Podešavanja mobilne mreže i SIM kartice

Podešavanja „Mobilna mreža + SIM“ vam omogućavaju da kontrolišete podešavanja mobilne mreže za telefon, uključujući mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu. Nema potrebe da bilo šta menjate ako veza ne funkcioniše onako kako želite. Međutim, ako imate problema sa mobilnom vezom, možete to da rešite promenom nekih podešavanja.

Da biste otvorili podešavanja „Mobilna mreža + SIM“, na listi aplikacija dodirnite Podešavanja

Settings Icon
> Mobilna mreža + SIM.

Podešavanje Primena

Aktivna mreža

Prikazuje ime mobilne mreže koju koristi telefon.

Da biste pronašli ovo podešavanje na telefonu sa dve SIM kartice, izaberite „Mobilna mreža + SIM“ i dodirnete Podešavanja za SIM 1 ili Podešavanja za SIM 2.

Veza za prenos podataka

Isključuje i uključuje mobilnu vezu za prenos podataka. Postoje različiti razlozi zbog kojih možete da isključite vezu – na primer, da biste smanjili potrošnju podataka ako nemate neograničen tarifni plan ili da bi baterija trajala malo duže.

Ako je veza isključena, još uvek možete da upućujete i primate telefonske pozive, kao i da šaljete i primate tekstualne poruke. Međutim, ne možete da obavljate zadatke kao što su pregledanje veba, pretraživanje na mreži, prijem ili slanje e-pošte ili pronalaženje ažuriranih informacija za aplikacije osim ako niste povezani na Wi-Fi mrežu. Kada je mobilna veza za prenos podataka isključena, nećete moći da šaljete ili primate MMS poruke, koje su u stvari tekstualne poruke uz koje su priložene slike ili druge datoteke.

Za ograničenu mogućnost povezivanja na Wi-Fi

Određuje da li će telefon koristiti mobilnu vezu za prenos podataka umesto Wi-Fi veze kada je povezan na Wi-Fi mrežu sa ograničenom mogućnošću povezivanja – na primer, kada je telefon povezan na Wi-Fi mrežu, ali ne može da se poveže na internet preko nje.

 • Koristi mobilnu vezu za prenos podataka. Ako je mogućnost povezivanja na Wi-Fi ograničena, telefon prelazi na korišćenje mobilne veze za prenos podataka, tako da možete da nastavite da koristite telefon na način koji uključuje vezu sa internetom. To dovodi do troškova u okviru tarifnog plana.
 • Ne koristi mobilnu vezu za prenos podataka. Telefon ne prelazi na mobilnu vezu za prenos podataka ako je mogućnost povezivanja na Wi-Fi ograničena. Kada do ovoga dođe, nećete moći da koristite telefon na način koji uključuje internet.

Ovo podešavanje je dostupno ako se na telefonu koristi 8.0.10211.204 ili novija verzija Windows Phone softvera.           

Opcije za pozive u romingu

Određuje da li možete da upućujete pozive i šaljete tekstualne poruke kada je telefon izvan dometa mreže mobilnog operatera. Ako ostane podešeno na Bez rominga, moći ćete lakše da sprečite troškove poziva u romingu. Kada je postavljeno na ovo, ne možete da upućujete pozive ili šaljete tekstualne poruke kada je telefon u romingu, ali i dalje možete da primate pozive i tekstualne poruke. Proverite tarifni plan telefona radi detalja o tome kako i kada može doći do dodatnih troškova.

Ako omogućite roming, možete da upućujete pozive i šaljete tekstualne poruke izvan dometa mreže mobilnog operatera. U zavisnosti od tarifnog plana možda ćete platiti više za ove pozive i tekstualne poruke. Neki mobilni operateri vam omogućavaju da odaberete koju vrstu rominga želite da dozvolite – Nacionalni ili Nacionalni + međunarodni roming.

SIM za prenos podataka

Određuje koja SIM kartica se koristi za mobilnu vezu za prenos podataka. Možete da odaberete SIM karticu koju želite da koristite za mobilne podatke da biste lakše kontrolisali troškove prenosa podataka. Na primer, možete da odaberete jednu SIM karticu umesto druge zato što su troškovi prenosa podataka manji.

Ovo podešavanje možete da vidite samo na Windows Phone telefonima sa dve SIM kartice i operativnim sistemom Windows Phone 8.1.

Opcije za prenos podataka u romingu

Određuje da li će veza za prenos podataka biti aktivna kada se telefon nađe izvan dometa mreže mobilnog operatera. Ako ostane podešeno na Bez rominga, moći ćete lakše da sprečite troškove prenosa podataka u romingu.

Ako dozvolite roming, možete da koristite mobilnu vezu za prenos podataka kada je telefon u romingu. U zavisnosti od tarifnog plana, možda ćete platiti više potrošnju podataka u romingu. Neki mobilni operateri vam omogućavaju da odredite koju vrstu prenosa podataka u romingu želite da dozvolite – Nacionalni ili Nacionalni + međunarodni roming.

3G veza

Određuje da li će telefon koristiti 3G ili 2G mobilnu vezu.

Ako postavite ovo podešavanje na Uključeno

Toggle On Icon
, telefon će koristiti 3G vezu kada je dostupna. Međutim, ako je podešeno na Isključeno
Toggle Off Icon
, telefon će koristiti 2G vezu, koja je sporija mobilna veza, ali koja vam može pomoći da malo uštedite bateriju.

Ovo podešavanje možete da vidite samo na Windows Phone telefonima sa dve SIM kartice i operativnim sistemom Windows Phone 8.1.

Ograničenje prenosa podataka u pozadini

Smanjuje se obim prenosa podataka u pozadini pod određenim uslovima, na primer, u romingu. Mnoge aplikacije i funkcije se redovno ažuriraju bez vaše intervencije – na primer, aplikacija pošte se povezuje sa serverom pošte na svakih nekoliko minuta da bi proverila da li ima novih poruka u prijemnom sandučetu. Svi podaci koji se koriste na ovaj način poznati su kao podaci u pozadini i oni mogu da predstavljaju problem ako se trudite da ne prekoračite limit za podatke.

 • Trajno ograničenje prenosa podataka u pozadini. Telefon će ograničiti korišćenje podataka u pozadini.
 • Ograničenje prenosa podataka u pozadini u romingu. Telefon će ograničiti korišćenje podataka u pozadini kada se nađe u romingu.

Ako uključite neko od ovih podešavanja, telefon će sačekati da se uspostavi Wi-Fi veza kako bi se izvršili pozadinski procesi.

Ime SIM kartice

Otkucajte ime za SIM karticu da biste joj dodelili prepoznatljivo ime.

Kod telefona sa dve SIM kartice vam to pomaže da razlikujete SIM kartice, tako da znate koju SIM koristite za mobilnu vezu za prenos podataka, a koju prilikom pozivanja ili razmene tekstualnih poruka. Imena SIM kartica će se pojaviti na različitim mestima na telefonu, kao što su pločice telefona, pločice poruka, za SIM kontakte, kao i u podešavanjima mobilne mreže i SIM kartice.

Ovo podešavanje ćete pronaći kada u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnete Podešavanja za SIM. Na telefonima sa dve SIM kartice dodirnite Podešavanja za SIM 1 i Podešavanja za SIM 2 da biste uneli ime za svaki SIM.

Status SIM kartice

Uključuje ili isključuje SIM. Kada je podešeno na Uključeno

Toggle On Icon
, ako želite, možete da koristite SIM na telefonu za pozivanje, slanje tekstualnih poruka i mobilnu vezu za prenos podataka. Ako je podešeno na Isključeno
Toggle Off Icon
, nećete moći da pozivate, šaljete tekstualne poruke ili koristite mobilnu vezu za prenos podataka preko te SIM kartice. Ipak, kada isključite ovo podešavanje, možete lakše da izbegnete neočekivane troškove i da kontrolišete potrošnju na telefonu. Ako je dostupna neka Wi-Fi mreža na koju možete da se povežete, iskoristite je kao vezu za prenos podataka.

Ovo podešavanje ćete pronaći kada u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnete Podešavanja za SIM 1 ili Podešavanja za SIM 2.

Ovo podešavanje možete da vidite samo na Windows Phone telefonima sa dve SIM kartice i operativnim sistemom Windows Phone 8.1.

Izbor režima

Određuje vrstu mobilne mreže koju telefon koristi. Od modela telefona i mobilnog operatera zavisi na koje vrste mreža telefon može da se poveže.

Ovo podešavanje ćete pronaći kada u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnete Podešavanja za SIM.

Najveća brzina veze

Određuje najveću brzinu veze koju telefon može da koristi. Ako izaberete najbržu vezu, telefon će koristiti tu mobilnu vezu kada je dostupna. Međutim, ako je signal te brže mreže slab tamo gde se vi nalazite, izuzetno brzo može doći do trošenja baterija ako telefon pokušava da pronađe mrežu ili održava vezu sa njom.

Kada odaberete manju brzinu veze, telefonu može da se poveže na sporiju mobilnu mrežu koja možda ima jači signal. Ovo takođe može da vam uštedi bateriju.

Ovo podešavanje ćete pronaći kada u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnete Podešavanja za SIM.

Tip mreže

Određuje način povezivanja telefona u slučaju kada matična mreža nije dostupna.

 • Automatski Podrazumevano podešavanje. Telefon pokušava da se poveže na najbolju mobilnu mrežu. Ako matična mreža nije dostupna, telefon pokušava da se poveže na drugu dostupnu mrežu.
 • Samo matična mreža. Telefon se povezuje samo na matičnu mobilnu mrežu. Na taj način se sprečava prelazak telefona u roming kada matična mreža nije dostupna.

Ovo podešavanje ćete pronaći kada u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnete Podešavanja za SIM.

Izbor mreže

Omogućava vam da prikažete listu dostupnih mreža u trenutnoj oblasti, a zatim da pokušate da se povežete na neku od njih. Podrazumevano podešavanje je „Automatski“.

Ako uključite telefon i vidite poruku o tome da izabrana mreža nije dostupna, ovde možete da izaberete drugu mrežu.

Ovo podešavanje ćete pronaći kada u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnete Podešavanja za SIM.

Dodaj APN za internet

Ime pristupne tačke (access point name, APN) za internet je adresa koju telefon koristi za povezivanje na internet. APN za internet je podrazumevano automatski podešen kada je telefon prvi put konfigurisan.

Ako vaša mobilna veza za prenos podataka ne radi, pokušajte da unesete novi APN za internet na osnovu vaše lokacije i mobilnog operatera. Ako možete da se povežete na Wi-Fi mrežu na telefonu ili vam je računar pri ruci, pokušajte da pronađete na mreži APN podešavanja za internet koja važe za vašeg mobilnog operatera.

Dodavanje APN-a za internet

Morate da unesete adresu u polje APN. Ostala podešavanja su opcionalna i zavise od mobilnog operatera.

 1. U podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnite Podešavanja za SIM > Dodaj APN za internet.

  Ako imate telefon sa dve SIM kartice, u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnite Podešavanja za SIM 1 ili Podešavanja za SIM 2 u zavisnosti od toga koju SIM karticu koristite za mobilnu vezu za prenos podataka.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite APN, a zatim unesite adresu za APN koji ćete da koristite.
  • Dodirnite Korisničko ime, a zatim unesite korisničko ime za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite Lozinka, a zatim unesite lozinku za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite Tip potvrde identiteta, a zatim dodirnite način potvrde identiteta za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite Proksi server (URL), a zatim unesite adresu proksi servera za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite Port proksi servera, a zatim unesite broj porta.
  • Dodirnite Tip IP adresiranja, a zatim odaberite tip IP adrese koju ćete da koristite.
 3. Dodirnite dugme Sačuvaj

  Save Icon
  .

Dodaj APN za MMS

Ime pristupne tačke (APN) za MMS je adresa koju telefon koristi za slanje i prijem MMS poruka. APN za MMS je takođe automatski podešen kada je telefon prvi put konfigurisan.

Ako ne možete da šaljete niti primate MMS poruke, pokušajte da unesete novi APN za MMS na osnovu svoje lokacije i mobilnog operatera. Na telefonu ili računaru pokušajte da pronađete na mreži APN podešavanja za MMS koja važe za vašeg mobilnog operatera.

Dodavanje APN-a za MMS

Potrebno je da unesete adresu u polja APN i MMSC (URL) . Ostala podešavanja su opcionalna i zavise od mobilnog operatera.

 1. U podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnite Podešavanja za SIM > Dodaj APN za MMS.

  Ako imate telefon sa dve SIM kartice, u podešavanjima „Mobilna mreža + SIM“ dodirnite Podešavanja za SIM 1 ili Podešavanja za SIM 2 u zavisnosti od toga koju SIM karticu koristite za mobilnu vezu za prenos podataka.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite APN, a zatim unesite adresu za APN za MMS koji ćete da koristite.
  • Dodirnite Korisničko ime, a zatim unesite korisničko ime za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite Lozinka, a zatim unesite lozinku za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite Tip potvrde identiteta, a zatim dodirnite način potvrde identiteta za nalog mobilnog telefona.
  • Dodirnite WAP mrežni prolaz (URL), a zatim unesite adresu WAP mrežnog prolaza koju ćete da koristite.
  • Dodirnite Port za WAP mrežni prolaz, a zatim unesite broj porta WAP mrežnog prolaza.
  • Dodirnite MMSC (URL), a zatim unesite adresu, koja počinje sa http://, MMS centra (MMSC) za mobilnog operatera.
  • Dodirnite Port za MMSC, a zatim unesite broj porta za MMSC.
  • Dodirnite Maksimalna veličina MMS-a, a zatim unesite maksimalnu veličinu (u kB) MMS poruke koju možete pošaljete.
  • Dodirnite Tip IP adresiranja, a zatim odaberite tip IP adrese koju ćete da koristite.
 3. Dodirnite dugme Sačuvaj

  Save Icon
  .

  

Svojstva

ID članka: 10652 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije