Slušanje teksta koji narator naglas čita

Primenjuje se na: Windows 10

Narator naglas čita tekst na ekranu računara. Takođe opisuje događaje kao što su obaveštenja i zakazane obaveze iz kalendara, tako da možete da koristite računar bez ekrana.

Da biste pokrenuli narator, pritisnite taster sa Windows logotipom + Ctrl + Enter. Da biste videli sve komande funkcije „Narator“, otvorite tu funkciju i pritisnite tastere Caps Lock + F1. Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir, dodirnite ga tri puta koristeći četiri prsta.

Koristite režim skeniranja za bržu navigaciju


Režim skeniranja može da vam pomogne da se brže krećete kroz aplikacije i veb stranice. Da biste uključili ili isključili režim skeniranja, pritisnite Caps lock + razmaknicu.

Kada je uključen režim skeniranja, pritisnite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste prešli u sledeći ili prethodni red teksta u aplikaciji ili na veb stranici. Pritisnite tastere sa strelicom nalevo i nadesno da biste prešli na sledeći ili prethodni znak. Da biste aktivirali stavku, kao što je dugme, pritisnite razmaknicu.

Možete da se krećete i sa jedne reči na drugu ili sa jednog pasusa na drugi. Da biste prelazili sa jedne reči na drugu, pritisnite tastere Ctrl + strelica nalevo i Ctrl + strelica nadesno. Da biste prelazili sa jednog pasusa na drugi, pritisnite Ctrl + strelica nagore i Ctrl + strelica nadole.

Postavke naratora