Bezbednost baterije i punjača

Isključite punjač kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Uvek održavajte temperaturu bateriju u opsegu od 59 °F i 77 °F (15 °C i 25 °C) radi optimalnog učinka. Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Sledite lokalne propise. Po mogućstvu reciklirajte uređaj. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju, niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punite uređaj tokom oluja.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom:

  • Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem. Da biste prekinuli vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.
  • Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Ovo može da ošteti bateriju ili drugi predmet.
Uređaji sa uklonjivom zadnjom maskom:

Svojstva

ID članka: 11732 - Poslednji pregled: 18.05.2016. - Verzija: 8

Povratne informacije