Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Posli sinhronizacije paketa za upravljanje ne uspejo in paket za upravljanje osnovne knjižnice skladišča podatkov kaže stanje razmestitve »Ni uspelo«

Simptomi
Če se po nadgradnji skladišča podatkov na System Center 2012 Service Manager s servisnim paketom 1 (SP1) skladišče podatkov izvaja več kot 3 mesece, posli sinhronizacije paketa za upravljanje (MP) morda ne bodo uspeli. Prav tako morda ne bodo uspeli posli pretvorbe in nalaganja. Paket za upravljanje osnovne knjižnice skladišča podatkov bo kazal stanje razmestitve »Ni uspelo« v konzoli, številni drugi, ki so odvisni od tega paketa za upravljanje, pa bodo kazali stanje »Čakanje«.

Če skladišča podatkov niste nadgradili na servisni paket SP1 in vas ta težava še ne zadeva, glejte 1. primer v razdelku Rešitev.
Vzrok
Ta napaka lahko nastane zaradi napačne skrbi za zbirko podatkov.
Rešitev
1. primer: Nadgradnja na servisni paket SP1 še ni bila opravljena.

Če nadgradnja še ni bila opravljena, zaženite naslednjo poizvedbo v zbirki podatkov DWRepository, da pridobite dejanske skripte SQL, ki jih je treba spustiti, in dodajte omejitev primarnega ključa tabel dejstev v zbirki podatkov DWRepository.

;WITH FactName
AS (
       select w.WarehouseEntityName from etl.WarehouseEntity w
       join etl.WarehouseEntityType t on w.WarehouseEntityTypeId = t.WarehouseEntityTypeId
       where t.WarehouseEntityTypeName = 'Fact'
),FactList
AS (
    SELECT  PartitionName, p.WarehouseEntityName,
            RANK() OVER ( PARTITION BY p.WarehouseEntityName ORDER BY PartitionName ASC ) AS RK
    FROM    etl.TablePartition p
       join FactName f on p.WarehouseEntityName = f.WarehouseEntityName
)
, FactPKList
AS (
    SELECT  f.WarehouseEntityName, a.TABLE_NAME, a.COLUMN_NAME, b.CONSTRAINT_NAME, f.RK,
            CASE WHEN b.CONSTRAINT_NAME = 'PK_' + f.WarehouseEntityName THEN 1 ELSE 0 END AS DefaultConstraints
    FROM    FactList f
    JOIN    INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE a ON f.PartitionName = a.TABLE_NAME
    JOIN    INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS b ON a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME AND b.CONSTRAINT_TYPE = 'Primary key'
)
, FactWithoutDefaultConstraints
AS (
    SELECT  a.*
    FROM    FactPKList a
    LEFT JOIN FactPKList b ON b.WarehouseEntityName = a.WarehouseEntityName AND b.DefaultConstraints = 1
    WHERE   b.WarehouseEntityName IS NULL AND a.RK = 1
)
, FactPKListStr
AS (
    SELECT  DISTINCT f1.WarehouseEntityName, f1.TABLE_NAME, f1.CONSTRAINT_NAME, F.COLUMN_NAME AS PKList
    FROM    FactWithoutDefaultConstraints f1
    CROSS APPLY (
                    SELECT  '[' + COLUMN_NAME + '],'
                    FROM    FactWithoutDefaultConstraints f2
                    WHERE   f2.TABLE_NAME = f1.TABLE_NAME
                    ORDER BY COLUMN_NAME
                FOR
                   XML PATH('')
                ) AS F (COLUMN_NAME)
)
SELECT  'ALTER TABLE [dbo].[' + f.TABLE_NAME + '] DROP CONSTRAINT [' + f.CONSTRAINT_NAME + ']' + CHAR(13) + CHAR(10) +
        'ALTER TABLE [dbo].[' + f.TABLE_NAME + '] ADD CONSTRAINT [PK_' + f.WarehouseEntityName + '] PRIMARY KEY NONCLUSTERED (' + SUBSTRING(f.PKList, 1, LEN(f.PKList) -1) + ')' + CHAR(13) + CHAR(10)
FROM    FactPKListStr f
ORDER BY f.WarehouseEntityName

Opomba: Po zagonu prve poizvedbe bo izhod drug niz poizvedb, ki jih je treba zagnati. Prekopirajte rezultate v nova okna za poizvedbe in zaženite vse.

Ko so privzeti primarni ključi obnovljeni, znova zaženite neuspešno osnovno razmestitev paketa za upravljanje iz konzole programa Service Manager.


2. primer: Nadgradnja na servisni paket SP1 brez neuspelega posla pretvorbe/nalaganja.

Če ste sistem nadgradili na servisni paket SP1 in je bila neuspešna samo razmestitev paketa za upravljanje ne pa tudi posel pretvorbe/nalaganja, lahko ravnate enako kot v 1. primeru.

3. primer: Nadgradnja na servisni paket SP1 z neuspelim poslom pretvorbe/nalaganja.

Če ste sistem nadgradili na servisni paket SP1 in posel pretvorbe/nalaganja ni uspel, v DWStagingAndConfig preverite, ali SystemDerivedMp.Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.Base obstaja ali ne: zaženite to poizvedbo na DWStagingAndConfig:

izberite * iz možnosti ManagementPack, kjer je mpname kot »%SystemDerivedMp.Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.Base%«

Verjetno manjka zgornji paket za upravljanje. V tem primeru morate pred nadgradnjo obnoviti varnostne kopije vaše zbirke podatkov. To naredite tako:

1. Izvedite obnovitev po hudi napaki za varnostne kopije zbirke podatkov. 

2. Onemogočite razporeditev MPSyncJob.

3. Obnovite vse manjkajoče primarne ključe v zbirki podatkov DWRepository s skriptom SQL iz 1. primera.

4. Znova zaženite neuspelo osnovno razmestitev paketa za upravljanje iz konzole.
Dodatne informacije
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 2853442 – Zadnji pregled: 06/30/2015 22:01:00 – Revizija: 1.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Service Manager

  • KB2853442
Povratne informacije