USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER


MICROSOFT FILMSKI TRENUCI

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između kompanije Microsoft Corporation (ili jedne od njenih podružnica, u zavisnosti od zemlje u kojoj živite) i vas. Pročitajte ove uslove. Oni se primenjuju na gore navedeni softver koji uključuje medije na kojima ste ih dobili, ako takvi postoje. Ovi uslovi se takođe odnose na sve Microsoft

 • ispravke,
 • dodatke,
 • internet usluge, i
 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako ove stavke ne prate drugi uslovi. Ako postoje drugi uslovi, onda se oni primenjuju.

Imajte u vidu da korišćenjem softvera prihvatate uslove. Ako se ne slažete sa uslovima, nemojte koristiti softver.

Kao što je opisano u nastavku, korišćenje nekih funkcija takođe podrazumeva da ste saglasni sa prenosom određenih standardnih računarskih informacija potrebnih za internet usluge.

Ako ste saglasni sa ovim uslovima licenciranja, pročitajte trajna prava u nastavku.

 1. PRAVA INSTALIRANJA I KORIŠĆENJA.
  1. Instaliranje i korišćenje. Možete da instalirate i koristite bilo koji broj kopija softvera na svojim uređajima.
  2. Obuhvaćeni Microsoft programi. Ovaj softver sadrži druge Microsoft programe. Ovi uslovi licenciranja primenjuju se na korišćenje tih programa.
 2. DODATNI ZAHTEVI ZA LICENCIRANJE I/ILI PRAVA KORIŠĆENJA.

  Medijski elementi i predlošci. Možete da kopirate i koristite slike, clip art, animacije, zvuke, muziku, oblike, video klipove i predloške koji postoje u softveru i namenjeni su za korišćenje u dokumentima i projektima koje sami kreirate. Ove dokumente i projekte možete da distribuirate u nekomercijalne svrhe. Ako želite da koristite ove medijske elemente ili predloške u bilo koje druge svrhe, posetite www.microsoft.com/permission da biste saznali da li je takav način korišćenja dozvoljen.
 3. INTERNET USLUGE. Microsoft uz softver obezbeđuje internet usluge. Microsoft može u bilo kom trenutku da ih promeni ili otkaže.
  1. Pristanak na internet usluge. Funkcija softvera navedena u nastavku povezuje se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima nećete primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ponekad možete da isključite ovu funkciju ili da je ne koristite. Više informacija o ovoj funkciji potražite na veb lokaciji Microsoft podrške. Korišćenjem ove funkcije dajete pristanak na prenos ovih informacija. Microsoft ne koristi ove informacije za otkrivanje vašeg identiteta, niti za stupanje u kontakt sa vama.
   1. Računarske informacije. Sledeća funkcija koristi internet protokole koji na odgovarajuće sisteme šalju računarske informacije, kao što su vaša adresa internet protokola, tip operativnog sistema, pregledač, naziv i verzija softvera koji koristite, kao i kôd jezika uređaja na kome ste instalirali softver. Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavio na raspolaganje internet uslugu.
    1. Funkcije veb sadržaja. Funkcije softvera mogu da preuzmu odgovarajući sadržaj od Microsoft i da vam ga dostave. Primeri ovih funkcija su clip art kolekcije, predlošci, obuka na mreži, pomoć na mreži, pomoć i pomoć za aplikacije. Možete da odaberete da ne koristite ove funkcije veb sadržaja.
   2. Korišćenje informacija. Možemo da koristimo informacije o računaru da bismo poboljšali naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.
  2. Zloupotreba internet usluga. Ne smete da koristite ovu uslugu na način koji je štetan za nju ili koji ometa druge korisnike da je koriste. Ne smete da koristite ovu uslugu da biste na bilo koji način pokušali da ostvarite neovlašćen pristup bilo kojim uslugama, podacima, nalozima ili mrežama.
 4. OBIM LICENCE. Softver se licencira, ne prodaje se. Ovaj ugovor vam samo daje određena prava na korišćenje softvera. Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim ako vam važeći zakon daje više prava uprkos ovom ograničenju, softver možete da koristite samo u meri u kojoj je to izričito dopušteno ovim ugovorom. Kada to radite, morate se pridržavati svih tehničkih ograničenja u softveru koja vam omogućavaju da ga koristite na određeni način. Ne možete da
  1. otkrijete rezultate bilo kog testa performansi softvera bilo kojoj trećoj strani bez pismenog odobrenja korporacije Microsoft;
  2. radite izvan bilo kakvih tehničkih ograničenja u softveru;
  3. vršite inverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim i jedino u meri u kojoj je to izričito dopušteno važećim zakonima uprkos ovom ograničenju;
  4. pravite više kopija softvera nego što je to precizirano u ovom ugovoru ili je dopušteno važećim zakonom uprkos ovom ograničenju;
  5. objavljujete softver kako bi ga druge osobe kopirale;
  6. iznajmljujete, dajete u zakup ili pozajmljujete softver;
  7. prenesete softver ili ovaj ugovor na bilo koju treću stranu; ili
  8. koristite softver za usluge komercijalnog hostinga softvera.
 5. REZERVNA KOPIJA. Možete da napravite jednu rezervnu kopiju softvera. Možete da je koristite samo za ponovno instaliranje softvera.
 6. DOKUMENTACIJA. Bilo koja osoba koja ima važeći pristup vašem računaru ili internoj mreži može da kopira i koristi dokumentaciju za vaše interne i referentne svrhe.
 7. IZVOZNA OGRANIČENJA. Na softver se primenjuju izvozni zakoni i propisi Sjedinjenih Država. Morate se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa koji se primenjuju na softver. Ovi zakoni uključuju ograničenja u vezi sa odredištem, krajnjim korisnicima i krajnjom upotrebom softvera. Dodatne informacije potražite www.microsoft.com/exporting.
 8. USLUGE PODRŠKE. Budući da je ovaj softver „takav kakav jeste“, usluge podrške nisu obezbeđene.
 9. KOMPLETAN UGOVOR. Ovaj ugovor kao i odredbe za dodatke, dopune, internet usluge i usluge podrške koje koristite predstavljaju potpun ugovor za softver i usluge podrške.
 10. VAŽEĆI ZAKON.
  1. Sjedinjene Države. Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Državama, za tumačenje ovog ugovora važe zakoni savezne države Vašington i oni se primenjuju na zahteve u vezi sa njegovim kršenjem, bez obzira na principe konflikta zakona. Zakoni države u kojoj živite važe za sve ostale zahteve, uključujući zahteve državnog zakona za zaštitu potrošača, zakone o nelojalnoj konkurenciji i zakona o ugovorima i obligacijama.
  2. Izvan Sjedinjenih Država. Ako ste softver nabavili u bilo kojoj drugoj državi, primenjuju se zakoni te države.
 11. DEJSTVO ZAKONA. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možete imati druga prava prema zakonima vaše zemlje. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava koja imate prema zakonima vaše zemlje ako ti zakoni ne dozvoljavaju takvu promenu prava.
 12. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA GARANCIJU. Softver se licencira „takav kakav jeste“. Vi snosite rizik koji nosi njegovo korišćenje. Microsoft ne daje izričite garancije ili uslove. Prema lokalnim zakonima možete da imate dodatna prava kao potrošač i zakonske garancije, a koje ovaj ugovor ne može da promeni. U meri u kojoj je to dozvoljeno vašim lokalnim zakonima, Microsoft isključuje podrazumevane garancije za prodaju, prilagođenost određenoj nameni i nekršenje. ZA AUSTRALIJU: Imate zakonske garancije na osnovu Zakona za potrošače u Australiji (Australian Consumer Law) i ništa u ovim uslovima ne utiče na ta prava.
 13. OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE PRAVNIH LEKOVA I ŠTETA. Od korporacije Microsoft i njenih isporučilaca možete da dobijete nadoknadu samo za direktne štete u iznosu do 5,00 USD. Ne možete da nadoknadite bilo koje druge štete, uključujući posledične štete, gubitak profita, posebne, posredne ili slučajne štete.

  Ovo ograničenje se odnosi na

  • sve što se odnosi na softver, usluge, sadržaj (uključujući kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili programe nezavisnih proizvođača; i

  • tužbe zbog kršenja ugovora, kršenje garancija ili uslova, strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt u meri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom.

  Ovo ograničenje se takođe primenjuje ako Microsoft zna ili je trebalo da zna za mogućnost nastanka štete. Gorenavedena ograničenja ili isključenja se možda neće primenjivati i zato što vaša zemlja možda ne dozvoljava isključenje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili drugih šteta.