Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podpora pre Windows 7 sa skončila 14. januára 2020

Odporúčame vám prejsť na počítač s Windowsom 11, aby ste naďalej dostávali aktualizácie zabezpečenia od spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie

Viete, že je možné pozerať a nahrávať živé televízne vysielanie aj v počítači? Všetko, čo potrebujete, je aplikácia Windows Media Center, televízny signál a kompatibilná televízna karta.

Ak pracujete s aplikáciou Media Center len krátko, prečítajte si tému Začíname pracovať s aplikáciou Windows Media Center, aby ste sa naučili základy.

V rôznych oblastiach sú k dispozícii rôzne typy televíznych signálov. Dôležité je, aby bola vaša televízna karta kompatibilná so signálom, ku ktorému sa pokúšate pripojiť. Prečítajte si niekoľko bežných scenárov týkajúcich sa televízneho signálu, pomocou ktorých môžete určiť, aký typ signálu máte a aký typ televíznej karty budete potrebovať. (Pozrite si dokumentáciu dodanú s kartou alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, ak chcete zistiť, s akým typom signálov je karta kompatibilná.)

Ak vaša televízna karta podporuje tento typ signálu

A signál prichádza z nasledujúceho zariadenia

K dispozícii máte tieto možnosti

NTSC

Analógový kábel

Nastavte televízny signál priamo zo zásuvky káblovej televízie v stene alebo z externého prijímača pomocou kábla infračerveného prijímača

ATSC

Anténa

Nastavte signál priamo z antény (pozrite si časť uvedenú ďalej o vyhľadávaní intenzity signálu)

ClearQAM

Digitálny kábel

Nastavenie televízneho signálu priamo z káblového nástenného konektora alebo z set-top boxu pomocou programu IR blaster
Všimnite si, že kanály dostupné pomocou tejto metódy sa budú líšiť v závislosti od oblasti a na ich správne naladenie bude pravdepodobne potrebné manuálne pridať niektoré kanály v aplikácii Media Center.

Kábel OCUR (premium high-definition digital cable)

Digitálny kábel

Nastavenie televízneho signálu priamo z káblového nástenného konektora alebo z set-top boxu pomocou nástroja IR tmou na prijímanie základného digitálneho kábla
Nastavenie digitálneho signálu kábla pomocou digitálneho kábla DY alebo CableCARD (k dispozícii len v USA)

Ak máte k počítaču pripojené alebo nainštalované viaceré televízne karty, môžete nastaviť viacero televíznych signálov. Môžete tak nahrávať rôzne vysielania na rozličných kanáloch naraz. Dokonca je možné naladiť dva rôzne typy signálov pomocou hybridnej televíznej karty. V rámci aplikácie Media Center však nemusí byť možné získať prístup k obom signálom naraz.
 

Ak televízny signál pochádza zo zásuvky káblovej televízie v stene alebo z televíznej antény, nastavenie v aplikácii Media Center prebieha podľa nasledujúceho postupu:

 1. Pripojte kábel televízneho signálu do konektora TV-IN na kompatibilnej televíznej karte počítača s aplikáciou Media Center.

  Ak má váš počítač viac než jednu spoločnosť, môžete použiť rozdeľovač kábla na rozdelenie televízneho signálu a potom ho pripojiť ku každému bušu. Umožní sa tým nahrávanie viacerých programov naraz alebo pozeranie živého vysielania a súčasné nahrávanie ďalšieho programu. Ak sa má prijímať televízny signál pomocou viacerých kariet, ku každej karte musí byť pripojený televízny signál a tento signál musí byť pre všetky karty rovnaký.

 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV a potom vyberte položku Nastaviť televízny signál.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie, že zmena nastavení ovplyvní nahrávanie televízneho vysielania, znamená to, že signál je už nastavený. Na opätovné spustenie procesu nastavenia kliknite na položku Áno.

 4. Postupujte podľa pokynov na nastavenie televízneho signálu. Kroky pokynov sa líšia podľa typu karty alebo kariet, ktoré máte, ako aj podľa typov programov, na ktorých odber ste sa prihlásili.

 5. Ak sa na obrazovke Výsledok zisťovania televízneho signálu zobrazujú karty podľa očakávania, vyberte položku Áno, nakonfigurovať televíziu podľa týchto výsledkov a potom vyberte položku Ďalej.

  Ak sa TELEVÍZOR na tejto obrazovke nezobrazuje, skontrolujte, či je správne pripojený k počítaču a či máte nainštalované príslušné ovládače. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača pre hardvér, ktorý nefunguje správne.

 6. Na obrazovke Poskytovateľ televízneho signálu prechádzajte zoznamom a kliknite na poskytovateľa signálu, ktorý sa najviac zhoduje s vašou polohou a službou, a potom vyberte položku Ďalej.

 7. Vyberte položku Dokončiť.

Ak nastavíte digitálnu televíznu kartu počas inštalácie, môžete vyhľadať ďalšie kanály, ktoré môžu byť k dispozícii. Môžete tiež skontrolovať intenzitu signálu pre každý kanál a vypnúť kanály so slabým signálom.

 • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV, Televízny signál a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku Vyhľadať ďalšie kanály a potom postupujte podľa pokynov. V aplikácii Media Center sa vyhľadajú ďalšie kanály, ktoré by mohli byť k dispozícii pre vašu televíznu kartu.

  • Vyberte položku Intenzita signálu digitálnej televíznej antény a potom postupujte podľa pokynov. V aplikácii Media Center sa prehľadá každý kanál samostatne a zobrazí sa intenzita jeho signálu. Na obrazovke Nastavenie antény na príjem digitálneho televízneho vysielania a výber kanálov môžete zrušiť začiarknutie políčok vedľa kanálov so slabým alebo žiadnym signálom, takže sa nebudú zobrazovať v Sprievodcovi.

Poznámka: Keď sa zdá, že v aplikácii Media Center sa skončilo vyhľadávanie ďalších kanálov, vyhľadávanie môže ešte prebiehať na pozadí. Ak sa nezobrazujú kanály, ktoré ste počas vyhľadávania očakávali, počkajte pred ďalším vyhľadaním kanálov asi 15 minút.


Mnoho predplatiteľov káblovej alebo satelitnej televízie má satelitný prijímač alebo káblový prijímač (niekedy nazývaný aj set-top box). Môžete nastaviť televízny signál tak, aby pri prenose do počítača s aplikáciou Media Center prechádzal cez jedno z týchto zariadení.

Káblové schránky a satelitné príjemcovia môžu obsahovať kanály, ktoré sú buď štandardné, alebo s vysokým rozlíšením. V aplikácii Media Center sa digitálny signál s vysokým rozlíšením vysielaný cez niektorý z týchto prijímačov konvertuje na analógový signál so štandardným rozlíšením.

 1. Pripojte kábel zo zdroja (zásuvka v stene) do káblového vstupného konektora v káblovom alebo satelitnom prijímači.

  Ak máte dva káblové schránky alebo dva satelitné príjemcovia, ktoré chcete použiť s aplikáciou Media Center, môžete rozdeľovač použiť na rozdelenie televízneho signálu zo nástenného konektora do polí. Každý káblový alebo satelitný prijímač musí mať televízny signál pripojený do káblového vstupného konektora.

 2. Pripojte káblový výstupný konektor z káblového alebo satelitného prijímača do konektora TV-IN príslušnej televíznej karty v počítači s aplikáciou Media Center.

  Ak má váš počítač viac TV-IN konektora, uistite sa, že každý človek má vlastný televízneho signálu pripojeného k do konektoru TV-IN. (To znamená, že pre každú televíznu kartu v počítači s aplikáciou Media Center je potrebný osobitný káblový alebo satelitný prijímač.)

 3. Pripojte infračervený prijímač k počítaču a k externému prijímaču. (Infračervený prijímač je malé infračervené zariadenie, ktoré je pribalené k mnohým televíznym kartám a diaľkovým ovládačom aplikácie Media Center. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s infračerveným prijímačom.)

 4. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV a potom vyberte položku Nastaviť televízny signál.

 5. Podľa nasledujúcich krokov sa pripojte k televíznemu signálu v závislosti od typu karty alebo kariet, ku ktorým je kábel pripojený, ako aj od predplatených programov.

Ak máte digitálnu káblovú službu od miestneho poskytovateľa káblovej televízie a špeciálne certifikovaný počítač Digital Cable Ready (počítač pripravený na prijímanie digitálnej káblovej televízie), môžete pomocou aplikácie Media Center sledovať a nahrávať digitálnu káblovú televíziu. Budete na to ešte potrebovať zopár vecí: digitálny káblový prijímač, zariadenie, ktoré je väčšinou súčasťou príslušenstva počítačov na prijímanie digitálnej káblovej televízie a kartu CableCARD, ktorú je potrebné vložiť do digitálneho káblového prijímača, aby bolo možné prijímať digitálnu káblovú televíziu. Karta CableCARD slúži ako náhrada digitálneho externého prijímača a môžete ju získať len od príslušného poskytovateľa digitálnej káblovej televízie. Pomocou vhodnej karty CableCARD vloženej do kompatibilného digitálneho káblového prijímača môžete sledovať digitálne káblové kanály (so štandardným aj vysokým rozlíšením), ktoré si predplatíte u svojho poskytovateľa káblovej televízie.


Odporúčame vám, aby ste pri nastavení digitálneho kábla signálu stavili prácu s káblovým technikom od svojho poskytovateľa služieb. Mal by vykonať väčšinu z uvedených krokov.

 1. Ak máte počítač pripravený na prijímanie digitálnej káblovej televízie, postupujte podľa pokynov od výrobcu počítača na nastavenie digitálneho káblového prijímača.

 2. Zapíšte si položku UnitAddress a sériové číslo karty CableCARD uvedené na vonkajšej strane karty. (Tieto čísla budete potrebovať pri aktivačnom procese v kroku 7.)

 3. Vložte kartu CableCARD do digitálneho káblového prijímača. (Tento krok väčšinou vykonáva technik poskytovateľa digitálnej káblovej televízie.)

 4. Pripojte kábel z káblového zdroja (zásuvky v stene) do konektora TV-IN na digitálnom káblovom prijímači. (Tento krok väčšinou vykonáva technik poskytovateľa digitálnej káblovej televízie.)

 5. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, vyberte položky Nastavenie, TV, Nastaviť televízny signál a potom postupujte podľa pokynov na nastavenie signálu.

 6. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služby a požiadajte ho, aby prepojil kartu CableCARD s digitálnym káblovým prijímačom. Tým sa obe zariadenia aktivujú a bude možné prijímať digitálny obsah káblovej televízie. Poskytovateľ služby od vás bude žiadať nasledujúce údaje:

  • Identifikačné číslo karty CableCARD. Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na stránke Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Napríklad: 000-298-933-268-5)

  • Identifikačné číslo hostiteľa. Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na stránke Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Napríklad: 029-000-000-104-7)

  • Identifikačné číslo pre údaje. Toto číslo bude zaznamenané v aplikácii Windows Media Center na stránke Zavolajte svojej káblovej spoločnosti. (Napríklad: 132-028-947-08)

  • Číslo UnitAddress. Toto číslo nájdete na vonkajšej strane karty CableCARD. (Napríklad: 000-02989-33268-246)

  • Sériové číslo karty CableCARD. Toto číslo nájdete na vonkajšej strane karty CableCARD. (Napríklad: NG3549TA0113)

Poznámka: Ak máte digitálny káblový prijímač (alebo iný typ digitálneho prijímača), ale neodoberáte službu digitálnej káblovej televízie, môžete pomocou antény sledovať a nahrávať televízne vysielanie s vysokým rozlíšením (HDTV) (niekedy nazývané aj ATSC), štandardné televízne vysielanie a kanály digitálnej káblovej televízie, ktoré nie sú zakódované (napríklad kanály typu clear QAM).

Niektoré prémiové digitálne káblové kanály môžu obsahovať chránený obsah, ktorý nemožno zaznamenať.

Ak ste inovovali počítač na Windows 7 z Windowsu Vista, možno bude možné zachovať nastavenia televízneho signálu spred inovácie.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a Ikona tlačidla Štart, vyberte položku Všetky programya potom vyberte položku Windows Media Center.

 2. Ak sa v aplikácii Media Center zaznamenajú predchádzajúce nastavenia televízneho signálu, zobrazí sa uvítacia správa s otázkou, či chcete televíziu nastaviť s rovnakými nastaveniami. Vyberte položku Áno, použiť moje predošlé nastavenie televízneho vysielania a potom vyberte položku OK.

 3. Keď sa v aplikácii Media Center použijú predchádzajúce nastavenia televízneho vysielania, kliknite na položku Dokončiť.

Poznámka: Ak sa zobrazí správa s hlásením o neúspešnosti nastavenia televízneho vysielania, skontrolujte, či máte pre televíznu kartu nainštalovaný najnovší ovládač. Informácie o stiahnutí a inštalácii najnovšieho ovládača sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača nesprávne fungujúceho hardvéru.

Ak máte nainštalované najnovšie ovládače televízora alebo Media Center tento spôsob stále nemôže nastaviť signál, skúste nastaviť televízneho signálu bez zachovania nastavení vo Windowse Vista.


Ak problémy s nastavením televízneho signálu pretrvávajú, skúste použiť Poradcu pri riešení problémov s nastavením televíznej karty na automatické vyhľadanie a opravu niektorých bežných problémov.

Otvorte Poradcu pri riešení problémov s nastavením TELEVÍZNEho programu výberom tlačidla Štart Ikona tlačidla Štarta potom vyberte položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom vyberte položku Riešenie problémov. Na ľavej table vyberte položku Zobraziť všetko a potom vyberte položku Nastaviť televíznu kartu.

Poznámka: Počas inštalácie sa môže zobraziť výzva na inštaláciu programu PlayReady. Program PlayReady umožňuje prehrávanie chráneného prémiového televízneho obsahu od vášho poskytovateľa služby v aplikácii Media Center.

Ak sa počas nastavovania televízora zobrazí chyba , napríklad chyba sťahovania alebo chyba počas inštalácie aplikácie PlayReady , možno bude potrebné prejsť celým procesom nastavenia ešte raz, aby váš tv signál fungoval správne.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×