraní správy v okne nového e-mailu stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Attach file, button“ (Priložiť súbor, tlačidlo), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno a môžete vyhľadať súbor, ktorý chcete priložiť, napríklad z vášho dokumentu alebo iCloudu.

 2. Vyhľadajte požadovaný súbor a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potvrďte výber.

 3. Súbor je priložený k e-mailu a vykoná sa prechod späť do okna nového e-mailu.

Vloženie obrázka

 1. Pri vytváraní správy v okne nového e-mailu stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Pictures menu button“ (Tlačidlo ponuky obrázkov), a potom stlačte medzerník, čím sa rozbalí vedľajšia ponuka Obrázky.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Picture from File“ (Obrázok zo súboru), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno a môžete vyhľadať súbor s obrázkom, ktorý chcete priložiť.

 3. Vyhľadajte požadovaný obrázok a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potvrďte výber.

 4. Obrázok sa vloží do tela správy.

Tlač e-mailu

E-mail môžete vytlačiť na papier alebo do súboru.

 1. V programe Outlook vyberte e-mail, ktorý chcete tlačiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlačiť. Ak chcete vytlačiť e-mail, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print, default button" (Tlačiť, predvolené tlačidlo), a potom stlačením klávesu Return odošlite dokument do predvolenej tlačiarne.

Vypnutie a zapnutie vizuálnych alebo zvukových oznámení

Oznámenia môžete rýchlo zapnúť alebo vypnúť.

 1. V programe Outlook stlačením kombinácie klávesov Command + čiarka (,) a otvorte položku Predvoľby Outlooku. Ozve sa: „Preferences, show all button“ (Predvoľby, tlačidlo Zobraziť všetko).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Notifications and sounds button“ (Tlačidlo Upozornenia a zvuky), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa okno Upozornenia a zvuky.

 3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť všetky upozornenia, stláčajte tlačidlo Tab, kým nezaznie „Display an alert on my desktop“ (Zobrazovať upozornenie v mojom počítači), a potom stlačením medzerníka nastavenie zapnite („checked“, začiarknuté) alebo vypnite („checked“ zrušené).

 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvukové upozornenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve, „New message“ (Nová správa) alebo „Reminder“ (Pripomenutie), a potom stlačte medzerník, čím zapnete („začiarknuté“) alebo vypnete („zrušené“) zvukové upozornenia na nové správy alebo pripomenutia.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Používajte e-mail v aplikácii Outlook pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému iOS, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvoriť a odoslať nové e-maily, čítať prijaté e-maily a odpovedať na ne, vyhľadávať a filtrovať e-maily, pracovať s prioritnými správami a prílohami a vykonávať ďalšie činnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Prečítanie a preposlanie e-mailu alebo odpovedanie na e-mail

Prečítanie e-mailu

Podľa predvoleného nastavenia aplikácia Outlook uvádza najskôr najnovšie e-maily.

Tip: Keď ste na niektorej správe v zozname správ a v e-maile, akcie súvisiace so správou, ktoré môžete vykonať, si vypočujete po rýchlom pohybe prsta nahor alebo nadol. Ak chcete vykonať konkrétnu akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku hneď, ako budete počuť možnosť.

 1. Ak chcete počuť, ako funkcia VoiceOver prečíta e-maily vo vašom priečinku Doručená pošta, v zozname správ posuňte prstom doprava alebo posuňte svoj prst nadol zoznamom. Budete počuť napríklad toto:

  • meno odosielateľa,

  • predmet e-mailu,

  • dátum odoslania,

  • prílohy (ak sú k dispozícii),

  • niekoľko prvých riadkov e-mailovej správy,

  • počet správ v rámci konverzácie.

 2. Ak chcete otvoriť jeden e-mail alebo e-mailovú konverzáciu obsahujúcu niekoľko správ, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete čítať e-mail alebo správy v konverzácii, potiahnite prstom doprava alebo posuňte v zozname e-mailov prst z hornej časti obrazovky dole. Budete počuť predmet, meno odosielateľa, správu a počet správ obsiahnutých v okne konverzácie.

 4. Ak je konverzácia dlhá, na vypočutie ju možno budete musieť otvoriť celú. Po prečítaní prvej správy potiahnite prstom doprava. Ak budete počuť „Open full message button“ (Tlačidlo Otvoriť celú správu), konverzácia obsahuje ďalší text. Otvoríte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie zbalenej správy, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete rýchlo prejsť na ďalší e-mail, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Next message button“ (Tlačidlo Ďalšia správa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prejsť na predchádzajúci e-mail, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Previous message button“ (Tlačidlo Predchádzajúca správa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Keď správu dočítate a chcete sa vrátiť do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odpovedanie na e-mail

 1. V e-maili potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Reply button“ (Tlačidlo Odpovedať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Alert, Reply button“ (Upozornenie, tlačidlo Odpovedať). Ak chcete odpovedať iba pôvodnému odosielateľovi, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak má správa viacero príjemcov a chcete odpovedať všetkým, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Reply all button“ (Tlačidlo Odpovedať všetkým), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom a nastaví sa na odpovedanie buď iba odosielateľovi, alebo všetkým zahrnutým do pôvodného e-mailu. Zameranie sa nachádza na tele správy a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Napíšte správu.

 4. Po dokončení zostavovania správy potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Preposlanie e-mailu

 1. V e-maili potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Forward button“ (Tlačidlo Preposlať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „To, text field, is editing“ (Komu, textové pole, režim úpravy). Zameranie sa nachádza v poli Komu a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Zadajte meno každého príjemcu.

 3. Ak chcete zahrnúť správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Multiline text field“ (Textové pole s viacerými riadkami), a potom dvakrát ťuknite. Napíšte správu.

 4. Po dokončení zostavovania správy potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Práca s prioritnou poštou

Zamerajte sa na e-maily, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Podľa predvoleného nastavenia Outlook vytvorí priečinok Prioritná pošta a priečinok Iné. Najdôležitejšie e-maily sú v priečinku Prioritná pošta, zatiaľ čo ostatné ostávajú jednoducho prístupné, ale nezavadzajú, v priečinku Iné.

Outlook predvolene otvorí priečinok Prioritná pošta. Prepnutie na priečinok Iné:

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Other, button“ (Iné, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť späť na priečinok Prioritná pošta, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť „Focused, button“ (Prioritná pošta, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premiestnenie e-mailu z priečinka Iné do priečinka Prioritná pošta:

 1. Prejdite na správu, ktorú chcete premiestniť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More conversation actions“ (Ďalšie akcie konverzácií), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Move to focused inbox, button“ (Premiestniť sa do priečinka Prioritná pošta, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zaznie upozornenie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vypnutie priečinka Prioritná pošta a pracovanie s jedným zoznamom správ:

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Settings, tab“ (Nastavenia, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Focused inbox, switch button, On“ (Priečinok Prioritná pošta, prepínač, zapnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Outlook teraz zobrazuje jeden priečinok doručenej pošty.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Compose button“ (Tlačidlo Napísať správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa okno Nová správa so zameraním v poli Komu a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Zadajte mená príjemcov.

 3. Ak chcete odoslať kópiu alebo skytú kópiu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Cc/Bcc button“ (Tlačidlo Kópia a Skrytá), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Cc text field, is editing“ (Textové pole Kópia, režim úpravy). Zadajte mená kontaktov, ktoré od vás dostanú kópiu.

  Ak chcete odoslať skrytú kópiu, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Bcc, zero with space, text field“ (Skrytá, nula s priestorom, textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte mená kontaktov.

 4. Ak chcete zadať predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Subject, text field“ (Predmet, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte alebo nadiktujte správu.

 5. Ak chcete napísať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Multiline text field“ (Textové pole s viacerými riadkami), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po dokončení zostavovania správy potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyhľadanie e-mailov pomocou vyhľadávania a filtrovania

Nestrácajte drahocenný čas vyhľadávaním pravého dôležitého e-mailu v dlhých zoznamoch alebo archívoch. Ak chcete niečo rýchlo nájsť, použite vyhľadávanie a filtrovanie.

Vyhľadanie e-mailu

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zameranie sa presunie na pole Hľadať poštu. Začnite písať hľadané slová. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa počas písania aktualizuje.

 3. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní v zozname funkcia VoiceOver prečíta podrobnosti a správu.

 4. Keď budete počuť názov e-mailu, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete ukončiť ponuku Hľadať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyhľadanie e-mailov pomocou filtrovania

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Filter button“ (Tlačidlo Filtrovanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť filtrovania, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prehľadávať e-maily zodpovedajúce filtru, potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní v zozname funkcia VoiceOver prečíta podrobnosti a správu.

 4. Keď budete počuť názov e-mailu, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete odstrániť danú možnosť filtrovania, v priečinku doručenej pošty potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť „Cancel filter button“ (Tlačidlo Zrušiť filter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie alebo pridanie príloh

V aplikácii Outlook pre iOS môžete vo vašich e-mailoch otvoriť a pridať prílohy.

Otvorenie prílohy

Funkcia VoiceOver oznámi, či má prijatý e-mail prílohy.

 1. Otvorte e-mail s jednou prílohou alebo viacerými prílohami.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve typ súboru prílohy a za ním "Attachment" (Príloha), názov a veľkosť súboru, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Príloha sa otvorí v podporovanej aplikácii.

Pridanie prílohy

Ako prílohy môžete odosielať súbory, ako sú napríklad životopisy, pozvánky na schôdzu alebo fotografie.

Priloženie súboru

 1. Keď zostavujete správu, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach a file or a photo, button“ (Pripojiť súbor alebo fotografiu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Attach file“ (Priložiť súbor). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Vyhľadajte požadovaný súbor a potom ho dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Attach file“ (Priložiť súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Priloženie fotografie

 1. Keď zostavujete správu, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach a file or a photo, button“ (Pripojiť súbor alebo fotografiu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete nasnímať fotografiu na pripojenie fotoaparátom zariadenia:

 1. Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Take photo, button“ (Nasnímať fotografiu, tlačidlo).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktivuje sa aplikácia fotoaparátu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture, button,“ (Nasnímať fotografiu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Use photo“ (Použiť fotografiu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete priložiť poslednú nasnímanú fotografiu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Use last photo taken“ (Použiť poslednú nasnímanú fotografiu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete priložiť obrázok z priečinka Fotografie:

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Choose photo from library“ (Vybrať fotografiu z knižnice), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Vyhľadajte požadovanú fotografiu a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Priloženie pozvánky na schôdzu

 1. Keď zostavujete správu, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach meeting, button“, (Priložiť pozvánku na schôdzu, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Send availability, button“ (Odoslať informácie o dostupnosti, tlačidlo). Ak chcete odoslať prvý dostupný časový úsek pre schôdzu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prípadne ak chcete vytvoriť novú pozvánku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Create invitation, button“ (Vytvoriť pozvánku, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nové okno udalosti Outlook Kalendár. Návod na vytvorenie pozvánky na schôdzu nájdete v téme Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky.

 3. Po dokončení plánovania schôdze v okne udalosti Kalendár potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Používajte e-mail v aplikácii Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky systému Android, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvoriť a odoslať nové e-maily, čítať a odpovedať na prijaté e-maily, vyhľadávať a filtrovať e-maily, pracovať s prioritnými e-mailmi a prílohami a vykonávať ďalšie činnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prečítanie a preposlanie e-mailu alebo odpovedanie na e-mail

Prečítanie e-mailu

Predvolene sa najnovšie e-maily zobrazujú ako prvé.

 1. V zozname správ potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo posuňte prstom nadol a počúvajte čítanie e-mailov pomocou čítačky TalkBack. Budete počuť informácie o každom e-maile zahŕňajúce:

  • meno odosielateľa,

  • dátum alebo čas prijatia správy,

  • predmet,

  • niekoľko prvých riadkov e-mailovej správy.

 2. E-mail otvoríte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Funkcia TalkBack automaticky spustí čítanie správy od začiatku.

  Prípadne ak chcete, aby funkcia TalkBack prečítala celú e-mailovú správu, potiahnite prstom nadol a doprava. Otvorí sa Globálna kontextová ponuka. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Read from top“ (Čítať zhora), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete rýchlo prebehnúť správu, posuňte prst z hornej časti obrazovky nadol.

  Ak sa chcete posunúť po správe nadol, potiahnite dvoma prstami nahor. Ak sa chcete posunúť nahor, potiahnite dvoma prstami nadol.

 3. Keď správu dočítate a chcete sa vrátiť do priečinka doručenej pošty, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Prejsť nahor, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odpovedanie na e-mail

 1. S otvoreným e-mailom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete odpovedať iba pôvodnému odosielateľovi, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Reply button“ (Tlačidlo Odpovedať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak má správa viacero príjemcov a chcete odpovedať všetkým, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Reply all button (Tlačidlo Odpovedať všetkým), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom a nastaví sa, aby odpovedal iba odosielateľovi alebo všetkým zahrnutým do pôvodného e-mailu. Zameranie sa nachádza na tele správy a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Napíšte správu.

 3. Po dokončení zostavovania správy potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Sent, Outlook, keyboard hidden“ (Odoslané, Outlook, klávesnica je skrytá).

Preposlanie e-mailu

Pomocou služby TalkBack môžete jednoducho poslať e-mail preposlať.

 1. V otvorenej e-mailovej správe ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Forward button“ (Tlačidlo Preposlať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nový e-mail s rovnakým predmetom. Zameranie sa nachádza v poli Komu a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte meno každého príjemcu.

 3. Ak chcete zadať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Message body“ (Telo správy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Napíšte správu.

 4. Po dokončení zostavovania správy potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Práca s prioritnou poštou

Zamerajte sa na e-maily, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Podľa predvoleného nastavenia Outlook vytvorí priečinok Prioritná pošta a priečinok Iné. Najdôležitejšie e-maily sa nachádzajú v priečinku Prioritná pošta, zatiaľ čo ostatné sú naďalej jednoducho dostupné v priečinku Iné.

Outlook predvolene otvorí priečinok Prioritná pošta. Prepnutie na priečinok Iné:

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Toggle to Other mails, switch“ (Prepnúť na poštu Iné, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť späť na priečinok Prioritná pošta, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť „Toggle to Other mails, switch“ (Prepnúť na poštu Iné, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Premiestnenie e-mailu z priečinka Iné do priečinka Prioritná pošta:

 1. Prejdite na správu, ktorú chcete premiestniť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Selected" (Vybraté) a podrobnosti správy.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Move to focused inbox, button“ (Premiestniť sa do priečinka Prioritná pošta, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zaznie upozornenie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vypnutie priečinka Prioritná pošta a pracovanie s jedným zoznamom správ:

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Settings“ (Nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Focused inbox, On“, (Priečinok Prioritná pošta, zapnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Outlook teraz zobrazuje jeden priečinok doručenej pošty.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

 1. V zozname správ ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Compose button“ (Tlačidlo Napísať správu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová správa so zameraním v poli Komu a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte mená alebo e-mailové adresy príjemcov. Počas zadávania sa zoznam zodpovedajúcich kontaktov aktualizuje.

  Poznámka: V závislosti od zariadenia možno bude potrebné potiahnuť prstom doprava, kým sa neozve „Search directory“ (Adresár Vyhľadávanie), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyhľadať kontakt.

 3. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na odoslanie kópie správy iným príjemcom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Cc field“ (Pole Kópia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pridajte príjemcov podľa pokynov v predchádzajúcom kroku.

 5. Na odoslanie skrytej kópie iným príjemcom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Bcc field“ (Pole Skrytá), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pridať predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Subject, edit box“ (Predmet, textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte predmet.

 7. Ak chcete napísať správu, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Message body“ (Telo správy). Dvakrát ťuknite na obrazovku a napíšte svoju správu.

 8. Po dokončení zostavovania správy potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyhľadanie e-mailov pomocou vyhľadávania a filtrovania

Nestrácajte drahocenný čas vyhľadávaním pravého dôležitého e-mailu v dlhých zoznamoch alebo archívoch. Ak chcete niečo rýchlo nájsť, použite vyhľadávanie a filtrovanie.

Vyhľadanie e-mailu

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Search“ (Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Vykoná sa prechod na textové pole Hľadať poštu a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Začnite písať hľadané slová. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa počas písania aktualizuje.

 3. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní v zozname funkcia TalkBack prečíta podrobnosti a správu.

 4. Keď budete počuť názov e-mailu, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete ukončiť ponuku Hľadať, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Collapsed button“ (Tlačidlo Zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vyhľadanie e-mailov pomocou filtrovania

 1. V zozname správ ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Filters button“ (Tlačidlo Filtre), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť filtrovania, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prehľadávať e-maily zodpovedajúce filtru, potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní v zozname funkcia TalkBack prečíta podrobnosti správy.

 4. Keď budete počuť názov e-mailu, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete odstrániť túto možnosť filtrovania a v zozname správ zobraziť všetky e-maily, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť „Clear messages filter button“ (Tlačidlo Vymazať filter správ), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie alebo pridanie príloh

V aplikácii Outlook pre Android môžete vo vašich e-mailoch otvoriť a pridať prílohy.

Otvorenie prílohy

Funkcia TalkBack oznámi, či má prijatý e-mail prílohy.

 1. Otvorte e-mail s jednou prílohou alebo viacerými prílohami.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť typ súboru, názov a veľkosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak zaznie upozornenie „Open with following applications“ (Otvoriť pomocou nasledovných aplikácií), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 3. Ak chcete otvoriť prílohu vo vybratej aplikácii, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie prílohy

Ako prílohy môžete odosielať súbory, ako sú napríklad životopisy, pozvánky na schôdzu alebo fotografie.

Priloženie súboru

 1. Keď zostavujete správu, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach files“, (Priložiť súbory), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Choose from files“ (Vyberte súbory).

 2. Ak chcete pridať súbor, ktorý sa nachádza v programe Outlook, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať súbor zo svojho zariadenia, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Choose from device files“ (Vybrať zo súborov v zariadení), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a potom ho dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a priložte.

Priloženie fotografie

 1. Keď zostavujete správu, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach files“, (Priložiť súbory), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete nasnímať fotografiu na pripojenie fotoaparátom zariadenia:

 1. Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Take a photo button“ (Tlačidlo Nasnímať fotografiu).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Aktivuje sa aplikácia fotoaparátu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Shutter button“ (Tlačidlo Uzávierka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Fotografia je zachytená.

 4. Ak počujete „Shutter button is now enabled, done“ (Tlačidlo Uzávierka je teraz zapnuté, Hotovo), dvojitým ťuknutím na obrazovku fotografiu priložte.

  Ak nepočujete „Shutter button is now enabled, done“ (Tlačidlo Uzávierka je teraz zapnuté, Hotovo), potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „OK, button“ (OK, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku fotografiu priložte.

Ak chcete priložiť obrázok z priečinka Fotografie:

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Choose from photos“ (Vybrať z fotografií), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  V závislosti od zariadenia budete musieť najskôr prejsť na umiestnenie, kde je uložená fotografia.

Priloženie pozvánky na schôdzu

 1. Keď zostavujete správu, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach meeting“, (Priložiť pozvánku na schôdzu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Send availability“ (Odoslať dostupnosť). Ak chcete odoslať prvý dostupný časový úsek pre schôdzu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vytvoriť novú pozvánku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Create an invitation“ (Vytvoriť pozvánku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta Outlook Kalendár. Návod na vytvorenie pozvánky na schôdzu nájdete v téme Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze.

 4. Po dokončení plánovania schôdze v okne udalosti Kalendár potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Používajte Outlook na webe s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vykonávanie základných úloh v aplikácii Pošta. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Môžete vytvoriť a odoslať nové e-maily, prečítať si prijaté e-maily a odpovedať na ne, vyhľadávať, filtrovať a tlačiť e-maily, pracovať s prílohami a vykonávať ďalšie činnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

Obsah tohto článku

Prečítanie a preposlanie e-mailu alebo odpovedanie na e-mail

Čítačku obrazovky a klávesové skratky môžete použiť aj na čítanie e-mailov a na ich odpovedanie. Pri prijatí nového e-mailu budete počuť zvuk.

Tip: Ak v správach nie je zobrazenie Konverzácia, navigácia v správach je jednoduchšia. Ak ho chcete vypnúť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Settings, button" (Nastavenia, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter otvorte ponuku Nastavenia. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Conversation view" (Zobrazenie konverzácie) a aktuálne vybratá možnosť. Ak nie je "Vypnuté", stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Selected, off" (Vybraté, vypnuté), a stlačením klávesu Esc zavrite ponuku Nastavenia.

Prečítanie e-mailu

Prejdite v aplikácii Pošta na e-mail v zozname e-mailov. Čítačka obrazovky prečíta e-mail a jeho podrobnosti.

Poznámka: Pred použitím týchto pokynov musí byť tabla na čítanie vypnutá. Ak to chcete potvrdiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Settings, button" (Nastavenia, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter otvorte ponuku Nastavenia. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Reading pane" (Tabla na čítanie) a aktuálne vybratá možnosť. Ak sa ozzve "Show on the right" (Zobraziť na pravej strane) alebo "Show on the bottom" (Zobraziť v dolnej časti), stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Hide" (Skryť), a stlačením klávesu Esc zavrite ponuku Nastavenia.

 1. V hlavnom zobrazení Pošta stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 alebo Shift + Ctrl + F6, kým sa neozve "Message list, region, region landmark" (Zoznam správ, oblasť, orientačný bod oblasti), a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Message list" (Zoznam správ) nasledovaný názvom e-mailu v priečinku doručenej pošty.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým nenájdete želaný e-mail, a potom stlačením klávesu Enter otvorte správu na table s obsahom.

 3. Ak si chcete prečítať celý e-mail, stlačte kombináciu klávesov SR + R. Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl. Ak chcete zavrieť e-mail a vrátiť sa do zoznamu správ, stlačte kláves Esc.

Odpovedanie na e-mail

Použite čítačku obrazovky na promptné odpovedanie na e-maily vo Outlook na webe.

 1. V zozname správ alebo v otvorenom e-maile stlačte na e-mail, na ktorý chcete odpovedať, kombináciu klávesov Ctrl + R. Ak chcete odpovedať všetkým, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + R. Ozzve sa: "Content pane, message body, editing" (Tabla obsahu, telo správy, úpravy).

 2. Zadajte odpoveď.

 3. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Preposlanie e-mailu

Pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky môžete e-mail jednoducho preposlať.

 1. V zozname správ alebo v otvorenom e-maile prejdite na e-mail, ktorý chcete preposlať, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + F. Ozzve sa: "Content pane, editable combo box" (Tabla obsahu, upraviteľné rozbaľovacie pole). Zameranie sa v e-maile nachádza v poli Do.

 2. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu. Keď začnete písať, Outlook na webe vám ponúkne zodpovedajúce návrhy. Návrhy môžete prehľadávať stlačením klávesu so šípkou nadol. Ak medzi návrhmi nájdete správne osoby, stlačením klávesu Enter ich pridajte do poľa Do.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Message body, editing" (Telo správy, úpravy), a potom napíšte správu.

 4. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Pomocou čítačky obrazovky môžete vytvoriť nový e-mail a šíriť svoje správy ďalej.

 1. V hlavnom zobrazení Pošta stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Ozzve sa: "Content pane, editable combo box" (Tabla obsahu, upraviteľné rozbaľovacie pole). Zameranie sa v novom e-maile nachádza v poli Do.

 2. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu. Keď začnete písať, Outlook na webe vám ponúkne zodpovedajúce návrhy. Návrhy môžete prehľadávať stlačením klávesu so šípkou nadol. Ak medzi návrhom nájdete správne osoby, stlačením klávesu Enter ich pridajte do poľa Do.

 3. Ak chcete niekomu odoslať kópiu e-mailu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Editable combo box" (Upraviteľné rozbaľovacie pole). Zadajte e-mailovú adresu príjemcu kópie.

 4. Stlačte kláves Tab. Ozzve sa: "Add a subject" (Pridať predmet). Zadajte predmet e-mailu.

 5. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Message body, editing“ (Telo správy, úpravy).

 6. Napíšte správu.

  Tip: Ak sa chcete presunúť na možnosti formátovania správy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Formatting options" (Možnosti formátovania). Ak chcete prejsť na ponuku s možnosťami formátovania, stlačte klávesy so šípkou doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať alebo rozbaliť vedľajšie ponuky, stlačte medzerník.

 7. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Stiahnutie alebo pridanie príloh

Prílohy môžete stiahnuť a pridať do e-mailov v Outlook na webe.

Stiahnutie prílohy

Keď čítačka obrazovky prečíta e-mail nachádzajúci sa v zozname správ a na table na čítanie, ozve sa aj informácia, či e-mail obsahuje prílohy.

 1. Na table na čítanie prejdite na e-mail a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov prílohy.

 2. Stlačte raz kláves Tab. Ozzve sa: "Download, button" (Stiahnuť, tlačidlo). Stlačte kláves Enter.

 3. Keď čítačky obrazovky oznámia nové oznámenie, stlačením kombinácie klávesov Alt + N presuňte zameranie tam. Potom stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte možnosťami a stlačením klávesu Enter vykonajte výber.

Pridanie prílohy

Môžete odosielať súbory, ako sú napríklad životopisy, bulletiny alebo obrázky roztomilých mačičiek v podobe kópií alebo súborov služby OneDrive.

Pridanie súboru z OneDrivu

 1. Keď chcete vytvoriť nový e-mail, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Attach, collapsed, menu item" (Priložiť, zbalené, položka ponuky), a potom stlačením medzerníka otvorte ponuku.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Browse cloud locations" (Prehľadávať cloudové umiestnenia), a stlačte kláves Enter. Zameranie sa nachádza v priečinku pre OneDrive.

 3. V zozname súborov stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný názov súboru, ktorý chcete priložiť. Súbor sa vyberie automaticky.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Next, button" (Ďalej, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Switch to tile view" (Prepnúť na zobrazenie dlaždíc).

 5. Ak chcete priložiť súbor ako kópiu alebo ho zdieľať ako prepojenie na OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie lokálneho súboru z počítača

 1. Keď chcete vytvoriť nový e-mail, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Attach, collapsed, menu item" (Priložiť, zbalené, položka ponuky), a potom stlačením medzerníka otvorte ponuku. Ozzve sa: "Browse this computer" (Prehľadávať tento počítač). Stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie súboru Windowsu.

 2. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na súbor, ktorý chcete priložiť, a stlačte kláves Enter.

Tlač e-mailu

E-mail môžete vytlačiť na papier alebo do súboru.

 1. V zozname správ na e-maile, ktorý chcete vytlačiť, otvorte kontextovú ponuku stlačením kombinácie klávesov Shift + F10.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Print, menu item“ (Tlačiť, položka ponuky), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno.

 3. V dialógovom okne vyberte možnosti tlače. Ak sa chcete pohybovať medzi možnosťami, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť ponuky možností, stlačte medzerník. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete tlačiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Používanie tmavého režimu

Ak zobrazujete Outlook na webe v tmavej miestnosti, pomocou tmavého režimu sa na oči menej zaťaží.

 1. V hlavnom zobrazení Pošta stlačte kombináciu klávesov Alt + Q, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Settings, button" (Nastavenia, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter otvorte ponuku Nastavenia.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Off, Dark mode" (Vypnuté, tmavý režim), a potom stlačením klávesu Enter prepnite alebo vypnite režim.

 3. Ak chcete zavrieť ponuku Nastavenia, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×