Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center

Podpora pre Windows 7 ukončená 14. januára 2020

Odporúčame vám prejsť na počítač s Windowsom 10, aby ste naďalej dostávali aktualizácie zabezpečenia od spoločnosti Microsoft.

informácie

Viete, že je možné pozerať a nahrávať živé televízne vysielanie aj v počítači? Všetko, čo potrebujete, je aplikácia Windows Media Center, televízny signál a kompatibilná televízna karta.

Ak pracujete s aplikáciou Media Center len krátko, prečítajte si tému Začíname pracovať s aplikáciou Windows Media Center, aby ste sa naučili základy.

V rôznych oblastiach sú k dispozícii rôzne typy televíznych signálov. Dôležité je, aby bola vaša televízna karta kompatibilná so signálom, ku ktorému sa pokúšate pripojiť. Prečítajte si niekoľko bežných scenárov týkajúcich sa televízneho signálu, pomocou ktorých môžete určiť, aký typ signálu máte a aký typ televíznej karty budete potrebovať. (Pozrite si dokumentáciu dodanú s kartou alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, ak chcete zistiť, s akým typom signálov je karta kompatibilná.)

 

Ak vaša televízna karta podporuje tento typ signálu

A signál prichádza z nasledujúceho zariadenia

K dispozícii máte tieto možnosti

NTSC

Analógový kábel

Nastavte televízny signál priamo zo zásuvky káblovej televízie v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača

ATSC

Anténa

Nastavte signál priamo z antény (pozrite si časť uvedenú ďalej o vyhľadávaní intenzity signálu)

ClearQAM

Digitálny kábel

Nastavte televízny signál priamo zo zásuvky káblovej televízie v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača
Upozorňujeme, že kanály dostupné pomocou tejto metódy sa budú líšiť v závislosti od oblasti a pravdepodobne budete musieť manuálne pridať niektoré kanály v aplikácii Media Center, aby sa dali správne naladiť.

Kábel OCUR (premium high-definition digital cable)

Digitálny kábel

Na príjem základného digitálneho kábla nastavte televízny signál priamo zo zásuvky televízneho kábla v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača.
Nastavte signál digitálneho kábla pomocou digitálneho káblového prijímača a karty CableCARD (k dispozícii len v USA).

 

Ak máte k počítaču pripojené alebo nainštalované viaceré televízne karty, môžete nastaviť viacero televíznych signálov. Môžete tak nahrávať rôzne vysielania na rozličných kanáloch naraz. Dokonca je možné naladiť dva rôzne typy signálov pomocou hybridnej televíznej karty. V rámci aplikácie Media Center však nemusí byť možné získať prístup k obom signálom naraz.
 

 

Poznámky

Počas inštalácie sa môže zobraziť výzva na inštaláciu programu PlayReady. Program PlayReady umožňuje prehrávanie chráneného prémiového televízneho obsahu od vášho poskytovateľa služby v aplikácii Media Center.

Ak sa počas nastavovania televíznej karty zobrazí chybové hlásenie (napríklad chyba sťahovania) alebo sa chybové hlásenie zobrazí počas inštalácie programu PlayReady, pravdepodobne bude potrebné zopakovať celý proces nastavenia, aby televízny signál fungoval správne.

 

 

 

Ak televízny signál pochádza zo zásuvky káblovej televízie v stene alebo z televíznej antény, nastavenie v aplikácii Media Center prebieha podľa nasledujúceho postupu:

 1. Pripojte kábel televízneho signálu do konektora TV-IN na kompatibilnej televíznej karte počítača s aplikáciou Media Center.

  Ak má počítač viac ako jednu kartu, môžete použiť káblový rozdeľovač na rozdelenie televízneho signálu a pripojiť ich ku každej karte. Umožní sa tým nahrávanie viacerých programov naraz alebo pozeranie živého vysielania a súčasné nahrávanie ďalšieho programu. Ak sa má prijímať televízny signál pomocou viacerých kariet, ku každej karte musí byť pripojený televízny signál a tento signál musí byť pre všetky karty rovnaký.

 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV a potom vyberte položku Nastaviť televízny signál.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie, že zmena nastavení ovplyvní nahrávanie televízneho vysielania, znamená to, že signál je už nastavený. Na opätovné spustenie procesu nastavenia kliknite na položku Áno.

 4. Postupujte podľa pokynov na nastavenie televízneho signálu. Kroky pokynov sa líšia podľa typu karty alebo kariet, ktoré máte, ako aj podľa typov programov, na ktorých odber ste sa prihlásili.

 5. Ak sa na obrazovke Výsledok zisťovania televízneho signálu zobrazujú karty podľa očakávania, vyberte položku Áno, nakonfigurovať televíziu podľa týchto výsledkov a potom vyberte položku Ďalej.

  Ak sa televízna karta na tejto obrazovke nezobrazuje, skontrolujte, či je správne pripojená k počítaču a či máte nainštalované príslušné ovládače. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača nesprávne fungujúceho hardvéru.

 6. Na obrazovke Poskytovateľ televízneho signálu prechádzajte zoznamom a kliknite na poskytovateľa signálu, ktorý sa najviac zhoduje s vašou polohou a službou, a potom vyberte položku Ďalej.

 7. Vyberte položku Dokončiť.

Ak nastavíte digitálnu televíznu kartu počas inštalácie, môžete vyhľadať ďalšie kanály, ktoré môžu byť k dispozícii. Môžete tiež skontrolovať intenzitu signálu pre každý kanál a vypnúť kanály so slabým signálom.

 • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV, Televízny signál a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku Vyhľadať ďalšie kanály a potom postupujte podľa pokynov. V aplikácii Media Center sa vyhľadajú ďalšie kanály, ktoré by mohli byť k dispozícii pre vašu televíznu kartu.

  • Vyberte položku Intenzita signálu digitálnej televíznej antény a potom postupujte podľa pokynov. V aplikácii Media Center sa prehľadá každý kanál samostatne a zobrazí sa intenzita jeho signálu. Na obrazovke Nastavenie antény na príjem digitálneho televízneho vysielania a výber kanálov môžete zrušiť začiarknutie políčok vedľa kanálov so slabým alebo žiadnym signálom, takže sa nebudú zobrazovať v Sprievodcovi.

Poznámka

Keď sa zdá, že v aplikácii Media Center sa skončilo vyhľadávanie ďalších kanálov, vyhľadávanie môže ešte prebiehať na pozadí. Ak sa nezobrazujú kanály, ktoré ste počas vyhľadávania očakávali, počkajte pred ďalším vyhľadaním kanálov asi 15 minút.


 

Mnoho predplatiteľov káblovej alebo satelitnej televízie má satelitný prijímač alebo káblový prijímač (niekedy nazývaný aj set-top box). Môžete nastaviť televízny signál tak, aby pri prenose do počítača s aplikáciou Media Center prechádzal cez jedno z týchto zariadení.

Káblové a satelitné prijímače môžu obsahovať buď štandardné kanály, alebo kanály s vysokým rozlíšením. V aplikácii Media Center sa digitálny signál s vysokým rozlíšením vysielaný cez niektorý z týchto prijímačov konvertuje na analógový signál so štandardným rozlíšením.

 1. Pripojte kábel zo zdroja (zásuvka v stene) do káblového vstupného konektora v káblovom alebo satelitnom prijímači.

  Ak máte dva káblové prijímače alebo dva satelitné prijímače, ktoré chcete použiť s aplikáciou Media Center, televízny signál zo zásuvky v stene môžete rozdeliť do oboch prijímačov pomocou rozdeľovača. Každý káblový alebo satelitný prijímač musí mať televízny signál pripojený do káblového vstupného konektora.

 2. Pripojte káblový výstupný konektor z káblového alebo satelitného prijímača do konektora TV-IN príslušnej televíznej karty v počítači s aplikáciou Media Center.

  Ak má počítač viac ako jednu televíznu kartu, všetky karty musia mať vlastný televízny signál pripojený do konektora TV-IN. (To znamená, že pre každú televíznu kartu v počítači s aplikáciou Media Center je potrebný osobitný káblový alebo satelitný prijímač.)

 3. Pripojte infračervený prijímač k počítaču a k externému prijímaču. (Infračervený prijímač je malé infračervené zariadenie, ktoré je pribalené k mnohým televíznym kartám a diaľkovým ovládačom aplikácie Media Center. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s infračerveným prijímačom.)

 4. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV a potom vyberte položku Nastaviť televízny signál.

 5. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu karty alebo kariet, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

Ak máte digitálnu káblovú službu od miestneho poskytovateľa káblovej televízie a špeciálne certifikovaný počítač Digital Cable Ready (počítač pripravený na prijímanie digitálnej káblovej televízie), môžete pomocou aplikácie Media Center sledovať a nahrávať digitálnu káblovú televíziu. Budete na to ešte potrebovať zopár vecí: digitálny káblový prijímač, zariadenie, ktoré je väčšinou súčasťou príslušenstva počítačov na prijímanie digitálnej káblovej televízie a kartu CableCARD, ktorú je potrebné vložiť do digitálneho káblového prijímača, aby bolo možné prijímať digitálnu káblovú televíziu. Karta CableCARD slúži ako náhrada digitálneho externého prijímača a môžete ju získať len od príslušného poskytovateľa digitálnej káblovej televízie. Pomocou vhodnej karty CableCARD vloženej do kompatibilného digitálneho káblového prijímača môžete sledovať digitálne káblové kanály (so štandardným aj vysokým rozlíšením), ktoré si predplatíte u svojho poskytovateľa káblovej televízie.


Pri nastavení digitálneho káblového prijímača a signálu sa odporúča spolupracovať s káblovým technikom poskytovateľa služby. Mal by vykonať väčšinu z uvedených krokov.

 1. Ak máte počítač pripravený na prijímanie digitálnej káblovej televízie, postupujte podľa pokynov od výrobcu počítača na nastavenie digitálneho káblového prijímača.

 2. Zapíšte si položku UnitAddress a sériové číslo karty CableCARD uvedené na vonkajšej strane karty. (Tieto čísla budete potrebovať pri aktivačnom procese v kroku 7.)

 3. Vložte kartu CableCARD do digitálneho káblového prijímača. (Tento krok väčšinou vykonáva technik poskytovateľa digitálnej káblovej televízie.)

 4. Pripojte kábel z káblového zdroja (zásuvky v stene) do konektora TV-IN na digitálnom káblovom prijímači. (Tento krok väčšinou vykonáva technik poskytovateľa digitálnej káblovej televízie.)

 5. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV, Nastaviť televízny signál a potom postupujte podľa pokynov na nastavenie signálu.

 6. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služby a požiadajte ho, aby prepojil kartu CableCARD s digitálnym káblovým prijímačom. Tým sa obe zariadenia aktivujú a bude možné prijímať digitálny obsah káblovej televízie. Poskytovateľ služby od vás bude žiadať nasledujúce údaje:

  • Identifikačné číslo karty CableCARD. Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na stránke Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Napríklad: 000-298-933-268-5)

  • Identifikačné číslo hostiteľa. Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na stránke Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Napríklad: 029-000-000-104-7)

  • Identifikačné číslo pre údaje. Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na stránke Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Napríklad: 132-028-947-08)

  • Číslo UnitAddress. Toto číslo nájdete na vonkajšej strane karty CableCARD. (Napríklad: 000-02989-33268-246)

  • Sériové číslo karty CableCARD. Toto číslo nájdete na vonkajšej strane karty CableCARD. (Napríklad: NG3549TA0113)

Poznámky

Ak máte digitálny káblový prijímač (alebo iný typ digitálneho prijímača), ale neodoberáte službu digitálnej káblovej televízie, môžete pomocou antény sledovať a nahrávať televízne vysielanie s vysokým rozlíšením (HDTV) (niekedy nazývané aj ATSC), štandardné televízne vysielanie a kanály digitálnej káblovej televízie, ktoré nie sú zakódované (napríklad kanály typu clear QAM).

Obsah niektorých prémiových digitálnych káblových kanálov môže byť chránený, a preto ho nie je možné nahrávať.

 

 

 

Ak ste inovovali počítač na Windows 7 z Windowsu Vista, možno bude možné zachovať nastavenia televízneho signálu spred inovácie.

 1. Vyberte tlačidlo Štart , vyberte položku Všetky programy a potom vyberte položku Windows Media Center.

 2. Ak sa v aplikácii Media Center zaznamenajú predchádzajúce nastavenia televízneho signálu, zobrazí sa uvítacia správa s otázkou, či chcete televíziu nastaviť s rovnakými nastaveniami. Vyberte položku Áno, použiť moje predošlé nastavenie televízneho vysielania a potom vyberte položku OK.

 3. Keď sa v aplikácii Media Center použijú predchádzajúce nastavenia televízneho vysielania, kliknite na položku Dokončiť.

Poznámky

Ak sa zobrazí správa s hlásením o neúspešnosti nastavenia televízneho vysielania, skontrolujte, či máte pre televíznu kartu nainštalovaný najnovší ovládač. Informácie o stiahnutí a inštalácii najnovšieho ovládača sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača nesprávne fungujúceho hardvéru.

Keď máte pre televíznu kartu nainštalované najnovšie ovládače a v aplikácii Media Center stále nie je možné nastaviť signál pomocou tejto metódy, skúste nastaviť televízny signál bez zachovania predchádzajúcich nastavení z Windowsu Vista.


 

Ak problémy s nastavením televízneho signálu pretrvávajú, skúste použiť Poradcu pri riešení problémov s nastavením televíznej karty na automatické vyhľadanie a opravu niektorých bežných problémov.

Otvorte poradcu pri riešení problémov s nastavením televíznej karty kliknutím na tlačidlo Štart  a výberom položky Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom vyberte položku Riešenie problémov. Na ľavej table vyberte položku Zobraziť všetko a potom vyberte položku Nastaviť televíznu kartu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×