Pogodba za Microsoftove storitve

Pogodbo preberite in jo v celoti natisnite za svojo evidenco.

Pogodba za Microsoftove storitve

KO KUPITE ALI UPORABITE TE STORITVE, SPREJMETE TO POGODBO IN SOGLAŠATE, DA VAS OBVEZUJEJO NJENA DOLOČILA, POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA IN IZJAVA O ZASEBNOSTI TER PRAVILNIKI, KI SO NAVEDENI NA SPLETNEM MESTU STORITEV; VSI SO VKLJUČENI V TO POGODBO IN SO DEL NJE.

S TEM TUDI POTRDITE, DA STE PREBRALI VSA DOLOČILA TE POGODBE IN JIH RAZUMETE. V PRIMERU NESKLADJA MED TO POGODBO IN VAŠO (MOREBITNO) TRENUTNO POGODBO O STORITVAH, KI JO IMATE SKLENJENO Z MICROSOFTOM, PREVLADAJO POGOJI IN DOLOČILA VAŠE TRENUTNE POGODBE O STORITVAH Z MICROSOFTOM. ČE NE SOGLAŠATE, DA VAS OBVEZUJEJO TI POGOJI, NE UPORABLJAJTE STORITEV IN V 72 URAH OD TRENUTKA NAKUPA STOPITE V STIK Z NAMI, DA VAM POVRNEMO DENAR.

Ta pogodba za Microsoftove storitve (v nadaljevanju »pogodba«) je sklenjena med pravno osebo, ki naroča storitve (v nadaljevanju »vi« ali »vaš«), in najbližjimMicrosoftovim lastniško povezanim podjetjem v vaši državi ali regiji, razen če je drugače navedeno v spodnjem razdelku 9(v nadaljevanju »mi«, »nas«, »naš«). »Lastniško povezano podjetje« pomeni katero koli pravno osebo, ki je v vaši ali naši lasti, ki je vaš ali naš lastnik oziroma ki je v skupnem lastništvu z vami ali nami. »Lastništvo« pomeni lastniški delež, večji od 50 %.

Pogoji in določila

1. STORITVE. Potrjujemo, da si bomo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadevali zagotoviti storitve, ki ste jih kupili, kot je opisano na spletnem mestu storitev (znano tudi kot »vodnik po storitvah«). URL spletnega mesta z vodnikom po storitvah je: http://support.microsoft.com. Če se URL iz katerega koli razloga spremeni, vam bomo na vašo prošnjo posredovali nov URL.

Vašo uporabo storitev urejata ta pogodba in vodnik po storitvah, ki je vključen v to pogodbo s sklicem. V primeru neskladja med to pogodbo in vodnikom po storitvah velja ta pogodba.

Pogoj za našo dobavo storitev je vaše popolno in pravočasno sodelovanje ter točnost in popolnost vseh informacij, ki nam jih posredujete.

2. LASTNIŠTVO IN LICENCA.

a.   Popravki. Podeljujemo vam neizključno, trajno, v celoti plačano licenco za uporabo in reproduciranje popravka, ki vam ga mi ali oseba, ki jo imenujemo, dostavimo le za vašo notranjo uporabo. Popravkov ni dovoljeno nadalje prodajati ali distribuirati lastniško nepovezanim tretjim osebam. Razen če je v tem dokumentu drugače navedeno, podeljene licenčne pravice za uporabo popravkov ureja licenčna pogodba ustreznega izdelka ali, če popravek ni namenjen določenemu izdelku, drugi pogoji uporabe, ki jih navedemo. Vašo uporabo izdelka ureja licenčna pogodba izdelka. Odgovorni ste za plačilo vseh nadomestil, ki izhajajo iz licenciranja izdelka. »Izdelek(ki)« je vsaka računalniška koda, spletna storitev ali gradivo, ki vključuje komercialno izdane, predizdajne ali beta izdelke (ne glede na to, ali se licencirajo proti plačilu ali brezplačno) in izdelke, izpeljane iz navedenih, ki vam jih mi ali oseba, ki jo imenujemo, damo na voljo za licenciranje, pri čemer licenco izdamo mi, naša lastniško povezana podjetja ali tretje osebe. »Popravki« so popravki za izdelke, ki jih izdamo za splošno rabo (kot so komercialni servisni paketi za izdelke) ali vam jih mi ali oseba, ki jo imenujemo, ponudimo pri izvajanju storitev (kot so postopki za odpravljanje določenih težav, popravki, sprotni popravki, posodobitve, popravki napak, popravki beta in gradnje beta) in popravki, izpeljani iz navedenih. Popravkov, ki jih prejmete, ne smete spreminjati, na njih izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja, obratnega zbiranja, jim spremeniti imena datoteke ali jih združevati s katero koli računalniško kodo, ki ni Microsoftova.
b. Obstoječe delo. Vse pravice katerih koli pisnih gradiv, ki temeljijo ali ne temeljijo na računalniški kodi (»gradiva«), ki jih mi ali naša lastniško povezana podjetja oz. vi ali vaša lastniško povezana podjetja razvijete ali drugače pridobite neodvisno od te pogodbe (v nadaljevanju »obstoječe delo«), ostanejo v izključni lasti pogodbene stranke, ki je izvedla obstoječe delo. Med opravljanjem storitev vsaka pogodbena stranka podeli drugi (in po potrebi našim pogodbenikom) začasno, neizključno licenco za uporabo, reproduciranje in spreminjanje katerega koli obstoječega dela, ki je na voljo izključno za opravljanje storitev. Podeljujemo vam neizključno, trajno, v celoti plačano licenco za uporabo, reproduciranje in spreminjanje našega obstoječega dela (če je na voljo), v kar niso vključeni izdelki, in sicer v obliki, v kateri ste ga prejeli, in ki ga pustimo pri vas ob zaključku izvajanja storitev za uporabo s poljubnimi razvojnimi komponentami (če so na voljo). Pravice za uporabo licence, ki jih podelimo za svoje obstoječe delo, so omejene le na notranjo uporabo in niso namenjene nadaljnji prodaji ali distribuciji lastniško nepovezanim tretjim osebam.
c. Razvojne komponente. Podeljujemo vam neizključno, trajno pravico za uporabo, reproduciranje in spreminjanje poljubne računalniške kode ali gradiv (razen popravkov ali obstoječega dela), ki jih pustimo pri vas ob zaključku našega izvajanja storitev (»razvojne komponente«) izključno za vašo notranjo uporabo. Razvojnih komponent ni dovoljeno nadalje prodajati ali distribuirati lastniško nepovezanim tretjim osebam.
d. Vzorčna koda. Poleg pravic, navedenih v zgornjem razdelku »Razvojne komponente«, vam podeljujemo tudi neizključno, trajno pravico za reproduciranje in distribucijo oblike predmetne kode katere koli računalniške kode, ki vam jo damo za prikaz (»vzorčna koda«), če se strinjate: (i) da našega imena, logotipa ali blagovnih/storitvenih znamk ne boste uporabili za trženje svojega računalniškega izdelka, v katerega je vdelana vzorčna koda; (ii) da boste računalniškemu izdelku, v katerega je vdelana vzorčna koda, priložili veljavno obvestilo o avtorskih pravicah; in (iii) da nas in naše dobavitelje odvezujete od, prevzemate odgovornost za in nas branite pred vsemi odškodninskimi zahtevki ali tožbami, vključno z odvetniškimi stroški, ki izhajajo iz ali so posledica uporabe ali distribucije vzorčne kode.
e. Omejitve odprtokodne licence. Ker licenčni pogoji nekaterih tretjih oseb določajo, da je računalniško kodo po navadi treba (i) tretjim osebam razkriti v obliki odprte kode; (ii) licencirati tretjim osebam za namene ustvarjanja izpeljanih del; ali (iii) jih dati na voljo za brezplačno nadaljnjo distribucijo tretjim osebam (skupno »Pogoji za uporabo odprtokodne licence«), v pravice za uporabo licence, ki jih pogodbeni stranki podelita za katero koli računalniško kodo (ali z njo povezano intelektualno lastnino), ni vključena nobena licenca, pravica, dovoljenje ali pooblastilo za vključitev, spreminjanje, združevanje in/ali distribucijo te računalniške kode s katero koli drugo računalniško kodo na takšen način, da bi za računalniško kodo tretje osebe veljali pogoji za uporabo odprtokodne licence.
Prav tako vsaka pogodbena stranka jamči, da drugi ne bo zagotovila ali dala računalniške kode, ki jo urejajo odprtokodna licenčna določila.
f. Pravice lastniško povezanih podjetij. Pravice, navedene v tem razdelku, lahko podlicencirate lastniško povezanim podjetjem, toda vaša lastniško povezana podjetja ne smejo nadalje podlicencirati teh pravic in morajo uporabljati storitve skladno z licenčnimi pogoji, navedenimi v tej pogodbi.
g. Pridržanje pravic. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem razdelku, so pridržane.

3. ZAUPNOST. Pogoji in določila te pogodbe so zaupni; nobenih podatkov, ki jih katera od pogodbenih strank označi kot »zaupne« in/ali »lastne« ali ki bi morali biti v vseh okoliščinah obravnavani kot zaupni in/ali lastni (»zaupni podatki«), pogodbena stranka, ki jih prejme, ne sme razkriti tretjim osebam brez izrecnega soglasja druge pogodbene stranke, razen v skladu s pogoji te pogodbe, ki veljajo še pet (5) let od datuma njihovega razkritja. Te obveznosti glede zaupnosti ne veljajo za podatke, (i) ki jih stranka prejemnica izve iz drugega vira in ne od razkrivajoče stranke in pri tem niso bile kršene obveznosti glede zaupnosti razkrivajoče stranke, (ii) so ali postanejo na voljo širši javnosti, vendar pri tem stranka prejemnica ne krši obveznosti glede zaupnosti, ali (iii) jih je z neodvisnimi prizadevanji razvila stranka prejemnica. Tehnične podatke, ki jih pridobimo pri zagotavljanju storitev, povezanih z našimi izdelki, lahko uporabimo za reševanje in odpravljanje težav, izboljševanje delovanja izdelkov in njihove popravke ter za svojo zbirko znanja. Soglašamo, da v nobenem delu zbirke znanja ne bomo razkrili vaše identitete ali zaupnih podatkov.

4. JAMSTVA, ZAVRNITEV.

a.  BREZ JAMSTVA. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, ZAVRAČAMO IN IZKLJUČUJEMO VSA ZAGOTOVILA, JAMSTVA IN POGOJE, KI SO IZRECNI, NAZNAČENI ALI ZAKONSKO OPREDELJENI, VKLJUČNO Z ZAGOTOVILI, JAMSTVI ALI POGOJI ZA OBSTOJ LASTNIŠTVA, NEKRŠITVIJO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, ZADOVOLJIVIMI POGOJI ALI KAKOVOSTJO, PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NA TO, KI SE NANAŠAJO NA VSE STORITVE ALI DRUGA GRADIVA ALI PODATKE, KI JIH ZAGOTOVIMO MI.
b. Uporaba lokalne zakonodaje. Če vam upoštevna zakonodaja, ne glede na izključitve in omejitve v tej pogodbi, podeljuje naznačene pravice, so v meri, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, vaša pravna sredstva v primeru storitev omejena na (i) vnovično izvajanje storitev ali (ii) stroške vnovičnega izvajanja storitev (če nastanejo) in v primeru blaga na (i) zamenjavo blaga ali (ii) odpravo napak v blagu. Vrstni red uporabe teh pravnih sredstev določamo mi.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI, IZKLJUČITVE. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA: 1) JE NAŠA CELOTNA ODGOVORNOST OMEJENA NA ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA STORITVE, NE GLEDE NA RAZLOG VAŠEGA ZAHTEVKA; 2) NOBENA POGODBENA STRANKA NE ODGOVARJA DRUGI POGODBENI STRANKI ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA ALI POSLOV, ZA NOBENE ZADEVE, POVEZANE S TO POGODBO, NOBENE STORITVE ALI NOBENA DRUGA GRADIVA ALI PODATKE, KI JIH ZAGOTOVIMO, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE ALI ČE JO JE BILO MOGOČE RAZUMNO PREDVIDETI, IN 3) V PRIMERU, ČE STORITVE DOBITE BREZPLAČNO, NAŠA CELOTNA ODGOVORNOST DO VAS NE PRESEGA ZNESKA 5,00 USD OZ. PROTIVREDNOSTI V LOKALNI VALUTI. TA IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI NE VELJA ZA ODGOVORNOST ENE POGODBENE STRANKE NASPROTI DRUGI V PRIMERU KRŠITVE OBVEZNOSTI GLEDE ZAUPNOSTI ALI KER JE ENA POGODBENA STRANKA KRŠILA PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGE POGODBENE STRANKE ALI V PRIMERU GOLJUFIJE, HUDE MALOMARNOSTI ALI NAMERNEGA NEPRAVILNEGA RAVNANJA ALI V PRIMERU SMRTI ALI TELESNE POŠKODBE, KI JE POSLEDICA MALOMARNOSTI POGODBENE STRANKE. KER NEKATERE DRŽAVE IN PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, ZGORNJA OMEJITEV V TEH PRIMERIH MORDA NE VELJA.

6. DAVKI. Zneski, ki nam jih morate plačati v skladu s to pogodbo, ne vključujejo nobenih tujih davkov, davkov, ki veljajo v ameriških zveznih državah, državnih, pokrajinskih, lokalnih, občinskih ali drugih vladnih davkov (vključno z vsemi upoštevnimi davki na dodano vrednost, prometnimi davki ali davki za uporabo – brez omejitev), ki nastanejo kot posledica sklenitve te pogodbe in jih morate plačati sami. Mi nismo odgovorni za plačilo davkov, ki jih morate plačati po zakonu. Za vse te davke (vključno z davki na neto prihodke ali davki na bruto prejemke, davki na franšize in/ali davki na premoženje, vendar ne omejeno na te) ste finančno odgovorni vi.

7. PRENEHANJE. Katera koli pogodbena stranka lahko to pogodbo odpove v primeru, če druga stranka (i) bistveno krši katero koli obveznost ali je ne izpolnjuje in tega ne odpravi v roku 30 koledarskih dni, po tem ko je bila o tem obveščena; ali (ii) ne plača katerega koli računa, ki je zapadel v plačilo pred več kot 60 koledarskimi dnevi. Soglašate, da boste plačali vsa nadomestila za opravljene storitve in nastale stroške.

8. RAZNO. Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med pogodbenima strankama, povezano s predmetom pogodbe, in nadomešča vse prejšnje in hkratne komunikacije. Vsa obvestila, pooblastila in zahteve, ki so podani ali sestavljeni v povezavi s to pogodbo, morajo biti poslani po pošti, hitri pošti ali telefaksu na naslove, ki jih navedeta pogodbeni stranki. Šteje se, da so obvestila dostavljena na datum, naveden na poštni povratnici ali na potrdilu o prejemu pošiljke, poslane s hitro pošto, ali na potrdilu o dostavi dokumenta, poslanega po telefaksu. Te pogodbe ne morete prenesti brez našega pisnega soglasja, pri čemer soglasja ne bomo nerazumno zavrnili. Vi in mi soglašamo, da bomo ravnali v skladu z mednarodno in državno zakonodajo, ki velja za to pogodbo. Za to pogodbo se uporablja zakonodaja zvezne države Washington, če ste storitve kupili v ZDA, zakonodaja Irske, če ste jih kupili v kateri koli državi ali regiji v Evropi, na Srednjem vzhodu ali v Afriki (»EMEA«), ali zakonodaja v pristojnosti, kjer ima sedež lastniško povezano podjetje, ki izvaja storitve, če ste te storitve kupili izven ZDA ali območja EMEA. Vsi postopki, ki izhajajo iz te pogodbe, bodo obravnavani na zveznem ali državnem sodišču v zvezni državi Washington, če ste storitve kupili v ZDA, na sodiščih na Irskem, če ste storitve kupili v kateri koli državi ali regiji na območju EMEA, ali na sodiščih pristojnosti, kjer ima sedež lastniško povezano podjetje, ki izvaja storitve, če ste te storitve kupili izven ZDA ali območja EMEA. Ta sporazum o pristojnosti nobeni pogodbeni stranki ne preprečuje, da bi zahtevala sodno varstvo v povezavi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine ali obveznosti glede zaupnosti pri kateri koli ustrezni pristojnosti. Razdelki v tej pogodbi, ki se nanašajo na omejitve uporabe, nadomestila, zaupnost, lastništvo in licenco, jamstva, omejitve odgovornosti, prenehanje in razdelek »Razno«, ostanejo v veljavi tudi po odpovedi ali poteku veljavnosti te pogodbe. Če sodišče razsodi, da je katero koli določilo te pogodbe nezakonito, neveljavno ali neuveljavljivo, ostanejo ostala določila v polni veljavi in izvršljiva, pogodbeni stranki pa pogodbo dopolnita tako, da se v največji možni meri doseže namen razveljavljenega določila. Nobena odpoved katere koli kršitve te pogodbe ni odpoved katere koli druge kršitve in nobena odpoved ni veljavna, če ni podana v pisni obliki in je ne podpiše pooblaščen zastopnik pogodbene stranke, ki daje odpoved. Razen za plačilo neplačanih zneskov, nobena pogodbena stranka ne odgovarja za zapoznelo izvajanje ali neizvajanje storitev zaradi vzrokov, ki so zunaj njenega nadzora. Obe stranki sta izrecno izrazili željo, da je ta pogodba sestavljena v angleškem jeziku.

9. MICROSOFTOV NAROČNIK. Microsoftov naročnik v tej pogodbi je družba Microsoft Regional Sales Corporation, če ste iz navedenih držav ali regij: Avstralija, Bangladeš, Hongkong, Indija, Indonezija, Koreja, Malezija, Nova Zelandija, Filipini, Singapur, Šrilanka, Tajvan, Tajska in Vietnam. Microsoftov naročnik v tej pogodbi je družba Microsoft Ireland Operations, Limited, če ste iz katere koli države v Evropi, na Bližnjem Vzhodu ali v Afriki.

 

Nazadnje posodobljena: junij 2007

Lastnosti

ID članka: 13946 – Zadnji pregled: 18. apr. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije