Autorska prava i druga obaveštenja za model Lumia 950 XL za dve SIM kartice

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Više informacija potražite od prodavca ili dobavljača usluga. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podleže zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI „KAO ŠTO JESU“. OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREĆUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREĆUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. Microsoft Mobile zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA MICROSOFT MOBILE, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU MICROSOFT MOBILE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

Bez prethodne pismene dozvole društva Microsoft Mobile zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Microsoft Mobile vodi politiku kontinuiranog razvoja. MICROSOFT MOBILE ZADRŽAVA PRAVO DA BEZ PRETHODNE NAJAVE IZMENI I POBOLJŠA BILO KOJI PROIZVOD OPISAN U OVOM DOKUMENTU.

Microsoft Mobile ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvatate da je ta aplikacija data „kao što jeste“.

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video zapisa, kao i otpremanje slika i video zapisa može da podrazumeva prenose velikih količina podataka. Dobavljač usluga vam može naplatiti prenos podataka. Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

FCC/Mexico objava

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Više informacija potražite na lokaciji transition.fcc.gov (na engleskom jeziku). Sve promene ili modifikacije koje Microsoft Mobile nije eksplicitno odobrio mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Bluetooth slovni znak i logotipovi su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje ovih znakova od strane korporacije Microsoft obuhvaćeno je licencom.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su šifrovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard, a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i za korišćenje (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih dobavljača usluga video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Posetite lokaciju www.mpegla.com (na engleskom jeziku).

Slovni znak aptX® i aptX logotip su žigovi kompanije CSR plc ili neke članice ove grupe kompanija i možda su registrovani u jednom ili više pravnih sistema.

Svojstva

ID članka: 10910 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)