Pravila korišćenja za igre, muziku, filmove i TV emisije

Sem ukoliko je to drugačije navedeno, termini napisani velikim početnim slovom imaće isto značenje kao i termini navedeni u Microsoft ugovoru o pružanju usluga. Microsoft zadržava pravo da izmeni ova pravila korišćenja u bilo kom trenutku.

Ovlašćene upotrebe obično zahtevaju prethodnu pismenu saglasnost nosioca autorskog prava

Sva muzika, filmovi, TV emisije, igre i srodni sadržaji („Digitalna dobra“) dostupni u Windows prodavnici i Xbox prodavnici su licencirani i ne prodaju se. Vaša licenca je uslovljena usaglašenošću sa Microsoft ugovorom o pružanju usluga, ovim pravilima korišćenja i postojećim dodatnim uslovima. Sem ukoliko je to dozvoljeno tekstom u nastavku, ne smete prenositi ili preprodavati bilo koja Digitalna dobra, kao i licence na bilo koja Digitalna dobra koja ste pribavili u Windows prodavnici ili Xbox prodavnici. Ako prodate bilo koji uređaj sa Digitalnim dobrima koja ste pribavili u gorenavedenim Prodavnicama, kupac uređaja ne stiče nikakve licence niti prava da koristi ta Digitalna dobra.

Svako umnožavanje, redistribucija, prenos, prikazivanje, prodaja, prenošenje, javno izvođenje, iznajmljivanje ili pozajmljivanje, menjanje, prilagođavanje, podlicenciranje ili drugo korišćenje Digitalnih dobara pribavljenih u Windows prodavnici i Xbox prodavnici, sem ukoliko je to dozvoljeno Microsoft ugovorom o pružanju usluga ili ovim pravilima korišćenja, izričito je zabranjeno bez prethodne pismene saglasnosti nosioca autorskih prava.

Pravila korišćenja usluge pretplate na Groove Music Pass

Pretplata na Groove Music Pass vam omogućava da u okviru usluga na vašoj teritoriji strimujete ili preuzimate neograničeno mnogo pesama na bazi fiksne mesečne pretplate.

Gubitak pristupa

Možete da izgubite pristup preuzetoj muzici, strimovanoj muzici i/ili kreditu za prodavnicu ukoliko ste učinili nešto od sledećeg:

 • Niste uplatili mesečnu pretplatu.
 • Promenili ste zemlju ili region.
 • Prekršili ste odredbe Microsoft ugovora o pružanju usluga.

Više od 30 dana se niste prijavili u uslugu Groove Music Pass. Za eksterne uređaje, kao što je MP3 plejer, možda ćete morati da priključite ove uređaje na računar i da se prijavite u uslugu Groove Music Pass da biste održali pristup sadržaju.

Ograničenje upotrebe

 • Namenjeno samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Možemo da okončamo ili obustavimo vašu pretplatu na Groove Music Pass ako utvrdimo da koristite Groove Music Pass na način koji je u suprotnosti sa normalnom, ličnom upotrebom.
 • Možete da strimujete sadržaj na jedan registrovan uređaj u jednom trenutku. Pogledajte ažuriranu listu kompatibilnih uređaja na adresi Microsoft.com/groove.
 • Iako vaš uređaj ima mogućnost narezivanja ili izvoza sadržaja, nosioci autorskih prava zadržavaju ista prava na sadržaj u obliku video zapisa, zvučnih zapisa i slika.
 • Na CD ne možete da narežete sadržaj u okviru pretplate na Groove Music Pass i/ili spiskove numera sa sadržajem u okviru pretplate.
 • Muziku koju ste nabavili preko pretplate na Groove Music Pass ne možete da koristite kao ton zvona na mobilnom telefonu bez prethodne pismene saglasnosti nosioca autorskog prava.
 • Broj registrovanih uređaja:
  • Možete da preuzimate muziku na najviše četiri (4) registrovana uređaja, sem ukoliko se periodično ne pretplatite na neku drugu ponudu koju obezbeđuje korporacija Microsoft.
  • U registrovane uređaje spadaju lični računari, Xbox konzole i prenosivi uređaji.
  • Ako ste već kupili mesečnu pretplatu na Xbox Music Pass u iznosu od 14,99 USD koja obuhvata 10 mesečnih kredita na MP3 sadržaj, možete da preuzimate muziku na najviše tri (3) lična računara i najviše tri (3) registrovana uređaja.

Listom registrovanih uređaja za Groove Music Pass možete da upravljate putem postavki usluge Groove Music Pass. Uređaje možete da uklonite jednom na svakih 30 dana. Microsoft može automatski da poništi registraciju uređaja kako bi obezbedio prostor za novi uređaj.

Pravila korišćenja muzike koja nije kupljena u sklopu usluge mesečne premium pretplate na Groove Music Pass

 • Sadržaj koji je kupljen ili preuzet na lični računar u sklopu promotivnog kompleta ne može da se preuzme ponovo na Xbox konzole.
 • Za zvučne zapise sa DRM zaštitom:
  • Muziku možete da sačuvate i nakon obustavljanja pretplate.
  • Muziku možete da narežete na CD za ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
   • Pesme mogu da se narežu neograničen broj puta.
   • Identični spiskovi numera mogu da se narežu najviše sedam (7) puta.
  • Muzika može da se ovlasti na najviše pet (5) ličnih računara i razumnom broju registrovanih uređaja za ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
   • Možete da uklonite registraciju sa jednog računara kako biste registrovali drugi lični računar.
 • Za zvučne zapise bez DRM zaštite:
  • Muziku možete da sačuvate i nakon obustavljanja pretplate.
  • Dozvoljeno vam je da napravite onoliko kopija zvučnih zapisa koliko vam je razumno potrebno za lične i nekomercijalne upotrebe. Ostali tipovi kopiranja mogu da predstavljaju kršenje autorskih prava.
  • Muziku možete da narežete na CD za ličnu i nekomercijalnu upotrebu.

Pravila korišćenja usluge Microsoft filmovi i TV

 • Ako uslovi navedeni na ovoj lokaciji nisu usaglašeni sa drugim uslovima korišćenja navedenim u Microsoft ugovoru o pružanju usluga („MSA“) ili negde drugde, ovi uslovi će prevladati.
 • Sadržaj usluge „Filmovi i TV“ može da se reprodukuje i privatno prikazuje samo za lične, nekomercijalne svrhe korišćenjem Ovlašćenih uređaja. Ovo ograničeno, lično, neekskluzivno, neprenosivo pravo i licenca podložni su Microsoft ugovoru o pružanju usluga („MSA“), ovim pravilima korišćenja i, ako je potrebna uplata, stupaju na snagu tek nakon uplate zahtevanih naknada.
 • Saglasni ste da ćete strimovati ili preuzeti sve video sadržaje samo na teritorijama na kojima je Microsoft obezbedio relevantni video sadržaj u navedene svrhe. Video sadržaj može da se strimuje samo kada je strimovanje ovlašćeno u sklopu usluge.
 • Rezolucija sadržaja koji je kupljen u visokoj definiciji može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja, korišćenog hardvera i propusnog opsega vaše internet veze.
 • Možemo da okončamo ili obustavimo vašu pretplatu na uslugu ako utvrdimo da koristite uslugu na način koji je u suprotnosti sa normalnom, ličnom upotrebom.
 • U svrhe ovih pravila korišćenja televizijskog i filmskog sadržaja: (i) „Ovlašćeni uređaji“ definišu se kao lični računari, laptopovi, tablet računari, Xbox konzole i mobilni uređaji, koji su u svakom od tih slučajeva kompatibilni sa uslugom i imaju ovlašćenje korporacije Microsoft; (ii) Microsoft može da proširi ili suzi definiciju Ovlašćenih uređaja tako da ona obuhvati dodatne uređaje ili da isključi uređaje koji više nisu podržani; i (iii) nemaju svi Ovlašćeni uređaji mogućnost i da strimuju i da preuzimaju video sadržaj.
 • Microsoft može da primeni tehnologije kako bi se uverio da postupate u saglasnosti sa navedenim pravilima korišćenja.

Pravila korišćenja za video zapise koji su ponuđeni na bazi zadržane licence („Sadržaj zaštićen zadržanim pravima“)

 • Lični računari: Možete da preuzmete neku stavku Sadržaja zaštićenog zadržanim pravima iz usluga na najviše pet (5) ličnih računara.
 • Xbox konzole:
  • Kada preuzmete Sadržaj zaštićen zadržanim pravima na Xbox konzolu sa mogućnošću preuzimanja, moći ćete da prikažete sadržaj na toj konzoli bez prijavljivanja u uslugu. Takođe ćete moći da preuzmete Sadržaj zaštićen zadržanim pravima na drugu Xbox konzolu sa mogućnošću preuzimanja, ali morate da ostanete prijavljeni u uslugu da biste prikazali sadržaj na drugoj konzoli. Ne možete da kopirate ili premeštate sadržaj sa druge konzole.
  • U svakom trenutku možete da budete prijavljeni u uslugu samo preko jedne Xbox konzole.
 • Kompatibilni mobilni telefoni:
  • Kada usluga to dozvoljava, možete da preuzmete stavku Sadržaja zaštićenog zadržanim pravima iz usluge na najviše tri (3) kompatibilna mobilna telefona.
 • Osim ukoliko to ova pravila korišćenja dopuštaju, ne možete da kopirate ili premeštate Sadržaj zaštićen zadržanim pravima sa lokacije na kojoj je prvobitno sačuvan.
 • Strimovanje:
  • Da biste strimovali Sadržaj zaštićen zadržanim pravima na Ovlašćeni uređaj, morate da budete prijavljeni u uslugu.
  • Možete da strimujete stavku Sadržaja zaštićenog zadržanim pravima na samo jedan Ovlašćen uređaj u jednom trenutku.
  • U bilo kom trenutku možete da strimujete najviše tri (3) različite stavke Sadržaja zaštićenog zadržanim pravima na Ovlašćeni uređaj korišćenjem istog naloga.
 • Season Pass. U nekim zemljama možemo da ponudimo Season Pass koji obuhvata trenutno dostupne i buduće epizode u sezoni nekog TV programa. Ako usled naših ugovora sa vlasnicima sadržaja ne uspemo da obezbedimo broj epizoda koji je planiran u vreme kupovine usluge Season Pass, izvršićemo povraćaj novca srazmeran broju nedostajućih epizoda televizijskih emisija.
 • Zbog maksimalne dostupnosti licenci, licence za Sadržaj zaštićen zadržanim pravima koji je preuzet na Ovlašćeni uređaj mogu da isteknu nakon 90 dana ako se niste prijavili u uslugu sa takvog Ovlašćenog uređaja u tom periodu. Ako niste i vaše ograničenje licence je prekoračeno za neku stavku Sadržaja zaštićenog zadržanim pravima, u svakom trenutku možete da obnovite licencu za te sadržaje na takvom Ovlašćenom uređaju tako što ćete se ponovo prijaviti u uslugu sa Ovlašćenog uređaja.

Pravila korišćenja za video zapise koji su ponuđeni na ograničenoj, vremenski zasnovanoj bazi videa na zahtev („VOD sadržaj“)

 • VOD sadržaj može da se reprodukuje i privatno prikazuje samo tokom VOD perioda prikazivanja.
 • Ovo ograničeno, lično, neekskluzivno, neprenosivo pravo i licenca podložno je Microsoft ugovoru o pružanju usluga i ovim pravilima korišćenja, a stupa na snagu nakon isplate zahtevanih naknada.
 • VOD period prikazivanja: Imate četrnaest (14) dana od datuma i vremena naručivanja da počnete prikazivanje naručene stavke VOD sadržaja, a 24 sata da dovršite prikazivanje takve stavke kada prikazivanje počne ili onoliko vremena koliko je navedeno u trenutku kupovine ukoliko je navedeno drugačije.
 • Nakon isteka VOD perioda prikazivanja, više nećete moći da prikazujete VOD sadržaj ako ne pribavite dodatnu licencu.
 • VOD sadržaj koji je direktno preuzet na Ovlašćen uređaj možete da reprodukujete samo na tom uređaju.
 • Da biste strimovali VOD sadržaj na Ovlašćeni uređaj, morate da budete prijavljeni u uslugu. Kada usluga to dopušta, možete da strimujete stavku VOD sadržaja na više Ovlašćenih uređaja tokom VOD perioda prikazivanja, pod uslovom da strimujete stavku VOD sadržaja na jedan Ovlašćeni uređaj u jednom trenutku.
 • Kada preuzmete stavku VOD sadržaja iz usluge na jedan Ovlašćeni uređaj, nećete biti ovlašćeni da ga strimujete ili preuzmete iz usluge na neki drugi uređaj.
 • Osim ukoliko to ova pravila korišćenja dopuštaju, ne možete da kopirate ili premeštate VOD sadržaj sa lokacije na kojoj je prvobitno sačuvan.

Pravila korišćenja za digitalne igre kupljene ili preuzete preko Xbox konzola

Digitalna igra za Xbox One

 • Broj konzola i uređaja na kojima može da se koristi igra: Uz svaku igru koju preuzmete iz Xbox prodavnice dobićete licencu uređaja i korisničku licencu. Jednu konzolu možete da naznačite kao „matičnu“ konzolu, a više korisnika može da izabere istu konzolu kao matičnu. Licenca uređaja će se automatski dodeliti matičnoj konzoli, čak i ako niste obavili kupovinu sa te konzole. Pošto ste vi kupac igre, korisnička licenca će se povezati sa vašim Microsoft nalogom. Za Xbox Play Anywhere igre, pročitajte odeljak o pravilima korišćenja u nastavku.
 • Korisnici kojima je dozvoljeno korišćenje igara: Svako može da koristi igru na vašoj matičnoj konzoli kojoj je dodeljena licenca uređaja. Kada se prijavite na bilo koju drugu konzolu koristeći svoj Microsoft nalog, možete da koristite sve igre za koje posedujete korisničku licencu.
 • Promena matične konzole: U periodu od godinu dana (365 dana) možete najviše 3 puta da odaberete drugu konzolu kao matičnu. Kada promenite matičnu konzolu, sve licence uređaja za digitalni sadržaj će se dodeliti novoj matičnoj konzoli, a više neće biti dostupne na nekadašnjim „matičnim“ konzolama.

Digitalne igre za Xbox 360

Broj konzola na kojima igra može da se koristi i korisnici koji imaju dozvolu da je koriste: Igre možete da koristite na prvobitnoj Xbox 360 konzoli na kojoj ste izvršili preuzimanje. Svi korisnici će moći da pristupe igri na prvobitnoj konzoli. Ako prenesete igru koristeći memorijsku jedinicu ili drugi uređaj za skladištenje, moći ćete da je koristite i na drugim Xbox 360 konzolama, ali ćete pre pristupanja igri morati da se prijavite na Xbox Live preko svog Microsoft naloga na toj konzoli.

Pravila korišćenja za Xbox Play Anywhere igre

Primenljivo za Xbox Play Anywhere igre:

 • Xbox Play Anywhere je primenljiv samo na digitalne igre. Xbox Play Anywhere igre se mogu nabaviti u Xbox prodavnici, Windows prodavnici ili putem digitalnog koda od prodavaca koji učestvuju u ponudi.
 • Obuhvaćene igre će biti označene na lokaciji www.xbox.com, u Xbox prodavnici, kao i u Windows prodavnici pomoću ikone Xbox Play Anywhere. Punu listu obuhvaćenih igara možete naći i na lokaciji www.xboxplayanywhere.com.
 • Pre nego što preuzmete Xbox Play Anywhere igru na računar, potrebno je da se uverite da vaš uređaj ispunjava sistemske zahteve za pokretanje ove igre. Da biste se uverili da će igra raditi na vašem uređaju, proverite minimalne sistemske zahteve od izdavača igre koristeći informacije o sistemu na vašem uređaju. Nabavite još informacija.
Korišćenje uređaja:
 • Kada kupite Xbox Play Anywhere digitalnu igru u Xbox prodavnici ili Windows prodavnici, možete je igrati na Xbox One konzoli i Windows 10 uređaju. U jednom trenutku možete da budete prijavljeni u igru samo na jednoj Xbox One konzoli ili na jednom Windows 10 računaru. Ne možete da budete istovremeno prijavljeni u istu igru na Xbox One konzoli i Windows 10 računaru.
 • Prethodno navedena pravila korišćenja za „matičnu“ Xbox One konzolu važe i za Xbox Play Anywhere igre.
 • Sadržaj za preuzimanje koji kupite ili zaradite za Xbox Play Anywhere igru čiji ste vlasnik moći ćete da igrate na Xbox One konzoli i Windows 10 računaru.

Pravila korišćenja za „Igre uz Gold“

Informacije o korišćenju za „Igre uz Gold“ u sklopu Xbox Live Gold pretplate možete pronaći na lokaciji: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Svojstva

ID članka: 10563 - Poslednji pregled: 30.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)